Lau A Lua Ae Pol Paꞌe Ta Re Ngae
Korin
Kana Turunglomatana
Lau laekia ka i a lau a lua ae Pol ba kia ta ra lopatokonakana te Karais reke momo ngae Korin. Ka ine paꞌe lau laekia, na ragau palu nge ri keke umma ta rolengtunana kia ka pangamologa matantana. Minmina na i ke ba ka lau laekia te ri ta turunge oru palu ra i mate rea ta ri nga loreamatana ki.
Nga ina e kapunu ngallo nga lau laekia Pol ke pamologa ta pangamologa palu reke gingging ra i pa rea ta re ngae Korin pala. Na ke pamologa ta ina i lonape kerea kurumea ineke longo te i, na keke patupe bainga nginngina reke sosoali ra ri ke bavai rea pala.
Ka kae nginngina rae Pol paꞌe lau laekia, na ra lopatokonakana te Karais reke momo nga ine ngae Iurea momongareangana ke sane pe. Minmina nae Pol ke umma ta pulingkinunge lollokanname ta i loanga ki ta kalaunga rea. Ba nga sapta a lima ba mologi ba sapta a lima ba tugulu ngallo nga lau laekia i ke umma ta pangamologa ta kumangngana laeala e nga pulingkinunge lollokanna nginngina.
Nga lau laekia ina a ronga Pol ke rolea pangamologa palu ta turung ta kumangng a kanna e nga aposel. I ke paꞌe pangamologa minmina kurumea, ragau palu reke momo ngaliua nga ra lopatokonakana re ngae Korin keke umma ta ulongpisiginge Pol giana ba kaningpiange kumangng a kanna. Keke rorole roma, ri ka ri ra aposel ra kaomannmannangana kerea, avae Pol ka i a aposel a goanga te.
1
Ka iau ae Pol a iau a aposel te orae Karais Iesus kanna kurumea Nutu lonangana. Omea Timoti a i a kolingara te ngallo nge Karais, mangng ka papaꞌe lau laekia te miau raka momo ngae Korin ra lopatokonakana te Nutu, kala nga ragau kinung rae Nutu reke tupu onreke momo nga ina re kalaoka ngallo ngae Akaia.
Mangng ka kavkave Nutu a i ae Tamara ta i kala nge Iesus Karais A Avolaukita ngeke tunge lopengana ba momongpengana ae ri te miau.
Nutu Ka I A Atungakana Ka Kalaungapagame Kinung
Ita ngaka kalapage Nutu a i a Iesus Karais A Avolaukita Nutu ae i bae Tamana. Ka i a Tamara a i a alonanakana, ba ka i ae Nutu a i a atungakana ka kalaungapagame kinung. Ke kalaulau ita ka maenangme kinung reke lele nge ita. I ke kuma minmina, ta baina ita ngaka kalaue ragau pattoto ra karea ka maenang matantana ka kalaunga laeala a ita muni ka rave nge Nutu. Iau ka role minmina kurumea, ravungara ka miralali papatu kurumea loangakurume ngarangana kae Karais ka tongana kena mana ma ina ita ka umma ta ravunge kalaungapaga papatu bole kurumea pagiungarangana kala nge Karais. Ava ngaroma mangng nga rave maenangme, na maenang nginngina ngeke lele nge mangng, ta baina mangng nga kalau miau ba nga pulimalage pangamologa e ta Nutu ravunglelengana kamiau te miau. O ngaroma Nutu nge kalau mangng, na i nge kalau mangng ta baina i nge kalau miau bole. I nge kuma minmina ta baina miau ngaka momalla ba ngaka ella te Nutu ina miau ka umma ta meisingginggingkale miralali nginngina mana ra mangng ka kanimaimai rea. Ba mangng ka lomangngpatokona te miau kurumea, mangng ka lomangngmatana roma, kaningmai ngamiaungana ka miralali ra mangng ka kanimaimai rea ka tongana kena mana ma inae miau ka umma ta ravunge kalangapaga ra mangng ka raravu rea bole.
Kolingau memena ngallo nge Karais, mangng ka matea ta miau nga lomiaumatana ka miralali reke lele nge mangng ina mangng ka momo ngae Esia. Keke maena nge mangng raumana, ba ka sana likimangng ta tolonga rea. Keke lola ta ke lele ina mangng ka roma, mangng ka la mateng. Ka kaomanna, mangng ka kanimaia mangng roma, mangng ka la mateng. Ava oru nginngina keke lele ta baina mangng sana nga kelkela ta gingginga rae mangng muni, ava nga kelkela te Nutu ora kana ka gingginga ta pangasigingpagange reke mate nga mateng. 10 Ba i ke ravulele mangng nga oru soalingana laeala e bai ta balingpunu mangng. Ba ke la ravunglele mangng ka kaomannmannangana. Mangng ka lomangngpatokona te i roma, i ke la ravunglele mangng nga maenang reke la leleng lagarume tale bole. 11 Ke la ravunglele mangng ina miau ka umma ta pagiunga kala nge mangng ta kalaunga mangng ka kavanga rae miau. Minmina na ragau papatu keke la kalangapage Nutu te mangng kurumea tungngana mana ka kalaungapaga te mangng ine ale ragau papatu kavanga rae ri.
12 Na mangng ala nga mulia minakai roma: lomangngme keke umma ta turungpatokona roma, ka ina mangng ka mommo ba ka tatao ngaliua nga ragau re nga mogalo laekia e ngape, na mangng ka tatao ka bainga reke tupu ba bainga ra kaomannmannangana ki onra Nutu tungu rea. Mangng ka sana tatao kurumea ragau loreamatanangana. Ke sa. Mangng ka tatao kurumea Nutu tungngana mana ka lopengana ae i te mangng. Ba ka ina mangng mommo kala nge miau, na mangng ka kumkuma ka bainga nginngina raumana te miau. 13 Iau ka role minmina kurumea, miau ka likimiau ta kelangapatokona ba lomiaumatana ka pangamologame kinung ra mangng ka papa rea te miau. Ba iau ka laupatokona roma, 14 miau ka la lomiaumatana masi tale base ina miau ka lomiaumatana ka oru palu ra mangng ka role kamiau ki pala. Ka la lomiaumatana masi roma, miau kaka la turungpotange baingamangngme base ina mangng la turungpotange baingamiaume nga kae laeala inae Iesus A Avolaukita la atung ngarume.
15 Ba kurumea lopatokona laeala ae iau te miau mana, iau ka laungana ta loanga ta kelanga miau kapunu, ta baina miau ngaka rave kalaungapaga lua. 16 Ka la loanga ta kelanga miau ina iau nga tatao tae Masaronia. Ba ngarume, ina iau nga loa tae Masaronia tapu, na ka la kangagaliu te miau muni. Na nga taongau tae Iurea, na miau ngaka kalau iau. 17 Ka ina iau laungana ta kumangng minmina, na ramau ke sane kampililiu kalaoka. Ke sa. Ba ka ina iau laungana ta kumangng minmina, na iau ka sana kumkuma kurumea re nga mogalo laekia e ngape rolengareangana roma, iii ba ke sa kinung. Iau ka sana kuma minmina.
18 Bae Nutu a sana i a akamongpalipiliukana ke la turungpota roma, pangamologa a mangng pulimalaglage te miau ka sana i a “Iii” ba “Ke sa” kinung. 19 Iau ka role minmina kurumea, Iesus Karais a i ae Nutu Tuna, orae omea Sailas bae Timoti ka pulimalage ngaliua nge miau ka sana i a “Iii” ba “Ke sa” kinung. Ke sane minmina. Avae Karais ka i a Nutu pangamologangana ore role roma, “Iii” mana. 20 Iau ka role minmina kurumea, ngallo nge Karais, patongkalame kinung rae Nutu role rea keke rorole roma “Iii” mana. Minmina mana, na ita bole kaka patpatoe pangamologa laeala roma, “Ka kaomannmannangana” ina ita ka kalapagpage Nutu kurumea pagiungarangana kala nge Karais. 21 Ba sonrau nae Nutu ke bai kamangng ba ke bai kamiau bole ta meisinggingging ngallo nge Karais. Ba i ke toro ita. 22 Ba ke pulia killa ae i nge ita ore pakosining roma, ka ita ra ragau rae i. Ba ke ule Kannu ae i ngallo nga lorame ma i a tunga e kapunu, ore patokala ta kavingtulu ra i la tunga rea te ita ngarume.
23 Bae Nutu ke la turungpotange pangamologangau roma, ka kaomanna kia, ina iau nga turu pakau miau roma, pala ka ina iau sana kagaliu tae Korin, na iau ka kuma minmina ta baina iau sana nga ule maenang nge miau muni. 24 Ava mangng ka sana roma, ka mangng ra kelangpatali reke kelapatantali ta lopatokona ae miau ka kaoreaginangana. Ke sa. Ka mangng ra kumangngatulu reke umma kala nge miau ta kumangng ka lomarapaga ngallo nge miau. Iau ka role minmina kurumea, maisinggingging ngamiaungana ka puna nga lopatokona ae miau.