5
Lopatokona Te Nutu Tuna
Agau a lonapatokona roma, Iesus ka i a Mesaia ae Nutu ka i a goe ae Nutu. Ba agau e materaumane goe tamana ke materaumane goe laeala bole. Ngaroma ita ngaka materaumane Nutu ba ngaka lolakurumea bangapaga ra kanna, na ita ka loramatana roma, ita kaka materaumane goe rae Nutu. Iau ka role minmina kurumea, ngaroma ita ngaka lolakurumea bangapaga ra Nutu kanna, na bainga laeala ke la pangakosining roma, ita kaka materaumane Nutu mannangana. Ba bangapaga ra kanna ke sane ke maena raumana. Bangapaga ra kanna ke sane ke maena raumana kurumea, agau a i a goe ae Nutu ke ulopisigsigia bainga reke sosoali re nga mogalo laekia e ngape. Ba ulongpisigingara ka bainga reke sosoali re nga mogalo laekia e ngape ka puna nga lopatokona ae ita. Ba tai ka i a agau e ulopisigia bainga reke sosoali re nga mogalo laekia e ngape? Ka i a agau a lonapatokona roma, Iesus ka i ae Nutu Tuna.
Ka i ae Iesus a i a Mesaia ae Nutu ore atu nga me ba toto. Ke sane atu nga me mana. Ke sa. Ke atu nga me ba nga toto. Ba ka i ae Kannu E Tupu e turupota roma, ollaeala ka kaomannmannangana kia kurumea, Kannu E Tupu ka i a pangamologa a kaomannmannangana puna. Iau ka role minmina kurumea, ka oru mologi reke turupota: Ka ri rae Kannu E Tupu, ba me laeala, ba toto laeala. Ba ri mologa ka siarea kena. Ka kae papatu na ita ka lorapatokona ta oru ra ragau ke turupotpota tao. Ava turungpota ae Nutu ke bollau raumana nga oru ra ragau ke turupota tao kurumea, turungpota ae Nutu ka i a turungpota e te Tuna. 10 Turungpota laeala ke momo ngallo nga agau a lonapatokona te Nutu Tuna. Ava agau a sana lonapatokona ta turungpota laeala ae Nutu ke patoe Nutu ka agoangakana kurumea, i ka sana lonapatokona ta turungpota ae Nutu ore te Tuna. 11 Ba turungpota laeala ae Nutu ke role minakai roma: Nutu ke tunge mauli e momo passavele te ita, ba mauling laeala ka puna nge Tuna. 12 Agau e pagiu kala nge Nutu Tuna ka kana ka mauling. Agau e sane pagiu kala nge Nutu Tuna ka sana kana mauling.
Pangamologa Ra Ronga
13 Iau ka papaꞌe oru kokorai te miau ra lomiaupatokona te Nutu Tuna giana ta baina miau nga lomiaumatana roma, miau kaka rave mauling e momo passavele. 14 Ba ita ka lorapatokona ta loanga kokoro te Nutu. Minmina na ngaroma ita ngaka ballage ta otte e loakurumea lonangana, na i ke la longakala ita. 15 Ba ngaroma ita nga loramatana roma, i ke longokala ita nga taru a ita ka ballage te, na ita ka loramatana roma, ita kaka rave taru a ita ka ballage te.
16 Ngaroma agau te nge kele alopatokonakana tetoto ine baia bainga e soali e sane taoamuga kia ta mateng, na agau laeala e kele nge ballage Nutu na i ke la tungnge mauling ta ragau re sane ke baia bainga e soali e taoamuga kerea ta mateng. Ka bainga te e soali e taoamuga ka agau ta mateng ke momo. Ba iau ka sana rorole roma, agau te nge ballage Nutu ta bainga laeala. 17 Baingame kinung re sane ke tupu nge Nutu raguna ka ri ra bainga reke sosoali, ba ka bainga e soali e sane taoamuga ka agau ta mateng ke momo.
18 Ita ka loramatana roma, agau a i a goe ae Nutu ke sane bavaia bainga reke sosoali nge Nutu raguna. Ke sa. Nutu Tuna ke kelapatantali te i, minmina nae Satan sane nge kali kia. 19 Ita ka loramatana roma, ka ita ra goe rae Nutu. Ba ka loramatana roma, ragau re nga iname kinung nga mogalo laekia e ngape keke momo ngape nga Satan ginggingngana. 20 Ba ita ka loramatana bole roma, Nutu Tuna ke atu, ba ke tunge lomatana te ita ta baina ita nga loramatana kae Nutu a kaomannmannangana kia. Ba ita kaka mommo ngallo nge Nutu a kaomannmannangana kia. Ita kaka mommo ngallo nge Iesus Karais a i a Nutu Tuna. Ka i a Nutu a kaomannmannangana kia ba ka i a mauling a momo passavele puna.
21 Miau ra goe reke sisina rae iau ngallo nge Karais, miau ngaka ella miau masi ta nutu ra goanga.