Lau A Lua Ae
Ion
Paꞌe
Kana Turunglomatana
Ragau papatu ka loreavavai roma, Ion a i a aposel te ba agau te avolau nga ra lopatokonakana ke paꞌe lau laekia. Ba ka loreavavai roma, i ke paꞌe ta ra lopatokonakana ginungarea te nga inte. Nga lau laekia i ke patoe ra lopatokonakana ginungarea laeala ka avale orae Nutu tore. Ba ke patoe ra lopatokonakana re nga ginunga laeala ka avale laeala goe rae i.
Ke paꞌe lau laekia ta roleng ka ra lopatokonakana nginngina ta ri ngeke tataokurumea bainga e nga palingmatengraumana rea. Ba ke role kerea ta ri ngeke ella rea masi ta ragau reke bai ta tungnge pangalomatana ra goanga te ri.
1
Iau a ri ke pato iau ka agau te avolau nga ra lopatokonakana ka papaꞌe lau laekia te one a avale ae Nutu tore. Ka papaꞌe te one kala nga goe rae one onra iau materaumana miau ka kaomannmannangana. Ba ka sana iau kasikegu. Ke sa. Ragau kinung ra loreamatana ka pangamologa e te Karais ora kaomannmannangana kia keke materaumana miau bole. Mangng ka materaumana miau kurumea lopatokona ae ita ta pangamologa e te Karais a kaomannmannangana kia ore mommo ngallo nge ita sonrau be la momong kala nge ita passavele.
Iau ka kavkava te Nutu a i ae Tamara ta i kala nge Iesus Karais a i a Nutu Tuna ngeke tunge lopengana, ba lonana, ba momongpengana ae ri te ita kurumea lopatokona ae ita ta pangamologa e te Karais ora kaomannmannangana kia ba Nutu matengraumanangana kita.
Iau ka lausereng raumana ta kelange goe palu rae one reke tataokurumea pangamologa e te Karais ora kaomannmannangana kia. Bainga laeala ke loakurumea pangamologa a Tamara nga tava bapaga ita ta kumangng kia. Ba sonrau na iau ka sana papaꞌe bangapaga a pau te one avale. Ke sa. Ka i a bangapaga a ita ka rave ina ita lorapatokona te Karais pau. Ka bai ta balinglaga one avale ta miau ngaka taokurumea bainga e nga palingmatengraumana miau. Ba bainga e nga palingmatengraumana ita ka mirana minakai roma: Ita ngaka tataokurumea bangapaga rae Nutu kanna. Ba bangapaga a miau ka longe ina miau lomiaupatokona te Karais pau ke role roma, miau ngaka tataokurumea bainga e nga palingmatengraumana miau.
Iau ka role minmina kurumea, ra goangakana papatu keke kamalaga na keke loa ta ina re kalaoveka nga mogalo laekia e ngape. Ka ri ra ragau reke rorole roma, Iesus Karais ke sane atu ta mogalo laekia e ngape nga mira a agau ka kaomannmannangana. Agau matana laeala ka i a agoangakana ba asanangkalakana kae Karais. Minmina na miau ngaka ella miau masi ta ra pangalomatanakana nginngina ra goanga ta baina miau sana ngaka pasanrea ka kumangng ra miau ka rongo ki tapu, ava ngaka rave alang ae miau e pe karolu. Agau e sane mommo ngallo nga pangalomatana rae Karais kanna ava ke pulialamane pangalomatana palu ta pangalomatana nginngina, agau laeala ke sane pagiu kala nge Nutu. Agau e mommo ngallo nga pangalomatana rae Karais kanna ke pagiu kala nge Nutu bae Tuna kinung. 10 Ngaroma agau te nge atu te miau ba nge atu ka pangalomatana ra sana ri ra pangalomatana rae Karais kanna, na sana ngaka rave agau laeala lakallo ta bale rae miau. Ba sana ngaka paserengkale. 11 Iau ka role minmina kurumea, agau e paserengkale ke pagiu kala nge i nga kumangng ra kanna reke sosoali.
12 Ka kanau oru papatu ta panga rea te miau, ava ka sana matea ta rolenge rea te miau ka pangamologa ra iau pa rea nga lau. Ke sa. Ka matea ta atung te miau ba pangamologa kala nge miau nga ragumiaume ta baina lomarapaga ae miau nge ponu raumana.
13 One avale, kolingang avale ae Nutu tore goe rae i keke ba ka sinro rae ri te one.