5
Potong Panu Rae Pita Tungu Rea Ta Reke Taoamugmuga Ka Ra Lopatokonakana Ba Ta Ragau Ra Taulai
Minmina na iau a ataongamugakana ka ra lopatokonakana bole, ba agau e kele miralali rae Karais ravu rea, ba agau ore la ravunge olamana e toakala ae Nutu la pangapotange ngarume kala nge miau, ka la roleng gingging ka ragau re nge miau onreke taoamugmuga ka ra lopatokonakana roma, miau ngaka kelamasi ta ragau rae Nutu ra miau ka kelapatantali te ri. Ngaka kelamasi te ri basema agau e ellapatantali ta sipsipme. Ava sana ngaka kuma ka kumangng laeala kurumea agau te kaonaginapitangana kamiau. Ke sa. Ngaka kumkuma kia ka lomiaungana muni kurumea Nutu lonangana. Ba sana ngaka kuma kia kurumea matengraumana ngamiaungana ta ravunge lollokanna ra ragau kanrea. Ke sa. Ngaka kumkuma kia kurumea matengraumana ngamiaungana ta kalaunge ragau pattoto. Ba bole, sana ngaka kuma ka kumangng laeala ka ulongpatae ngamiaungana ka miau muni ngailu nga ragau rae Nutu puli miau ta kelangpatali te ri. Ke sa. Ngaka umma ta pangakosining ka bainga reke pepe ta ragau ra ri ra sipsip rae Nutu ta ri taongakurume rea. Ba ngarume, nga inae Karais a i a sipsipme kelangpatali ae ri e kapunu nge lele, na ka la miau ravunge kurung e nga kelangpatali ora kana ka olamana e toakala e sane la ronga.
Minmina mana, na miau ra taulai ngaka ulopisigsigi miau muni ngape nga ravollalaukamiau memena. Ba miau kinung ngaka ulopisigsigi miau muni ngape nga ragau pattoto nge miau. Ngaka lupage bainga laeala ma i a lungapaga ae miau. Iau ka role minmina kurumea,
“Nutu ke sanangkalkale agau e ulopataea i muni, ava i ke tungtungumane lopengana ae i ta agau e ulopisigia i muni.”
Minmina na miau ngaka ulopisigi miau muni ngape nga Nutu kamana a kana ka gingginga e bollau raumana. Ngaka kuma minmina ta baina i nge kinpatae miau nga kae a i pulia. Ngaka tunge maenang rae miau kinung te i kurumea, i ka lonavavai raumana te miau.
Miau ngaka umma ta kaungamasinge miramiaume ba ngaka ella masi te miau. Satan a baingaꞌiukana kamiau ke sangaingaia basema laion e sangauꞌala kaligi. Ke sissilia agau ta i tomunge bavakena. Ava ngaka meisginggingkale ka kamongpita ngamiaungana ka lopatokona ae miau. Ngaka kuma minmina kurumea, ka lomiaumatana roma, kolingamiau memena ngallo nge Karais onreke momo nga iname kalaoveka nga mogalo laekia e ngape keke kanimaimaia miralali matana kena a miau ka kanimaimaia. 10 Ba ngarume, nga ina miau ngaka kanimaia miralali ka panna te tapu, nae Nutu e tungtungumane lopenganame kinung be kiu miau ngallo nge Karais ta momong kala nge i nga olamana ae i e toakala passavele, i muni ke la pangatupu miau. Ba ke la pangaginggingi miau, ba ke la kalaunga miau ta maising ba momong gingging. 11 Ka i a kana ka gingginga e bollau raumana passavele. Ka kaomannmannangana.
12 Sailas a i a kolingara te ngallo nge Karais ba agau a iau kele ma i a alokalakana ke kalau iau ta panga nga lau laekia. Iau ka sana paꞌe pangamologa papatu raumana nga lau laekia, ava ka paꞌe pangamologa kokorai ta baina iau nga paginggingia lomiaume ba nga turupota roma, pangamologa laekia ke ture lopengana ae Nutu a kaomannmannangana kia a i tungtungumane. Miau ngaka meisgingging nga lopengana laeala ae Nutu a i tungtungumane.
13 Iala na, ra lopatokonakana re ngae Babilon* Ragau palu ka loreangana roma, Babilon ka i a pangateningkala ta maga kunna e bollau ae Rom kurumea, ri lua kinung ka ri ra maga kunna reke bollalau raumana ba maga kunna reke bollalau onreke soali raumana. rae Nutu toro rea kala nge miau keke ba ka sinro ae ri te miau. Bae Mak a i a tugu te ngallo nge Karais ke ba ka sinro ae i te miau bole. 14 Ngaka tagukama ka miau pana kenkena ka tagungkama ore pakosining ka matengraumana ngamiaungana ka ragau.
Momongpengana ae Nutu nge momo kala nge miau kinung raka momo ngallo nge Karais.

*5:13: Ragau palu ka loreangana roma, Babilon ka i a pangateningkala ta maga kunna e bollau ae Rom kurumea, ri lua kinung ka ri ra maga kunna reke bollalau raumana ba maga kunna reke bollalau onreke soali raumana.