Lau A Lua Ae
Pita
Paꞌe
Kana Turunglomatana
Lau laekia ka i a lau a lua ae Pita paꞌe ta ra lopatokonakana reke momo ma ragasila mana nga mogalo laekia e ngape ngallo nga porovinsme reke pato rea kae Pontus, bae Galesia, bae Kaparosia, bae Esia, bae Bitinia. (Ngo kele 1 Pita 1:1). Ka ri ra porovins rae Polme ke loa ka pangamologa e pe e te Karais te ri pala. Ba ke kela basema Pita ke loa ta kelange ra lopatokonakana nginngina ka kae palu re pala bole.
Ka inae Pita paꞌe lau laekia, na ra lopatokonakana reke momo nga ina nginngina keke lolakurumea Karais, ava ke kela basema ragau palu reke momo ngaliua nge ri keke amva ta taongamuga kerea ta ri kumangng ka kumangng matantana palu ra mukurea. Minmina nae Pita ke role kerea ta ri ngeke kaumasia mirareame ba ngeke kapitaginggingia lopatokona ae ri ta pangalomatana rae Nutu onra kaomannmannangana ki.
Ba bole, ka kae nginngina na ra lopatokonakana papatu ka loreangana roma, Iesus ke la galiunga bolvole. Ava ka ine sane atu bolvole, na ragau ra goanga palu keke paturu ta roleng roma, Iesus ke sane la galiunga ka kaomannmannangana. Ba ra goangakana nginngina keke rorole roma, pangamologa ra aposelme kanrea ka ri ra goanga mana. Minmina nae Pita ke paꞌe pangamologa palu ta pangagingginge ra lopatokonakana lopatokona ae ri ba ta roleng kerea ta ri ngeke kelkela ta Avolau atungngana ngarume. Ba ke turulomatana te ri roma, isura mana na i ae Pita ke la mateng (1:14).
1
Ka iau ae Saimon Pita a iau a akumangngatulu ba aposel orae Iesus Karais kanna.
Iau ka papaꞌe lau laekia te miau raka rave lopatokona matana kena mana a kunna bollau raumana ora mangng rave kurumea bainga reke tupu onrae Iesus Karais a i a Nutu ae ita bae Aravunglelekana ae ita kuma ki.
Iau ka kavkave Nutu ta i nge tunge lopengana ba momongpengana ae i te miau raumana kurumea lomiaumatanangana kae Nutu ba kae Iesus A Avolaukita.
Bainga Reke Loakurumea Nutu Kiungana Kita
Iau ka kavkava minmina kurumea, Nutu ginggingngana e bollau raumana ke tunge kavingtulume kinung te ita re nga kalaunga ita ta momong ba kumangng ka bainga ra i mate rea. Ka ri ra kavingtulu reke loakurumea lomatana a kaomannmannangana kia e te Nutu e kiu ita ka olamana ae i muni e toakala ba baingana reke pepe raumana. Ba ngallo nga kavingtulu nginngina i ke tunge patongkala rae i reke bollau beke pepe raumana te ita. I ke kuma minmina ta baina nga miau ra ragau reke pagiu kala nge i ta kumangng ka bainga ra i kuma ki kurumea tungngana ka kavingtulu nginngina te ri. Ka la miau ra ragau reke kapatali nga bainga ra mukurea raumana reke momo nga mogalo laekia e ngape onra ragau loreamatengana reke sosoali ke pasiangga rea ta ri kumangng ki.
Na kurumea ollaeala mana, na miau ngaka umma kaligi ta pulingalange bainga reke lelle ta lopatokona ae miau. Ba ngaka puliale lomatana e te Nutu ta bainga nginngina reke lelle. Na ngaka puliale bainga e nga kaungamasinge miramiaume ta lomatana laeala e te Nutu, ba ngaka puliale bainga e nga meisinggingging ba tolonge maenangme ta bainga laeala e nga kaungamasinge miramiaume. Ba ngaka puliale bainga e nga loangakurumea bainga rae Nutu mate rea ta bainga laeala e nga meisinggingging ba tolonge maenangme. Na ngaka puliale bainga e nga kumangng masi ta ra lopatokonakana pattoto ta bainga laeala e nga loangakurumea bainga rae Nutu mate rae, ba ngaka puliale bainga e nga matengraumanange ragau pattoto ta bainga laeala e nga kumangng masi ta ra lopatokonakana pattoto. Ngaka kuma minmina kurumea, ngaroma bainga nginngina ngeke momo ngallo nge miau ba ngeke umma ta leleng bollau raumana muni, na ka la miau ra ragau ra loreamatana kae Iesus Karais A Avolaukita mannangana. Minmina na miau kaka la kumangngmasi ka kumangng a kanna, ba kumangng ae miau sana la i a baingalopatao. Iau ka role minmina kurumea, agau ora bainga nginngina ke sane ke momo ngallo nge i ka i a agau e kelkele oru reke momo kokoro nge i mana ba agau a matana kanname ke su. Ba i ka lonapoge inae Nutu palellepaꞌe nga bainga reke sosoali ra i kumkuma ki pala.
10 Minmina na kolingau memena, miau ngaka matea raumana muni ta pangakosining roma, ka miau ra ragau rae Nutu kiu rea ba ragau ra i toro rea ka kaomannmannangana. Iau ka role minmina kurumea, ngaroma miau ngaka kuma ka bainga nginngina, na ka sana la miau pupunga ka kae te. 11 Ba ngarume nae Iesus Karais a i a Avolaukita ba Aravunglelekana ae ita nga lonasereng raumana ta ravungu miau lakallo ta kelangpatalingana e momo passavele.
Pangamologa Rae Ragau Reke Toe Nutu Kaona Pala Ba Pangamologa Reke Momo Nga Lau Ae Nutu Kanna
12 Na iau ka laumatana roma, miau ka lomiaumatana tapu ka oru nginngina. Ba ka laumatana roma, miau kaka umma ta meisinggingging nga pangamologa rae Nutu kanna ra kaomannmannangana ki onra miau ka ravu rea pala. Ava oru nginngina keke bollau raumana, minmina na iau ka sana la pannang ta pangalokalipaga miau ki ka kaeme kinung. 13 Ba iau ka laungana roma, nga ina iau nga mommo nga bale laekia a i a mirau tale, na ke pe ta iau pangasigingpaga miau ka pangalokalipaga ngaungana kamiau ka oru nginngina. 14 Iau ka role minmina kurumea, iau ka laumatana roma, isura mana na iau ka la ulongvalakalange bale laekia a i a mirau, basema Iesus Karais A Avolaukita ine turupota pakau. 15 Ba bole, iau ka la tumungvugu ta kumangng ka pamau te ta miau lomiaugaliu ta oru nginngina ka kaeme kinung ngarume nga kangaungana nga mogalo laekia e ngape.
16 Ka la tumungvugu ta kamangng ka pamau te ta miau lomiaugaliu ta oru nginngina kurumea, pala, ka ina mangng turulomatana te miau ta Iesus Karais A Avolaukita ginggingngana e bollau raumana ba atungngana e ngarume, na pangamologa nginngina ra kanmangng ke sane ke loakurumea nanang ra ragau ke kallegemasi rea ka ri muni loreamatanangana mana. Ke sa. Mangng ka kele ginggingngana e bollau raumana ba kana olamana e toakala raumana ka matamangng kanname muni mannangana. 17 Iau ka role minmina kurumea, Nutu a i ae Iesus Tamana ba i a kana ka olamana e toakala ba gingginga e bollau raumana ke kinpataea Iesus giana ba ke tunge alangpaga te i ka kae laeala pala ina kaling te lele ba ke role roma, “Aekolong ka i ae Tugu ora iau materaumane ba ka laupe kia raumana.” 18 Ba mangng ka longe pangamologa laeala e pa nga Nutu mallena nga tava ka longamangngme muni ka ina mangng momo kala nge i nga kapangng a saena.
19 Minmina na ita ka loramatana roma, pangamologa ama reke toe Nutu kaona ke rolea pala ka kaomannmannangana kia. Ba miau ngaka longomasi te i. Ka tongana kena ma olamana e toto nga ina i a osuguna. Ngaka longomasi minmina ta nge lele nga kae ae Karais galiungana ngarume ore la tongana kena ma ina kae lele ba mata a ngalungpaga ke sigipaga. 20 Ava kapunu na miau nga lomiaumatana masi ka pangamologa ra reke toe Nutu kaona kanrea onreke pa rea pala nga Lau Ae Nutu Kanna. Nga lomiaumatana roma, agau te nga manenasa pangananange pangamologa nginngina mirarea kurumea lonangana mana. 21 Iau ka role minmina kurumea, ragau reke toe Nutu kaona pala ke sane ke rolea pangamologa kurumea ri muni loreangana. Ke sa. Keke rolea pangamologa reke ravu rea nge Nutu kurumea Kannu E Tupu taongamugangana kerea.