Lau E Kapunu Ae Pol Paꞌe Te
Timoti
Kana Turunglomatana
Timoti ka i a apanung e sane kamapitakama ora naname ka i a Iura te, ava tamana ka i a Girik te. Ka i a agau e nga maga kunna e bollau ae Listra ngallo nga porovins ae Galesia. Ka ine mommo nga maga laeala, nae Pol ke loa ta pulingmalagange pangamologa e te Karais ta ragau re nga nga maga kunna ae i. Minmina nae Timoti ke longe pangamologa laeala, na i ka lonapatokona te Karais. Ba ka inae Pol kaꞌe maga laeala, na i ke matea Timoti ta i loanga kala nge i nga kumangng e nga pulingmalagange pangamologa e pe e te Karais ta ragau re nga maga pattoto (Ngo kele Aposelme 16:1-3).
Ngarume, na ri keke taliu ta maga papatu. Ba ka inae Pol paꞌe lau laekia na i ae Pol ke tatao tae Masaronia, avae Timoti ke mommo kala nga ra lopatokonakana re nga maga kunna e bollau ae Epesus.
Nae Timoti ka i a agau e kalaue Pol raumana nga kumangng ae Nutu kanna, ba ka i a agau ae Pol patoe ka tuna mannangana ngallo nga lopatokona ae ri te Karais. Minmina nae Pol ke paꞌe lau laekia te Timoti ta pangagingginge ba ta tungnge potong palu te i.
Ka inae Pol paꞌe lau laekia te Timoti, na ra pangalomatanakana palu ra goanga keke momo ngaliua nga ra lopatokonakana re ngae Epesus. Minmina na i ke role kae Timoti ta i nge ella masi te i ta ra pangalomatanakana nginngina ra goang, ba nge role kerea ta ri nga manereasa pangalomatanange ragau ka pangalomatana nginngina ra goanga. Ba bole, i ke tunge potong palu te i ta kalaunge nga kumangng a kanna e nga taongamuga ka ra lopatokonakana ba pangalomatana rea.
1
Ka iau ae Pol a iau a aposel te orae Karais Iesus kanna kurumea Nutu a i a Aravunglelekana ae ita bae Karais Iesus a i a lopatokona ae ita puna bangareangana kau. Iau ka papaꞌe lau laekia te one ae Timoti a one a tugu mannangana ngallo nga lopatokona ae ita te Karais.
Iau ka kavkave Nutu a i ae Tamara ta i kala nge Iesus Karais A Avolaukita ngeke tunge lopengana, ba lonana, ba momongpengana ae ri te one.
Pol Ke Role Kae Timoti Ta I Nge Ella Masi Te I Ta Ra Pangalomatanakana Ra Goanga
Iau ka matea ta one momong naꞌina ngae Epesus kurumea pangamologa laeala ama iau tunge te one pala ka ina iau bai ta loanga tae Masaronia. Ka matea ta one momong ta baina one ngo role gingging ka ragau nginngina reke palomatantane ra lopatokonakana ka pangalomatana matantana ra goanga ta ri nga manereasa kumangng minmina. Ba ngo role kerea ta ri ronga ka baingarea laeala nga ulonge ramarea raumana nga nanang matantana ba pallang nginngina re nga sisiukerea memena giareame onreke kumkuma ki ka kaeme kinung. Oru nginngina ke sane ke kalaue ragau ta ri loreamatana ka oru rae Nutu kumkuma ki onreke loakurumea lopatokona. Ke sa. Keke pasigipage palingtete ra sana purea mana. Ava potong ra ita ka tungtungu rea ta ragau keke taoamuga kerea ta ri pangakosining ka bainga e nga matengraumanange ragau pattoto ka lorea reke lelle ba lopatokona ae ri ora kaomannmannangana kia. Iau ka role minmina kurumea, ragau palu keke kaꞌe potong nginngina na keke taopa kurumea pangamologa ra sana purea. Ka ri ra ragau reke matea ta ri ra pangalomatanakana nga bangapaga rae Moses kanna, ava ri ka sana loreamatana ka oru ra ri ke rorole rea. Ba ka sana loreamatana ka oru ra ri ke role roma, ka onra kaomannmannangana ki bole.
Na ita ka loramatana roma, ngaroma agau te nge kuma kurumea bainga e tupu ore nga kumangng ka bangapaga rae Moses kanna, na bangapaga nginngina ka ri ra oru reke pepe. Ava ita ka loramatana bole roma, Moses ke sane tunge bangapaga nginngina ta pangatupunge agau a baingana tupu. Ke sa. Ke tungu rea ta pangatupunge ragau re sane ke lolakurumea bangapaga nginngina ba ragau ra longasakana. Ba ke tungu rea ta pangatupunge ragau ra sana loreapatokona te Nutu, ba ragau reke bavaia bainga reke sosoali nga raguna. Ba ke tungu rea ta pangatupunge ragau re sane ke tupu, ba ragau ra mukurea, ba ragau reke sapune tamarea o nareamemena, ba ragau reke sapune ragau pattoto. 10 Ba ke tungu rea ta pangatupunge ragau reke keno kala nga ravale ra sana ri ra nareapengana memena o rapanung ra sana ri ra nareatale memena, ba rapanung reke keno kala nga rapanung pattoto o ravale reke keno kala nga ravale pattoto, ba ragau reke gole ragau pattoto na keke ba kerea ma ri ra posi ra marana mana, ba ragau ra goangakana, ba ragau ra turunggoangakana. Bangapaga rae Moses kanna ka onre nga baingame kinung re sane ke loakurumea pangalomatana ra kaomannmannangana ki. 11 Pangalomatana reke loakurumea pangamologa e pe ore pavolaue Nutu giana, pangalomatana nginngina mana ka ri ra pangalomatana ra kaomannmannangana ki. Ba pangamologa laeala e pe ka i a pangamologa e te Karais orae Nutu a i a akavingtulukana tunge te iau ta iau pulingmalagange ta ragau.
Avolau Tungngana Mana Ka Lopengana Ae I Te Pol
12 Iau ka kalapagpage Karais Iesus A Avolaukita kurumea oru ra i kuma ki te iau. I ke kela iau ma iau a agau a lokalakana, minmina na i ke paginggingi iau ba ke puli iau ta kumangng ka kumangng a kanna. 13 Ka kaomanna, pala na ka iau a agau e umma ta rolengbainga kae Nutu, ba agau e pamiralalalia ragau rae i, ba agau a baingaꞌiukana raumana kerea. Ava iau ka sana laumatana ka taru a iau umma kia ina sana laupatokona te Karais tale. Minmina na i ka lonananna iau. 14 Bae Avolaukita lopengana ae i a i tungumane ke bollau raumana. Minmina na i ke tunge lopengana laeala ae i te iau raumana kala nga lopatokona ba baingana e nga matengraumanange ragau. Ka ri ra oru reke loakurumea pagiungarangana kala nge Karais Iesus.
15 Ba pangamologa ora ragau kinung nga loreakala te ke role minakai roma: Karais Iesus ke atu ta mogalo laekia e ngape ta ravunglelenge ragau reke bavaia bainga reke sosoali nge Nutu raguna. Ba ka iau a agau matana laeala raumana nga ragau kinung. 16 Ava kurumea ollaeala mana, na iau ka rave lonana ta bainae Karais Iesus nge pakosining ka siana marusungana a sana rongana nge iau a agau e soali nga ragau kinung. Ke kuma minmina te iau ta pangakosining ka taru a i la kumangng kia ta ragau re ngarume onreke la loreapatokona te i ta ravunge mauling e momo passavele. 17 Minmina na ita ngaka kalapagpage Kelangpatali e kelapatali passavele be sane mate ora ragau matarea kanname ke sane ke kelkele. I kasikena ka i ae Nutu. Ita ngaka tungtunge alangpaga te i, ba ngaka kinpataetaea giana passavele. Ka kaomannmannangana.
18 Timoti a one a goe ae iau ngallo nge Karais, potong nginngina ra iau tungu rea te one ta roleng gingging ka ragau ki keke loakurumea pangamologa re te one ra reke toe Nutu kaona ke role rea pala. One nga longgaliu tao ta baina one ngo balimasi nga baling e pe. 19 Ba nga ino ngo balvali, na ngo kapite lopatokona ae one ba longo e lelle. Ragau palu keke bali ka girea ta oru nginngina, na keke baisoalia lopatokona ae ri basema mono ine nge magolu nga kuru. 20 Imeneus ri luae Aleksanrer keke kuma minmina. Na iau ka ulo rea nga Satan kamana ta baina ri nga loreamatana roma, nga manereasa rolengbainga kae Nutu.