Aposelme
Kumangng Ngareanganame
Kana Turunglomatana
Lau laekia ka i a lau a lua ae Luk paꞌe. Ne kapunu ka i a lau eke patoe ka Pangamologa E Pe Ae Luk Paꞌe. Nga lau laekia Luk ke panana ta lau laeala ae i e kapunu roma,
“...nga lau ora iau paꞌe pala iau ka paꞌe orume kinung rae Iesus kuma ki be palomatana ki ka ina i pature kumangngana ta ke lele nga kae ae Nutu ravupataea lakailu.” (1:1-2)
Nga lau laekia Luk ke utale pangamologa nginngina ra i pa rea nga lau a kanna e kapunu. Ke panana ta oru reke lele nga barangalele rae Iesus kanna ngarume nga Iesus loangapataengana lakailu ta Nutu mallena nga tava. Ke panana ta kumangng reke bollalau rae Kannu E Tupu Ae Nutu kuma ki ka ina barangalele rae Iesus kanna ke umma ta loangakurumea pangamologa ae Iesus tunge te ri pala ine role kerea roma,
“Avae miau kaka la ravunge gingginga nga inae Kannu E Tupu nge atupai nge miau. Na miau ala ngaka turulomatana kau ta ragau ngae Ierusalem, ba nga ina nge ngae Iurea ba Sameria, ba nga iname karolu nga mogalo laekia e ngape.” (1:8)
1
Pangamologa Pangaturungana
Teopailus, nga lau ora iau paꞌe pala iau ka paꞌe orume kinung rae Iesus kuma ki be palomatana ki ka ina i pature kumangngana ta ke lele nga kae ae Nutu ravupataea lakailu. Ba pala ta Nutu ravungpataenge lakailu nae Kannu E Tupu ke paginggingia Iesus ka ine tunge potongana ta aposel rae i ra i toro rea. Ngarume nga matengana na i ke pakosininge ragau nginngina ka i muni ba ke kuma ka oru matantana nga matarea kanname ta baina ri nga loreapatokona roma, i ke momomauli ka kaomannmannangana. Ka panna a kaeme ka ri giaukaina lua na i ke lele nga matarea kanname ba ke tuture Nutu kelangpatalingana. Ba ka kae te ka ine kaninni kala nge ri, na i ke tunge bangapaga laekia te ri roma: “Miau ka sana ngaka kaꞌe Ierusalem ava ngaka momalla ta tunga ama iau role te orae Tamau patokala ta i tunge. Ta Ion ke pamagoegoe ka me ava nga kae te e ngarume isura nae Nutu ke la pangamagoe miau kae Kannu ae i E Tupu.”
Nutu Ke Ravupataea Iesus Lakailu Ta Tava
Ka baina ka ineke katukala na ri keke ballage Iesus roma, “Avolau, ko la pulinge re ngae Israel ta baina ri kelangpatali ta ragau muni gai?”
Na i ke ala rea roma, “Ka sana ora kanimiau ta nga lomiaumatana ka toe rae Tamau puli rea kurumea lonanganame. Avae miau kaka la ravunge gingginga nga inae Kannu E Tupu nge atupai nge miau. Na miau ala ngaka turulomatana kau ta ragau ngae Ierusalem, ba nga ina nge ngae Iurea ba Sameria, ba nga iname karolu nga mogalo laekia e ngape.”
Ka ine role minmina tapu, nae Nutu ke ravupataetaea lakailu nga matarea kanname ta keke kelasangsangue nga mumuka.
10 Ka ineke kelkela lakailu ta tava tale na ka panna laeala mana na pana lua ra karea ka lungapaga reke kavauvaunga keke meisi kala nge ri. 11 Na ri pana lua keke ballaga rea roma, “Miau re ngae Galili, kaka meimia aka meisinsi ba ka kelkela lakailu ta tava? Iesus laekia ae Nutu ravupatali miau kia ta tava ke la kangagaliu muni basema kelang ngamiaungana kia ine lopatae ta tava.”
Matias Ke Rave Iuras Mallena
12 Na keke kele oru nginngina ka ina ri ke meisinsi nga Kapoponga Nga Bega Ra Oliv. Ba kapoponga laeala ke momo ngatauga isura ngae Ierusalem. Ka baina keke kaꞌe inaeala na keke galiu ta maga kunna. 13 Ba ka ineke lele, na keke loa lakailu ta bale te bilingana e ngailu. Na keke momo. Ragau nginngina giareame roma: Pita, bae Ion, bae Iems kala nge Anru; bae Pilip, bae Tomas, bae Bartolomiu kala nge Matiu; bae Iems te muni ka i ae Alpaeus tuna, bae Iuras ka i ae Iems tuna kala nge Saimon eke patoe kae “Selot”. 14 Ra nginngina ba ravale palu kala nge Iesus naname ae Maria bae Iesus kolingana memena keke katukala kinung ba keke kavkava palimule te Nutu.
15 Ka kae te ngarume isura, na ra lopatokonakana keke katukala kinung. Ba ri keke basema ragau ka ri giaukaina lima ba kena. Minmina nae Pita ke meisi 16-17 na i ke pamologa roma, “Kolingau memena, Kannu E Tupu ke pulimalage pangamologa e te Iuras nga Revit kaona nga Lau Ae Nutu Kanna pala. Ba pangamologa laeala ke lele ka kaomannmannangana kurumea Nutu lonangana. Bae Iuras ka i a agau e taoamuga ka ragau reke laue Iesus ba ka i agau te ngaliua nge ita kurumea, Iesus ke pulia ta i taonga kala nge ita bole.”
18 Pita ke role minmina bae iau ae Luk ka bai ta turunglomatana kae Iuras bole ine rave lollokanna nga baingana e soali na ke kolia mogalo inte kia. Ngarume na i ke pupu ka matengana nga mogalo inaeala ae i kolia, na maganna iname keke lelemalaga. 19 Minmina na ragau kinung reke momo ngae Ierusalem keke longe ollaeala, na keke patoe mogalo inaeala kae Akelarama nga kaling ae ri. Ba Akelarama ka mirana roma, “Mogalo A Toto.”
20 Bae Pita ke rolea pangamologa palu muni re te Iuras roma, “Iau ka role minmina ta pala na keke paꞌe pangamologa nga Lau A Baunga Re Nga Kalangpaga ore role roma,
“ ‘Bale ae i nge momopalikovauu mana, ba ke sana nga agau te nge momolu ngia,’
ba bole ri keke paꞌe pangamologa ore role roma,
“ ‘Agau tetoto nge rave mallena ngaliua nga reke taoamugmuga ka ragau.’
21-22 “Minmina nae ita ngaka pulia apanung te kala nge ita ta i turunglomatana kae Iesus sigingpagangana nga mateng. Agau laeala nga i a agau e mommo ngaliua nge ita ka kaeme kinung ka inae Iesus Avolau tatao kala nge ita. Ba bole agau laeala momongana kala nge ita nge paturu ngae Ion kumangngana e ta pangamagoe ba nge loa bavakena ta kae laeala ae Nutu ravupatali ita kae Iesus ta tava.”
23 Ka baina keke rave pana lua: Te ka giana nge Matias ba agau te muni ka giana nge Iosep eke patoe kae Barasavas ba a giana te muni nge Iastus. 24 Na keke kava roma, “Avolau, ka longomatana ka oru reke momo ngallo nga ragau kinung loreame. Minmina na one ngo papanau mangng ka te a one tore nga pana lua kakai 25 ta baina i nge rave Iuras mallena nga kumangng a kaning. Na nga i a aposel te ta Iuras ke kaꞌe mallena na ke loa ta malle e nga alange baingana e soali.” 26 Ka baina keke kintoto nae Matias giana ke ulopai. Minmina na i ka i a aposel te kala nga pana tangulelu ba kena nginngina.