Lau Ae
Iems
Paꞌe
Kana Turunglomatana
Agau a giana kae Iems ke paꞌe pangamologa reke momo nga lau laekia. Ragau papatu ka loreavavai roma, Iems laekia ka i a Iesus teiteikia a i a agau e kapunu nga ra lopatokonakana reke momo ngae maga kunna e bollau ae Ierusalem (ngo kele Aposelme Kumangng Ngareanganame 15:13; 21:18).
Ka inae Iems paꞌe lau laekia, nae Iura papatu onra loreapatokona te Karais keke momo nga ina re kalaoveka. Ragau nginngina ka loreapatokona te Karais, ava lopatokona ae ri ke sane gingging ba keke kanimaimaia maenang papatu. Minmina nae Iems ke paꞌe lau laekia ta pangagingginge lopatokona ae ri ba ta pangatupunge lovaingana palu nga ri onre sane ke tupu.
Ba bole, i ke role kerea gingging roma, agau a lonapatokona te Karais sane nge momo mana. Ke sa. I nge kumkuma ka bainga reke pepe ta kalaunge ragau pattoto. Na baingana laeala ke la pangakosining roma, lopatokona ae i ka kaomannmannangana kia.
1
Ka iau ae Iems a iau a akumangngatulu ae Nutu bae Iesus Karais Avolau kanrea.
Iau ka papaꞌe lau laekia te miau ra galiaume ka ri tangulelu ba lua re ngae Israel.* Pangamologa laekia e role roma “galiaume ka ri tangulelu ba lua re ngae Israel” ke rave ragau ra loreapatokona te Karais bole. Miau kaka kaꞌe maga pupuna rae miau, na kaka loa aka mommo nga maga ina pattoto.
Iau ka ba ka sinro ae iau te miau.
Maenang Ka Ore Pagingging Ita
Kolingau memena ngallo nge Karais, nga ina nga maenang matantana ngeke lele nge miau ta ri avanga miau, na miau nga lomiaungana roma ka i a ore nga serenga mana. Iau ka role minmina kurumea, miau nga lomiaumatana roma maenang nginngina keke amve lopatokona ae miau te Nutu. Ba keke papote lopatokona a kaomanna. Minmina na miau kaka la meising gingging ba kaka la tolonge maenangme. Ava miau ngaka ngatakale bainga e nga meising gingging ba tolonge maenangme ta i kumangng ka kumangnganame kinung ngallo nge miau. Ngaka kuma minmina ta baina nga miau ra ragau ra baingareame ke tupu raumana nge Nutu raguna ba ragau re sane ke moro ta bainga rae Nutu mate rea. Ava ngaroma agau te ngaliua nge miau nge moro ta lomatana ore nga taonga e pe, na i nge ballage Nutu a i a atungakana ba Nutu e sane pamolloga iu ta reke atu te i. Na agau laeala ke la ravunge oru ra i ballage Nutu tao. Ava nga ina agau laeala nge ballage Nutu ka ollaeala, na i nga lonapatokona roma Nutu ka baingana minmina. Agau laeala sana nga lona lualua kurumea, agau a lona lualua ka tongana kena ma pelau ina bovole isoe be mapuli kalaoveka. 7-8 Na agau matana laeala ke sana nga lonangana roma i la ravunge kana otte nge Nutu. Ka i a agau a ramana lualua ore sane meisgingging nga bainganame kinung.
Agau A Sillolo Ba Agau A Kana Oru Papatu
Minmina na agau a i a sillolo ngaliua nge miau ra kolingau memena nge mulia ka mallena e ngailu. 10 Ba agau a kana oru papatu nge mulia ka mallena e ngape, ta momongana nga mogalo laekia ke moro ma pailli luguname mana. 11 Ollaeala ka kaomanna kurumea, ita ka loramatana roma, nga ina kae nge lele, na bovole a mammana raumana nge mamapune pailli. Na pailli laeala nge manani bavakena, ba luguname ngeke kalolo ba kavingtulungarea ngeke solali. Minmina mana na agau a kana oru papatu ke la mateng mana ngaliuga nga kumangnga ra i kumkuma ki kinung.
Oru Reke Amva Ba Oru Reke Unte Ragau
12 Agau e maisi gingging nga ina maenangme ke lele ke la momongmasi mannangana kurumea, ka ine nge balia avanga laeala tapu, nae Nutu ke la tungnge mauling e pe passavele ora i role pala ta tungnge ta reke materaumane. 13 Na ka ina otte nge pasigipage agau te lona ba nge ute ta i kumangng ka bainga reke sosoali, na agau laeala sane nge role roma, Nutu ke ute ta kumangng ka bainga nginngina. Ke sa. Bainga reke sosoali ke sane nge ute Nutu bae Nutu ke sane unte ragau ta ri kumangng ka bainga reke sosoali bole. 14 Ava oru matantana ngeke unte agau kenakena, na lomatengana e soali ae i muni nge utupallala kia, ba nge pasigipage ta i bainge bainga reke sosoali. 15 Ngarume, nga ina lomatengana laeala e soali nga siana, na i nge toapisigia bainga e soali nge Nutu raguna. Ba ngarume muni nga ina bainga laeala e soali nge matua, na nge pamalage mateng.
16 Kolingau memena ra iau materaumana miau, ngaka ella miau masi nga baina oru soalingana ke sane nge kantolo miau. 17 Tunga reke pepe ba ne ngeke tupu mannangana keke pa ngae Nutu mallena nga tava. Avae Nutu e koipage oru ra lamarea ngailu nga tava ke sane kampililiue bainganame base oru ra karea nunule. Ke sa. 18 I ke loakurumea i muni lonangana ine toapisigi ita ka pangamologa a kaomanna. I ke bai minmina ta baina ita momong base ma oru re kapunu ra i lala rea nga orume kinung ra i kuma ki.
Longe Pangamologa Ae Nutu Kanna Ba Ngo Lolakurumea Bole
19 Kolingau memena ra iau materaumana miau, ngaka longo nasai! Ragau kinung ngeke bolvole ta longnge pangamologa a agau tetoto kanna. Ava nge sane ngeke bolvole ta pangamologa. Ba ri sana nga iukerea bolvole. 20 Ta agau iukiangana ke sane baia bainga reke tupu rae Nutu mate rea. 21 Minmina na miau ngaka palale bainga nga mukurea kala nga bainga nga baingasoalinge ragau pattoto onreke ponu nga mogalo laekia e ngape. Ava miau ngaka palupaga miau ka bainga e nga pulingpisigi miau muni ngape, na ngaka rave pangamologa laeala ae Nutu toea nga lomiaume. Pangamologa laeala ka kana ka gingginga ta i ravunglele miau ta baina miau ngaka rave mauling e momo passavele.
22 Ka inae miau ngaka longlonge pangamologa ae Nutu kanna na ngaka lolakurumea pangamologa laeala bole. Sana ngaka longomane. Ke sa. Ngaroma ngaka longomane na miau ala ngaka goga miau muni. 23 Ngaroma agau te nge longomane pangamologa ae Nutu kanna ava i ke sane lolakurumea, na ka tongana kena ma agau e kele raguna nga kelang. 24 I ke kele i muni raguna ava nga ine nge lao, na bolvole mana i nga lonapogo roma raguna ke maimia ka kelangana. 25 Ava agau e kelalu lakallo ta bangapaga reke tupu onreke ulomalage ragau nga kalingnana, ba i ke lolakurume rea, ba ke sane longlongomana rea, ba ka sana lonapogpogo rea, Nutu ke la kavingtulunge agau laeala kumangng a kanna.
26 Agau e patpatoe i muni ka alopatokonakana ave sane ellamasi ta kaona ba ke gogaꞌe i muni, agau laeala lopatokona ae i ka sana kumangngana. 27 Ava bainga e nga lopatokonangana ore tupu be lelle mannangana nga Nutu a i a tamara raguna ke bai minakai roma: Agau nge kalaulaue goe reke kanimaimaia maenangme ba tamarea memena bae narea memena ke matepatali rea. Ba nge kalaulaue ra bale reke kanimaimaia maenangme ba nareatale memena ke matepatali rea bole. Ba agau laeala nge ellamasi te i muni ta baina bainga re nga mogalo laekia e ngape sane ngeke ute ta i kumangng ka bainga a mukuna nge Nutu raguna.

*1:1: Pangamologa laekia e role roma “galiaume ka ri tangulelu ba lua re ngae Israel” ke rave ragau ra loreapatokona te Karais bole.