2
Agau E Kannane Ragau Ka Lonamatengana E Soali
Kolingau memena ngallo nge Karais, bainga e nga lopatokona te Iesus Karais A Avolaukita ore ngailu raumana ba bainga e nga ulongpataenge agau te ngailu nga agau tetoto ke sane ngeke tatao kinung. Ngaroma agau e kaliale gol nga kamana ririna be lupage lungapaga reke pepe raumana nge lu nga katungkala ae miau ba ngaroma agau a sillolo e lupage lungapaga reke sosoali nge lu bole, na miau ka la maingamia kerea? Ngaroma miau ngaka baimasia agau a nena ka lungapaga e pe ba ngaka role kia roma, “Avolau, ngo tara nga tarang laekolong e pe.” Ava ngaroma ngaka role ka a sillolo laeala roma, “One ngo maisi nga inaeala, ava nge sa na ngo tara nga malle laekolong e sane pe.” Na ngaroma ngaka baia bainga matana laeala na nga bainga laeala miau kaka kananatoro ka lomiaumatengana ngaliua nge rakamiau memena muni. Miau ka sana ka kanana rea masi. Minmina na miau kaka lele base ma agau e kannane ragau ka lonamatengana e soali mana.
Kolingau memena ra iau materaumana miau, ngaka longo nasai! Ka kaomanna. Nutu ke tore ragau ra tongarea kena ma ra sillolo nga ragau re nga mogalo laekia e ngape ragurea ta ri ra kilipukana ka lopatokona. Ba ke toro rea ta ri ra ragau reke la ravunge kelangpatalingana a i patokala pala ta tungnge ta ragau reke materaumane. Miau muni kaka bairaguso ka ra sillolo ava ra karea oru papatu ka ri ra ragau ra kaoreaginapita miau beke loa ka miau ta kalingnana. Ba ra nginngina muni ka ri ra ragau reke baisoalia gia e pe ora miau ka rave.
Ava miau ngaka kuma masi ngaroma miau ngaka lolakurumea bangapaga reke tupu ineke role roma: “One ngo materaumane agau tetoto base ino materaumana one muni.” Ngaroma miau ngaka ulopataea agau te ngailu nga agau tetoto, na miau kaka kumkuma ka bainga e soali nge Nutu raguna. Ba bangapaga rae Nutu kanna keke kalinana miau ba keke pakosining roma, ka miau ra ragau re sane ke loakurumea bangapaga nginngina. 10 Ka role minmina kurumea, agau e longo ta bangapaga rae Nutu kanna kinung ava nge karitaue bangapaga kena mana, na nga Nutu kelangana agau laeala ke longosa ta bangapagame kinung. 11 Ita ka loramatana roma, ollaeala ka kaomanna ta Nutu ke role tapu roma, “One ko sano ngo keno kala nga avale a sana i a ningpengana o apanung a sana i a ningtale.” Ba i ke role bole roma, “ba ko sano ngo sapune agau te.” Na ngaroma one sano ngo keno kala nga avale a sana i a ningpengana o apanung a sana i a ningtale ava ngo sapune agau te, na one ko longosa ta bangapagame kinung tapu.
12 Na miau ngaka ella masi ta pangamologa ngamiaunganame ba ngaka ella masi ta baingamiaunganame bole ta Nutu ke la kalingnana ita ka bangapaga reke ulomalage ragau nga kalingnana. 13 Miau ngaka kuma minmina kurumea, nga ina kalingnana e bollau nge lele ngarume, nae Nutu ke sana la lonananne agau ora sana lonananne ragau pattoto. Lonana ke ulopisigsigia kalingnana.
Lopatokona Kala Nga Bainga Reke Pepe
14 Kolingau memena ngallo nge Karais, ngaroma agau te nge role roma i ka lonapatokona te Iesus ava sane nge bavaia bainga reke pepe, na lopatokona laeala ae i ka sana kana ka kumangng ba ke sane la ravunglelenge agau laeala bole. 15 Ngaroma nga agau te ngaliua nge miau a sana kana lungapaga ba kaning ka kaeme 16 ba te e nge miau nge role kia roma, “Longo lulpita one ba ngo kani kang na ngo loa ka longmannmannangana” ava i sane nge tunge otte ta kalaunge mirana, na pangamologangana nge kalaue agau laeala a sana kana oru mina ngaetai? Pangamologangana ka sana puna. 17 Bainga laeala ka tongana kena mana ma lopatokona e sane tatao kala nga bainga reke pepe. Lopatokona laeala ke base i e mate mana ta ke sane kuma ka otte.
18 Ava palu nge miau sana ka la ngatangngkalange pangamologa laeala a kanau. Na te ke la roleng kau roma, “One ka kang ka bainga reke pepe ba iau ka kau ka lopatokona.”
Na iau ala nga ale agau laeala roma, ngaroma one nga kang ka lopatokona ava ko sano kumkuma ka bainga reke pepe, na iau ka la kelangapatokone lopatokona ae one mina ngaetai? Iau ka sana laumatana roma, lopatokona laekolong ae one ka kaomannmannangana kia o ke sa. Ava nga ino ngo kele baingau reke pepe na one ko la kelangapatokona roma, lopatokona ae iau ka kaomannmannangana kia. 19 Miau ka lomiaupatokona roma Nutu ka i kena mana ae? Ke pe ava kannu reke sosoali ka loreapatokona minmina bole, ba ri keke mamallmallu ka mataunga ka ineke momalle alanga e soali nga baingareanganame.
20 One a agau o role roma, “Ka kau ka lopatokona ba agau tetoto ka kana ka bainga reke pepe”, iau nga role kone roma, lomatana laeala ae one ke sane tupu. Ba iau ka la pangapanaunga one roma, lopatokona e sane tatao kala nga bainga reke pepe ke sane la kumangng ka otte. 21 Ita nga loragaliu te sisiukita ae Abaram ka inae Nutu patoe ka agau a bainganame ke tupu. Ke patoe minmina ka inae Abaram ulopataea tuna ae Aisak ngailu nga altara ma i a tunga te Nutu. 22 Ngaka kele. Lopatokona ae i ba baingana reke pepe keke tatao kinung. Minmina na bainganame keke papote lopatokona ae i ore tupu mannangana nge Nutu raguna. 23 Minmina mana na pangamologa ae Nutu kanna ke lele mannangana ine role roma, “Abaram ka lonapatokona te Nutu ka baina Nutu ke patoe ka agau a bainganame ke tupu nga raguna.” Ba keke patoe ka Nutu kolingana. 24 Iala na ita ka loramatana tapu roma, agau ke la leleng i a agau e tupu nge Nutu raguna kurumea kumangngana ka bainga reke pepe. Ke sane la leleng i a agau e tupu kurumea lopatokona ae i mana.
25 Ba ita nga loragaliu bole ta avale laeala a pamau luana a giana nge Reap. I ke ngata ta ragau re ngae Israel onreke kelatonto nga maga ae i ta ri momong nga bale ae i. Ba ke pakosining rea ka pamau te ta baina ri kavesinge ragau reke bai ta balingi rea. Minmina na i ke lele i a agau e tupu nge Nutu raguna baseme Abaram ka ina lopatokona ae i tatao kala nga kumangngana ka bainga reke pepe.
26 Iala na lopatokona e sane tatao kala nga bainga reke pepe ka tongana kena mana ma agau mirana e mate ka ina kannuna kapatalia.