Lau Ae
Iut
Paꞌe
Kana Turunglomatana
Iut orae patoe i muni kae Iems teiteikia ke paꞌe lau laekia ta ragau ra loreapatokona te Karais onreke momo nga ina re kalaoveka. I ke paꞌe ta turunglomatana te ri ta ri ngeke ella rea masi ta ragau palu reke bai ta goanga rea. Ke role roma, ra goangakana nginngina ka ri ra ragau reke longosasa te Nutu, ba ragau reke kampililiue lopengana ae Nutu a i tungtungumane ta i a pamau e nga kumangng ka bainga ra mukurea. Ba ka ri ra ragau reke tangulelea Iesus Karais a i a Avolaukita ba Kelangpatali kena mana ae ita. Ke role roma, ra goangakana nginngina ka ri ra ragau rae Nutu potopita pala nganige raumana ta i tungnge alang e soali te ri.
Minmina nae Iut ke role ka ra lopatokonakana ta ri ngeke paginggingi rea ta maisinggingging nga lopatokona ae ri te Karais, ba ngeke kavkava te Nutu kurumea Kannu E Tupu taongamugangana kerea. Ba ke role kerea ta ri ngeke momogingging ngallo nga Nutu matengraumanangana kerea ka ineke momalla ta lonana ae Iesus Karais A Avolaukita ta i tungnge mauling e momo passavele te ri.
1
Ka iau ae Iut a iau a akumangngatulu ae Iesus Karais kanna bae Iems teiteikia.
Iau ka papaꞌe lau laekia te miau ra ragau ra Nutu a i a Tamara kiu rea be materaumana rea, ba ragau ra i lengetotokalkala rea ngallo nge Iesus Karais.
Iau ka kavkava te Nutu ta i tungnge lonana, ba momongpengana, ba matengraumana ae i te miau raumana.
Ra Lopatokonakana Ngeke Ella Rea Masi Ta Ragau Palu Reke Bai Ta Goanga Rea
Miau ra iau materaumana miau, pala na iau ka matea raumana ta pange pangamologa palu te miau onreke panana ta Nutu ravunglelengana kita. Ava sonrau na iau ka kanimai roma, ke pe ta iau pange pangamologa ta roleng gingging kamiau ta miau baling kaligi ta meisingkalange ragau reke bai ta baingasoalinge pangamologa re te Karais ra ita lorapatokona tao. Ka ri ra pangamologa nginngina re sane ke la kamongpiliu onra ra kumangngatulu rae Nutu kanna ke tungu rea pala ta ragau rae i reke tupu. Miau ngaka bali kaligi minmina kurumea, ragau palu ra goangakana keke taolu lakallo ta ginungamiau gome mana. Ka ri ra ragau rae Nutu potopita pala nganige raumana ta i tungnge alang e soali te ri. Ka ri ra ragau reke longosasa te Nutu ba ragau onreke kampililiue lopengana ae Nutu a i tungtungumane ta i a pamau e nga kumangng ka bainga ra mukurea mana. Ba keke tangulelea Iesus Karais a i a Avolaukita ba Kelangpatali kena mana ae ita.
Miau ka lomiaumatana tapu, ava iau ka bai ta rolengpage lomiaume ta oru ae Avolau kuma kia pala ka ine ravumalage ragau rae i ngae Isip. Ke ravumalaga rea, ava ngarume na i ke sapune ragau re nge ri ra sana loreapatokona te i. Ba nga lomiaugaliu ta anggelo ramre sane ke momopita nga mallerea re nga kelangpatali ava keke kaꞌe momong ngareangana rae Nutu tungu rea te ri. Minmina na i ke pulakala rea nga malle a osuguna kia, ba ke samapita rea ka samangapita onreke momo passavele ta ri momongkalange kalingnana e nga kae e bollau ngarume. Ka tongana kena ma ragau re ngae Sorom bae Gomora ba maga kunna reke momotaliu rea. Pala na ri keke tunge ri muni ta ri kumangng ka bainga reke sosoali re nga kenong kala nga ravale ba rapanung ba bainga ra mukurea raumana. Minmina na keke kanimaimaia alang e soali e nga sia e pamiralali passavele ta pangakosining ka taru e momalle ragau reke kuma minmina.
Ba ra goangakana nginngina reke taolu gome ta ginunga ae miau keke kumkuma ka bainga nginngina bole. Ka ri ra ra mingakana ra minga rae ri ke taoamugmuga kerea ta ri pangamukune mirareame muni, ba ta ri tangunglelenge Nutu kelangpatalingana kerea, ba ta ri rolengbainga ka anggelo re nga tava ra karea ka gingginga raumana. Maikel ka i a anggelo e kapunu, ava i ke sane rolebainga ka anggelo nginngina minmina. Pala ka ine palivali ka pangamologa kala nge Satan ta tai e nge ri nge rave Moses mirana, na i ke sane paroe Satan ka pangamologa re nga rolengbainga kia. Ke sa. Ke role roma, “Avolau ke la sagingpita one.” 10 Ava ra goangakana nginngina reke taolu gome ta ginunga ae miau keke rorolebainga ka oru ra ri sana loreamatana ki. Ka loreamatana ka lomatana re nga mirareame mana. Ka ri ra ragau ra tongarea kena ma posi ra pinolo onreke tataokurumea mirarea mateng ngareanganame mana. Ba mateng nginngina keke la baingasoali rea.
11 Oru reke sosoali raumana keke la leleng nge ri! Iau ka role minmina kurumea, ri keke taokurumea bainga e soali ae Kein kuma kia pala. Keke matea lollokanna raumana, minmina na keke kaꞌe pamau e tupu bolvole ta loangakurumea bainga a Balam kuma kia pala. Ba keke baisoalia ri muni ka kumangng ngareangana ka bainga e nga longasa a Kora kuma kia pala.
12 Nga ina ragau nginngina ngeke tara kala nge miau nga kaning rae miau reke bollalau re nga pangakosining ka palingmatengraumana kamiau, na momongarea ngaliua nge miau ka tongana kena ma malle a mukuna nga lungapaga e kavauvaunga. Ava ri ka sana balenglenge rea ta tarang ta kaning kala nge miau. Ke sa. Ka ri ra ragau reke matea ta kalaunge ri muni mana. Ka tongarea kena ma mukmukua ra sana karea me onra bovoleme ke isolele rea. Ka tongarea kena ma bega re sane ke piaupiau nga kae re nga piaunge kanreame, ba bega onra kulareame ke lagasisi na keke pupu ba keke mate bavakena. 13 Ba keke umma ta pangakosining ka baingarea re nga balenga basema pelau kaona mena ora minua re nga pelau reke balikolkolo ke pamanapataea. Ri ka tongarea kena ma mata re sane ke momopita nga mallerea nga tava. Ka ri ra ragau rae Nutu kalitupe malle a osuguna mannangana te ri, ba keke la momong nga malle laeala passavele.
14 Ba pala nae Enok a i a agau a lima ba lua ngarume nge Aram ke rolea pangamologa e nga tonge Nutu kaona ore ta ragau nginngina ine role roma: “Ngaka kele! Avolau ke la atung kala nga barangalele ra kanna reke tupu ra ri papatu raumana, 15 na i ke kalingnanange ragau kinung. Ba ke la pangakosining ka ragau baingarea re nga longasa te ri. Ke la pangakosining rea ka kumangngme kinung re nga longasa ra ri ke kuma ki ka baingarea re nga longasa. Ba ke la pangakosining ka pangamologame kinung reke sosoali ra ragau reke baia bainga reke sosoali beke longosa te i ke rolebainga kia ki.” 16 Ra goangakana nginngina reke taolu gome ta ginunga ae miau ka ri ra ragau reke lola ka kaoreame ba ragau ra rolengpukana. Keke lolakurumea ri muni loreamatengana reke sosoali. Keke rorolea pangamologa re nga mulianga ba keke kantotole ragau ta kalaunge ri muni.
Pangamologa Re Nga Pangagingginge Ra Lopatokonakana Loreame
17 Ava nge miau ra iau materaumana miau, miau nga lomiaugaliu ta pangamologa re nga tonge Nutu kaona ra aposel rae Iesus Karais A Avolaukita kanna ke role rea pala. 18 Keke role kamiau roma, “Nga kae ra ronga, na ragau ra rolenglisingkana keke la leleng. Ka la ri ra ragau reke loakurumea ri muni loreamatengana reke sosoali re nga longasa te Nutu.” 19 Ba iau ae Iut nga role kamiau roma, ragau nginngina ka ri ra ragau reke kalipalpala miau. Ka ri ra ragau reke tataokurumea oru re nga mogalo laekia e ngape mana, ba ragau onra Kannu E Tupu sane momo ngallo nge ri.
20 Ava nge miau, miau ngaka paginggingi miau ta maisinggingging nga lopatokona ae miau ore tupu mannangana. Ba ngaka kavkava te Nutu kurumea Kannu E Tupu taongamugangana kamiau. 21 Ngaka momogingging ngallo nga Nutu matengraumanangana kamiau ina miau ka momalla ta lonana ae Iesus Karais A Avolaukita ta i tungnge mauling e momo passavele te miau.
22 Miau nga lomiaunanne ragau ra lorea lualua. 23 Ba ngaka ravulelea ragau pattoto ka ravungmalaga ngamiaungana kerea bolvole nga sia. Ba nga lomiaunanne ragau pattoto reke kumkuma ka bainga reke sosoali, ava ngaka matau bole basema ragau reke matau roma, lungapaga e momo nga lavusa te nge pamukuna rea.
24 Iala na, iau ka la kalangapage Nutu ora kana ka gingginga ta kelangpatali masi te miau ta baina miau sana ngaka pupu. Ba ka kana ka gingginga ta bainga kamiau ta miau ra ragau onra agau te sane totorong ta patonge baingarea te e soali ba ragau reke ponu ka lomarapaga raumana nga ina miau nga maisi ngamuga nge i nga mallena a kana ka olamana e toakala raumana. 25 Ka la kalangapage Nutu a i ae Nutu kena mana ba Aravunglelekana ae ita. Ka la kalangapage nge Iesus Karais A Avolaukita giana kurumea, i ka kana ka olamana e toakala raumana. Ba ka i e ngailu raumana, ba ka kana ka ginggingame kinung, ba giana ke bollau raumana nga giame kinung. I ke momo minmina pala nga orume kinung pangaturu ngareangana, ba ke momo minmina sonrau, ba ke la momong minmina passavele. Ka kaomannmannangana.