Pangamologa Re Nga
Pangapota
Kana Turunglomatana
Ion ke paꞌe lau laekia ta panganana ta oru ra i kela rea nga kelanga a Nutu tunge te i. Ka i a Nutu turunglomatanangana ta ragau.
Nutu turunglomatanangana laeala ka kana ka iname ka ri mologi.
1 Ne kapunu ke role roma, oru reke sosoali ra karea ka gingginga raumana keke umma nga mogalo laekia e ngape. Ba ra lopatokonakana te Karais keke la kaningmainge maenang papatu nga mogalo laekia e ngape kurumea loangakurume ngareangana kae Karais, ba papatu nge ri keke la mateng.
2 Nutu turunglomatanangana ina a lua ke role roma, Iesus Avolau a i kena mana ke la ulongpisiginge ragau kinung ba ginggingame kinung reke sosoali reke ava ta sanangkalange Nutu.
3 Bae Nutu turunglomatanangana ina a mologi ke role roma, ngarume nae Nutu ke la tungnge alanga reke pepe raumana ta ragau rae i re sane ke kaꞌe lopatokona ae ri te i. Ba i ke la tungnge alanga e pe raumana muni ta ragau reke mate kurumea loangakurume ngareangana kia.
Pangamologa laekia a Nutu tunge te Ion ta i pange ke pagingging raumane ra lopatokonakana te Karais reke momomauli ka kae nginngina. Ke paginggingi rea kurumea, ri keke umma ta kaningmainge maenang papatu, ba papatu keke umma ta mateng kurumea loangakurume ngareangana kae Karais.
1
Pangamologa Re Kapunu
Lau laekia ka i a pangapota e te Iesus Karais. Ka i a pangapota a Nutu tunge te Iesus ta i pangakosininge ra kumangngatulu ra kanna ka oru reke la leleng bolvole. Bae Iesus ke baꞌe anggelo ae i ta i turunge ta akumangngatulu a kanna ae Ion. Nae Ion ke paꞌe pangamologa kokorai ta turungpotange orume kinung ra i kela rea. Ke pa rea ta turunge pangamologa ae Nutu kanna ba turungpota e ta Iesus Karais roma, ka kaomannmannangana ki. Nutu ke la tungnge kavingtulu ta agau e patpatoe pangamologa kokorai reke panana ta oru reke la leleng ngarume. Ba ke la tungnge kavingtulu ta ragau reke longlongo rea beke lolakurume rea ta, kae e nga oru kokorai ke lele kokoro.
Pangamologa Ra Ion Pa Rea Ta Ginungame Ka Ri Lima Ba Lua Rae Ra Lopatokonakana Te Karais
Iau ae Ion, ka papaꞌe lau laekia ta ra lopatokonakana ginungarea ka ri lima ba lua reke momo nga porovins ae Esia roma:
Iau ka matea ta miau ngaka kanimaia lopengana ba momongpengana onreke pa nge Nutu e momo sonrau, ba ke momo pala, ba ke la momong passavele. Ba keke pa nga kannume ka ri lima ba lua reke momo ngamuga nga tarang ae Nutu e nga kelangpatali. Ba keke pa nge Iesus Karais, a i a aturungpatokonakana ka pangamologa onra kaomannmannangana ki, ba ka i a agau e kapunu ta sigingpaga nga mateng. Ba ka i e ngailu nga kelangpatalime kinung re nga mogalo laekia e ngape.
Ita ngaka kinpataea i e materaumana ita ba ke ravulele patali ita nga baingara reke sosoali ginggingngarea ka totona. Ba ke puli ita ta ita ra ragau re nga Nutu kelangpatalingana, ba ta ita ra piris rae Nutu ae i a i a Tamana. I ka kana ka olamana e toakala ba gingginga e bollau raumana. Minmina na ita ngaka alapage passavele. Ka kaomannmannangana.
Ngaka kele, i ke tatu kala nga mukmukuame,
ba ragau kinung matarea kanreame keke la kelange.
Ba ragau reke paroe keke la kelange bole.
Na ragau re nga galiaume kinung reke momo nga mogalo laekia e ngape ka la loreatani nga ina ri ke la kelange. I ke la leleng minmina ka kaomanna. Ka kaomannmannangana.
Nutu Avolau ke role roma, “Ka iau ae Alapa bae Omega.* Pangamologa laekia inae Avolau role roma, “Ka iau ae Alapa bae Omega” ka mirana roma, i ka i a orume kinung pangaturu ngareangana ba rongareangana puna. Iau ka momo sonrau, ba ka momo pala, ba ka la momong passavele. Ka iau a i a kana ka ginggingame kinung.”
Kelanga A Ion Kele Ine Momo Nga Nuta Ngae Patmos
Ka iau ae Ion, a iau a kolingamiau te ngallo nge Karais. Ba ita keke kinung kaka momo ngallo nga Nutu kelangpatalingana, ba ita keke kinung kaka kanimaimaia miralalime ba ka tololomane maenangme kurumea loangakurume ngarangana kae Iesus. Pala, ka ina iau pulimalage pangamologa ae Nutu kanna ba turungpota e te Iesus ora kaomannmannangana kia, na keke pulakala iau nga nuta te eke patoe kae Patmos. 10 Ba ka kae te a i a kae ae Avolau ka ina iau momo ngallo nga Kannu E Tupu, na ka longe kaling te a maina kaligi ma buu maina ine lele ngarume nge iau, 11 ba ke role roma, “Ngo paꞌe oru ra one la kelanga rea nga lau te, na ngo ba ka lau laeala ta ra lopatokonakana ginungareame ka ri lima ba lua. Ngo ba kia ta ra lopatokonakana ginungarea reke momo ngae Epesus, bae Simerna, bae Pergamum, bae Taiataira, bae Saris, bae Pilarelpia, bae Laorisia.”
12 Na iau ka kampiliu iau ta kelange kaling laeala e umma ta pangamologa te iau. Ba ka ina kampiliu iau, na ka kele pangatara nga lamame ka ri lima ba lua ra ri ra gol. 13 Ba ngaliua nga pangatara nginngina te a sinna ma agau te tuna ke momo. Lungapaga ae i e ngapotu ke savelepisigi ta kaena puname, ba ke ligoe mautuna ka lungapaga ina a gol. 14 Kunna ba gilina bulvunna keke kavauvaunga basema sipsip bulvunna e kavauvaunga. Ka tongarea kena ma mukmukua reke kavauvaunga raumana. Ba matana kanname ka tongarea kena ma sia ine to. 15 Kaena puname ka lamarea ma ene a barasa e toakala ineke tuve nga sia. Ba kalingngana maina ka tongana kena ma meme reke potpotu mairea. 16 I ke kamopite mata re nga tava ka ri lima ba lua nga kamana e pe. Ba resalla a matana raumana ora mataname ka ri lua ke lelemalaga nga kaona. Ba raguna lamanangana ka tongana kena ma kae lamana ine sina raumana.
17 Ka ina iau kele, na iau ka pupu kokoro ta kaena puname ma iau a mate. Na i ke pulipaia kamana e pe nge iau, na ke role kau roma, “Sano ngo matau. Ka iau e kapunu ba a ronga. 18 Ba ka iau a i e momomauli. Pala na iau ka mate, ava ngo kele, iau ka momomauli passavele. Ba iau ka kamopite kingapola re nga kingapolange mateng ba malle nga reke mate e momo ngape bavakena.
19 “Minmina na ngo paꞌe oru ra one kela rea. Ngo paꞌe oru reke momo sonrau, ba oru reke la leleng ngarume. 20 Talung e ta matame ka ri lima ba lua ra one kela rea nga kamau e pe, ba pangatara nga lamame ka ri lima ba lua ra ri ra gol mirarea minakai roma: Matame ka ri lima ba lua ka ri ra anggelo rae ra lopatokonakana ginungareame ka ri lima ba lua. Ba pangatara nga lamame ka ri lima ba lua ka ri ra ra lopatokonakana ginungarea nginngina ka ri lima ba lua.”

*1:8: Pangamologa laekia inae Avolau role roma, “Ka iau ae Alapa bae Omega” ka mirana roma, i ka i a orume kinung pangaturu ngareangana ba rongareangana puna.