1 Peto
Peto Malele Epapua Kakaua Auga
1
Lau Peto, Iesu Kristo ega apostolo au agaꞌo. Lau malele iꞌina lapapua oi Deo ekinanimi papiaumi, agofaꞌai ago aꞌina aumi koa iꞌopomi, okani okaoka, olao Pontus, Kalatia, Kapadosia, Asia, ke Bitinia agoꞌiai oague aumi eemiai laulaisa. Ke oi aumi Deo Ama muni kapaꞌina agemia elogo auga ega logoai, ke Deo ega Spiritu papiau aloꞌi epalolofania auga ega pinaugai oi ekinanimi. Ega koa oi Iesu Kristo aina foafia, ke Iesu Kristo ifagai oi emi apala feikulaiꞌi eoma.
Lau lamegamega ega koa Deo ega gafegafe akaikiꞌa, ke gagao fou alomi fepapogua, fepafakaua laoma.
Afiaꞌama Ageka Aoniamo Auga
Deo, iꞌa aꞌa Lopia Iesu Kristo Ama auga, tenkiu akaikiꞌa amapenia, ke amaau afagaina! Isa ega guani akaikiꞌa ipaumagai iꞌa mauni mamaga epeniiꞌa. Ega koa iꞌa Iesu Kristo maeai emaunimue auga faagagai, afiaꞌama ageka aoniamo auga faafia eoma. Ke ega koa Deo oi kapaꞌina foafia eoma ufai eoge eka auga foafia eoma. Ke egaꞌina kapa auga, afaelifu, afaeofu, ke laaꞌi afaemia. Oi emi pakoꞌa faagagai Deo ega isapuai oi ageꞌimaimi mo agelao, Isa papiau maꞌoai kaniaꞌi ageagamauga auga kinagai kai. Ke Isa papiau maꞌoai kaniaꞌi feagamauga auga epafua ekae, kina fuagai kai agepafokia. Egaꞌina kainai pau oi kina oisomo mo alogai iꞌopo iꞌoiꞌi iꞌoiꞌiai alomi fekiekie mo ganinagai, oi alomi egama alogaina. Ke oi emi pakoꞌa auga gold afa ekaꞌegaina. Papiau gold fekapula keoma puo, loai iuma emia mo ganinagai, afaeka aoniamo laaꞌi agemia. Kai iꞌopo iꞌoiꞌi iꞌoiꞌi oi eemi kefai ega koa oi emi pakoꞌa kapula ipauma femia. Ke Iesu Kristo ageapafoki pugu aisama, oi emi pakoꞌai feau afagainimi, au akaikiꞌami fepamiaimi, ke isapu eaea akaikiꞌa fepenimi laoma. Ke oi Iesu Kristo aloisa mo ganinagai, oi alomi koꞌagai isa anina oani. Ke pau isafa isa aloisa mo ganinagai, oi isa opakoꞌania, ke emi alogama epagai alogaina, agaifaꞌopo afaekaina. Gome oi emi pakoꞌa fuagai kapaꞌina foafia auga, oi lalaumi feisagamau auga pau oafiia.
10 Ufainagai profeta papiau kaniaꞌi isagamauga egaꞌina auga fouga aloꞌi koꞌagai oko kekapunia, ke oko kegalogo felo keoma. Ke isa Deo ega gafegafe akaikiꞌa egaꞌina oi eemi agemai auga fouga keifafoua. 11 Ke isa Iesu Kristo kina kapagai agekiekie, ke ala agekiekie oma, ke agekiekie afegai Deo ala ageoma isa au akaikiꞌa agepamia auga keꞌopoisa kegakapulaisa keoma. Egaꞌina auga, egaꞌina kapaꞌi maꞌoai akemia koa kai, Iesu Kristo ega Spiritu isa aloꞌiai eagu auga kapa maꞌoai isa maaꞌiai epafokia efua. 12 Kai profeta egaꞌina kapaꞌi keifafouꞌi auga, isa ifoꞌi fauꞌiai akeifafouꞌi kai, oi faumiai keifafouꞌi auga Deo epalogoniꞌi. Ke egaꞌina kapaꞌi ufainagai profeta keifafouꞌi auga, pau oi maamiai keifafouꞌi. Egaꞌina auga Deo ega Spiritu ufai eulaisa emai auga ega isapuai papiau pau oi maamiai iifa faunina Iesu fouga keinogonia. Agelo isafa alafai kegaoma egaꞌina kapaꞌi kegaisaꞌi, okoꞌi kegalogo keoma.
Deo Eifaniꞌi Aloꞌi Felolofa Eoma
13 Ega puo oi ifomi fopafuaimi foagu, laomai feloꞌi fokapaꞌi. Ke ifomi foꞌima feloimi. Ke Iesu Kristo ageapafoki pugu aisama, gafegafe akaikiꞌa oi agoafia auga eegai emi afiaꞌama fofouga fooge. 14 Ke imoi inaꞌi amaꞌi ainaꞌi keafia koa iꞌopoga, Deo aina foafia, ke Iesu Kristo alologonia alogai, alomiai laomai apalaꞌi mo omaaniꞌi auꞌi laoꞌi maiꞌi kaiꞌiai folopea. 15 Kai oi eifanimi auga alo elolofa koa iꞌopoga, kapa maꞌoai agokapaꞌi alogai, alomi lolofagai fokapaꞌi. 16 Gome Deo ega iifa pukagai iina eifa oma: “Oi alomi felolofa, gome lau alou elolofa,” Lefitikus 11:44-45; 19:2; 20:7 eoma.
17 Ke oi Deo kai agaꞌo afegai aeaulao kai, papiau agaꞌo agaꞌo kapaꞌina kekapa auga kainai mo afa epeniꞌi auga oifaga Amami ooma. Ega kainai oi inae agofaꞌai au aꞌimi koa iꞌopomi omia oague alogai, Deo fomaniꞌiaina. 18 Gome kapa agaꞌo afakepagama auga aguga, oi ufumi apami eeꞌiai oafiia oagu. Oi egaꞌina agugai oaguega kai, Deo oi afami eogeisa egaꞌina agugai epapealaimi auga ologo. Kai Isa oi kapa laaꞌi akemia auꞌi kapaꞌiai, silifai, o goldai afami aeogeisa. 19 Kai Iesu Kristo, sipi gauga faagagai isafa, ke kua afuga agaꞌo laaꞌi auga ifa kapa akaikiꞌa ipauma auga faagagai eꞌafaimi auga ologo felo. 20 Deo agofaꞌa aepagama koa kai isa ekinaga. Kai Deo ifo ega logoai oi faumiai iꞌina kina fuaꞌi alogai isa epaapa fokia. 21 Oi isa faagagai Deo opakoꞌania. Deo auga isa maeai epamaunimue, ke au akaikiꞌa epamia. Ega puo oi emi pakoꞌa ke emi afiaꞌama Deo eegai ooge.
22 Ke oi pau Deo ega iifa muninai opea kainai, oi alomi elolofa. Ega koa oi alomi koꞌagai aami akimi Kristiano papiauꞌi aniꞌi oani. Ega koa iꞌopoga mo, foisa felo oi agaꞌo agaꞌo alomi koꞌa ipaumagai ke alomi fofougai animi foani. 23 Gome oi mauni mamaga oafiia auga, au oga emae auga faagagai aloafia. Kai Deo ega iifa, au oga maaga mauni ekae afaemaemae, ageka aoniamo auga faagagai mauni mamaga oafiia. 24 Gome Deo ega iifa pukagai iina eifa oma:
“Papiau aumauni imaauꞌi auga mukimuki koa iꞌopoga,
ke papiau aumauni iisaꞌi feloꞌi maꞌoai auga ago alo kaikaiꞌi koa iꞌopoꞌi.
Mukimuki eogogo, ke kaikai keꞌualai.
25 Kai Lopia ega iifa auga ekae aoniamo.” Aisaea 40:6-8

1:16: Lefitikus 11:44-45; 19:2; 20:7