2
Ke Deo ega iifa egaꞌina auga fouga oi maamiai keinogonia. Ega puo kapa maꞌoai apalaꞌi ipaumaꞌi auꞌi, pifoge maꞌoai, ke pifogeai papiau felomi koa okagakaga auga laoga maina, ke pikupa, ke pikafa iꞌoiꞌi iꞌoiꞌi maꞌoai fooge meꞌeꞌi. Kai imoi mamaꞌi kemauni auꞌi uꞌu anina keani alogaina koa iꞌopoꞌi fomia, Deo ega iifa uꞌu koꞌa ipauma auga koa iꞌopoga alomi koꞌagai anina foani. Ega koa uꞌu egaꞌina faagagai fouki felao Deo kaniami ageagamauga kinagai kai. Ke oi Lopia Iesu Kristo ega felo gamuga ooponia koa aisama, oi egaꞌina fokapa.
Kepo Ekae Aoniamo Auga Ke Deo Ekinaniꞌi Papiauꞌi
Ke oi Lopia egaꞌina kepo ekae aoniamo, papiau keumakalaina kai Deo ekinaga maagai kapa akaikiꞌa ipauma auga eega fomai. Ke oi isafa kepo egaꞌina ekae aoniamo koa iꞌopoga fomia, Deo oi fepapinauganimi, Isa ega eꞌa fepaapa. Egae oi Deo ega sakedote auꞌi koa fomia, Iesu Kristo faagagai Deo pipeni anina eani koa iꞌopomi fomia, ifomi imaaumi Deo fopalao penia. Gome Deo ega iifa pukagai iina eifa oma:
“Amoisa, Lau kepo agaꞌo lakinaga, ke uuꞌu kapula ipauma kiugai eapa, kapa akaikiꞌa auga
Sion ikugai laogeisa.
Ke kaisau isa epakoꞌania auga, afakepapameagaina,”
eoma. Aisaea 28:16
7-8 Ega puo oi kepo egaꞌina opakoꞌania aumi, kepo egaꞌina oi eemiai auga kapa akaikiꞌa. Egaꞌina auga Deo ega iifa pukagai iina eifa oma koa iꞌopoga mo emia:
“Eꞌa ipaapa auꞌi kepo keumakalaina auga,
kepo egaꞌina pau eꞌa egaꞌinagai kiuga uuꞌuga kapula ipauma emia,”
eoma. Sam 118:22
Kai kaisau kepo egaꞌina akepakoꞌania auꞌi fouꞌi Deo ega iifa pukagai iina eifa oma. Egaꞌina kepo auga:
“Kepo agaꞌo papiau eꞌi keaga ekaisapua ifeꞌi keꞌanina auga,
ke fopa agaꞌo papiau epaꞌualaiꞌi auga,”
eoma. Aisaea 8:14
Deo ega iifa pukagai eifania koa iꞌopoga, isa egaꞌina kepogai ifeꞌi keꞌanina, gome isa Deo ega iifa muninai akepea. Egaꞌina auga Deo isa fauꞌiai kapaꞌina ekapaisa ekae auga, isa faagaꞌiai emia.
Kai oi auga, Deo ekinanimi papiaumi. Ke oi sakedote, Deo, Kin ega pinauga okapa aumi. Ke oi Deo ega ago papiaumi, ke Deo apuga omia. Ega koa Deo oi uminagai eifalaimi elaoainimi Isa ega eaea felo ipaumagai epakokoimi auga isau afagaina foifafoua eoma. 10 Ufainagai oi auga Deo ega papiau alomia. Kai pau auga oi Deo ega papiau omia. Ufainagai oi Deo ega guani aloafia. Kai pau auga oi Isa ega guani oafiia efua.
11 Ekefaꞌauagai, lau oi iꞌina agofaꞌagai, ago iꞌoina aumi, ke au aꞌimi koa iꞌopomi oague aumi magogo kapula lapenimi. Ega koa papiau aumauni imaauga kapaꞌina apala emaaga, oi lalaumi fou kepipaini auga fomunia. 12 Oi Deo akepakoꞌania papiauꞌi epoꞌiai oague alogai, agu felogai foagu. Ega koa isa oi laomai apala okapa keoma keifa apala penimi mo ganinagai, isa oi felo okapa auga fekeisa, ke Iesu Kristo agemai iꞌa ageisaꞌa kinagai aisama, isa Deo au akaikiꞌa fekepamia laoma.
Isapu Keafia Auꞌi Ainaꞌi Foafia
13 Papiau epoꞌiai isapu keafia papiau keꞌimaꞌi auꞌi agaꞌo agaꞌo auga Lopia faugai oi ifomi egaꞌina auꞌi ainaꞌi foafia. Egaꞌina auꞌi auga, kin au akaikiꞌaꞌi maꞌoai kaniaꞌiai auga. 14 Ke kin kafana eulaisa papiau laomai apalaꞌi kekapaꞌi auꞌi afa apala kepeniꞌi, ke papiau laomai feloꞌi kekapaꞌi auꞌi afa felo kepeniꞌi auꞌi. 15 Gome Deo ega logo auga, oi laomai felo fokapa, ega koa kafoꞌo papiauꞌi oi akelogonimi kai keifa apala peni aagenimi mo auꞌi akeꞌi foafuga eoma. 16 Deo agogai auga oi kapa maꞌoai agokapaꞌi agekaina. Kai oi Deo agogai kapa maꞌoai agokapaꞌi agekaina auga laoga maina folopapinaugania, laomai apalaꞌi folomokaꞌi. Kai oi Deo ega pinauga aumi koa foagu. 17 Ke papiau maꞌoai au akaikiꞌaꞌi fopamiaꞌi. Ke alomi koꞌagai aami akimi pakoꞌa auꞌi aniꞌi foani. Deo fomaniꞌiaina, ke kin auga au akaikiꞌa fopamia.
18 Ke oi kalaꞌafi aumi, oi kapa maꞌoai agokapaꞌi alogai, keꞌimaimi auꞌi fomaniꞌiainiꞌi ke ainaꞌi foafia. Ke egaꞌina agokapa alogai, keopolanimi ke keꞌima feloimi auꞌi mo faagaꞌiai egaꞌina folokapa. Kai eemiai kefaꞌiꞌi akekapa feloimi auꞌi isafa faagaꞌiai ega koa fokapa. 19 Gome au agaꞌo Deo eopolaga kainai, aufalao agaꞌo isa eegai laomai felo aekapa puogai ekiekie mo ganinagai, gamuga mo ageopo ageafiapia mo auga, Deo isa felo ikapa auga ageoma. 20 Kai oi laomai apala lokapaisa kainai, keaunio kai oi kiekie egaꞌina gamuga mo loopo loafiapia mo koa aisama, kapa agaꞌo felo oi faagamuai afaemia. Kai oi laomai felo lokapa kainai faagamu kepakiekie, ke oi egaꞌina kiekie gamuga mo aloopo aloafiapia mo koa aisama, Deo maagai egaꞌina auga felo ageoma. 21 Egaꞌina puogai Deo eifanimi, gome Iesu Kristo oi faumiai ekiekie. Ke isa ega koa ekapaisa, oi isa iisa mo foꞌopo auga keagaga epakinaimi. Ega koa oi isa ife afugai mo fopea eoma. 22 Isa laomai apala agaꞌo aekapaisa. Ke isa akegai pifoge agaꞌo akekapulaisa. 23 Ke papiau isa eegai keifa apala aisama, isa eꞌi iifa afa aeogeisa aeifa apala peniꞌi. Ke papiau isa faaga kepakiekie aisama, isa iifa agaꞌo aeifania aepamaniꞌiniꞌi. Kai isa ifo elogoaina, Deo afa felogai epipeni auga eega elao. 24 Isa ifo imaaugai kolotiai iꞌa aꞌa laomai apalaꞌi epuaiꞌi. Ega koa iꞌa laomai apalaꞌi eeꞌiai famae kai, alo opai agugai faagu eoma. Ke isa faaga keau kaniniꞌi auga kainai oi Deo maagai felomi omia. 25 Gome ufainagai oi auga sipi keaga iꞌoina keafia auꞌi koa omia. Kai pau auga omue omai Deo Sipi Iꞌima auga, ke lalaumi eꞌima auga eegai.