5
Pakoꞌa Papiauꞌi Magogo Kapula Fopeniꞌi
1-2 Pakoꞌa papiauꞌi laomai apala kekapa. Ke oi isa eꞌi laomai apala mopaꞌopaina alooma aisama, folofinaꞌi ke folopaumaniꞌi. Kai magogoꞌi foau kapulania eꞌi laomai apala fekepaꞌopaina. Au apaoꞌi auꞌi, oi amamu eegai ala lokapa oma koa iꞌopoga mo, isa eeꞌiai ega fokapa oma. Ega koa iꞌopoga, papie apaoꞌi auꞌi oi inamu eegai ala lokapa oma koa iꞌopoga mo, isa isafa eeꞌiai ega fokapa oma. Au aguꞌaꞌi isafa, oi aamu akimu eeꞌiai ala lokapa oma koa iꞌopoga mo, isa eeꞌiai ega fokapa oma. Ke papie aguꞌaꞌi, ifiao fou isafa, oi afakuamu eeꞌiai ala lokapa oma koa iꞌopoga mo, isa eeꞌiai ega fokapa oma. Kai papie ifiao fou eeꞌiai alomu faemaꞌo, alomu felogai emu pinauga fokapa.
Afuafu Isaꞌi Pipalagai Fekeafia
Iifa gome afuafu kai agaꞌo aepalagainiꞌi auꞌi fopalagainiꞌi fopalopianiꞌi. Kai afuafu kapa gauga o ufuga agaꞌo keague koa aisama, isa ifoꞌi eꞌi famili alogai afuafu fekepalagai kakaua. Isa iina koa fekekapa fekemalele, Deo keau afagaina, ke ega iifa kainai kepea auga afuafu faagagai fekekapa. Ke fekemalele isa inaꞌi amaꞌi ke ufuꞌi fou eꞌeleꞌiai keꞌimaiꞌi auga, afa fekeoge isa fekeꞌimaꞌi. Isa iina akekapa oma aisama, Deo maagai felo ke alo agegama. Ega puo isa ega koa fekekapa laoma. Kai afuafu kapaꞌi gauꞌi o ufuꞌi agaꞌo laaꞌi afakepalagainiꞌi auꞌi, Deo isa agepalagainiꞌi auga fekepakoꞌania fekeꞌima. Ke aufa kina fekemegamega kapula fakeapakipo, ke Deo fekegoina kapa maꞌoai aniꞌi keani auꞌi fepeniꞌi. Kai afuafu kapa elapau elao emai aage mo auga, imaauga eague kai lalauga auga emae efua koa iꞌopoga. 7-8 Kai pakoꞌa papiauꞌi epoꞌiai kaisau ifo aaga akina, ke ifo ega famili ipauma afaeꞌima feloꞌi koa aisama, pakoꞌa papiauꞌi kapaꞌina kepakoꞌania auga eumakalaina. Egaꞌina papiauga ega apala auga Iesu akepakoꞌania auꞌi eꞌi apala ekaꞌegaina. Lau alou koꞌagai anina laani afuafu gauꞌi ke ufuꞌi isa fekepalagainiꞌi laoma. Isa ega akekapa oma koa aisama, papiau isa afuafu keꞌimaꞌi pinauga kekapa kainai, puo afakepeniꞌi. Ega puo pakoꞌa papiauꞌi maaꞌiai foifa kapula afuafu fekepalagainiꞌi.
9-10 Papie laomai felo mo kainai epea gauga eꞌima feloꞌi. Ke papiau isa ega eꞌa peagege kemai auꞌi eeꞌiai egafegafe, ke pakoꞌa papiauꞌi eeꞌiai ifo eꞌele epamia epipalagai. Isa papiau kina apala kekaifaina auꞌi egafegafe peniꞌi. Ke papie laoga maina kekapa koa iꞌopoga akafa eegai ekapa. Ke papiau maꞌoai isa papie felo ke laomai feloꞌi mo ekapaiꞌi auga keisa keifafoua. Iꞌina papiega akafa agemae kai afaeamage ageagu agelao inipoga ouꞌaga imagea agepagai koa aisama, pakoꞌa papiauꞌi egaꞌina afuafuga pipalagai keafia auꞌi epoꞌiai aka fekeoge fekeifafoua, ke fekepalagaina.
11-12 Kai afuafu aguꞌaꞌi auꞌi pipalagai keafia auꞌi epoꞌiai akaꞌi fakeoge fakepalagainiꞌi. Gome pakoꞌa papiauꞌi afuafu aguꞌaꞌi pipalagai keafia auꞌi epoꞌiai akaꞌi akeoge aisama, isa afakeamage pugu kai Iesu Kristo ega pinauga mo aloꞌi koꞌagai akekapa auga akepakoꞌania akeifa kapulania. Kai isa anina akeani kegaamage pugu akeoma koa aisama, iifa kepakoꞌania keifa kakaua auga laagai akeaopagai akeamage akefiakoa. Iina koa akekapa aisama, papiau isa akepakefeꞌi. Ke Deo maagai isa ifoꞌi eꞌi laomai apala afa akeafia. 13 Kapa puo afuafu aguꞌaꞌi akaꞌi fakeoge laoma auga alaifania pugu. Pakoꞌa papiauꞌi isa akepalagainiꞌi aisama, afakepinauga puo akeꞌapolo eꞌa akepao apuꞌi. Egaꞌina mo laaꞌi kai, nini akeꞌanina, eꞌa agaꞌo niniꞌanina auga akelao, eꞌa agaꞌogai fakeifania koa kai akeifania. 14-15 Ke iifa agaꞌo auga, afuafu aguꞌaꞌi isaꞌi keꞌualai Deo ega iifa kaiꞌiai akekai, keaga iꞌoina keafiia Satani muninai kepea. Afuafu aguꞌaꞌi isaꞌi ega koa akekapa pugu koa aisama, Satani kina felo akepenia agefogeꞌi muninai akepea, ke papiau isa akeifa apala peniꞌi. Ega puo lau alou koꞌagai anina laani alogaina auga, afuafu aguꞌaꞌi auꞌi pipalagai keafia papiauꞌi epoꞌiai akaꞌi fakeoge laoma. Kai isa auga fekeamage, ifoꞌi gauꞌi fekepafaꞌaꞌi, ke ifoꞌi eꞌi eꞌa fekeꞌima felo laoma.
16 Ke egae pakoꞌa papiauꞌi eeꞌiai afuafu agaꞌo keaguega koa aisama, isa afuafu egaꞌina fekeꞌima feloꞌi. Ke pakoꞌa papiauꞌi fofouga meau fakepeniꞌi. Isa ega koa akekapa aisama, pakoꞌa papiauꞌi auga afuafu kapaꞌi kai agaꞌo aepalagainiꞌi auꞌi mo akepalagainiꞌi.
Au Akaikiꞌaꞌi Pakoꞌa Papiauꞌi Keꞌimaꞌi Auꞌi Foꞌimaꞌi
17-18 Pakoꞌa papiauꞌi Deo ega pinauga auꞌi keopolaniꞌi aisama, Deo ega iifa iina eifa oma auga fekeopolaniꞌi: “Polomakau epinauga efua aisama, epinauga afa feafia eoma. Ega puo ifegai laiti ogogoga faaga egafa ikia alogai ake akegope.”* Testamento ufaina alogai iꞌina iifaga aeka kai Luka 10:7 alogai iina koa iꞌopoga ekae. Ke Deo ega iifa iina eifa oma pugu: “Pinauga auꞌi eꞌi pinauga afa fekeafia,” Iꞌina iifaga Deuteronomy 25:4 alogai ekae. eoma. Deo ega iifa iina eifa oma koa iꞌopoga, au akaikiꞌaꞌi pakoꞌa papiauꞌi keꞌimaꞌi auꞌi kepinauga felo koa aisama, pakoꞌa papiauꞌi aloꞌi koꞌagai isa au akaikiꞌaꞌi fekepamiaꞌi. Ke pinauga auꞌi eꞌi moni akaikiꞌa keafia koa iꞌopoga, isa isafa afa ega koa fekeafia. Kai iifa gome au akaikiꞌaꞌi pakoꞌa papiauꞌi keꞌimaꞌi auꞌi kapaꞌi keinogo, ke kepamalele auꞌi auga au akaikiꞌaꞌi ipaumaꞌi fekepamiaꞌi. 19 Ke pakoꞌa papiauga agaꞌo afemai au akaikiꞌa pakoꞌa papiauꞌi eꞌimaꞌi auga agaꞌo Deo maagai laomai apala ekapaisa auga eisa oi maamuai ageifania aisama, oi isa ega iifa folopakoꞌa kakaua, ke au egaꞌina folopaagu fofou aagenia mo. Kai papiau gua oiso, o maꞌo akemai iꞌina iifaga maamuai akeifania koa aisama fopakoꞌania, ke foꞌopo fopaꞌopaina. 20 Ke papiau eꞌi iifa egaꞌina koꞌa koa aisama, lau anina laani isa ega laomai apala pakoꞌa papiauꞌi maꞌoai maaꞌiai laꞌafouai foifania. Ega koa isa ke pakoꞌa papiauꞌi isafa fekemaniꞌi, laomai apalaꞌi fakekapaꞌi pugu laoma. Ke Timoti, oi pakoꞌa papiauꞌi fofouga agoꞌiai laomai apala ekapa auga fopaini kapulania, ke magogoga foauga, ega koa ega laomai fepaꞌopaina.
21 Lau Deo, Iesu Kristo ke Deo ega agelo ekinaniꞌi auꞌi agoꞌiai oi laifa kapula penio. Oi lau kapaꞌina maamuai laifa kakauꞌi auꞌi kaiꞌiai fopea. Ke kapa maꞌoai alokapaꞌi alogai, ifomu minomuai kapaꞌina emai auga mo folokapa. Kai aufalao agaꞌo kapaꞌina eifania auga, koꞌa o pifoge auga fologo felo kakaua kai kapaꞌina alokapa auga fokapa. Ke papiau agaꞌo lologonia mo looma afegai foloaulao.
22 Ke kaisau Deo ega pinauga gakapa ageoma eemu agefai aisama, fiakoa mo imamu isa kania laagai folooge Deo ega pinauga ikapa auga folopamia. Kai isa ega laomai foisa felo kakaua kai, imamu kania laagai foogeaua Deo ega pinauga ikapa auga fopamia. Iina koa alokapa aisama, Deo maagai oi alo opai aumu alomia.
23 Ke lau lalogo oi alomu feꞌopai mo felao looma puo, fei maini mo loinu. Ega kainai kina maꞌo oi gua kiekie isafaga loafia. Kai lau anina laani egaꞌina isafaga feapakipo laoma puo, fei maini mo foloinu. Kai fino afaꞌagamo mulamula koa fopamia fei fou foinu. Ega koa guamu felo mo agemia.
24 Ke papiau isaꞌi laomai apalaꞌi laꞌafouai kekapaꞌi puo, papiau maꞌoai kelogo felo. Ega kainai papiau isa eꞌi laomai apala afa kepeniꞌi kefiakoa. Kai papiau isaꞌi auga ogefakeai laomai apala kekapa. 25 Ega koa iꞌopoga, papiau isaꞌi laꞌafouai pinauga felo kekapa puo, papiau maꞌoai kelogo felo. Kai papiau isaꞌi auga ogefakeai eꞌi pinauga kekapa. Ega puo kai agaꞌo aelogo muniai kai, isa eꞌi pinauga efoki efoufaꞌa.

*5:17-18: Testamento ufaina alogai iꞌina iifaga aeka kai Luka 10:7 alogai iina koa iꞌopoga ekae.

5:17-18: Iꞌina iifaga Deuteronomy 25:4 alogai ekae.