6
Kalaꞌafi Papiauꞌi Fekepinauga Felo
Pakoꞌa papiauꞌi kapaꞌi kekalaꞌafi auꞌi, isa keꞌimaꞌi lopiaꞌi ainaꞌi afakeafia koa aisama, papiau isaꞌi akeopolaga Deo kepakoꞌania, iifa faunina Iesu fouga, lai apamalelenia auga muninai kepea auꞌi papiau apalaꞌi ipaumaꞌi akeoma. Iina koa akekapa aisama, papiau Deo aka ke iifa faunina Iesu fouga eegai akeifa apala. Lau egaꞌina auga anina alaani. Ega puo papiau kapaꞌi kalaꞌafi pinauga kekapa auꞌi, aloꞌi koꞌagai eꞌi lopia fauꞌiai fekepinauga felo ke au akaikiꞌaꞌi fekepamiaꞌi mo opolaga fekeafia. Kai kalaꞌafi kapaꞌi eꞌi lopia pakoꞌa auga aisama, akeopolaga isa eꞌi lopia pakoꞌa auga puo, afakepinauga kapula auga kapa agaꞌo laaꞌi fakeoma. Isa ega koa fakekapa kai, kalaꞌafi koa pinaugagai mo fekepinauga. Gome isa eꞌi lopia faugai kepinauga felo auga, afa felo kai agaꞌo aage afaeafia kai isa eꞌi lopia ageafia. Egaꞌina mo laaꞌi kai, isa pakoꞌa papiauꞌi ke eꞌi lopia isafa pakoꞌa auga. Ke isa maꞌoai Kristiano auꞌi kainai, aaꞌi akiꞌi koa iꞌopoga. Ega kainai Deo isa maꞌoai aniꞌi eani alogaina auga fekelogo. Pakoꞌa papiauꞌi maaꞌiai iꞌina iifaꞌi fopamaleleniꞌi, ke magogoꞌi foau kapulania ega koa eꞌi pinauga fekekapa feloꞌi.
Pifoge Pamalelega Auꞌi Fouꞌi
Kaisau Deo ega iifa koꞌa ipauma, Iesu Kristo fouga kaiꞌiai aepea, ke iꞌa Deo ala aau afagai oma, ke ega iifa kainai apea, ke apamalele auga kaiꞌiai aepea kai epamalele auga pifoge pamalelegai epamalele. Iꞌina auga kapa agaꞌo aelogo kai ifo eau afagaina elogo eoma. Isa ega paꞌani auga koꞌa laaꞌi kai, aufa kina mo epaꞌani aefuafua. Isa iifa koꞌa auga aelogo kai papiau epaakekua aageniꞌi mo. Ega kainai papiau isa aina kelogo aisama, ifoꞌi mo epoꞌiai kepikupa, ifoꞌi keifa apala peniꞌi, ke opola apalaꞌi keafiꞌi, ke kapa agaꞌo akepakoꞌania. Ke aufa kina keakekua aage mo aefuafua. Pifoge pamalelega iꞌina auꞌi, agofaꞌai deo pifogeꞌi isa aloꞌi, ke opolaꞌi fofouga kepalifua, kepifoge Deo ega iifa koꞌaꞌi auꞌi kekaisapuꞌi. Ke isa eꞌi opola auga, Deo keau afagaina, ke ega iifa kainai kepea auga, moni ikapa pinauga agaꞌo kepamia.
Kai pau aague alogai, iꞌa Deo aau afagaina auꞌa kapaꞌina eeꞌaisai kekae auꞌi aloꞌa agekaina auꞌa, muni afa felo mo Deo eegai agaafia. Gome iꞌa agofaꞌai amauni aisama, imaꞌaamo amauni. Ke agamae aisama, imaꞌaamo agofaꞌa agapuaꞌafuga. Ega puo iꞌa foꞌama ekae aania, ke tiapu kekae aiꞌiukaꞌi koa aisama, aloꞌa fegama ke falogo egaꞌina mo ekainia. Ke opola egaꞌina mo faafia Deo faau afagaina, ke ega iifa kainai fapea. 9-10 Kai agofaꞌai papiau isaꞌi moni maꞌo eeꞌiai feka auga anina keani alogaina. Egaꞌina papiauꞌi moni mo keguakaeaina aisama, tiapolo isa efogeꞌi laomai apalaꞌi kekapaꞌi kefiakoa. Ke isa kemogemoge alogaina kegapaꞌamuꞌamu keoma puo, papiau kepakafoꞌoniꞌi eꞌi agu kepalifua. Ke fuagai isa ifoꞌi isafa eꞌi agu agelifu, lalauꞌi aoniamo agemae ke afaemaunimue pugu. Ega koa iꞌopoga, moni maꞌo anina keani auꞌi eeꞌiai moni auga kapa apalaꞌi maꞌo gome auga emia. Iifa gome papiau isaꞌi moni maꞌo anina keani alogaina puo, Iesu kepakoꞌania kai keapakipo Deo kemunia. Ke kapa maꞌo apalaꞌi keafiꞌi aloꞌi ke opolaꞌi kepalifua ke alo kiekieai keagu.
Paulo Niniꞌani Fua Timoti Epaini Kapulania Auga
11 Papiau isaꞌi ega koa kekapa kai, Timoti, oi Deo ekinanio, ega pinauga auga lomia. Ega puo iꞌina kapaꞌi fomuniꞌi. Kai Deo maagai kapaꞌina opaina, ke felo auga mo fokapa, ke alomu koꞌagai Deo fopakoꞌania, foau afagaina, ke papiau maꞌoai aniꞌi foani alogaina. Ke kina apalaꞌi ageafio aisama, alomuai mo fepiau, gamuga mo foopo ke guamu faekupu. 12 Deo oi ekinanio ke Iesu lopakoꞌania kinagai, agu pagai maunina afuga epeniio. Ega kainai oi iifa faunina Iesu fouga lopakoꞌania auga papiau maaꞌiai loifafoua. Oi Deo agu pagai maunina afuga epeniio kainai foloꞌagege, ke founiaimoimo ega pinauga fokapa faefuafua. 13-14 Deo amu maꞌoai epagamaꞌi maaꞌi mauniꞌi fekemia eoma. Ke Iesu Kristo Pontio Pilato agogai eapa iifa epakaisa aisama, kapaꞌina epakoꞌania auga eifa ofakae felo alogaina. Pau lau Deo ke Iesu Kristo egaꞌina auniꞌi agoꞌiai lapaini kapulanio, kapaꞌina maamuai laifa kakauꞌi auꞌi minomuai fekeka ke kaiꞌiai fopea. Ke egaꞌina alokapa alogai kai agaꞌo faepakefeiso. Ke alopinauga aisama, fopinauga mo felao iꞌa aꞌa Lopia Iesu Kristo ega mai pugu kinagai. 15 Deo ega logoai kina epaapa kinagai, Iesu Kristo iꞌa ageapakina peniꞌa. Deo ifogamo kapa feloꞌi ipeniꞌi gome auga. Isa ifogamo isapu akaikiꞌa ipauma auga. Iifa gome isa ifogamo Kin ke Lopia akaikiꞌa ipauma, aagoa ke ufa fou ega isapuai eꞌimaꞌi auga. 16 Deo ifogamo mauni gome auga puo afaemaemae. Ke eaea gome auga puo, eaea akaikiꞌa ipauma alogai eague. Ke iꞌa papiau aumauni auꞌa umina auꞌa puo, kai agaꞌo Isa eega agalao afaekaina. Ke kai agaꞌo maagai Deo aeisa ke pau isafa iꞌa Isa agaisa afaekaina. Iifa gome lau alou koꞌagai lamegamega ega koa papiau Isa Lopia Akaikiꞌa fekepamia, ke ega isapu akaikiꞌa agofaꞌai feka aoniamo laoma. E, iꞌina iifaga koꞌa ipauma!
Paꞌamuꞌamu Auꞌi Fouꞌi
17 Deo amu maꞌoai inagome auga anina eani iꞌa aloꞌa fegama eoma puo, amu maꞌo mo epeniꞌa. Ega kainai paꞌamuꞌamu auꞌi ifoꞌi fakeau afagainiꞌi ke fakeainaꞌau alogaina. Ke isa amu egaꞌina gaika akefua auga akelogo puo, fakegua kaeainiꞌi kai Deo mo fekegua kaeaina. 18-19 Ke agu pagai maunina afuga aoniamo ekaega auga fekelogo. Paꞌamuꞌamu auꞌi egaꞌina afugai kegakoko keoma koa aisama, isa papiau fekepalagainiꞌi ke laomai feloꞌi maꞌo mo fekekapaꞌi. Iina akekapa oma koa aisama, isa muni ufai akepaꞌamuꞌamu, ke ifoꞌi eꞌi laomai felo afa akeafia. Ke iifa gome isa muni agu pagai maunina afugai akekoko isafa auga fekepakinaiꞌa. Oi pau paꞌamuꞌamu auꞌi keague auꞌi fopaini kapulaniꞌi ega koa fekekapa.
20-21 Papiau isaꞌi keifa isa kapa maꞌoai kelogo afeꞌai keoma. Kai eꞌi niniꞌani auga kapa agaꞌo aepagama kai, pifoge mo kepaalogaina, keniniꞌani ke keakekua aage mo. Ke papiau isaꞌi isa eꞌi pamalele aꞌo kelogo auꞌi, iifa faunina Iesu fouga keumakalaina keꞌualai keaga iꞌoinagai kepea. Timoti, oi egaꞌina pamaleleꞌi fomuniꞌi aniꞌi foloani. Kai iifa faunina Iesu fouga mo kainai fopea. Ke Deo ega pinauga lapainio fokapa laoma auga, foloꞌagege alomu koꞌagai fokapa felo. Lau alou koꞌagai ke guau fofougai oi ke pakoꞌa papiauꞌi fou faumiai lamegamega, ega koa Deo ega gafegafe akaikiꞌa fepenimi laoma.