2 Timoti
Paulo Malele Muniai Epapua Timoti Eegai Eulaisa Auga
1
Lau Paulo. Ufainagai Deo epakoꞌania eifa kaisau Iesu Kristo agepakoꞌania auga agu pagai maunina agepenia eoma. Ega kainai Deo ifo ega logoai lau ekinaniau apostolo, ke Iesu Kristo fouga iifafouga au epamiaisau.
Pau iꞌina malelega lapapua laulaisa Timoti oi eemu efai pugu. Iifa faunina Iesu fouga maamuai laifania efua auga lopakoꞌania kainai, oi auga lau gau koꞌa koa iꞌopomu lomia. Lau alou koꞌagai ke guau fofougai oi faumuai iꞌa Amaꞌa Deo ke aꞌa Lopia Iesu Kristo fou lamegamega peniꞌi. Ega koa Isa oi guamu fekeania, eꞌi gafegafe akaikiꞌa ke eꞌi gagao fou fekepenio foagu felo laoma.
Paulo Timoti Magogo Kapula Epeniia
Lau aufa kina gapi gani papiau fauꞌiai Deo lagoi kapula penia aisama, oi laopolanio faumuai lamegamega aefuafua. Ke oi alomu koꞌagai Iesu Kristo lopakoꞌania kainai Deo tenkiu lapenia. Ke Deo lau ufu apau keau afagaina auga, lau isafa alou koꞌagai Isa maagai laomai felo mo laopolaga ke laau afagaina. Egaꞌina alogai lau oi lapuaꞌafunio aisama, alomu ekiekie maamu iuga eake auga laopolaga. Ega puo anina laani oi faisao pugu, ega koa Deo alou fepagama alogaina laoma. Lau lalogo oi ufumu Lois ke inamu Eunise fou aloꞌi koꞌagai Iesu kepakoꞌa kakaua. Isa Iesu kepakoꞌania koa iꞌopoga mo, lau lapakoꞌania oi isafa egaꞌina pakoꞌaga eemuai ekae, alomu koꞌagai Iesu Kristo lopakoꞌania. Lau oi laopolanio aisama, egaꞌina pakoꞌaga laopolaga. Ega kainai lau imau oi kaniamuai laogeaua ke lamegamega aisama, Deo ega pipeni loafiia eemuai ekaega auga lapaopolanio fopapinauga felo laoma. Ke pau ameku lo epuaufa koa iꞌopoga, lo koa lapuaufaiso fopinauga felo. Gome Deo ega pipeni Spirituga epeniiꞌa auga, pinauga eꞌinoka puogai pinauga famaniꞌiaina aeoma. Kai Deo ega Spiritu isapugai aloꞌa koꞌagai papiau aniꞌi faani, ifoꞌa faꞌima feloiꞌa, ke Isa maagai kapa feloꞌi mo fakapaꞌi eoma.
Ega puo iꞌa aꞌa Lopia Iesu fouga koꞌa ipauma papiau maaꞌiai loifafoua auga meagaina folopaꞌaua. Ke lau kelele agaꞌo alakapaisa kai Lopia Iesu puogai latipula auga isafa meagaina folopaꞌaua. Kai lau iifa faunina Iesu fouga kainai lakiekie koa iꞌopoga, oi isafa Iesu puogai fou fakiekie agaꞌomo. Ke Deo ega Spiritu isapugai Iesu fouga iifafouga foloapakipo. Deo iꞌa kaniaꞌa eagamauga ke eifaniꞌa ega koa aague alogai, Isa maagai alo opai agugai faagu eoma. Deo iꞌa fauꞌaisai iina ekapa oma auga, iꞌa kapa feloꞌi akapaiꞌi puogai laaꞌi. Kai Isa agofaꞌa aepagama koa kai ifo ega logoai ke ega gafegafeai muni kaisau Iesu Kristo agepakoꞌania auga kania ageagamauga eoma kainai, fauꞌaisai ega koa ekapaisa. 10 Ke pau Deo, Iesu Kristo iꞌa kaniaꞌa isagamauga auga eulaisa emai iꞌina agofaꞌagai aisama, iifa faunina Iesu fouga alogai, egaꞌina gafegafe epakinaiꞌa, umina alogai aagu auꞌa aloꞌa epaeaea. Ke Iesu Kristo emae emaunimue puogai, iꞌa falogo agamae aisama, amu maꞌoai egae afakefua. Kai iifa faunina Iesu fouga apakoꞌania auꞌa isa koa iꞌopoga agamaunimue, agu pagai maunina agepeniꞌa fou isa afugai agaagu aoniamo. 11 Deo lau falao iifa faunina Iesu fouga, faifafoua eoma kainai ekinaniau inogo au, apostolo, ke pamalele au epamiaisau. 12 Lau iifa faunina Iesu fouga lainogonia kai, papiau anina akeani. Ega kainai lau lakiekie ke tipula au lamia. Kai lau Deo lalogo felo alogaina auga lapakoꞌania. Ke Isa iifa faunina Iesu fouga lau imauai eogeaua fakapa eoma auga afaegea agelao muni Deo papiau agaꞌo agaꞌo eꞌi laomai felo o apala auga afa agepeniꞌi auga alou koꞌagai lapakoꞌania. Ega puo lau Isa faugai lakiekie auga meagaina alapaꞌaua.
13 Oi maamuai Deo ega iifa koꞌaꞌi laifaniꞌi fokapaꞌi laoma auꞌi kaiꞌiai fopea. Ke papiau alopamaleleniꞌi alogai, alomu koꞌagai Iesu Kristo fopakoꞌania, anina foani, ke papiau isafa aniꞌi foani. 14 Ke Deo ega Spiritu iꞌa aloꞌaisai eague auga ega isapuai lau Deo ega iifa koꞌa ipauma oi imamuai laogeaua auga foꞌima felo ke fopinauga felo.
Meagai Auga Ke Aemeagai Auga
15 Pakoꞌa papiauꞌi maꞌo Asia agogai keumakalainiau, kepuaꞌafuniau auga fouga lologo. Egaꞌina papiauꞌi epoꞌiai Fikelus ke Hemokenes auniꞌi isafa lau kepuaꞌafuniau. 16 Lau Onesiforus faugai Lopia Deo lamegamega penia ega koa Deo isa ke ega famili fou guaꞌi feania laoma. Gome isa kina isaꞌiai emai eeuai eagu magogo kapula epeniiau epakapulaniau. Ke lau tipula au lamia tieniai kepaagaisau mo ganinagai eisau aemeagai. 17 Kai isa emai Roma taoninai aisama, ekapuniau elaolao ekapulaisau kai eapakipo. 18 Lau lamegamega ega koa muni kina fuaꞌiai Lopia papiau eꞌi laomai felo o apala afa agepeniꞌi aisama, isa Lopia ega guani feafia laoma, ke ega laomai felo kainai afa isafa felo fepenia laoma. Ke Efesus taoninai isa lau keaga iꞌoiꞌi iꞌoiꞌiai ala epalagai omaisau auga isafa lologo.