2
Ifani Auꞌi Koa Fomia Fokapula Iesu Faugai Fopinauga
Ega puo Timoti gauagai, oi aufa kina Iesu Kristo fou oagu aisama, ega gafegafe epakinaiso epalagainio. Ke isa ega gafegafeai, aufa kina alogai fokapula faefuafua. Ke lau papiau maꞌo agoꞌiai laapa iifa faunina Iesu fouga laifafoua aisama, oi isafa egaꞌina iifaꞌi aꞌoꞌi lologonia. Ega kainai oi papiau kapaꞌi aloꞌi koꞌagai Iesu kepakoꞌania auꞌi, egaꞌina iifaꞌi isa imaꞌiai foogeaua. Ke egaꞌina auꞌi isafa, papiau iꞌoiꞌi fekepamaleleniꞌi fekaina. Ke oi auga Iesu Kristo ega ifani auga felo fomia, lau fou isa faugai fapinauga. Ke agapinauga alogai isa puogai agakiekie mo ganinagai, kiekie gamuga mo faopo faafiapia mo. Ifani auꞌi isa eꞌimaꞌi lopiaga alo kegapagama keoma puo, eifaniꞌi aisama kekaigugu kepipaini. Ke kai agaꞌo afe pinaugaꞌiai aeofa isa ifo ega pinauga ke eꞌima lopiaga ega pinauga isafa aepalifua. Ega koa iꞌopoga, oi isafa Iesu Kristo eifa kapula penio kapaꞌina fokapa eoma auga mo fokapa. Ke ifani auga koa iꞌopoga, oi pipalau opuaga alogai piau auga agaꞌo koa iꞌopomu. Ega puo piau auga kapa felo agaꞌo gaafia eoma puo, opua laoga maina kaiꞌiai mo epakaiꞌi koa iꞌopoga, oi Iesu Kristo kapaꞌina maamuai eifania auga mo, alokapa aisama, muni afa felo aloafia. Ke oi auga foꞌama ifauga auga agaꞌo koa iꞌopomu. Ke foꞌama ifauga auga kapa epinauga kapula auga, ega foꞌama ageani kakaua. Kai isaꞌi akepinauga kapula auꞌi, muniai kai eꞌi foꞌama akeania. Ega koa iꞌopoga, oi Iesu Kristo faugai alopinauga kapula alogaina aisama, muni afa felo aloafia. Ke iifa gome Lopia Deo oi kapa maꞌoai mologo looma auga agepalagainio alologo. Ega puo kapaꞌina maamuai laifa kakauꞌi auꞌi foopola felo alogainiꞌi.
Oi aufa kina alomuai Iesu Kristo foopolaga. Deo epakoꞌania eifa koa iꞌopoga mo, isa papiau aumauni ipauma emia, Davide okogai eake emai iꞌina agofaꞌagai. Ke emae kai maeai emaunimue. Lau iifa faunina Iesu fouga iꞌina auga mo papiau maaꞌiai laifafoua. Kai papiau isaꞌi iifa faunina Iesu fouga keumakalaina. Ega kainai isa lau kelele akaikiꞌaꞌi kekapaꞌi auꞌi koa iꞌopou kepamiaisau, tieiniai kepaagaisau ke tipula au lamia lakiekie alogaina. Kai lau tipulai kepaaguisau mo ganinagai, papiau iꞌoiꞌi isaꞌi Deo ega iifa papiau maaꞌiai keifania aefuafua. Ega puo lau tieiniai kepaagaisau mo ganinagai, Deo ega iifa auga tieiniai akepaaga afaekaina. 10 Kai Deo anina eani Isa ega iifa auga feka felao, fuagai Isa ifo ega logoai papiau ekinaniꞌi auꞌi Iesu Kristo fekepakoꞌania, ega koa kaniaꞌi feagamauga eoma. Egae kai isa lau fou Lopia Deo ifo ega agofaꞌai faagu aoniamo eoma. Ega kainai Deo ekinaniꞌi auꞌi fauꞌiai tieiniai kepaagaisau mo ganinagai, gamuga mo laoponia laafiapia mo. 11 Lau iꞌina iifaga koꞌa ipauma auga alaifania:
Iesu Kristo iꞌa aꞌa laomai apalaꞌi fauꞌiai emae.
Ke isa iꞌa fauꞌaisai emae auga agapakoꞌania koa aisama,
iꞌa ufainagai laomai apalaꞌi akapaiꞌi puogai kepamaeiꞌa koa iꞌopoga auꞌi
agapuaꞌafuniꞌi afalakapaꞌi pugu.
12 Ke iꞌa Iesu puogai agakiekie ganinagai, gamuga mo agaopo agaafiapiꞌi mo koa aisama,
muni iꞌa isa fou agofaꞌa fofouga aoniamo agaꞌima.
Ke iꞌa papiau maaꞌiai isa agapuniaiaina koa aisama,
muni isa isafa iꞌa agepuniaiainiꞌa.
13 Ke Isa ega iifa auga koꞌaꞌi mo, ifo agepuniaiainiꞌi afaekaina.
Ega kainai iꞌa Iesu Kristo afalapakoꞌania mo ganinagai
Isa kapaꞌina agepeniꞌa eoma auga agepeniꞌa paisa.
Deo Maagai Pinauga Felo Ikapa Auga
14 Oi pamalele auꞌi kapaꞌi mo lopamaleleniꞌi auꞌi, kapaꞌina maamuai laifa kakauꞌi auꞌi isa maaꞌiai foifania, fopaopolaniꞌi. Ke pamalele auꞌi, papiau isaꞌi fou akeakekua aisama, kapa felo agaꞌo afaemia. Kai isa eꞌi akekuai papiau Iesu Kristo kepakoꞌania auꞌi eꞌi pakoꞌa akepalifu afeꞌaina. Ega kainai oi isa foifa kapula peniꞌi, Deo agogai niniꞌani mo puogai papiau fou fakeakekua aage mo. 15 Ke oi Deo ega pinauga lokapa alogai, imaaumu fofouga Deo fopalao penia, ega koa Deo ke papiau maꞌoai agoꞌiai iifa gome oi Deo ega pinauga ikapa aumu fekeoma. Egaꞌina auga oi Deo ega iifa koꞌaꞌi mo fopapinauganiꞌi papiau kaiꞌiai fekepea. Ke laomai feloꞌi mo fokapaꞌi, ega koa kapa agaꞌo meagaina folopaꞌaua. 16 Oi papiau kapaꞌi Deo ega iifa eegai keifa apala, ke keakekua aage mo auꞌi foꞌegeꞌi, ke eeꞌi isafa fololao. Gome pifoge pamalelega auꞌi Deo ega iifa akeumakalaina, eegai akeifa apala aage mo afakefuafua agelao Deo ega iifa akeumakalai ipaumania mo. 17 Isa eꞌi pamalele auga, kua akaikiꞌa ifeꞌaisai eaguau faagaꞌa epalifua koa iꞌopoga. Isa epoꞌiai Hemenius ke Filetus auniꞌi isafa Deo ega iifa koꞌaꞌi auꞌi kepuaꞌafuniꞌi iina koa kekapa. 18 Isa auniꞌi iifa pifogeꞌi keifaniꞌi keifa, Deo mae auꞌi epamaunimueꞌi efua keoma. Ega keifa oma kainai, pakoꞌa papiauꞌi isaꞌi kepalifuꞌi, kapaꞌina kepakoꞌa kakaua auga kainai akepea. Ke iifa faunina Iesu fouga keumakalaina, ke keꞌualai keaga iꞌoinagai kepea. 19 Kai pifoge pamalelega auꞌi ega koa kekapa mo ganinagai, Deo iina eifa oma, ‘Lopia papiau kapaꞌi, Isa ega papiau koꞌaꞌi auꞌi elogo.’ Ke Deo iina eifa oma pugu, ‘Kaisau Lopia Iesu Kristo epakoꞌania, ega laomai apalaꞌi ageumakalainiꞌi eoma, papiau maaꞌiai eifafoua auga, laomai apalaꞌi maꞌoai feumakalai afeꞌainiꞌi.’ Deo ega iifa iꞌina auga, uuꞌu kapula ipauma eapa aelao aemai auga koa iꞌopoga. Ega puo Deo ega iifa auga iifa gome koꞌa ipauma paisa.
20 Lau kapa agaꞌo maamuai alaafiꞌopo. Lopia ega eꞌa akaikiꞌa alogai gakugaku amuꞌi maꞌo kekae. Gakugaku amuꞌi egaꞌina auꞌi isaꞌi gold ke silifai kekapaiꞌi. Ke isaꞌi auga auai ke kakiꞌaai fou kekapaiꞌi. Papiau gakugaku amuꞌi gold, ke silifai fou kekapaiꞌi auꞌi, miamia kinaꞌiai mo kepapinauganiꞌi. Kai gakugaku amuꞌi, auai ke kakiꞌaai fou kekapaiꞌi auꞌi kina aageꞌiai kepapinauganiꞌi. 21 Ega koa iꞌopoga, kaisau pifoge pamaleleꞌi auꞌi eꞌi laomai apalaꞌi ipaumaꞌi maꞌoai ageumakalainiꞌi, ke ifo laomai feloꞌi mo agekapaꞌi aisama, isa auga amu gold ke silifai kekapaiꞌi auga koa agemia. Ke isa miamia akaikiꞌaꞌi kinaꞌiai mo akepapinauga. Ke isa ega pinauga felo ipauma kainai, Deo isa agepafua ageagu, Isa koa iꞌopoga alo opai auga agepamia. Ke Deo isa agepalagaina pinauga kapa felo Isa faugai gakapa eoma auga mo agekapa.
22 Ke Timoti, oi papiau aguꞌaꞌi laomai apalaꞌi kemaaga aniꞌi keani auꞌi laoꞌi maiꞌi eeꞌiai fopiaukoko. Kai oi papiau isaꞌi aloꞌi lolofagai Iesu Lopia kepakoꞌania, ke keifaga auꞌi fou Deo maagai laomai feloꞌi mo fokapulaiꞌi fokapaꞌi. Ke egaꞌina auꞌi fou Iesu fopakoꞌania, ke alomu koꞌagai isa aniꞌi foani fou gagaoai foagu. 23 Ke oi fologo papiau isaꞌi keniniꞌani aage mo, kafoꞌo niniꞌaniꞌi keifaniꞌi. Isa kapaꞌina keifania auga isafa oko akelogo felo kai papiau maaꞌiai keifa faꞌiꞌi aage mo. Ega koa kekapa akekua aageꞌi mo kepaꞌuegeniꞌi. Ega kainai oi egaꞌina laoꞌi maiꞌi apalaꞌi foumakalainiꞌi aniꞌi foloani. 24 Lopia ega pinauga auga akekua faepaꞌuegenia. Kai isa papiau maꞌoai fegafeꞌi, ke fepamalele fekaina. Ke papiau isa akeifa apala penia mo ganinagai, gamuga mo feopo feafiapia mo. 25 Isa papiau kapaꞌi Deo ega iifa kekaisapua auꞌi, Deo ega gafegafe agepeniꞌi auga afiaꞌamaga fekeafiaꞌama fouga gafegafeai fepamaleleniꞌi. Egaꞌina alogai Deo ega iifa koꞌa ipauma auga minoꞌi fepaeaea fepalogoniꞌi, eꞌi laomai apalaꞌi fekeumakalainiꞌi, muni fakekapa pugu auga feifafoua laoma. 26 Ke fuagai Satani isa eafiiꞌi papagai keagu, ke isa anina eani auga mo kekapaisa kai, Deo ega iifa akelogo felo aisama opoꞌi ageꞌopai. Ke Satani ega pifoge nio koa fepakopaꞌi auga akelogo felo puo akeꞌege.