3
Kapaꞌina Mo Kina Fuaꞌiai Akemia Auga Fouꞌi
Timoti oi iꞌina iifaꞌi fologo felo: Kina fuaꞌiai papiau kapa apalaꞌi ipaumaꞌi maꞌo akekapaꞌi puo, kina apalaꞌi ipaumaꞌi akemia. Egaꞌina kinaꞌiai papiau aloꞌi koꞌagai ifoꞌi mo aniꞌi akeani. Isa aloꞌi koꞌagai moni mo anina akeani, ke kapaꞌina akekapaꞌi auꞌi ainaꞌauꞌi akepaꞌauꞌi. Isa akeopolaga papiau isaꞌi isa fou iꞌopo laaꞌi kai, isa ifoꞌi mo auga kelogo alogai akeoma. Isa Deo ke papiau fou eeꞌiai akeifa apala aage mo. Isa inaꞌi amaꞌi ainaꞌi afakeafia. Ke Deo papiau fou tenkiu afakepeniꞌi. Ke minoꞌiai kapa apalaꞌi mo akeopolaniꞌi puo, aloꞌi ageofu alogaina. Isa aloꞌi koꞌagai kai agaꞌo anina afakeani, ke guaꞌi afakeania eꞌi apala afakeꞌagegeaina. Ke papiau pifogeai akepaagu fofouꞌi. Isa ifoꞌi kegapaapakipoꞌi akeoma afaekainiꞌi. Ke isa aꞌo aꞌiꞌi koa iꞌopoꞌi, papiau eeꞌiai akeꞌeꞌefa alogaina, ke kapa feloꞌi auꞌi aniꞌi afakeani. Isa papiau akeafiꞌi akeꞌafaꞌafalainiꞌi, ke kapaꞌina akekapa auga, laafuai akekapa. Isa papiau agoꞌiai ifoꞌi au akaikiꞌaꞌi akepamiaꞌi. Ke Deo anina afakeani kai kapaꞌina aloꞌi kepagama auꞌi mo kapaꞌi aniꞌi akeani akekapaꞌi. Isa Deo keau afagaina akeoma kai Deo agepalagainiꞌi, eꞌi laomai felo agemia auga afakepakoꞌania. Kai pau ganinagai iina koa kekapaꞌi papiauꞌi isafa epomiai keague. Ega puo oi egaꞌina papiauꞌi aniꞌi foloani, ke fomuniꞌi foumakalainiꞌi.
Egaꞌina papiauꞌi epoꞌiai isaꞌi auꞌi imaꞌima koa iꞌopoꞌi aifafaꞌi mo papiau eꞌi eꞌai kekoko. Ke papie aloꞌi apokega, laomai apalaꞌi aloꞌiai epogu, ke kapa apalaꞌi maꞌoai kemaaniꞌi kainai, pifogeai aloꞌi keania, isa mo ainaꞌi keafia. Egaꞌina papieꞌi auga aufa kina kemalele aefuafua mo ganinagai, Deo ega iifa oko koꞌa ipauma auga akelogo felo paisa. Pifoge pamaleleꞌi egaꞌina auꞌi ufainagai au auniꞌi akaꞌi, Ianes ke Iambres fou Moses keumakalaina koa iꞌopoga, pau isa Deo ega iifa kekaisapua. Isa tiapolo aloꞌi ke opoꞌi fou epalifu afeꞌaina. Ke isa Deo ega iifa akepakoꞌania kainai, Deo isa eumakalainiꞌi epuaꞌafuniꞌi. Kai papiau Ianes ke Iambres auniꞌi kafoꞌo laoꞌi maiꞌi kekapaiꞌi auꞌi fiakoa mo keisaꞌi kelogo. Ega koa iꞌopoga mo, pifoge pamalelega auꞌi kafoꞌo laoꞌi maiꞌi kekapaꞌi auꞌi afaꞌagamo agelao koa kai, papiau maꞌoai isa eꞌi laomai egaꞌina akeisa felo akelogo.
Kapaꞌina Lomaleleaina Auga Fopakoꞌania Faefuafua
10 Kai Timoti, oi lau eꞌu laomai maꞌoai ala lakapa omaꞌi auꞌi lologo afeꞌai: Lau kapaꞌina mo lapamalele auꞌi maꞌoai lologo. Ke kapa puo iꞌina agofaꞌagai laagu, ke kapaꞌina mo lakapaiꞌi ke ala laagu oma auga isafa lologo. Ke Deo ala lapakoꞌa oma auga ke pinauga laafiꞌinia mo elao auga lologo. Ke papiau aniꞌi ala laani oma ke kina apala eafiiau lakiekie mo ganinagai, eꞌu kiekie gamuga mo laoponia laafiapia mo auga isafa fouga lologo. 11 Ke Antiok, Ikonium, ke Listra taoniꞌiai kapaꞌina mo faagauai kemia, ke papiau keafi apalaniau mo ganinagai, gamuꞌi mo laoponia laafiapia mo auga isafa fouga lologo. Egaꞌina kapaꞌi maꞌoai faagauai kemia mo ganinagai, aufa kina Lopia epalagainiau eeꞌiai epapealaisau. 12 Iifa gome maamuai laifania. Papiau maꞌoai anina keani Iesu Kristo kegapakoꞌania ke aloꞌi koꞌagai Deo kegaau afagaina keoma auꞌi, papiau isa ega koa fekekapa auga anina afakeani puo akeafi apalaniꞌi. 13 Egaꞌina alogai papiau apalaꞌi kepifoge auꞌi papiau isaꞌi akefogeꞌi, ke eꞌi pifogeai papiau akefogeꞌi akepalifu alogainiꞌi akelao apalaꞌi ipaumaꞌi akemia. Ke tiapolo apala ipauma auga isa agefogeꞌi puo, ifoꞌi mo eꞌi iifa akepakoꞌania akekapa, ke ifoꞌi mo isafa akefogeꞌi. 14-15 Kai Timoti, oi kaisau mo kepamalelenio auga lologo feloꞌi. Ke oi eꞌelemuai Deo ega iifa pukagai ega iifa kekae auꞌi lokuapiniꞌi lologo felo. Egaꞌina iifaꞌi oi Iesu Kristo alopakoꞌania aisama, kaniamu isagamauga ikifaga agepalogonio keagagai agepapeaiso. Ega puo oi Deo ega iifa egaꞌina koꞌa ipauma lomaleleaina, ke lopakoꞌania auga kaiꞌiai mo fopea faefuafua. 16-17 Deo ega iifa puka maꞌoai papiau kepapuaꞌi aisama, Deo ega Spiritu isa epeniiꞌi, ke Spiritu egaꞌina isa epalagainiꞌi eꞌimaiꞌi puka egaꞌina kepapuaꞌi. Ke Deo anina eani papiau kapaꞌi Isa ega papiau epamiaꞌi auꞌi, ega iifa puka akepapinauga aisama, isa eꞌi laomai feloꞌi, Deo epainiꞌi fekekapa eoma auga mo akekapa. Ke Deo ega iifa pukagai egaꞌina pamaleleꞌi papiau fauꞌiai agepinauga felo. Ke papiau puka egaꞌina akekuapina aisama, laomai apalaꞌi akekapaꞌi aisama agefinaꞌi, ke agepalagainiꞌi ifoꞌi eꞌi laomai apalaꞌi akeumakalainiꞌi. Ke egaꞌina puka iꞌa isafa epamaleleniꞌa, epafuaiꞌa aagu, ega koa Deo maagai laomai feloꞌi mo akapaꞌi.