Acts
Apostolo Deo Ega Spirituai Kepinauga
1
Deo Iesu Ufai Eꞌagauaina
Teofilo, lau Luka Iesu fouga puka agaꞌogai lapapua kakaua lapeniio. Egaꞌina pukagai Iesu ala eꞌina oma ega pinauga ekapaisa, ke epamalele mo auꞌi fouꞌi egae lapapuaꞌi. Isa apostolo ekinaniꞌi auꞌi Deo ega Spiritu ega isapuai eifa kapula peniꞌi afegai, Deo isa ufai eꞌagauaina. Kai Iesu ufai aeꞌagau koa kai, papiau Iesu keauniia, faaga kepakiekie, ke keaupugua. Kai kina oiso aisama maeai emaunimue. Ke kina ouꞌaga pani alogai ifo apostolo ekinaniꞌi auꞌi eapakina peniꞌi fou keniniꞌani. Ke Deo ega agofaꞌa fouga maaꞌiai eifania aefuafua. Ke isa iifa koꞌa emaunimue auga ega apostolo epakinaꞌi. Ega puo apostolo aloꞌi koꞌagai Iesu emaunimue auga kepakoꞌania. Egaꞌina kinaꞌi agaꞌogai, Iesu ega imoi fou kelaꞌafou keaniani alogai epaini kapulaniꞌi einaka, “Ierusaleme taonina folopuaꞌafuga kai Deo eifa koꞌania ega Spiritu agepenimi eoma fouga maamiai laifania auga kina foꞌima. Gome Ioane papiau feisai baptismo epeniiꞌi kai, oi auga kina epo afaemaefa, Deo ega Spirituai baptismo agoafia,” eoma.
Ega puo Iesu apostolo fou kekaigugu pugu aisama, kepaꞌani penia keinaka, “Lopia, ufainagai lai emai papiau keꞌimaꞌi lopiaꞌi koa iꞌopoꞌi, oi pau lai aloꞌimaimai alopapea feloimai ifomai emai ago agaꞌima pugu ma?” keoma.
Ke Iesu einaka, “Lau Amau ifo ega logo isapugai gaika agemia, o kina maaga kapagai agemia auga epakoꞌania efua. Ega puo oi fologo apuga laaꞌi. Kai pau oi kapaꞌina fologo auga alaifania. Deo ega Spiritu oi ageake penimi aisama, isapu kapula ipauma alomiai ageka, Ierusaleme taonina, Iudea, ke Samaria agoꞌi maꞌoai, ke agofaꞌa maꞌoai agolao, papiau maaꞌiai lau fou koꞌa auga agoifafoua,” eoma.
Pau Iesu iꞌina iifaꞌi eifaniꞌi efua aisama, apostolo agoꞌiai Deo, Iesu ufai eꞌagauaina. Ke keisaisa kai apuapu Iesu eumi apua akeisa pugu.
10 Apostolo aloꞌi koꞌagai maaꞌi eakae Iesu eꞌagaukae afuga keisaisa kai, fiakoa mo au auniꞌi tiapu keloꞌi keiꞌiukaꞌi eeꞌiai keapafoki. 11 Ke keifa keinaka, “Kalilea aumi, kapa puo egae oapae ufa oakae penia? Deo Iesu eemiai eafiꞌaua ufai eꞌagauaina pau oisa. Iesu egaꞌina Deo ufai eꞌagauaina oisa auga, muni ega koa iꞌopoga mo agemue agemai pugu,” keoma ke keapagea. Iꞌina kapaꞌi maꞌoai Olifa ikugai kemia.
Apostolo Ke Pakoꞌa Papiauꞌi Kemegamega
12 Egae kai apostolo Olifa ikuga kepuaꞌafuga kemue Ierusaleme taonina kelao. Egaꞌina afuga Ierusaleme taonina fou epoꞌi auga maefa laaꞌi, Kilomita agaꞌomo koa iꞌopoga.* Grik malagai, ‘Iudea auꞌi Deo keau afagaina kinagai fekepea aisoge fekaina auga iꞌopoga mo.’ 13 Ke kelao Ierusaleme taoninai aisama, eꞌa agaꞌo auꞌoniai, papiau alogai keaguagu afugai kekoko. Peto, Ioane, James, ke Andrea; Filip, ke Tomas; Batolomeo, ke Mateo; James Alfeus gauga, Saimon Silot Iudea papiauꞌi eꞌi agu felo gamia keoma puo ogefakeai Roma kamanina fou kepipaini auꞌi akaꞌi Silot ikupuga auꞌi keoma. ikupuga auga, ke Judas Iesu eꞌafaꞌafalaina auga laaꞌi kai, au iꞌoina agaꞌo aka James keoma auga gauga fou ega kelao. 14 Iꞌina auꞌi, Iesu ina Maria, ke Iesu akina maꞌoai, ke papie isaꞌi fou kekaigugu, aloꞌi opoꞌi agaꞌomogai kemegamega aefuafua.
Judas Afuga Isafina Auga
15 Egaꞌina kinaꞌiai Iesu kepakoꞌania papiauꞌi, Grik malagai, ‘aaga akina’ auꞌi 120 koa iꞌopoga epoꞌiai, Peto eꞌuegekae eapa. 16 Egae kai eifa einaka, “Aau akiu, ufainagai Deo ega Spiritu, Davide akegai eniniꞌani, Judas fouga eifania auga pau koꞌa emia. Isa papiau Iesu keafiia auꞌi eisaoniꞌi kelao Iesu keafiia. 17 Kai Iesu isa ekinaga pinauga epeniia, iꞌa fou pinauga agaꞌomo akapaisa,” eoma.
18 (Kai Judas laomai apala Iesu eegai ekapaisa auga afa monina eafiia. Ke egaꞌina moninai ago agaꞌo eꞌafaisa. Egae ifo epamaea auai ekopa, eꞌualai kania iina eake,§ Grik malagai, ‘epoi eꞌualai’ inaega efoupea fofouga eaꞌalai emae. 19 Ierusaleme taoninai keagu papiauꞌi maꞌoai iꞌina fouga kelogo. Ega puo isa ifoꞌi malaꞌiai ago egaꞌina aka Akeldama keoma. Akeldama iꞌa malaꞌaisai auga ‘Ifa ago.’)
20 Peto eniniꞌani paisa einaka, “Judas faagagai kapaꞌina agemia auga fouga, ufainagai Sam pukagai Davide epapua auga alogai iina epapua oma:
“ ‘Isa afuga gamaini, ke kai agaꞌo isa afugai faeagu.’ Sam 69:25
Ke iꞌina isafa epapua:
“ ‘Isa afuga aufalao agaꞌo feafia fepinauga,’ ”
eoma. Sam 109:8
21 “Ega puo anina aani, au agaꞌo Judas afuga feafia aoma. Egaꞌina auga iꞌa aꞌa Lopia Iesu fou aagu alogai, isa isafa iꞌa fou alao amaimai, ke iꞌa fou apeapea auga femia. 22 Ke isa Ioane Baptista eꞌina einogo eisa, ke elao mo Deo, Iesu ufai eꞌagauaina auga isafa eisa auga femia. Iꞌa egaꞌina auga fakinaga apostolo femia fou, Iesu ega maunimue fouga koꞌa auga faifafoua,” eoma.
23 Ke isa au agaꞌo aka Iosepa kai keifaga Basabas keoma, ke aka agaꞌo Justus keoma auga, ke au agaꞌo aka Matias auniꞌi keafi opoꞌi. 24-25 Egae kai kemegamega keinaka, “Lopia, oi kapa maꞌoai lologo afeꞌai ke papiau guaꞌi alo isafa loisa. Judas apostolo pinauga epuaꞌafuga emae. Ke mae afuga oi lopenia auga afuga elao efua. Ega puo iꞌina auꞌi auniꞌi epoꞌiai agaꞌo lokinaga auga mopakinaimai Judas afuga feafia, oi emu apostolo femia aoma,” keoma. 26 Egae kai Iosepa ke Matias auniꞌi akaꞌi kepapua, Iudea eꞌi kagakagai papiau kekinaniꞌi auga laoga maina kekapaisa. Ke Matias aka keafilaisa apostolo emia. Egaꞌina afegai egae kekaigugu kemegamega auꞌi maꞌoai kepakoꞌania, isa apostolo ipauma kepamia. Ega puo apostolo auꞌi 11 keagu kai isa kekinaga aisama, auꞌi maꞌoai 12 emia pugu.

*1:12: Grik malagai, ‘Iudea auꞌi Deo keau afagaina kinagai fekepea aisoge fekaina auga iꞌopoga mo.’

1:13: Iudea papiauꞌi eꞌi agu felo gamia keoma puo ogefakeai Roma kamanina fou kepipaini auꞌi akaꞌi Silot ikupuga auꞌi keoma.

1:15: Grik malagai, ‘aaga akina’

§1:18: Grik malagai, ‘epoi eꞌualai’