2
Deo Ega Spiritu Eake Fouga
Ke Iudea papiauꞌi eꞌi miamia kina agaꞌo aka Pentikost* Iudea papiauꞌi Isipto agogai kepealai kina miamia aka ‘Pasover.’ Egaꞌina miamiaga afegai, kina 50 epagai aisama miamia agaꞌo aka ‘Pentikost’ emai. emai aisama, apostolo ke pakoꞌa papiauꞌi maꞌoai kemai aloꞌi agaꞌomogai afu agaꞌomogai kekaigugu. Egae keaguega kai, fiakoa mo ufai ameku kapula ipauma koa iꞌopoga aꞌo eake emai keagu eꞌa fofouga alo epapogua. Ke kekiakae aisama, lo mala koa iꞌopoga eake peniꞌi, ekani okaoka isa agaꞌo agaꞌo kaniaꞌi laagai eaguau keisa. Ke isa maꞌoai Deo ega Spiritu aloꞌi epogu, ke Deo ega Spiritu isa maaꞌiai kapaꞌina eifania auga koa iꞌopoga mo, keꞌina mala iꞌoina iꞌoinai keniniꞌani.
Egaꞌina alogai agofaꞌa fofouga alogai Iudea papiauꞌi kapai kapai keagu aloꞌi koꞌagai Deo keau afagaina auꞌi egaꞌina miamia puogai kemai, Ierusaleme taoninai kelaꞌafou keagu. Egaꞌina papiauꞌi iꞌina aꞌoaꞌo kelogonia aisama, laꞌafouai kemai. Ke kapaꞌina fekekapa auga akelogo, gome apostolo ke pakoꞌa papiauꞌi mala iꞌoina iꞌoinagai keniniꞌani, ke egae kelaꞌafou auꞌi maꞌoai aua malaꞌiai isa keniniꞌani ainaꞌi kelogonia. Ke isa kekauai alogaina, keopofua ke iina keifa oma keinaka, “Amoisaꞌi! Papiau iina keniniꞌani oma auꞌi, Kalilea auꞌi laaꞌi ma? Iifa gome isa Kalilea auꞌi! Kai ala koa iꞌa agaꞌo agaꞌo mala amauniaina auga malagai keniniꞌani ainaꞌi alogo. Ke iꞌa afu iꞌoina iꞌoina papiauꞌa. Iꞌa isaꞌa Patia, isaꞌa Media, isaꞌa Elamia, isaꞌa Mesopotamia, isaꞌa Iudea, isaꞌa Kapadosia, isaꞌa Pontos, ke isaꞌa Asia agoꞌi papiauꞌa. 10 Ke isaꞌa auga Frikia, Pamfilia, Isipto ke Libia, Sairene taonina eegai agoꞌiai amai. Ke isaꞌa Roma auꞌa laaꞌi kai, Romai aagu auꞌa. 11 (Egaꞌina auꞌi isaꞌi Iudea papiauꞌi, ke isaꞌi Iudea papiauꞌi laaꞌi kai Iudea eꞌi kagakaga kainai kepea auꞌi.) Ke isaꞌa Krete keleipuaga ke Arabia ago papiauꞌa isafa. Kai ala koa, Deo kapa akaikiꞌaꞌi ekapaiꞌi auꞌi, malaꞌaisai keifaniꞌi ainaꞌi alogo ekaina,” keoma. 12 Ke isa kekauai alogaina keopofua, kapaꞌina fekekapa auga akelogo, ke ifoꞌi mo agaꞌo agaꞌo kepaꞌani peniꞌi keinaka, “Ei! Inaꞌina kapaꞌina emia kai oko alalogo?” keoma. 13 Kai epoꞌiai papiau isaꞌi pakoꞌa papiauꞌi kepaꞌauꞌi keaꞌalainiꞌi keifa keinaka, “Iꞌina papiauꞌi fino mamaga maꞌo keinu, kekafoꞌo,” keoma.
Peto Ega Inogo
14 Kai laꞌafou alogai Peto apostolo auꞌi 11 fou kaiꞌialao keꞌue keapa kai eifa akaikiꞌa einaka, “Iudea aumi, ke Ierusaleme taoninai oagu aumi maꞌoai ainami opaaua, kapaꞌina emia auga fouga alaifania ainau fologo. 15 Gome oi oopolaga lai ainuinu ooma kai, pau mo kina maaga 9 oꞌclock amagai megamega kina, ke iꞌina kina maagai fainuinu fakafoꞌo koa auga afaekaina. 16 Kai kapaꞌina pau egama auga, profeta Joel ufainagai Deo ega iifa Iudea papiauꞌi maaꞌiai eifania, ke Deo ega iifa pukagai iina epapua oma:
17 “ ‘Deo eifa,
‘Muni kina fuaꞌiai,
Lau eꞌu Spiritu papiau maꞌoai eeꞌiai alafakeopua.
Ke gaumi maguaeꞌi, ke papieꞌi fou profeta koa iꞌopoꞌi akemia,
Lau eꞌu iifa papiau maaꞌiai akeifafoua.
Oi emi au aguꞌaꞌi Deo ega paikifa kapaꞌi laulauai akeisaꞌi,
ke au apaoꞌi Deo ega paikifa kapaꞌi nipiai akenipiꞌi.
18 Lau kepakoꞌaniau papiauꞌi, au ke papie fou,
eꞌu Spiritu eeꞌiai alafakeopua, profeta koa iꞌopoꞌi akemia,
eꞌu iifa papiau maaꞌiai akeifafoua.
19-20 Ke Lau eꞌu mirakulo aꞌuoniai, ufa guagai alakapa,
kina agepaꞌumina, gafa maaga ifa koa agepito.
Ke aagoai agofaꞌai eꞌu isapu gouga auga, ifa, lo, ke aku akaikiꞌaꞌi ipaumaꞌi alakapaꞌi akeisaꞌi.
Egae kai fuagai Lopia ega kina akaikiꞌa auga maiꞌisapuga ke maieaeagai agemai.
21 Egaꞌina kina aemai koa kai,
papiau maꞌoai Lau akau Lopia akeifaga auꞌi kaniaꞌi ageisagamau,’
eoma. Joel 2:28-32
22 “Israel papiaumi, ainami amopaaua iꞌina iifaꞌi aꞌoꞌi amologo. Iesu Nasareta auga papiau aumauni ipauma. Kai oi epomiai, Iesu Deo ega isapu epapinauga, mirakulo ke kapa akaikiꞌaꞌi maꞌo ekapaiꞌi. Oi ifomi isafa iꞌina kapaꞌi epomiai kegama oisaꞌi ologo felo alogaina. Deo iina koa ekapaiꞌi, Iesu koꞌa Isa eegai emai auga epakinaiꞌa. 23 Deo muni kapaꞌina agemia elogo afeꞌai mo auga, ifo ega logoai Iesu oi imamiai fepaaua eoma. Ega kainai oi Deo oko akelogo auꞌi ologoainiꞌi, isa kolotiai keauꞌuꞌua. Ega koa okapaisa oi Iesu oaupugua. 24 Iesu emae kai Deo Gauga kainai, isa femae umamo koa afaekaina. Ega puo Deo Iesu maeai epamaunimue. Egaꞌina auga aufalao agaꞌo papiau agaꞌo tipulai ekiekie kai epapealaisa auga koa iꞌopoga. 25 Gome Davide ufainagai Iesu fouga iina epapua oma kai pau emai emia.
“ ‘Lau Lopia aufa kina agouai laisa aefuafua.
Gome Isa lau kaiu kaina feagu fepalagainiau,
ega koa guau faekae falakaagai eoma.
26 Ega puo lau alou egama alogaina, eꞌu niniꞌaniai kapa maꞌoai laifaniꞌi auꞌi, oi laau afagainio.
Ke alamae lalogo ganinagai, eꞌu afiaꞌama akaikiꞌa oi eemuai laoge.
27 Gome oi lau lalau afolopuaꞌafuga, afu apala ipeli Grik malagai, ‘Hades’ mae afuga afaelao.
Ke emu pinauga ikapa auga, alo opaina auga isafa lopalagaina puo, imaauga agefoka afaekaina.
28 Oi lau ala koa famaunimue pugu auga keagaga lopakinaisau.
Ke kina maꞌoai oi agomuai alou alopagama alogaina.’ Sam 16:8-11
29 “Aau akiu, iꞌa ufuꞌa apaꞌa, Davide fouga maamiai alaifa kapulania. Isa ufainagai emae, papiau isa kapai keogeisa auga laaga iꞌa maꞌoai aisa alogo efua. Egaꞌina laaga pau iꞌa miaꞌaisai ekae. 30 Ega puo Davide egaꞌina iifaga eifania auga, isa ifo fouga aeifania. Kai isa profeta auga puo, Deo maagai kapaꞌina epakoꞌania eifania auga, elogo kaukau. Egaꞌina iifaga auga, isa okogai au agaꞌo agemai, isa koa iꞌopoga Lopia akaikiꞌa, Mesaia ‘Mesaia’ auga Hibru malagai, ke Grik malagai auga ‘Kristo.’ Iina iifaꞌi auniꞌi auga, au agaꞌo Deo ega isapu oilinai kaniagai epaꞌefa. agemia auga fouga. 31 Isa kapaꞌina agemia auga elogo kaukau puo, Mesaia maeai agemaunimue auga fouga iina eifa oma: ‘Deo Mesaia imaauga mae auꞌi afuꞌiai aepuaꞌafuga aefoka,’ eoma.
32 “Mesaia egaꞌina auga Iesu. Deo isa maeai epamaunimue auga, lai maꞌoai aisa, pau koꞌa mo aifafoua. 33 Ke Deo isa ufai eꞌagauaina kaina kainai epaagua. Egae kai isa epakoꞌania Ama, ega Spiritu agepenimai eoma auga, Ama eegai eafiia. Pau kapaꞌina aꞌo ologo, ke oisa auga, Iesu, Spiritu egaꞌina eemaisai efakeopua. 34-35 Gome Deo Davide imaauga ufai aeꞌagauaina mo ganinagai, isa Deo ega iifa iina eifa oma einaka:
“ ‘Lopia lau eꞌu Lopia epainia einaka:
“Kaiuai moagu felaolao, Lau oi emu ou auꞌi ifemu guagai alaogeꞌi alogafapiꞌi,’ ”
eoma. Sam 110:1
36 “Ega puo Israel papiaumi maꞌoai, iifa gome fologo, oi Iesu egaꞌina kolotiai oauꞌuꞌua kai, Deo isa epamaunimue, Lopia ke Mesaia epamia,” eoma.
37 Papiau iꞌina iifaga aꞌo kelogonia aisama, guaꞌi ekae kemaniꞌi kepikaisai alogaina. Ke Peto ke apostolo maꞌoai fou kepaꞌani peniꞌi keinaka, “Aamai akimai kapaꞌina fakapa ooma?” keoma.
38 Ke Peto einaka, “Emi laomai apalaꞌi amoumakalainiꞌi. Ke Iesu amopakoꞌania, ke akagai agaꞌo agaꞌo baptismo amoafia. Ega koa Deo oi emi laomai apalaꞌi ageꞌagegeainiꞌi, ke ega ipeni Spirituga agepenimi. 39 Gome Deo ifo epakoꞌania eifa, oi ke okomiai akemai auꞌi, ke agofaꞌa agomaai auꞌi maꞌoai isafa, iꞌa aꞌa Lopia Deo papiau kapaꞌi ageifaniꞌi auꞌi ega Spiritu agepeniꞌi eoma.”
40 Ke Peto egaꞌina mo aeifania kai niniꞌani iꞌoiꞌi iꞌoiꞌiai eifaniꞌi papiau ainaꞌi epalogo. Ke magogo kapula epeniiꞌi einaka, “Pau papiau kapaꞌi Deo aina akeafia auꞌi, afa apala agepeniꞌi. Ega puo iꞌina papiauꞌi eeꞌiai opealai, ifomi kaniami amoagamauga,” eoma. 41 Papiau Peto iꞌina iifaꞌi eifaniꞌi aꞌoꞌi kelogonia aisama, maꞌo iifa gome keoma puo Iesu kepakoꞌania. Ke kepakoꞌania auꞌi mo baptismo keafiia. Egaꞌina kinagai papiau auꞌi 3000 koa iꞌopoga, pakoꞌa papiauꞌi eꞌi gopuai kekoko. 42 Ke pakoꞌa papiauꞌi fofougai, kina maꞌoai aloꞌi koꞌagai apostolo eꞌi pamalele kaiꞌiai kepea aefuafua. Ke isa aloꞌi agaꞌomogai kekaigugu Deo keau afagaina. Ke Iesu ega mae keopolaga, laꞌafouai fou kaiꞌialao keaniani ke kemegamega.
Pakoꞌa Papiauꞌi Eꞌi Laomai
43 Deo apostolo faagaꞌiai mirakulo, ke isapu akaikiꞌa gouꞌi maꞌo ekapaiꞌi. Ega puo papiau maꞌoai kekauai alogai ke kemaniꞌi. 44 Ke pakoꞌa papiauꞌi maꞌoai kekaigugu, aloꞌi agaꞌomo emia eꞌi amu agaꞌo agaꞌo epoꞌiai kepipeni. 45 Ke kina isaꞌiai, pakoꞌa papiauꞌi isaꞌi eꞌi ago, amu fou keꞌafaꞌafalainiꞌi. Egaꞌina moniꞌi keafiiꞌi papiau agaꞌo agaꞌo pika anina keani auga iꞌopoga mo kefakeisa kepeniiꞌi. 46 Ke kina maꞌoai Deo ega eꞌa alogai maꞌoai aloꞌi agaꞌomogai kekaigugu. Ke kina isaꞌiai aufa eꞌi gopu eꞌaꞌiai isafa kekaigugu. Egae Iesu ega mae keopolaga kemegamega, aloꞌi koꞌagai gafegafeai guaniai foꞌama agaꞌo agaꞌo kepipeni, ke aloꞌi egama alogaina. 47 Ke Deo keau afagaina. Ega koa kekapaisa aisama, Ierusaleme taoninai papiau keagu auꞌi maꞌoai, pakoꞌa papiauꞌi eꞌi laomaisai agaꞌo agaꞌo aniꞌi keani alogaina auga fouga keifania. Ke aufa kina Deo papiau kaniaꞌi eagamauga pakoꞌa papiauꞌi eꞌi gopu alogai epakokoꞌi.

*2:1: Iudea papiauꞌi Isipto agogai kepealai kina miamia aka ‘Pasover.’ Egaꞌina miamiaga afegai, kina 50 epagai aisama miamia agaꞌo aka ‘Pentikost’ emai.

2:27: Grik malagai, ‘Hades’

2:30: ‘Mesaia’ auga Hibru malagai, ke Grik malagai auga ‘Kristo.’ Iina iifaꞌi auniꞌi auga, au agaꞌo Deo ega isapu oilinai kaniagai epaꞌefa.