27
Paulo Ke Fou Kepea Auꞌi Lontiai Roma Kelao
Egae kai Sisarea taoninai Roma au akaikiꞌaꞌi iifa kepaapa, lai lontiai fekeulaimai, Itali ago falao keoma. Ega aisama Paulo, lai, ke tipula auꞌi isaꞌi fou Sisa ifo ega ifani auga agaꞌo ifani auꞌi 100 eꞌimaꞌi auga aka Julius imagai kepaaumai. Ke alao lonti agaꞌo Adramitium ufapogai emai auga Asia ago foe nie ufapoꞌi mo agepiau oma auga aisa. Egaꞌina lontina alogai aꞌagaukae aaguka alao. Alao aisama Masedonia auga agaꞌo Tesalonika taoninai emai auga aka Aristakus isafa fou alao.
Egani aisama, Sidoni ufapogai aofau. Julius Paulo egafegafe penia, elogoaina ekefaꞌa eeꞌi elao kapaꞌina anina eani auga fekepenia eoma. Ke lai iꞌina afuga lontiai apuaꞌafuga. Alao aisama, ameku eao apuimai puo, Saiprus keleipuaga afe foega mo apiau oma. Egae kai Silisia ke Pamfilia agoꞌi foeꞌi apuaꞌafuniꞌi opainai mo aꞌu inaegai apiau pagai. Ke Lisia agogai Maira ufapogai aofau. Egae Julius ifani auꞌi 100 eꞌimaꞌi lopiaga, Isipto agogai Aleksandria taonina lontina Itali ago elao auga ekapulaisa. Ega puo iꞌina lontinai epaꞌagaumai aaguka. Kai alao aisama, ameku akaikiꞌa emai eao apuimai pugu puo, amapiau alao auga eꞌinoka alogaina. Ega puo kina maꞌo paakai paakai mo alao Snaidus ufapoga eegai mo. Kai ameku lai aaguka lontina, eao apua, alao auga aekainia. Ega puo apapopo alao Salmone kua oma apiegai Krete keleipuaga eega mo apiau oma. Krete keleipuaga foega mo apiau oma aoma auga, eꞌinoka alogaina. Kai fuagai Krete keleipuagai ufapo agaꞌo, Lasea taonina niegai kepafaala ‘Ufapo Felo Ipauma’ keoma afugai aofau.
Alao aisama kina maꞌo apafua. Ega puo Iudea papiauꞌi kegope kinaꞌiai amalao koa aisama, fapea felo kai egaꞌina kinaꞌi kepagai, inipo aupu* Pilitani malagai ‘winter’ emai efua. Inipo aupu kinaꞌiai lanina akaikiꞌa eꞌuegekae. Ega puo falao koa aisama kina apala ipauma feafimai. Paulo iina koa agemia auga eisa puo, lontiai keaguka auꞌi maꞌoai ainaꞌi epalogo einaka, 10 “Oi aumi ainami amopaaua. Lau laisa auga pau agalao koa aisama, mae mauni epogai agalao, ke lonti agapalifua, amuꞌamu agapakogoꞌi ke iꞌa ifoꞌa isafa afamae,” eoma. 11 Kai lonti epapea lopiaga ke lonti inagome auga fou, Julius alo keaniia fekelao paisa keoma puo, isa Paulo aina aeafia. 12 Ke ‘Ufapo Felo Ipaumagai’ faagu, inipo aupu felao fefua auga aekainia. Ega puo papiau maꞌo iifa kepaapa keafiaꞌama, lontiai falao, Feniks ufapogai, egae faagu inipo aupu fepagai keoma. Feniks ufapoga auga Krete keleipuagai eka, apie South-west elao, ke apie auga North-west elao.
Aꞌuai Lanina Akaikiꞌa Epua
13 Ameku South kaina epua paakaisa mo emai aisama, papiau lontiai kepinauga auꞌi keopolaga, kapaꞌina anina keani auga egamoꞌe emai keoma. Ega puo anka kelaꞌauꞌi, ‘Ufapo Felo Ipauma’ apuaꞌafuga, Krete keleipuaga nie mo apiaunia. 14 Kai apiau afaꞌagamo aisama, lanina akaikiꞌa, aka ‘North-Easter’ epua, Krete keleipuagai emai, goiso akaikiꞌaꞌi ekapaiꞌi. 15 Ega puo ameku lonti epaapakipo, lai afu alao aoma auga alalao. Kai lanina akaikiꞌa lonti ekoninia ala alao eoma auga kainai mo apakaisa. 16 Ke alao alogai, keleipua eꞌele aka Kauda foega mo apiau oma ogogai akaisogo. Ega aisama ameku afaꞌagamo epakaisa mo puo, gaaga eꞌele Pilitani malagai ‘lifeboat’ lonti muninai epea auga, amafia amagopeapi faiꞌinia aoma kai eꞌinoka. 17 Kai fuagai papiau lontiai kepinauga auꞌi, gaaga lontiai kelaꞌaua aisama, apaꞌuai gaaga lonti fou kegopeapiꞌi. Ke Libia agogai Siritis foega nie mo alao, figu egoa oꞌoinia laagai afaaguau auga maniꞌina kepaꞌaua puo, lonti palaiꞌi kepaakeꞌi kai ameku mo epuaimai alao. 18 Kai lanina akaikiꞌa epua goiso akaikiꞌaꞌi ekapaiꞌi kemai lonti keauniia puo, lonti elao emai alogaina. Ega kainai egani aisama, lontiai papiau keꞌina eꞌi amu aꞌuai kepiulaiꞌi. 19 Ke kina oiso aisama, isa ifoꞌi lonti palaiꞌi ke lonti amuꞌamuꞌi kepapinauganiꞌi auꞌi kepakai guguainiꞌi kepiulaiꞌi. 20 Ke kina maꞌo elao efua kai, lanina ekapula alogai aeapakipo puo, kina ke miꞌimiꞌi isafa agaꞌo alaisaꞌi. Fuagai aisama, lai emai mauni keagaga agaꞌo afiaꞌamaga alapaꞌaua.
21 Ega koa emia, kina maꞌo mo elao puo, papiau lontiai akeaniani. Ega aisama Paulo epoꞌiai eꞌue epainiꞌi einaka, “Oi lau ainau amoafia Krete keleipuaga falapuaꞌafuga koa aisama, inae mae mauni epogai falalao falamai, ke emi amu folopageaꞌi, ke emi lonti isafa folopalifua. 22 Kai iꞌa epoꞌaisai kai agaꞌo afaemae kai, lonti mo agelifu afeꞌai. Ega puo pau lagoinimi folomaniꞌi, alomi amopakapulania. 23 Gome gapiai lau eꞌu Deo, ega pinauga lakapa auga, ega agelo eapakina peniau, mapeu kaina eapa. 24 Ke epainiau einaka, ‘Paulo folomaniꞌi. Sisa agogai iifa fopakaisa. Deo ega gafegafe akaikiꞌa epenio, oi ke fou olao auꞌi maꞌoai kaniami ageagamauga,’ eoma. 25 Deo ega agelo iina epaini omaisau auga lapakoꞌania koꞌa agemia paisa. Ega puo pau lagoinimi folomaniꞌi, alomi amopakapulania. 26 Kai iina koa falao, keleipua agaꞌogai lonti feagu,” eoma.
Lonti Efafa Elifu
27 Lontiai ufapo aka ‘Felo Ipauma’ apuaꞌafuga afegai, kina 14 elao efua gapinai, aꞌu aka Adria Pilitani malagai ‘Mediterranean Sea’ aꞌu faꞌagai mo, amekuai alao amai. Gapi atiafagai koa iꞌopoga, lonti ipapea auꞌi, ago agaꞌo eega alao auga gamuga keoponia. 28 Ega puo ufe kuagai kapa agaꞌo meauga kegopeisa kai aꞌuai kepaake. Ke keisa aisama, 37 mita emoai keisa. Ke afaꞌagamo alao kai keꞌopoisa pugu aisama, 27 mita keisa. 29 Iina koa keisa aisama, lonti afefiakoa afelao fopa aꞌu papagai kekae auꞌi faagaꞌiai afegapupea keoma kemaniꞌi. Ega puo lonti kegapaapakipo keoma ugugai anka pani kepaakeꞌi. Ke keagu gani ala gaoma gamai gafiakoa keoma. 30 Egaꞌina alogai lonti kepapea auꞌi isaꞌi kegapiau keoma puo, anka isaꞌi ipaakeꞌi pifogegai, maagai lonti gaagaga apaꞌuai kepaake aꞌuai. 31 Kai Paulo ifani auꞌi ke ifani auꞌi 100 eꞌimaꞌi lopiaga fou epainiꞌi einaka, “Iꞌina papiauꞌi lonti akepuaꞌafuga koa aisama, Deo oi kaniami afaeagamauga,” eoma. 32 Ega puo ifani auꞌi apaꞌu kefouꞌi gaaga eꞌualai ekipo.
33 Gani eegai, Paulo isa maꞌoai egoi peniꞌi kegaaniani eoma puo epainiꞌi einaka, “Kina 14 elao kai egaꞌina kinaꞌiai pinauga maꞌo okapaiꞌi, ke oopopo alogaina puo foꞌama agaꞌomo ganinagai kai aloania. 34 Pau lau lagoi penimi foꞌama amoania, fepakapulanimi foagu kainai. Oi epomiai kai agaꞌo faagamiai kelele agaꞌo afaemia,” eoma. 35 Paulo iꞌina eifania afegai palafa eafiia maꞌoai agoꞌiai Deo tenkiu epeniia. Egae kai palafa eiꞌipea eaniia. 36 Ega koa ekapaisa, maꞌoai eꞌi opopo kepuaꞌafuga, aloꞌi kepakapulania, ke ifoꞌi foꞌama keafiia keaniia. 37 Lontiai aagu aumai, aumai maꞌoai mo 276. 38 Isa foꞌama keaniia keanipugu aisama lonti kegapaꞌilikaea keoma puo, eꞌi foꞌama lontiai keka auꞌi aꞌuai kepiulaiꞌi.
39 Egani aisama, lonti kepapea auꞌi, ago kapagai aagu auga akelogo. Kai figu foega ufapo koa iꞌopoga lonti kepapaꞌagauꞌi afuga agaꞌo keisa. Ke keopolaga afekaina koa aisama, egae lonti fekepaꞌagaua keoma. 40 Ega puo isaꞌi anka ufeꞌi kefouꞌi aꞌuai kepuaꞌafuniꞌi, isaꞌi tali ufeꞌi kepagumainiꞌi, isaꞌi lonti palaiꞌi kepaꞌagauꞌi. Ke lonti epiau foe nie alao. 41 Ke alao aisama, aꞌu alogai figu egoa oꞌoinia auga, laagai lonti elao eaguau. Ega aisama lonti maaga eaguau aelao aemai, uguga auga aꞌu emoge emai eauoka.
42 Ega aisama ifani auꞌi tipula auꞌi afekegau afekepiau auga opopo kepaꞌaua puo kegaaupuguꞌi keoma. 43 Kai ifani auꞌi 100 eꞌimaꞌi lopiaga, Paulo kania gaagamauga eoma puo, ifani auꞌi kapaꞌina kekapa keoma auga epaapakipoꞌi akekapaisa. Egae kai eifa kapula peniꞌi, kaisau gau kelogo auꞌi, fekegopolai fekeufai fekegau, foe fekelao eoma. 44 Ke gau akelogo auꞌi, lonti amuꞌi ke lailai fekeafiꞌi fekeomuau fekegau foe fekelao eoma. Iina koa akapaisa, kai agaꞌo aemae kai maꞌoai agau alao foeai aꞌagaukae.

*27:9: Pilitani malagai ‘winter’

27:16: Pilitani malagai ‘lifeboat’

27:27: Pilitani malagai ‘Mediterranean Sea’