28
Malta Keleipuagai
Papiau maꞌoai foeai aꞌagaukae afegai, egae keagu auꞌi apaꞌani peniꞌi aisama, egaꞌina keleipuaga aka Malta keoma. Ke keleipua papiauꞌi eemaisai kegafegafe alogaina. Imu eꞌau, afu ekekeꞌa puo, lo kepaaga maꞌoai keifa kokoimai. Egae kai Paulo aufo iꞌofa emaiseina lo epaaga. Ega aisama kaapa agaꞌo, papiau eagaꞌi kemae auga, lo isapugai epiaulai, Paulo imagai ekafiꞌuꞌuinia. Keleipua egaꞌina papiauꞌi Paulo imagai kaapa ekafiuꞌui eꞌafauka keisa aisama, ifoꞌi epoꞌiai keniniꞌani keinaka, “Iifa gome egaꞌina auga auau auga maꞌe. Isa aꞌuai femae kai aemae pau emai inae ega laomai afa Deo pau epeniia,” keoma. Kai Paulo kaapa imagai eꞌafolaisa loai ekauau. Ke papiau keopolaga, Paulo faaga fofouga akepiufuaina, o ageꞌualai agemae agefiakoa keoma. Kai kaina kekai epo emaefa alogai afegai, faagagai kapa apala agaꞌo aemia puo, keopopagai keifa isa deo agaꞌo keoma.
Lai aagu eegai egaꞌina keleipuaga papiauꞌi eꞌimaꞌi lopia faꞌa aka Publius, ega afu akaikiꞌa agaꞌo eka. Egae isa ega eꞌa maꞌo puo, eifa kokoimai, kina oiso fou aagu, ke egafegafe eꞌima feloimai alomai epagama. Egaꞌina kinaꞌiai Publius ama, auga eama ke emeimei puo, faaga ekiekie. Ke eꞌa alogai petiai mo eka. Paulo, Publius ama eisafa auga fouga elogo aisama, ekoko elao eisa faugai emegamega ke ima kaniagai eogeaua, epafelo. Papiau iina koa emia fouga kelogo aisama, keleipuai papiau maꞌoai keisafa auꞌi kemaiseiniꞌi fauꞌiai emegamega ke feloꞌi kemia. 10 Ega puo papiau lai au akaikiꞌamai kepamiaimai, eꞌi laomai iꞌoiꞌi iꞌoiꞌiai gafegafe akaikiꞌa kepakinaimai. Egae kai Malta amapuaꞌafuga aoma alogai, amuꞌamu aukaukaꞌi kai, isa lai kapaꞌina aniꞌi aani auꞌi isafa kemaiseiniꞌi lontiai keukaiꞌi.
Lontiai Alao Roma
11 Malta keleipuaga alapuaꞌafuga koa kai, gafa oiso egae aagu. Egaꞌina afegai lonti agaꞌo inipo aupu Malta keleipuagai ekoko eagu auga alogai aaguka. Egaꞌina lontina Aleksandria taonina lontina, ke isa eꞌi deo pifogeꞌi maguaeꞌi auniꞌi kafela, ‘Kasta ke Polkus’ keoma auga akaꞌi lonti maagai kepapua. 12 Malta apuaꞌafuga alao, Sisili keleipuagai, Sirakus ufapogai aofau. Egae kina oiso aagu. 13 Egaꞌina afegai Sirakus apuaꞌafuga, lontiai alao Itali agogai Rekium ufapogai aofau. Egani aisama, Rekium apuaꞌafuga alogai ameku South kaina elao epuaimai puo kina agaꞌomo afegai Puteoli ufapogai aofau egae aꞌagaukae. 14 Egae pakoꞌa papiauꞌi isaꞌi akaifainiꞌi. Isa keifa kokoimai kegoinimai, iifi agaꞌo fou faagu keoma puo egae fou aagu. Faagamaisai iina koa emia alao Roma agogai akoko. 15 Ke Roma taonina alao alogai, Roma taoninai pakoꞌa papiauꞌi isaꞌi foumai kelogo. Ega puo papiauꞌi isaꞌi kemai Apius taonina afaꞌafa afugai keꞌimaimai, ke isaꞌi kemai taoni agaꞌo aka ‘Feufeu Afuꞌi Oiso’ keoma afugai keꞌimaimai. Ke Paulo egaꞌina papiauꞌi eisaꞌi aisama, alogai kapula emai, Deo tenkiu epeniia. 16 Egae kai Roma taonina alogai akoko aisama, Paulo eꞌima lopiaga, isa elogoaina ifogamo eꞌa agaꞌogai eagu kai, ifani auga agaꞌo epainia isa feꞌima eoma.
Paulo Roma Taoninai Einogo
17 Paulo Roma taoninai eagu kina oiso elao afegai, Iudea papiauꞌi keꞌimaꞌi lopiaꞌi eeꞌiai iifa eulaisa isa eagu eꞌagai fekekaigugu eoma. Ke kekaigugu aisama epainiꞌi einaka, “Aau akiu, lau Iudea papiauꞌi faagaꞌiai, ke ufuꞌa apaꞌa eꞌi kagakaga kainai kapa apala agaꞌo alakapaisa. Kai Ierusaleme taoninai Iudea papiauꞌi keafiiau Roma papiauꞌi imaꞌiai kepaauisau kepatipulaniau. 18 Isa lau famae koa kapa apala agaꞌo akekapulaisa puo, kegapapealaisau keoma. 19 Kai Iudea papiauꞌi lau fapealai auga anina akeani keumaka. Ega puo keaga laaꞌi, lau Sisa agogai iifa fapakaisa laoma. Lau Sisa agogai, iꞌa aꞌa papiau fou iifa fapakaisa auga anina alaani kai, keaga laaꞌi puo lakapaisa. 20 Egaꞌina puogai fou faisaꞌa faniniꞌani laoma, laifa kaiguguimi. Lau Mesaia Israel papiauꞌi kaniaꞌi ageagamauga keꞌima auga lapakoꞌania puogai, tieiniai kegopeisau iina koa tipula au kepamiaisau.
21 Isa Paulo kepainia keinaka, “Iudea agogai Iudea papiauꞌi, oi foumu malelega agaꞌo eemaisai akeulaisa. Ke aaꞌa akiꞌa, Iudea agogai kemai auꞌi, kai agaꞌo foumu apala maamaisai akeifania. 22 Kai lai afu maꞌoai papiauꞌi, oi Iesu opakoꞌania papiaumi keifa apala penimi auga alogo. Ega puo iifa gome oi emu opola Iesu kepakoꞌania papiauꞌi eeꞌiai auga ala koa auga moifania amalogo aoma,” keoma.
23 Ke keniniꞌani afegai, kina keogeisa Paulo fou fekeniniꞌani pugu keoma. Egaꞌina kinagai Iudea papiauꞌi maꞌo mo kemai isa eagu afugai. Ega aisama Paulo Deo ega agofaꞌa fouga maaꞌiai eifafou kapulania. Ke Moses ega iifai ke profeta kapaꞌina kepapua auga faagaꞌiai Iesu Mesaia fouga koꞌa ipauma auga fekepakoꞌania eoma puo, eifa felo alogaina. 24 Papiau isaꞌi, Paulo kapaꞌina eifania auga kepakoꞌania kai, isaꞌi auga akepakoꞌania. 25 Ke papiau ifoꞌi mo epoꞌiai Paulo kapaꞌina eifania auga eeꞌiai niniꞌani iꞌoiꞌi iꞌoiꞌi keifaniꞌi. Ega aisama Paulo ega niniꞌani fuagai iina eifa oma: “Deo ega Spiritu iꞌa ufuꞌa apaꞌa maaꞌiai profeta Aisaea akegai eifania auga pau koꞌa mo emia. Aisaea oi foumi ufainagai Iudea papiauꞌi maaꞌiai iina eifa oma:
26 “Deo eifa,
‘Iꞌina papiauꞌi eei folao fopainiꞌi foinaka:
“Oi ainami agopaaua ke agopaaua aꞌo amologo agooma kai afaekaina.
Ke maamiai agoisa ke agoisa kai, kapaꞌina emia auga afolologo.
27 Gome oi aumi guami eꞌinoka alogaina, oi ainami ofau apua, maami okaisapua.
Ega koa afolokapa koa aisama maamiai afoisa,
ainamiai aina afologo ke opomiai afologo, Deo afoaipenia,
ke Lau felomi afapamiaimi,’
eoma. Aisaea 6:9-10
Paulo iina eifa oma aisama, papiau isaꞌi isa ega niniꞌani anina akeani auꞌi agaꞌo agaꞌo kekani kepuaꞌafuga.
28-29 Ega aisama Paulo eifa pugu einaka, “Ega koa iꞌopoga, oi Deo ega iifa oumakalaina puo, lapalogonimi Deo kaniaꞌa isagamauga auga fouga, Iudea papiauꞌi laaꞌi auꞌi eeꞌi eulaisa elao. Isa iꞌina fouga aꞌo akelogo,” eoma.* Papiau isaꞌi 28-29 fuagai iꞌina iifaga kepapua: “Paulo iina eifa oma afegai, Iudea papiauꞌi isa kepuaꞌafuga aisama ifoꞌi epoꞌiai keakekua alogaina.”
30 Paulo Roma taoninai eꞌa agaꞌo afa eogeisa, inipo auniꞌi fofouga egae eagu. Ke isa kegaisa keoma auꞌi maꞌoai eifa kokoꞌi. 31 Paulo papiau maaꞌiai Deo ega agofaꞌa fouga einogoaina, ke Lopia Iesu Kristo fouga epamaleleniꞌi. Ega koa ekapaisa alogai, papiau aemaniꞌiainiꞌi, ke kai agaꞌo isa aekaisapua epinauga aage mo.

*28:28-29: Papiau isaꞌi 28-29 fuagai iꞌina iifaga kepapua: “Paulo iina eifa oma afegai, Iudea papiauꞌi isa kepuaꞌafuga aisama ifoꞌi epoꞌiai keakekua alogaina.”