Hibru
Hibru Pakoꞌa Papiauꞌi Eꞌi Malele
1
Deo Gauga Agelo Ekaꞌegainiꞌi
Ufainagai kina iꞌoiꞌi iꞌoiꞌiai ke keaga iꞌoiꞌi iꞌoiꞌiai Deo ega iifa profeta akeꞌiai iꞌa ufuꞌa apaꞌa maaꞌiai eifafoua. Kai iꞌina kinaꞌi fuaꞌi alogai, Deo Gauga kapaꞌina eifaniꞌi, ke faagagai kapaꞌina kemia auga Deo iꞌa epainiꞌa. Deo, isa Gauga faagagai agofaꞌa epagama. Kai Deo agofaꞌa aepagama koa kai, Isa Gauga ekinaga, eifa koꞌania kapa maꞌoai agepenia eoma auga isafa isa apuga epamia efua. Deo Gauga auga Deo iisa iꞌopoga mo, ke Deo ega Akaikiꞌa ala koa auga Gauga faagagai aisa. Ke Deo eifa mo aagoa ufa fou kegama. Iesu pau egaꞌina isapugai kapa maꞌoai eafiapiꞌi eꞌimaꞌi. Isa emai fauꞌaisai emae, aꞌa laomai apalaꞌi eikuiꞌi kai ufai eꞌagaukae, auꞌoniai Au Akaikiꞌa eagu afuga kaina kainai eague.
Iesu ega koa ekapaisa, agelo kekapa auga ekaꞌegaina. Ega kainai isa aka Deo maagai akaikiꞌa ipauma, agelo akaꞌi ekaꞌegaina. Gome Deo ega iifa pukagai agelo agaꞌo iina aepaini omaꞌi:
“Lau oi Amamu alamia; Pau oi Lau Gau alomia,”
aeoma. 2 Samuel 7:14; 1 Kronikel 17:13
O iina isafa aeoma:
“Lau isa Ama alamia; ke isa Lau Gau agemia,”
aeoma. Sam 2:7
Kai Deo Gauga faꞌaniauga gamaiseina agofaꞌai eoma aisama, isa faagagai kapaꞌina agemia auga fouga ega iifa pukagai iina eifa oma:
“Lau Deo eꞌu agelo maꞌoai isa kegaau afagaina,”
eoma. Deuteronomy 32:43
Ke Deo ega iifa pukagai agelo auga fouꞌi iina eifa oma:
“Lau eꞌu agelo auga eꞌu pinauga papiauꞌi, ameku ke lo mala lapamiaꞌi,”
eoma. Sam 104:4
Ega koa iꞌopoga, Deo agelo eulaiꞌi aisama, ameku epua mo aelaolao koa iꞌopoga, kemai eꞌi pinauga kepafua ke kelao. Ke lo mala isafa eufa mo aelaolao koa iꞌopoga, kemai eꞌi pinauga kepafua afegai kelao pugu.
Kai Deo Isa Gauga auga fouga ega iifa pukagai iina eifa oma:
“Deo, Oi emu isapuai afu loꞌimaꞌi auꞌi maꞌoai afakefuafua akeka aoniamo,
Oi Alomu opaina ipaumagai emu agofaꞌa loꞌima.
Oi laomai apalaꞌi aniꞌi aloani kai alo opai laoꞌi maiꞌi mo
alomu koꞌagai aniꞌi loani alogaina.
Ega kainai Lau Oi emu Deo, oi kin fomia laoma, oiliai kaniamu laꞌefaisa puo, alomu egama alogaina,
ke agelo auꞌi epoꞌiai oi auga au akaikiꞌa ipaumamu lapamiaiso,”
eoma. Sam 45:6-7
10 Ke Deo ega iifa pukagai Gauga fouga isafa iina eifa oma:
“Lopia, kapa agaꞌo aegama koa kai
Oi aagoa lopagama ke ufa isafa oi imamu kapa.
11 Kai egaꞌina kapaꞌi maꞌoai papiau afeꞌi tiapuꞌi keufai keꞌiꞌi laaꞌi kemia koa iꞌopoga,
isa akefua laaꞌi akemia.
Kai Oi auga aloagu aoniamo.
12 Ke papiau tiapu keiꞌiulaiꞌi keofeꞌi keoge meꞌeꞌi afegai mamaꞌi keiꞌiukaꞌi koa iꞌopoga,
egaꞌina kapaꞌi maꞌoai keufai kelifu auꞌi mamaꞌi alomaiseiniꞌi afuꞌi alokaina.
Kai Oi auga afolomaemae, iꞌopomu mo aloagu aoniamo,”
eoma. Sam 102:25-27
13-14 Agelo maꞌoai auga auni, Deo ega pinauga ikapa auꞌi. Isa Deo papiau kaniaꞌi isagamauga akeafia auꞌi fauꞌiai fekepinauga eoma puo, eulaiꞌi kemai ega pinauga kekapa. Kai Deo Gauga auga fouga ega iifa pukagai iina eifa oma:
“Kaiuai foagu felaolao
Lau oi emu ou auꞌi ifemu guagai alaogeꞌi alogafapiꞌi,” eoma. Sam 110:1
Kai agelo fouꞌi ega aeifa oma. Ega kainai Deo ega iifa pukagai eifania koa iꞌopoga, Deo Gauga auga agelo ekaꞌegainiꞌi paisa.