Filemon
1
Paulo Malele Epapua Filemon Eegai Eulaisa Auga
Lau Paulo. Lau Iesu Kristo faugai latipula au malele lapapua, ke akiꞌa Kristiano auga aka Timoti aunimai akamaisai, oi ekefaꞌamaiagai fou pinauga agaꞌomo akapa aumu Filemon eemuai aulaisa. Ke iꞌina malelega oi mo eemu aefai kai iꞌa afakuaꞌa Kristiano papiega Afia, ke lai fou iꞌa aꞌa pakoꞌa faugai ifani auga emia epipaini auga Akipus, ke Kristiano papiauꞌi oi emu eꞌai kelaꞌafou auꞌi isafa eeꞌiai aulaisa. Lai amegamega ega koa Amaꞌa Deo, ke aꞌa Lopia Iesu Kristo fou eꞌi gafegafe akaikiꞌa ke gagao fou fekepenimi foagu felo aoma.
Filemon Alo Koꞌagai Iesu Epakoꞌania Ke Papiau Maꞌoai Isafa Aniꞌi Eani
Lau aufa kina lamegamega aisama, oi laopolanio ke aufa kina Deo tenkiu lapenia aefuafua. Gome oi alomu koꞌagai Lopia Iesu Kristo anina loani ke lopakoꞌania, ke alomu koꞌagai Deo ega papiau isafa aniꞌi loani auga fouga lalogo. Lau lamegamega ega koa oi emu pakoꞌa Iesu Kristo eegai looge auga pakoꞌaga papiau isaꞌi isafa maaꞌiai foifania laoma. Ega koa egaꞌina pinaugaga oi agepapeaiso alolao Iesu Kristo faugai iꞌa aloꞌaisai laomai feloꞌi maꞌoai kekae auꞌi okoꞌi alologo felo. Gome oi alomu koꞌagai Deo papiau fou aniꞌi loani auga laoga maina epaameisau ke alou epagama. Akiuagai, lau ega laifa oma gome oi ega koa lokapaisa Deo ega papiau maꞌoai aloꞌi lopakakipo.
Paulo Onesimus Faugai Filemon Egoinia
8-9 Ega puo pau oi alomu koꞌagai papiau maꞌoai aniꞌi loani kainai, lau oi lagoinio. Lau Paulo, pau lameisani ke Iesu Kristo faugai tipula au lamia puo, kapaꞌina anina laani auga alou aipagai oi fapainio fokapa. Ega mo ganinagai lau oi alapaini kapulanio mokapa alaoma kai, lau oi lagoinio fokapa laoma. 10 Ke pau auga Onesimus* Grik malagai aka egaꞌina auga, ‘pipalagai felo auga’ fouga eifania. oi emu kalaꞌafi, lau gau emia auga faugai lagoinio pugu. Isa auga lau tipula afugai laaguega kai, lau faagauai Iesu epakoꞌania kainai, isa lau gau koꞌa ipauma koa iꞌopoga emia. 11 Ufainagai isa oi eemuai kapa felo agaꞌo aekapaisa. Kai pau kapaꞌina ekapa auga oi eemuai felo, ke lau isafa eeuai felo. Ega puo lau isa faugai oi lagoinio.
12 Ke lau isa laulaisa emue oi eemu efai pugu. Lau alou koꞌagai isa anina laani alogaina puo, isa lau guau fou akefai koa iꞌopoga. 13 Lau anina laani lau iifa faunina Iesu Kristo fouga puogai inae tipulai laague alogai, isa lau eeuai mo feagu, ega koa oi afumu feafia fepalagainiau laoma. 14 Kai lau oi alologo koa kai, kapa agaꞌo fakapa auga anina alaani. Ega koa oi kapaꞌina fokapa looma auga falapaafio folokapa kai ifomu logomuai mo fokapa laoma. 15 Gome lau laopolaga Onesimus oi epuaꞌafunio epo afa emaefa auga, isa agemue eemu agefai pugu aisama, oi isa foafi umania mo puo ega emia oma. 16 Ke isa agefai eemuai aisama, isa oi emu kalaꞌafi afaemia pugu kai, kalaꞌafi agekaꞌegainiꞌi, aamu akimu Kristiano auga anina loani alogaina auga agaꞌo koa iꞌopoga agefai. Ke lau alou koꞌagai isa anina laani alogaina kai, oi auga isa anina aloani pagainia. Egaꞌina auga, isa oi emu kalaꞌafi mo puogai anina afoloani kai, Lopia Iesu lopakoꞌania kainai, aamu akimu Kristiano auga agaꞌo koa anina aloani alogaina.
17 Ega puo oi loopolaga lau oi fou pinauga agaꞌomo akapa looma koa aisama, lau ala foifa koko omaisau looma koa iꞌopoga, isa ega foifa koko oma. 18 Ke isa oi eemuai kapa apala agaꞌo ekapaisa o kapa agaꞌo eemuai eafiia kai, afa aeogeisa koa aisama, egaꞌina afaꞌi lau akauai fooge lau afaꞌi alaoge. 19 Lau Paulo iꞌina iifaga ifou imauai lapapua. Lau afa alaoge laoma auga afa alaoge paisa. Kai lau kapaꞌina oi faagamuai lakapaisa auga afa fooge auga eegai iifa agaꞌo afalaifania. 20 Akiuagai, Lopia faugai kapaꞌina lagoinio auga fokapa, ega koa faagamuai kapa felo agaꞌo faafia laoma. Iesu Kristo faagagai iꞌa fou aaꞌa akiꞌa amia kainai, ega koa alokapa aisama alou agekakipo. 21 Ke oi lau ainau aloafia auga alouai lapakoꞌa kapulania. Ke lau kapaꞌina laifaniꞌi auꞌi mo afolokapaꞌi kai, laagai kapa maꞌo akaikiꞌaꞌi isafa alokapaꞌi auga lalogo. Ega puo iꞌina malelega lapapua eemuai laulaisa.
22 Ke kapa agaꞌo fokapa pugu laoma auga, lau eꞌu feufeu afuga agaꞌo fokapa, gome Deo oi emu megamega aꞌo agelogo, lau oi eemu alafai pugu auga afiaꞌamaga laafiaꞌama.
23 Epafras lau aunimai Iesu Kristo faugai tipulai aague auga ega pamego iifaꞌi oi eemuai eulaisa. 24 Ke lau fou apinauga auꞌi Mako, Aristakus, Demas, ke Luka isafa eꞌi pamego iifaꞌi eemuai keulaisa.
25 Lau lamegamega ega koa Lopia Iesu Kristo ega gafegafe akaikiꞌa oi fepenio alomuai feka laoma.

*1:10: Grik malagai aka egaꞌina auga, ‘pipalagai felo auga’ fouga eifania.