3
Pakoꞌa Papiauꞌi Laomai Felo Fekekapa
Lau Krete papiauꞌi kapaꞌina lapamaleleniꞌi auꞌi fopaopolaniꞌi. Egaꞌina auga papiau keꞌimaꞌi lopiaꞌi, ke au akaikiꞌaꞌi isapu keafia auꞌi isa kapaꞌina fekekapa akeoma auga ainaꞌi fekeafia fekekapa. Ke aufa kina fekefua fekeagu, kapaꞌina feloꞌi auꞌi mo fekekapaꞌi. Isa kai agaꞌo fakeifa apala penia kai, papiau fou gagaoai fekeagu. Ke kapaꞌina akeifaniꞌi auꞌi fakepaafiafi kaiꞌiai mo fekepakaiꞌi. Ke isa aloꞌi koꞌagai ifoꞌi eꞌeleꞌi fekepamiaꞌi, papiau maꞌoai gagafeꞌi mo fekeafia.
Gome ufainagai iꞌa isafa Iesu alapakoꞌania alogai, kafoꞌo laoꞌi maiꞌi akapaiꞌi. Iꞌa kai agaꞌo aina alaafia. Ke kapa iꞌoiꞌi iꞌoiꞌi amaaniꞌi ke aloꞌa fekepagama kapaꞌi muniꞌiai apea auꞌi iꞌa kefogeiꞌa eꞌi kalaꞌafi amia. Ke kina maꞌoai aagu alogai papiau eeꞌiai laomai apalaꞌi ipaumaꞌi akapaiꞌi, ke apikupa alogaina. Ke aꞌa laomaisai papiau iꞌa aniꞌa akeani, ke iꞌa isafa agaꞌo agaꞌo aloꞌa koꞌagai isa aniꞌi alaani. 4-5 Kai iꞌa aꞌa Deo kaniaꞌa eagamauga auga ega gafegafe, ke alo koꞌagai aniꞌa eani auga epafokia aisama, iꞌa kaniaꞌa eagamauga. Deo ega koa ekapaisa auga, iꞌa alo opai kapaꞌi akapaiꞌi puogai laaꞌi kai, Isa ega guani kainai ekapaisa. Ke Isa iꞌa aꞌa apala eikuisa mauni mamaga aafiia ke ega Spiritu iꞌa aloꞌa mamaga epamia. Ke ega Spiritu egaꞌina auga Iesu Kristo iꞌa kaniaꞌa eagamauga auga faagagai epafakaopu aagenia mo eake aafiia. Ega koa Deo ega gafegafeai iꞌa Isa maagai alo opai auꞌa famia, ke ega agofaꞌa iꞌa apuꞌa femia eoma. Ke agofaꞌai aague alogai, agu pagai maunina agaafia auga isafa afiaꞌamaga fapaꞌaua faꞌima eoma. Iꞌina iifaga koꞌa ipauma. Lau anina laani oi iꞌina kapaꞌi papiau maaꞌiai foifa kapulania laoma. Ega koa kaisau Deo kepakoꞌania auꞌi, Deo maagai kapaꞌina felo auga fekeisa felo, ke aloꞌi imaauꞌi fofougai laomai feloꞌi mo fekekapaꞌi laoma. Iꞌina auga isa fauꞌiai felo ipauma, ke papiau maꞌoai isafa fauꞌiai akepapinauga felo.
Kai papiau isaꞌi kafoꞌo pifoge isonioniꞌi, ke ufuꞌi apaꞌi eꞌi mauni ninina kai agaꞌo aelogo auga keopolaniꞌi fouꞌi keifaniꞌi papiau fou keakekua. Ke isa Iudea papiauꞌi eꞌi kagakagai akepea auga isafa akekua kepaꞌaua. Iꞌina kapaꞌi kapa agaꞌo afakepagama, ke kai agaꞌo eegai felo laaꞌi. Ega puo oi iꞌina kapaꞌi maꞌoai foꞌegeꞌi. 10 Papiau kapa papiau eꞌeaꞌi auga aina fopalogo faekapa pugu. Kai ainamu afaeafia koa aisama, aina fopalogo pugu. Ke aina ipalogo auniꞌi alopamia kai ainamu afaeafia paisa koa aisama, fopuaꞌafuga gefa foloauga. 11 Oi fologo egaꞌina papiauga auga ifo Deo ega iifa koꞌa auga emunia, ke Deo maagai laomai apalaꞌi ipaumaꞌi mo ekapaꞌi. Isa ega koa ekapa puo, Deo isa ega laomai apala afa fepenia auga isa ifo afa epenia.
Paulo Niniꞌani Fuagai Taitus Epaini Kapulania
12 Lau alouai lapakoꞌania Nikopolis taonina falao, imu kina alogai egae faagu laoma. Ega puo iꞌina auꞌi agaꞌo Artemas, o Tikikus alaulaisa eemu agefai aisama, fokapula fopaafiafi Nikopolis taonina folao. 13 Roma kamanina iifa ipakaina auga aka Senas ke au agaꞌo aka Apolos auniꞌi akefua Krete keleipuaga akepuaꞌafuga alogai, lau anina laani oi kapa maꞌoai fokapaꞌi isa fopalagainiꞌi laoma. Ke foisa kapaꞌina mo aniꞌi akeani auꞌi fopeniꞌi. 14 Ke lau anina laani aꞌa papiau fakeagu aage mo laoma. Ega puo aloꞌi, imaauꞌi fofougai isafa fekemalele, Deo maagai kapaꞌina feloꞌi auꞌi fekekapaꞌi, ega koa aufa kina kapaꞌina mo aniꞌi keani auꞌi, eꞌi pinaugai fekekapaꞌi fekeafiꞌi laoma.
15 Papiau lau fou inae aague auꞌi maꞌoai oi kepamegonio. Ke papiau kapaꞌi lai fou Deo ega iifa koꞌaꞌi apakoꞌania, ke animai keani auꞌi fopamegoniꞌi. Lau alou koꞌagai lamegamega, ega koa iꞌa Amaꞌa Deo, ke Iesu Kristo kaniaꞌa eagamauga auga fou eꞌi gafegafe akaikiꞌa oi ke fou egae oague aumi maꞌoai fekepenimi laoma.