3
Ŋoe ŋonuŋ ŋoŋore uŋsowoŋ buŋo
Anutu kiŋaŋ qakimiŋ ore buŋoine miforegoyoŋ, ŋigo ŋoŋo oŋuakoŋ ŋoepuŋaŋuŋ yoŋore buŋo rurumaŋgo raru goinebi. Oŋuine gobi ŋoepuŋaŋuŋ goineji Biŋe buŋo so reŋgaru gogobi, yoŋoji oŋuakoŋ ŋigopuyaŋuŋ yoŋore eebobo ŋoneru maŋyaŋuŋ kerisienobuŋ. Maŋyaŋuŋ kerisieru gogoyaŋuŋ Kristore meo ruaniminde Biŋe buŋo miŋaŋunji akoŋ so miinebiyoŋ, Kristore fuŋne oi eeboboŋaŋunji ŋadubi ŋone taniŋganobuŋ.* Ef 5.22; Kol 3.18 Eebobo gbagbataeŋine poretiŋ eba eku Anutu miine egu odurenimiŋ ore kokoiŋaŋuŋ manebi ŋiji oŋu ŋone muku ŋabebi Kristoke qakatoru gokiminde aŋi fukena. Sakire kuririŋaŋunde akoŋ so baropeeinebi. Qoru sikiŋaŋuŋ qaku eri hendiŋ fuŋne fuŋne so ruaru mijeri saki baku so erioŋbarioŋ goinebi. Nigiŋbote goul yaji sakiŋaŋuŋ so babajawe ee einebi. Sakikomoŋ fiine yobu kuririineke oi so roinebi.* 1 Tim 2.9
Oŋu matayoŋ, kuririŋaŋuŋ foriine oi damaŋ so robi maŋ-ŋaŋuŋgo peine. Moroŋaŋunji womoo waigo gobi kuririŋaŋuŋ foriine oiji soŋsoŋgo peku damaŋ mogo so mataeiŋ. Maŋwomo gobi Anutuji ŋone ŋaberu maneme ropeeiŋ. Ronekoŋ ŋigo gbagbataeŋine yoŋoji Anutuke dimaku oori eteru ya kokoinere odigaru gobuŋ, yoŋoji oŋuakoŋ maŋyaŋunde kuririke babajawe ee eru ŋoepuyaŋuŋ yoŋore buŋo rurumaŋgo raru gobuŋ. Ŋoŋo ŋigo yoŋore kamasi oŋuine fukeru goinebi. Saraji ŋoeine Abrahamde mi reŋgaru “Ŋi koitone,” miteku goya. Ŋoŋo oŋuakoŋ qiŋ keru dimaku gio fiine fiine baku koimo dimaku ya more gburugburu so qako ŋoepuŋaŋuŋke gonimiŋ ine, Sara oŋuine ŋigo kuririyaŋuŋke fukeru goinebi.* Jen 18.12
Ŋigo yoŋoji usuŋyaŋuŋ wawakiine gogobiyoŋ, jibu gogore yauŋmoriri oi ŋike sogokoŋ raugaru gogobi. Usuŋyaŋuŋ wawakiine fukegobi ore ŋi moakoŋ moakoŋ ŋoŋo ŋonuŋpuŋaŋuŋ poretiŋ siŋaŋ yaberu denaŋdenaŋ eyareru goinebi. Anutuji ŋi ŋoŋore oŋgawowosiŋaŋuŋ egu sureiŋ ore ŋigo araŋ ba yareku goinebi. Oŋu.* Ef 5.25; Kol 3.19
Gio fiine baegobiyoŋ, joiserereŋ jibu manegobi.
Buŋone tatariinere uŋsowoŋ oi iŋi migo: Ŋoŋo sosowo maŋmoakoŋ eku maŋkekerisie ogopuŋaŋuŋ yoŋoke maŋwomoo jojoko ee eku goinebi. Womoo goku ŋoŋo-ŋaŋuŋ ba wawaki eku maŋ-ŋaŋunji kikipe eeku moko dimainebi. Minde mibe nunde gube ende ebe oi so eku goinebi. Maŋqoqo buŋo fofoine miŋarebi mobeine so bokirie yareinebi. Oŋu matayoŋ, buŋo sembenere mobe bokirieru mifia yareru goinebi. Oŋu eku gobi Anutuji ore furiine bokirieme mifiaine raugaiŋgo oŋga ŋareya. Oŋu eru goku Ofoŋ fukeiŋ ore damaŋgo seŋgiŋbaŋgiŋ fukenimiŋ. 10 Oŋu fukekimiŋ ore buŋo oi Biŋe Quraŋgo iŋi quraŋgabi pega:
“Moji gogo aŋiineke goiŋgo aŋi fukeko una fiine fiine ŋoneru goiŋgo manega, iŋoji namaŋine buŋo sembene egu mimiŋ ore kiperu goine. Mi bibiineone kiko buŋo egu fukeiŋ ore sisiŋaŋ ee eku goine.* Kiki 34.12-16
11 Eebobo sembene ŋadi gaku gio fiine fiine baku goine.
Womoo gogo ore baaru oi raugaiŋgo yameŋ keku dimaine.
12 Oi yoore eru: Ofonji ŋiŋigo posiine ŋone yaberu siŋaŋ garu oŋgawowosiŋaŋunde kaje ruaegayoŋ, ŋiŋigo kekesiine oi ŋonemaiŋ so eyareega.”
Buŋo oŋu pega.
13 Ŋoŋo gio fiine banimiŋ ore manjo eru gonimiŋ ine, ŋiŋigo boakonji gioŋaŋuŋ tiŋaya oi sokogaku bosembea ŋabeiŋgo so manenimiŋ. 14 Oi so manenimiŋyoŋ, jibu eebobo posiine ebuŋ ore eru joiserereŋ manenobuŋ ine, ŋoŋo jibu Anutuji mifia ŋareko seŋgiŋbaŋgiŋ bofukenimiŋ. Suroŋqoqo egu eŋarenimiŋ ore omaine popure yobugame kokoiŋaŋuŋ maneru maŋ-ŋaŋuŋ wakiko maŋsembeŋaŋunji egu ŋabeiŋ.* Mat 5.10; Ais 8.12-13 15 Maŋ-ŋaŋunji so wakiineyoŋ, maŋ-ŋaŋuŋ Ofoŋ Kristo iŋoreo kiperu fuŋine gbagbataeŋine damaŋ so manesubi ropeko goinebi. Ŋoŋo damaŋ so jaueku Kristore fuŋne ŋiŋigo mitaniŋga yareru goinebi. Seŋgiŋbaŋgiŋ fukekimiŋ ore oori egobi, ŋiŋigoji ore fuŋinere weu ŋarebi sosowo yoŋore buŋo oi bokirie yareku goinebi. Ŋoŋo denaŋdenaŋ goku ŋiŋigo araŋ ba yareru maŋ bapakareku goinebi.
16 Buŋoŋaŋuŋ oŋu siŋaŋ gabi Anutuji ŋone ŋabeme “Sagaga,” miko maŋkajeŋaŋunji oŋu manenimiŋ ore dimainebi. Kristoke qakatoru dimaku eebobo fiine ebi maŋqoqo buŋo fofoine kosa miŋareegobi, yoŋoji yoŋoyaŋunde buŋo sembenere eru mimi ronimiŋ. 17 Gio fiine fiine baku gobi ŋiŋigo goineji jibu suroŋqoqo eŋarebi Anuture eru joiserereŋ manebi sagaga. Ya sembene eba eku oiji joiserereŋ bofukebi mimiineke fukega. 18 Kristoji oŋuakoŋ damaŋ moakoŋ agiburaŋnoŋunde eru komeya. Noŋuŋ kekesiine fukebeneŋ Poretiŋ iŋoji oga nobeko Anutureo ropekimiŋgo ore eru joiserereŋ maneya. Moreŋ ŋi miku sakiine qabi komeyayoŋ, Moro Tiriineji bogboreru pakereru goga. 19 Moro Tiriineji ogame boke noberu komere misoŋ kaeo rakaru iiru nigiŋ gbedigo gobuŋ, yoŋore Biŋe buŋoine mitaniŋga yareya.
20 Ronekoŋ Noare damaŋgo ogâ soguine babi Anutuji maŋyaŋuŋ kerisienimiŋ ore yameŋ keku maneku karieru odigayayoŋ, ŋiŋigo yoŋo buŋo so reŋgaru sibirigaru komere witi gbedigo rakabuŋ. Ŋiŋigo garikiŋ mendainemeŋ 8 yoŋoji Anuture mi reŋgabi mime kue keme obuji pakereru moreŋ kemagaru ogâ deme Anutuji yoŋo yoikogone bomuku yabeku qoruyaŋuŋ kipeya.* Jen 6.1–7.24 21 Ya oŋuine fukeya, oi miti meso raure soso fukega. Yesu Kristoji komegone pakereru goga ore eru damaŋ yoo obu rau norebi Kristore usunji kefaga noreru qorunoŋuŋ kipeega. Obu oi sakire wuwuŋ jureiŋ ore eru so enoregobiyoŋ, miti meso raure fori oi iŋi: Noŋuŋ Anutuke gokimiŋ ore kikipe eru mimipaŋ buŋoji kiperu iŋi oŋga wosiegobeneŋ, “Anutu, go maŋinere yau jurende maŋine gbagbataeŋine fukeme gore jiŋo maio sagaiŋ.”
22 Yesu Kristoji Sombuŋ kaeo paibe roperu Anuture me furoineo biŋeroroineke ŋega. Anutuji usuŋ oteme ŋeku Sombuŋ mimerereŋ eru Sombunde koito mamari fuŋne fuŋne usuŋyaŋuŋkeji ŋone noberu siŋaŋ nobeku bapakare nobeegobi, oi oŋuakoŋ siŋaŋ yabeko buŋoinere rurumaŋgo gogobi. Oŋu.

*3:1: Ef 5.22; Kol 3.18

*3:3: 1 Tim 2.9

*3:6: Jen 18.12

*3:7: Ef 5.25; Kol 3.19

*3:10: Kiki 34.12-16

*3:14: Mat 5.10; Ais 8.12-13

*3:20: Jen 6.1–7.24