Pitare Quraŋ 2
Pitaji Quraŋine ruame 2 fukeya.
Mimitaniŋ
Pitaji Quraŋ yo Kristore ogopuine moreŋ so ŋeku rabuŋ, yoŋore ruame roregaru raya. Goineji buŋo jijibuine bofukeru ŋiŋigo qaji yareru bojibu yabebuŋ ore gogo gbagbataeŋine bokeru boesau ekesoŋ ya kosa eba eku gobuŋ. Qaqaji jijibuine oi Anuture buŋo rurumaŋgo so raru (2.10) jauba (3.17) eru sakiyaŋuŋ miteŋ garu (2.18) jauba-iriŋbiriŋ (2.10) eru yoŋoyaŋunde aŋiyaŋuŋgo gobuŋ. Eeboboyaŋunji Yesu mugabuŋ. Yoŋoji igosisi ŋiŋigo aramboboyaŋuŋ tomiri goku raqowareqo ŋiŋigo (2.3) gbagbaŋine (2.18) tiŋtuŋ eyarebuŋ. (3.3-4)
Pitaji buŋo eru eebobo ore eru manebu soguine maneru poretiŋgaiŋ ore jigo qaku munaŋqoqore fuŋne mitaniŋgaga. Maŋyaŋuŋ bapakareru mimitiine iŋi quraŋgaya, “Anutu eru Ofoŋ Yesu Kristo oi fofori manesiŋ yaperu yokoke qakatokabeneŋ yobiŋ oi ba waki ebire afagaiŋ. Mamane oŋuine oi momimi matayoŋ, ŋiŋigo yoŋoyaŋunde jiŋoyaŋunji Yesu ŋonebi ŋiŋigo qaji yareru goya, oi maneru nojibi wareko manebeŋ. Ore eru gogo gbagbataeŋine goku yauraine gogo eru maŋyoka oi ŋadi gainebi.”
Goineji yameŋ keku iŋi kosa miku ŋiŋigo qaji yareru bojibu yabebi gobuŋ, “Kristoji moke so kirieiŋ.” Buŋo oi momimi buŋoine. Pitaji buŋo ore eru manebu soguine maneru mobeine iŋi bokirieru miku quraŋgaya, “Kristoji kirieŋgo damaŋine bojorome ropeiŋgo ore kamasi fukega, oi iŋi ore: Anutuji ŋiŋigo noŋundeone moji sibirigaiŋ ore so manegayoŋ, sosowo noŋuŋ maŋnoŋuŋ kerisieru agiburaŋ gogonoŋuŋ bokekimiŋ ore maneru yameŋ keega.”
Buk yoore mobe qoruine 4 oi iŋi:
Buŋo fuŋfuŋgaine 1.1-2
Anutuji gbagbataeŋine gokimiŋ ore oŋga noreya 1.3-21
Qaqaji jijibuine yoŋore fuŋne 2.1-22
Tatariineo Kristoji kirieru wareiŋ 3.1-18
1
Saimon Pita nonji ŋoŋoke buŋo mimane eiŋgo quraŋ yo quraŋgago.
Yesu Kristoji sore nume aposol fukeru kiŋaŋ qateku goego. Ofoŋ Anutunoŋunji Munaŋqoqo Rauine Yesu Kristo soreme wakiko iŋore eru buŋonoŋuŋ mitariko posikebeneŋ mamanesiŋnoŋunji fukeya. Ŋoŋo mamanesiŋ oi akoŋ raugabi furiine ropekiine fukeko niŋo oŋuine kiwaqawaineke gogobi.
Ŋoŋo Anutu eru Ofoŋnoŋuŋ Yesu mane muku yapegobi, yokoji yauŋmoririine boakoŋ yobu ŋarebire womoo goinebi. Oŋu.
Anutuji oŋga ŋareya, oo sanaŋgaru dimainebi.
Anutuji kuririquraŋ Rauine bibiineke fukega. Ore so noŋuŋ gbagbataeŋine qaŋkisiekiine fukeru gokimiŋ ore oŋga noreya. Fuŋine oŋu mane mukubeneŋ yauŋ noreega ore fuŋine fukeya. Noŋuŋ gogo sanaŋine goku mande kekegbore poretiŋ ekimiŋ ore ya embimbiŋgaekimiŋ, iŋore Sombuŋ koito usunji oi sosowo noreko biŋenoŋuŋ fukeeiŋ.
Kuririquraŋ Rauine iŋoji maŋnoŋuŋgo gioine qembibiineke baku yauŋine sosowo noreiŋgo maneega. Anutuji jojofo buŋoine noreya, ore furiineji ropekiine fukega. Ŋoŋo esene morende aŋiŋaŋuŋ sanaŋine sembene kosa boyoberu wuwunuŋ maŋineo gobuŋyoŋ, Anutuji ŋoŋo oone akoŋ bomuku ŋaberu ŋeji ŋabeya. Oŋu fukeko yauraine gogo geŋgaru ŋadi ganimiŋ ore munaŋqoqo buruine ruame pega. Mamane eru eebobo kuririquraŋineke Anutureo pega, iŋoji ŋoŋo ore so qowirieru gariine fukenimiŋ ore yameŋ keega. Ŋoŋo jojofo buŋoine soguine yobu oo qakatogobi ine, iŋoji dobe ŋabeko moke qowirieru Sombunde kuririine bofukeru raugaru gonimiŋ. Kuririine oiji soine getireru saga ŋabeiŋ.
Anuture jojofo buŋo oŋu pega ore eru ŋoŋo mamanesinde fori fuke ŋareya oi yaduru goinebi. Oŋu gonimiŋ ore yameŋ keku qiŋ keru dimaru jigo qaku goinebi. Foriine fuke ŋareiŋ, ore so soine Anuture kadi jikigaru mane mukunimiŋ. Mamane-mukuŋaŋunji sogueme soine eeboboŋaŋuŋ jikigaru sisiŋaŋ eenimiŋ. Sisiŋaŋ eeŋaŋunji sogueko soine dimaku sanaŋgaru yobiŋ maneku karieru osigaku goinebi. Dimaku sasanaŋ-ŋaŋunji sogueme soine moke Anuture mire so mande gio kekegbore eru goinebi.
Mande kekegboreŋaŋunji fukeru sogueko soine manjokoŋaŋunji saueko maŋkekerisie ogopuŋaŋuŋ oogo eku sisiŋaŋ eeku goinebi. Manji jojokoŋaŋunji saueko soine ŋiŋigo sosowo manjoko eyareru goinebi. Ŋoŋo Anuture kuriri oŋuine raugaru basaueru gonimiŋ ine, abutaine so gonimiŋ. Oŋu matayoŋ, kuririine oiji maŋgo eŋareko afagaru Ofoŋnoŋuŋ Yesu Kristore fuŋne mane mukuru soine gioine miine dimaku babi foriine fukeeiŋ. Soine fukeeiŋyoŋ, uri yoŋoreo Anuture kuriri oŋuine so pe yarega ine, yoŋore mamane-mukuyaŋunji pompoŋine fukeko jiŋokombi oŋuine roquŋ warequŋ eegobi. Anutuji agiburaŋyaŋuŋ raŋgbaŋine jureko gbagbataeŋine fukebuŋ, oi niga yabeko niniga gogobi.
10 O maŋkekerisie ogopune, Anutuji roosoe ŋaberu oŋga ŋareya, ŋoŋo oo oderu qiŋ keru dimanimiŋ ine, damaŋ mogo so rondiŋgaru waki ŋabeiŋ. Ore eru ŋoŋoji oo sanaŋ qaŋqaŋine qiŋ keru dimaiŋgo ore yameŋ keku goinebi. 11 Oŋu eru gokabi Anutuji ŋone ŋabeme sagako kepore ŋabeko Sombuŋ kae mendiineji sosowo aŋgame soine akoŋ maŋineo ropenimiŋ. Ofoŋnoŋuŋ Yesu Kristoji Munaŋqoqo eru qorumaŋ Rauine fukega. Iŋore qorumaŋ maŋgo ropebi damaŋ tatariine tomiri siŋaŋ ŋabeko seŋgiŋbaŋgiŋ fukeru gonimiŋ.
12 Biŋe buŋo foriineji kadi oŋu ŋaduga, ŋoŋo oi raugaru oo qiŋ keru dimaku sanaŋgagobi. Ore eru buŋo buru migo, oi soine mane taniŋgagobiyoŋ, nonji jibu ore eru damaŋ so kegbore ŋareiŋgo manego. 13 Oŋu maneru saki fu yoore sopu akoo gobemiŋ ore so buŋo buru oi egu niga ŋabeiŋ ore mamaneŋaŋuŋ kegboreru bapakare ŋabebemiŋ ore manebe sagaga. 14 Nonji saki fune yayaba yo sopu ako oŋuine doduru pipa komeru kome kaeo ropebemiŋ, oŋu mane mukugo. Ofoŋnoŋuŋ Yesu Kristoji oŋuakoŋ biŋe buŋo oŋuine akoŋ najiko maneboŋ. 15 Buŋo buru qaji ŋareboŋ, oiji maŋ wombuŋ-ŋaŋuŋgo peko nonji niniŋgaru kome kaeo rabe ore ŋadiineo oŋuakoŋ oi soine damaŋ so manesuku goinebi. Nonji ore eru sanaŋgaku yameŋ keego. Oŋu.
Kristore kuririquraŋine oi jiŋonoŋunji ŋoneru kitiŋgaku miegobeneŋ.
16 Ofoŋnoŋuŋ Yesu Kristoji tinabiŋeine ropekiine roru gio usuŋineke baku goya, niŋoji oi noŋunde jiŋoji piku ŋoneku gobeŋ. Oŋu goku ore so usuŋinere fuŋne eru kirieru wareiŋ ore buŋoine oi mitaniŋga ŋareru gobeŋ. Oi nemu saiŋ* Nemu saiŋ ore fuŋine oi iŋi: Mamane ŋiŋigo yoŋore maŋgo momimi mamane qowirieko buŋo fuŋne fuŋne kosa manesuku edobodo ruabi fukeegobi. oŋuine mibake so ebeneŋ mamanesu tifeine oŋuine oi kosa so boyoberu gobeŋ. 17 Nonji Yesure tinabiŋe ropekiine oi niŋonoŋe iŋi fukeko ŋonebeŋ: Kuririquraŋ Rauine ropekiine iŋoji buŋo ojiko buŋo iŋi fukeko maneya: “Ŋi yo nakene yoro made fukeko iŋore maŋneji fiame ŋoneaŋi eru manego.” Oŋu ojiko maneme Mama Anutuji kuririquraŋ oteko kuririine raugaru goya.* Mat 17.1-5; Mak 9.2-7; Luk 9.28-35 18 Niŋoji iŋoke tuku mokiine oo roperu gobeneŋ buŋo oiji Sombuŋgone fukeko manebeŋ.
19 Kajeqouŋ ŋiŋigo ronekoŋ Biŋe buŋo miku quraŋgabuŋ, oi damaŋ yoo mane sarigaru sabarebeneŋ sanaŋ qaŋqaŋine fuke norega. Ore eru Biŋe Quraŋ raŋgbainere buŋo oi poretiŋ kaje ruaru raugaru goinebi. Doiji kae ubu eko tamaeega, kajeqouŋ buŋo oiji ore so mitaniŋga ŋareega. Ŋoŋo ore tatamaineo qakatoru dimanimiŋ ine, soine Anuture kadi foriine ŋoneru qisirire eebobo yoberu bokeku goinebi. Oŋu go roperu odigabi kae wegi jiriŋ sineko kae fufurere ginjaine fukeko maŋ wombuŋ-ŋaŋuŋgo tamaeiŋ. Ofoŋnoŋunji kirieru wareiŋ ore ginjaineji bataniŋ ŋabeko Anuture ya sosowo ŋone taniŋga forenimiŋ.
20 Buŋo qoruine fuŋfuŋgaine yo mane taniŋgaru so niga ŋabeine: Moreŋ ŋiŋigo moji Biŋe Qurande kajeqouŋ buŋoine oi iŋoyoŋunde mamanesu paiineo mitaniŋgabemiŋ ore embimbiŋgaiŋ. 21 Oi iŋi ore embimbiŋgaiŋ: Moreŋ ŋiŋigo more maŋ aŋiineji damaŋ mogo so maŋgo eteko kajeqouŋ buŋo fukeko mibuŋ. Oŋu matayoŋ, Moro Tiriineji kajeqouŋ ŋiŋigo maŋyaŋuŋgo boburo yabeko Anuture migone buŋo roru mibuŋ. Oŋu.

*1:16: Nemu saiŋ ore fuŋine oi iŋi: Mamane ŋiŋigo yoŋore maŋgo momimi mamane qowirieko buŋo fuŋne fuŋne kosa manesuku edobodo ruabi fukeegobi.

*1:17: Mat 17.1-5; Mak 9.2-7; Luk 9.28-35