Matyu
Bobiaŋ Biŋe Matyuji quraŋgaya.
Mimitaniŋ
Matyu tina ore fuŋine oi Ofonde yauŋ. Tinaine mo Liwai. Rom gawmande takis roro ŋi goya. Gio oi baku gokame Yesuji wareru oŋga teme maŋine kerisieru kiŋariŋ 12 yoŋore botugo goya.
Bobiaŋ Biŋe yo Yesure fuŋne iŋoyoŋunde kufufuŋpu Juda yoŋore mitaniŋga yareiŋ ore eru quraŋgaya. Buŋo koruŋ qoruine oi iŋi, “Yesu Kristoji Munaŋqoqo Raunoŋuŋ eru Kiŋ Ofoŋnoŋuŋ fukega.” Juda ŋiŋigo yoŋore buŋo oi so sagako maŋyaŋunji sembeame quŋgabuŋ. Ore eru Matyuji Yesure giore fuŋne oi totogo mitaniŋgaru poretiŋ qaji yareya. Jojofo Raŋgbaineo munaŋqoqore mimipaŋ buŋo (promis) pega, oi sosowo Yesure eru toto fukeru dekukuŋgaru foriineke fuke foreya. Munaŋqoqo Rauine oi Hibru buŋoo Mesaia eru Grik buŋoo Kristo.
Yesuji mande gio mobe yokaomo baku goya: Iŋoji Bobiaŋ Biŋe ŋiŋigo qaji yareru maŋyaŋuŋ oiji bapakareru gemokaku yobe yaberu jibeyaŋuŋ bobiaŋ garu goya. Oŋu baku rako mosi qoqowirie fukeko goku maripoŋ yogo roperu komeme yaŋgabi moke pakereya. Oiji Anuture qorumande fuŋne noduya. Oŋu eme noŋuŋ qowirieru Anuture odumadepu fukekiminde fuŋne fukeya. Yesure buŋo qoruine 5 oi iŋi: 1) Gaŋ 5-7, 2) Gaŋ 10, 3) Gaŋ 13, 4) Gaŋ 18 eru 5) Gaŋ 24-25
Buk yoore mobe qoruine 7 oi iŋi:
Yesure apa ŋasopu eru fufukeine 1.1–2.23
Jon Mitimeso ŋiji mande gio baya 3.1-12
Yesu mitimeso rauko Satanji esoigaya 3.13–4.11
Yesuji Galili maŋineo tumoqoqo gio baya 4.12–18.35
Yesuji Galili bokeru Jerusalem raya 19.1–20.34
Sonda tatariine Jerusalem goku komeya 21.1–27.66
Komegone pakereru goku Sombuŋgo ropeya 28.1-20
1
Yesu Kristo iŋore apa ŋaso yoŋore tina buru
Luk 3.23-38
Yesu Kristore apa ŋaso yoŋore tina buru oi iŋi: Abrahamde osigida mo Deiwid. Deiwidre osigida mo Yesu.
Abrahamde made Aisak. Aisakre made Jeikob. Jeikobre madepu Juda eru iŋore kakagbopu. Judare madeyoka Peres eru Zera, maŋgoyakuŋ Tamar. Peresre made Hesron. Hesronde made Ram. Ramde made Aminadab. Aminadabre made Nason. Nasonde made Salmon. Salmonde made Boas, maŋgoine kantri more ŋigo Rahab. Boasre made Obed, maŋgoine kantri more ŋigo Rut. Obedre made Jesi. Jesire made kiŋ Deiwid. Deiwidre made Solomon, maŋgoine rone Uriare ŋonuŋ goya. Juda kiŋ sosowo oi Deiwidre osigidapu fukeru gobuŋ.
Solomonde made Rehoboam. Rehoboamde made Abija. Abijare made Asa. Asare made Jehosafat. Jehosafatre made Jehoram. Jehoramde made Usia. Usiare made Jotam. Jotamde made Ahas. Ahasre made Hezekia. 10 Hezekiare made Manase. Manasere made Amon. Amonde made Josia. 11 Josiare madepu Jekonia eru iŋore kakagbopu. Damaŋ oo Babilon yoŋoji Israel kufufuŋ oga yabebi Babilon raru witi pi gogo kamasi oŋuine kinaŋqoqoyaŋuŋ gobuŋ. * 2 Kiŋ 24.14-15; 2 Hist 36.10; Jer 27.20
12 Babilon witi pi gogo kamasi oŋuine goku oo Jekoniare made Sealtiel fukeya. Sealtielre made Jerubabel. 13 Jerubabelre made Abiud. Abiudre made Eliakim. Eliakimde made Azor. 14 Azore made Jadok. Jadokre made Akim. Akimde made Eliud. 15 Eliudre made Eleasar. Eleasare made Matan. Matande made Jeikob. 16 Jeikobre made Josef, Mariare ŋoe. Mariaji Yesu roya. Tinaine Kristo Munaŋqoqo Rauine miegobeneŋ.
17 Damaŋ Abrahamdeone fuŋgaru go wapebi kiŋ Deiwid fukeya, mimiŋine yoŋore jare buru oi 14. Moke kiŋ Deiwidreone fuŋgaru go wapebi Israel kufufuŋ oga yabebi Babilon raru witi pi gogo kamasi oŋuine gobuŋ, mimiŋine yoŋore jare buru oi oŋuakoŋ 14. Babilon witi pi gogo kamasi oŋuine gobuŋ, damaŋ oo akoŋ fuŋgaru go wapebi Kristo fukeya, mimiŋine yoŋore jare buru oi oŋuakoŋ 14.
Yesu Kristo iŋo iŋi fukeya:
Luk 2.17
18 Yesu Kristo fukeya ore sundu oi iŋi: Iŋore maŋgo Maria iŋo Josefre biŋe goku so qodureru gobire damaŋ oo Moro Tiriineji qowirie teko kuake goko fuŋine oŋu bofukebuŋ. * Luk 1.27 19 Oŋu bofukebi ŋi biŋeine Josef iŋoji gogo poretiŋ goya ore Mariare fuŋneji totogo fukeko mimiineke fukeiŋ ore takigaya. Oŋu takigame maŋineji oi sumuŋgaru bokeiŋgo mamane buruine ruaya.
20 Oŋu manesuku eko Ofonde mimerereŋ moji kubaŋgo fuke teru iŋi ojiya, “Josef Deiwidre osigida, Moro Tiriineji Maria qowirie teko kuaineke goga. Ore eru go oi ogagaru pigoo wareru ŋonuŋgo fukeinde kokoi so maneigoŋ. 21 Mariaji koko made roiŋ. Ŋi iŋoji kufufuŋine agiburaŋyaŋuŋgone munaŋ qa yareko posikenimiŋ. Ore eru goji tinaine Yesu miigoŋ.” Oŋu ojiya. * Luk 1.31
22 Ofonji kajeqouŋ ŋi mo boburogame buŋo mo miya, oiji foriineke fukeiŋgo ore ya sosowo oi fukeya. Kajeqouŋ buŋo oi iŋi, 23 “Ŋigo jeŋoŋ jumuine moji kuake eru made mo rome tinaine Imanuel minimiŋ.” Tina ore fuŋine oi iŋi, “Anutuji noŋuŋke goga.” * Ais 7.14
24 Josefji maŋine gboreme pakereru Ofonde mimererenji mitiga teko, ore so eku Maria ŋonuŋine fukeiŋ ore ogagaru piineo rabu. 25 Raru gobuyoŋ, damaŋ botuineo oo moko so pebire raru madeine rome Josefji tinaine Yesu miya. Made roko iŋore ŋadio ŋoe ŋonuŋ gobu. Oŋu. * Luk 2.21

*1:11: 2 Kiŋ 24.14-15; 2 Hist 36.10; Jer 27.20

*1:18: Luk 1.27

*1:21: Luk 1.31

*1:23: Ais 7.14

*1:25: Luk 2.21