2
Jisas Krais di diki nyanaam sugwiyaan kwurkwanaad.
Wunadiy kwasa nyanugw, wun ki maaj gwurak sukwutuwa gwuraam sugwiyaan kwurik, aw ata vaal yikik-nadiygwurik. Aw li nyana duw nakab vaal yidik, aal nyan Jisas Krais-ad kwurbanaad, adi simsim vaal ti maarnadi duw, di nyanaam sugwiyaan kwurdikik. Di apawa Asaay Godak bas sikidaad nyana danik tikuw. Jisas Krais di diki ad Godaam sisuw-kwanaad nyanadiy valim yibwiydikik. Tayir di adiy vaal Godak vaal kwurtakaad di dikidi nyikiyir. Nyanadiy vaalda maa, aw adiy dikik wukijibir ti maarkwanadiy miyawa duw taakw dayadiy valik ab. Aw li nyan God diki majib lakwu-lakwub tikibana, aw nyan dim ata mwiyir lakwukibanaad. Aw li duw taakw, “Wun Godaam bwu lakwu-tuwaad,” waan wakuw, aw day diki majib lakwu-lakwub ti maarkidana, adiy duw taakw mwiya suwaal kwurkwur-adiy. God diki mwiya mwiyaba maaj samab dayaam maa ri. Aw adiy God diki majib lakwu-lakwub tikwanadiy, aal day Godaam mwiya mwiyaba viyakita yabir mawul yikwadanaad. Akaanaka, nyan mwiyir lakwu-kwabana nyan God dikidiy-adiyan wataay. Aw li duw taakw kitawa wakidana, “Nyan God dikidiy-adiyan,” waan, day ata adi Jisas Krais kidi kupwaam kwadidi sikir adi kwadidi viyakita yaba pika yabib kwakwadiy.
Jon maaj sukwudil kwula jaav kwurbakik.
Wunadiy mawul yituwadiy kapa nyanugw, ki gwurak sukwutuwa kwakigwuralik maaj aal kwula maaj maa. Gwur kwurgwuril basa kasab Godak wukijibir tigwuril nyab. Awarab ki gwurak sukwutuwa maaj aal gwurak kwulakwul tikina. Duw taakw-adiy Jisas Krais kwurdidiy yawiyib van napakuw, awarabab adiy gwur kwurgwuradiywa aw day ata lakwukinadiy aal mwiya mwiyaba maaj-al waan. Ayiy, aal ganda tipaam kwakwana nyi aka bwu gwaan warna. Aal nyanaam lamakwana mwiya mwiyaba nyi likidi mwiya maaw, aad Jisas Krais-ad. Aw li duw taakw kitawa wakidana, “Nyan nyada tipaam kwakwanadiyan,” waan, aw li day adiy nuwukadiy Godak wukijibir tikwanadiy gwalugwa duw takwak kupwaraap sapwurapa mawul tikidana, adiy duw taakw adiy samab nyada tipaam maa kwu. Day kip kitaan ab ganim kwanadiy-adiy. 10 Adiy day dayadiy kapa Godak wukijibir tikwadanadiy gwalugwa duw takwak mawul yikwanadiy duw taakw, day adiy nyada tipaam kwakwanadiy duw taakw. Day miyawa jaav yarakara vikuw, day samab valim vakir maa. 11 Aw adiy Godak wukijibir tikwanadiy gwalugwa duw takwak kupwaraap sapwurapa mawul tikinadiy duw taakw, day ganim kwadana pik kwakwanadiy. Aw atawa ganim kwakuw, day samab riv maa mwiya yaab lakwu-lakwuk. Aw day adiy mil kwaki-kwanadiy duw taakw kaytik kwakwanadiy. 12 Wunadiy kwasa nyanugw, aw Jisas Krais diki danik tikuw, God bwu gwuradiy vaal yibwiydidiy. Aal java danik tikuw, wun ki lapa nyig gwurak sukwutuwa. 13 Gwur asayugw, adi basa kasab kip kwakwanadi Jisas Kraisaam lakwu-gwuralik tikuw, alik wun gwurak ki lapa nyig sukwutuwa. Gwur badiy duw ab, aw gwur bwu Satanaam kakil-gwuralik tikuw, gwurak ab wun ki lapa nyig sukwutuwa. 14 Gwur nyanugw ab, aw gwur Asaay Godaam lakwu-gwuralik tikuw, wun gwurak lapa nyig bwutaay sukwutuwil. Aw asayugw ab, aw gwur adi basa kasab kip nyi bap van kwadi Jisas Kraisaam lakwu-gwuralik tikuw, wun bwutaay sukwutuwil gwurak. Gwur badiy duw, aw gwur ap tigwuralik tikuw, aw God diki maaj gwuradiy mawulaam rilalik tikuw, gwur bwu Satanaam kakilgwurid, aw wun gwurak ab lapa nyig bwutaay sukwutuwil.
Kidi kupwa kidiy javik mawul yitikwa.
15 Samab kidi kupwa javik mawul yitikwa, adiy Godaam laakw maarkwanadiy duw taakw kwurik mawul yikwadanadiy javik. Aw li gwur adiy javik mawul yikigwura, aal gwur samab Asaay Godak mawul maa yi. 16 Adiy kupwa kidiy jaav, adiy jaav duw taakw vikuw mawul warkwadana kwurik, adiy jaav duw taakw adiy day dayadiy niki jaav niki javik mawul rakarak titaay sakwar sakwar tikwanadiy. Aw atampika mawul liki maaw aal Asaay Godab maa yay. Samab maa. Aal kidi vaal wapwurukwun riladi kupwab yana. 17 Kidi kupwawa adiy miyawa duw taakw dayadiy mawul aya simiy ti maa ya. Adiyka yabiyib kwusikinadiy. Aw adiy God wada pik kwurkwanadiyda kip nyanyi kwaya-kinadiy.
Jisas Krais dikidi Mama Nib
18 Kwasadiy nyanugw, Jisas Krais dikidi sibinin yakida nyi aka walibab tinaad. Aw gwur bwu lakwugwura adi Jisas Krais dikidi Mama Nib yakida maaj. Samasama Jisas Krais dikidiy mama nib tidiy duw bwu yadiy. Aw atawa lakwukuw, aal jaav nyanadiy mawulaam sisuwlik, ata lakwubana aal kidi ribanadi kupw miyawa sipakwu-kida nyi aka walibab tina waan. 19 Aw adiy duw adiy day kita Jisas Krais dikidiy mama nib-adiy, day nyan aal Jisas Kraisak wukijibir tinadiy duw takwawa mawul nak ti maardalik tikuw, day bwu nyanaam viyamay-danadiyan. Aw li day nyanawa mawul nak tikik-danaal, aal day nyanawa nakamwiyib tikik-nadiy. Aw day bwu viyamay-danadiyan. Alik aw nyan mwiyir lakwubana day duw nakab mawul nak nyanawa maa ti waan. 20 Aw gwur aal adiy Jisas Krais God dikidi Mawul kwiydidiy duw taakw-adiygwurik. Alik tikuw, gwur abab rivi-nadiygwurik miyawa jaav dayadiy mwiya maaw lakwu-lakwuk. 21 Aw wun gwurak ki lapa nyig sukwutuwa, aw gwur adiy mwiyir tikwanadiy jaav maa laakw wakuw, wun maa ki lapa nyig sakw. Aw gwur aal bwu lakwu-gwuradiy. Aw adiy mwiyir tikwanadiy javawa awarabab adiy mwiyir ti maarkwanadiy jaav bwu lakwu-gwuradiy. Gwur lakwugwura suwaal maaj aal mwiya kapaba aal mwiya majim. 22 Aw sikadaadad adi suwaal takatak tikwanadi duw? Adi suwaal takatak tikwanadi duw aad adi kitawa wakwanaad-ad, “Jisas di adi God Tasakwudidi Duw maa,” waan. Adi atawa lakw wakwanadi duw, aad Jisas Krais dikidi mwiya mama nib-ad, Asaay Godawa dikidi Nyinik lakw wakuw. 23 Adiy Jisas Kraisak lakw wakwanadiy duw taakw, day Godak ab lakw wakwanadiy dayadi Asaay tidikikik. Aw adiy Jisas Kraisak mayaakw kwakwanadiy duw taakw, day Godab kwurkwadanaad dayadi Asaay tidikikik.
God di dikidi Mawul nyanak kwiydid miyawa jaav kalivadikik.
24 Aw alik gwur gwurakil yarakara. Aal basa kasab wukigwuril viyakita maaj kip gwuradiy mawulaam rawun kwakwa. Aw atawa kwurkigwura, gwur mwiya mwiyab mawul nak Asaay Godawa dikidi Nyinwa tikinadiygwurik. 25 Aw kikaanaka Jisas Krais aban takadil jaav nyanak kwurik. Di aban takadil nyanaam mwugiyik mwiya viyakita mwiy Godawa nyanyi nyanyi kip kwayabakik. 26 Wun ki lapa nyig sukwutuwa gwurak wajibirak adiy gwuraam titaay suwaal takak tikinadiy duwak. 27 Aw Jisas Krais bwu dikidi Mawul gwurak kwiydil aw mwiyir gwuraam sugwiyaan kwurik tikuw. Aw li dikidi Mawul kip gwuraam rawun kwadik, gwur saal yi maa nuwukadiy duw gwuraam kalivak. Aw dikidi Mawul gwurak miyawa jaav kalivakidadiy. Aw adiy kalivakidadiy jaav adiy suwaal jaav maa. Mwiya mwiyaba jaav-adiy. Aw atawa tikina, gwur dikidiy majib lakwu-lakwub ada gwur kip Jisas Kraisawa rawun tigwurkikik. 28 Ayiy, wunadiy kwasa nyanugw, kip Jisas Krais wukin mwiya mwiyab nak kaytik tijibir ada. Aw li gwur atawa kwurkigwura, aw aal sibinin kidi kupwaar dakida Nyaam nyan mwiya rakarak tikidiyan, diki mwutamaam vikuw, wap say maarin pakwun ti maarkuw. 29 Aw li gwur lakwu-kigwura God di miyawa mwiya mwiyab mwiya viyakitad waan wakuw, aal awarabab lakwu-kigwuradiy adiy miyawa viyakita jaav kwurkwanadiy duw takwaam day adiy God dikidiy nyanugw-adiy waan.