JON
Taay Sukwudil Maaj
1
Jisas Krais, di mawul likidi mwiya maaw-ad.
Nyan gwurak ki lapa nyig sukwubana Jisas Kraisak sikiybanaad Maaj-ad wataay. Di mawul likidi mwiya maaw-ad. Di diki mwugiydikib miyawa jaav kip nyi bap van kwakwanadiy. Mwiya mwiya basa kasab di kip tad. Nyan diki bwula maaj wukibaal. Aw nyan dim bwu vibaad nyan nyanadiy kapa milaar. Aw nyan nyana kaykitin ab kwurbaad. Aw di, adi mawul likidi mwiya maaw, nyanak maykaar wakwudik, vibaad. Nyan diki mil mwutaam van napakuw, nyan gwurak aka dikik wabanadiygwurik. Nyan dikik gwurak wabanadiygwurik, adi kip nyanyi kip kwaya-kwanadik, Asaay Godawa nakamwiyib kwakuw. Ayiy, nyan gwurak awarabab wabanadiygwurik nyan nyana bwu wukikuw adiy jaav kapa milaar vibadiy waan, aw gwur nyanawa mwiyir mawul nak tigwurkikik. Tikuw, ki nyan mwiya mwiyab mawul nak tibana pik nyanawa Asaay Godawa di dikidi Nyan Jisas Krais wukin tigwurkikik tikuw. Nyan ki maaj gwurak sukwubana aw gwur rakarakawa wapwurukwun tigwurik aw nyanabab atawa titak.
Kapaba yaab vitiy-abir.
Ki God dikidi Nyinib wukibaal maaj aal maa gwurak aka wabanaal. Di nyanak yarik yididiyan God diki mwiya maaw. God di adiy miyawa viyakit viyakita javida dayadi mwiya maaw-ad. Simsim vaal likidi yaab dikim samab maa ri. Aw li nyan kip vaal yijibir tikibana, aal a kip ganim kwaya-napikal. Aw li nyan kitawa wakibana nyan mwiya mwiyab mawul nak tinadiyan Godawa waan, aw ata adiy kwurkibanadiy javawa wukikibanadiy maaj, adiy mwiya jaav ti maa. Kip suwaal tikinadiy. Aw li nyan adi mwiya mwiyaba mwiya viyakita yabib kwakibana God kaytik, aal mwiya mwiyab mwiya viyakita yabib kwabana aka. Aw nyan kipa nyada tipaam kwaya-napikal. Atawa kwurkuw, nyan mwiya mwiyab nak awarwa awarwa tinadiyan. Aw adi dikidi nyan Jisas Krais kiyadik, adi wakwudi dikidi nyikiyir adiy miyawa nyan yibadiy vaal miyawa yibwiyaki-dadiy. Aw li nyan kitawa wakibana, “Nyan simsim vaal maa ti,” waan, aw aal nyan nyanaam suwaal kwurkuw, aw aal God diki mwiya mwiyaba maaj nyanaam aal li maa ri. Aw li nyan adiy nyan nyanadiy vaal wasapwiykibana, aw God dikidi yaab mwiya mwiyab tidalik tikuw, di nyanadiy vaal yibwiy-kidadiy. Ayiy, di adiy miyawa nyanadiy kupwaraap sapwurapa yaab yibwiykidadiy nyanadiy mawul tugwaam nadakikik. 10 God bwutaay waad miyawa duw taakw vaal yikwanadiy wakuw. Aw li nyan kitawa wakibana, nyan samab maa vaal yi waan, aal nyan Godak di mwiya suwaal takatak tikwanaad waan wanapik-al. Aw li nyan kitawa wakibana, “Nyan samab maa vaal nibway yi,” waan, aal God diki viyakita maaj nyanadiy mawulaam samab maa ri. Alik titaay, atawa bwulanadiyan.