3
Kitawa Jisas Krais sibinin dakinaad.
1-2 Wunadiy mawul yituwadiy kapa nyanugw, kal aal wunakil gwurak sukwutuwa jaav vitiya yay lapa nyiga. Kibir vitiya lapa nyigaam wun gwurak watuwadiygwurik adiy God dikidiy diki maaj wasapwiydiy duw sukwudadiy majik. Awarab nyanaam Nyigildi Yitaypika Duw Jisas Krais diki majik. Ki maaj di dikidiy diki maaj karaydiy duwaar gwurak wadidiy. Aw wun gwurak aka wajibira-tuwadiygwurik. Aw mwiyir gwur yarakara mawul wukin kariya-gwurakik. Taay mwiya taay, wun gwurak ki javik wajibirak. Aal nyaam, Jisas Krais kidi kupwaar sibinin da maardik nibway, adiy day dayadiy mawul kwurik warkwadanadiy jaav kwurtaay kwakinadiy duw wadiyka gwuradiy nyidim tikidiy. Titaay, gwuradiy nyidim wajibay-bagwukidiy. Gwurak kitawa wakidanadiygwurik, “Jisas Krais di sibinin dakir maa aban takaad. Ay? Aw di akidada? Nyanadiy asayugw bwu kiya-yakidiy. Aw di maa nibway sibinin di ya. Miyawa jaav bas kidi kupw God yitakadik, tidaal pikibada tinadiy. Samab maa warapiy,” waan. Aw day ki javik aal mawul wukimar-dana. Mwiya bas adawur tubwaam rinadiy jaav yitakadidiy. Aw God majir bwulakuw, di kidi kupw yitakadid kipa guwaar. Di mwugiydik, adi nimadi kupw kipa nyidi nyidim guwaar warid. Warkuw, rad. Aw ginyir God kidi kupw ata kipa guwaar miyawa sipakwudid. Aw li God mwiya mwiyab wadilik tikuw, adiy adawur tubwaam tinadiy javawa adiy kidi ribanadi kupwaam tinadiy javawa day kip kavin aal di dayaam miyawa yiyaar sipakwu-takakida nyak. Aal nyi aal God adiy vaal yiyi tikwanadiy duw takwaam kotiy kuw, miyawa jawjaay dayaam kwurkida nyi-al. Wunadiy kapa nyanugw, samab ki javim wukimar-wayik. Yitaypika Duw God diki milaam nyal nak awarabab nabiyir nabiyir 1000 abir nyi kapakap maa. Bir vitiy kilib rivriv-abir. Nuwukadiy duw taakw kitawa wukikwanadiy, “Di mwiya kwasa kwasa tinaad sibinin yakida duw takwaam kotiy ik diki aban takadil pik.” Aw di samab maa atawa ti. Aw diki kavin tida yaab aal mwiya viyakita. Di kwasik yinaad gwura duw taakw nakab di gwuraam jawjaay kwurkwurik. Miyawa duw takwak wukikuw, diki mawul wana day dayadiy valik miyawa bwan kwiyakidalik tikuw aw mwiyir di dayaam nyigil-kidadiy. 10 Adiy duw taakw laakw maarkwadana pik adi luwkuw kwurkwur tikwanadi duw yakida nyi, atampik day samab laakw maa aal Yitaypika Duw Jisas Krais kidi kupwaar sibinin dakida nyi tikila nyi. Aw a nyi tikila nyaam mwiya mwiyab mwiya nimadi pipiliyad yakinaad. Aw adiy miyawa adawur tubwaam tinadiy jaav ata miyawa sapakwun tikidiy. Day miyawa yiy yankuw, miyawa kwusikidiy. Aw adiy jaav atawa miyawa sapakwun tidaak, aw kidi kupwawa miyawa dikim tinadiy jaav ab ata rimaki-kidiy. 11 Aw li God atawa adiy miyawa jaav sipakwu-kidalik tikuw, gwur yarakara mwiy viyakita God mawul yidadi yabib adakw. Jaal dayi daya-tikwa. Kip kwusida-takaan adakw. 12 Aw gwur aal kavin kwagwura ki Jisas Krais sibinin dakida nyi tilikikik, gwur yarakara adi mwiya viyakita yabib adakw. Aw atawa kwurkigwura, gwur Godaam sisuwkigwuraad a nyi mwugiykida yabiyiba yabiyib tilikikik. Akaanaka. Aal nyi aal God miyawa tubwaam tinadiy javim yiy wapatakakida, day miyawa yankuw, luwiykuw, guw kaytik tidakikik. 13 Aw God bwu aban takjibira-didiyan di sibinin maa kwula tubwaam rikinadiy javawa kwula kupw yitaka-kidabir. Alim adiy mwiya viyakit viyakita javawa duw takwada kwakidiy. Alik tikuw, nyan aka kavin kwanadiyan adiy javik. 14 Alik tikuw, wunadiy kapa nyanugw, atawa mwiya maaj tilalik tikuw, aw gwur aal nyi tilikikik kavin kwagwuralik, yarakara adi mwiya viyakita yabib kwusida-takaan adakw Yitaypika Duw God diki milaam aw mwiyir di dikiwa mawul nak titak. 15 Aw God duw takwaam nyigilik kavitaay tidalik wukitaay ada aw day dayadiy valik bwan kwiyaki-danalik. Nyanadi Godak wukijibir tikwanadi gwalugwa duw, Pol, adi mawul yikwabanaad, aal dikik God kwiydil viyakita lakwun tikwana mawul kwurkuw, di aal javik maaj sukwudil gwurak. 16 Adiy miyawa di dikidiy sukwudidiy lapa nyigaam aal Jisas Krais sibinin dakida nyak bwulakwadaal. Di ki wun bwulatuwa pikibada bwulakwanaad. Adiy dikidiy nuwukadiy maaj dayadiy maaw maaj mwiyir ata ata lakwuk. Nuwukadiy jaal dakwanadiy mwiyir laakw maarkwanadiy duw taakw day aal Pol sukwudil maaj liki maaw maaj viyatamalkuw, niki maaj kaliva-kwadanadiy aw day mwiyir akis lakwu-kwadanalik tikuw aal maaj liki maaw maaj. Aw day atawada kwurkwanadiy adiy nuwukadiy God diki lapa nyigaam rikwanadiy majim ab. Atawa kwurkuw, day daya Godaam sisuwdanaad dayaam vaat kwiydikik. 17 Aw wunadiy kapa nyanugw, nyan bwutaay wajibira-badiygwur kidiy suwaal maaj kaliva-kwanadiy duwak gwur dayaam lakwu-gwurkik. Alik tikuw, yarakara adiy vaal yiyi tikwanadiy duw suwaal kwurkuw, mwugiydaak, vakirik-nadiygwurik aal mwiya mwiyaba majik yarakara wukijibir tigwurik. 18 Nyanadi Yitaypika Duw nyanaam Nyigildi Duw Jisas Kraisaam lakwun tikuw, diki sukwasukw kwurkwana mawulab ap yiwarin ada dikim mwiyir lakwuk. May nyan, dikik nibwul ab nyanyi nyanyi gaba maaj sukwunaak.