2
Suwaal takatak tikinadiy gaba maja duw yakinadiy gwuradiy nyidim.
Tayir adiy nyaam God dikidiy diki maaj wasapwiydiy duw kaytik apap apap tidiy duw ab tidiy God dikidiy duw taakw dayadiy nyidim. Atampik, adiy suwaal takatak tikinadiy gaba maja duw takwak bwulakinadiy, “Kal God diki mwiya maajal,” wataay. Adiy bwula-kidanadiy maaj duw taakw dayadiy mawulaam sar kwurkinadiy. Aw adi van tikwanadi duw di dayadiy dayaam van tinadiy valik kiyakuw yapiyik, dikik ab adiy duw dayadiy bwan kwiykidanaad. Jayib nak God dayaam miyawa mwiya jawjaay kwiykidadiy aw adiy kwurkidanadiy kupwaraap sapwurapa javik tikuw. Adiy duw day bwal as kaytik titaay, vaal yiyi tikwanadiy. Aw day nuwukadiy duw takwaam sisuw-kidanadiy daya pik yabim tidakikik. Atawa kwurtaay, day adiy nuwukadiy dayadiy sukwaam vikwanadiy duw takwaam mwugiy-kwanadiy, day adi God dikidi viyakita yabik wajibay-dakik. Adiy duw taakw day dayadiy kapa mawulaar wukikidanadiy maaj adiy gwurak wakidanadiy, aw mwiyir gwuraam gwiyipik tikuw aw gwur dayak saan kwiygwurkik wataay. Mwiya tayir God, dayadi Jas, tasakwu-jibiradidiy kupwarapa vaat kwurdakik. Aw aal kupwarapa vaat aka dayak kip kavin rina. Tayir adiy God dikidiy diki maaj kardadiy duw vaal yidaak, di, “Jaaw vaal yikwadiy,” waan maa wu. Di dayaam kwurkuw, aal vaat kwurkidana tamiyaar yakisada-didiy. Aw alim day adiyka kip adi nyi si maarin gaanda tipaam kwaya-nadiy. Kitaan-ab adi God dikidi nimadi kot rikidadi nyak kavin. Tayir Nawa nyaam adiy duw taakw vaal yidaak, God di jaaw vaal yikwadiy waan maa wu. Di miyawa viyasipa-didiy adi nimadi guwaar. Guw kikuw, kiyadiy. Apaar Nawa, adi adiy duw takwak kalivaad yarakara mwiya viyakita yabib kwadakikik, di diki takwawa dikidiy nyanugw mugwul dayadiy takwawa God nyigil-didiy. Tayir kibir vitiya Satam-awa Gamara tipa kidiy duw takwaam tasakwun napakuw kiyadakik dayadiy valik, di abir vitiya tip yiyaar sipakwu-dibir. Atawa kwurkuw, di ata simakadadiyan adiy vaal yiyi tikinadiy miyawa duw takwaam kwurkidadi yaab. Aw God abir vitiya tip sipakwuk tikuw, di nyigildid Lat. Lat di mwiya viyakita duw-ad. Adi awarwa awarwa titaay vaal yiyi tidiy abir vitiya tipa kidiy duw taakw kwadadi yaab Lat diki mawulaam vaat yad. Nyanyi kidi mwiya viyakita duw kip dayawa dayadiy nyidim kwataay, vitaay, wukididiy adiy miyawa duw taakw awarwa awarwa titaay vaal yidadiy maaj. Aw alik aal jaav diki mawulaam sisuwlik, diki mawul kapakap tal. Alik tikuw, nyan lakwubana Yitaypika Duw God adiy mwiya viyakita duw takwaam nyigil nyigil yaab lakwukwanaad adiy kupwarapa javik adiy dayaam lagwu-kwanadiyik vaal yidakikik. Awarabab di lakwukwanaad adiy vaal yiyi tikwanadiy duw takwaam vaat kwiykwiyik, aw yin aal dikidi nimadi kot rikida nyi yakila nyab. 10 Aw adiy duw taakw day God diki majik sarkinadiy day dayadiy kupwarapa mawul warkidanadiy javik kwurkwurik, atampika duw takwaam God mwiya nimadi vaat kwiykidadiy.
Adiy suwaal maaj kalivakinadiy duw sakwar sakwar tikuw, day yaag maa sapis jikin kwurkwurik God dikidiy diki maaj kardadiy duwak ab. 11 Aw adiy God dikidiy diki maaj kardadiy duw dayadiy ap adiy suwaal maaj kalivakwanadiy duwaam kakilnadiy. Aw adiy God diki maaj kardadiy duw day Godak dayaam parsakiy maaj kwurin maa karay. Awarab dayaam sapis jikin maa kwar. 12 Adiy suwaal maaj kaliva-bagwukwanadiy duw dayadiy mawul adiy sapiy bwal as dayadiy mawula pik-adiy. Adiy animal day mabirir wulataay, kip kiyakwanadiy. Aw adiy duw day wajibay maaj bwulakwanadiy adiy day daya mwiyir lakwu maarkwadanadiy javik. Adiy duw day kupwaraap tikuw, miyawa jawjaay tikidiy adiy sapiy animal kwur-kwadana pik. 13 Aw adiy nuwukadiy duw takwak kwurkwadanadiy kupwaraap sapwurapa javik tikuw, God ab dayak maa sibinin vaat kwiykidadiy. Adiy day dayadiy mawul kwurik warkwadanadiy kupwaraap sapwurapa jaav kwurkinadiy duw taakw day gaan-adika atawa maa kwar. Day nyi ab atawa kwurkwanadiy. Kwurkuw, gwuradiy nyidim day tugwaam nanadiy wapwiyim tina tik kitik, adiy duw taakw gwuradiy saam sar kwurkinadiy. Gwur Kristen duw taakw vagaluwkuw kamnaagw kikir, gwurawaan ab kamnaagw ran kikidana aal day gwuraam ab gwiyip kwurbagwu-kidanadiygwurik. Aw aal jaav li mwugiykiladiy day rakarak tidakikik. 14 Day kip nimadib takwak vivika-kwanadiy. Dayadiy mawul adiy takwak samasam warkwanadiy dayaam kwurik. Day nuwukadiy duw dayadiy takwaam vaal yikir. Takwak mawul warjibir tikwanadiy. Day adiy mawul ap ti maarkwanadiy taakw dayaam niki suwaal niki suwaal takataay, lagwu-kwadanadiy dayaam kwurik. Day dayadiy kapa mawulaam walakwudanadiy saan samasam kwurik dayadiy kapa sipak. Aw day atawa kwurkwadanalik tikuw, God bwu tasakwujibira-didiy day vaat kwurdakik. 15 Adiy duw day bwu wapadaad adi mwiya mwiyaba mwiya viyakita yaab. Wapakuw, bwu jaaw yinadiy Bosor dikidi nyan Balaam mwiya tayir tididi yaba pika yabim tinadiy. Diki mawul sanak yidilik, alik di kupwaraap sapwurapa yawiy kwurdidiy saan kwurik. 16 Kitawa God kipwu mwutaam yidid adiy dikidiy tididiy kupwarapa yabik tikuw. God donki-im mwugiydik, Balamak maaj duw majir bwuladid. Aw God mwiyir Balamaam mwugiydid aal diki kwurkwada kupwarapa yawiyik bwan kwiydikik tikuw. 17 Tipa guw guw kikir yasakwanadi duw tip nak kwurkuw, viyawutakuw kikir, vidil guw maa ti. Aw adiy duw a tip kitik-adiy. Samab akis duw takwaam sugwiyaan kwurkwanadiy, adiy viyakita javik mawul yitaay. Day baw tubw kaytik-adiy, aal nima mwar viyalikib, niki tamiyaar tiyi tiya-kwadana pik. Day akis viyakita mawul tikwanadiy. Aw viyakita yawiy ab akis kwurkwanadiy. God bwu tamiy tasakwudil adiy duwak, aal mwiya mwiyaba kip nyanyi gaan tijibir tikwana. Aal tamiy aka kip dayak kavin rina. 18 Adiy duw day sakwar sakwar mwiyir kipa maaj bwulakwanadiy. Day adiy duw taakw dayadiy mawul kwurik warkwadanadiy javik yarik yikwadanadiy. Aw mwiyir dayaam kupwisaal kaytik dayaam lagwuk. Day atawa kwurkwanadiy adiy dayadiy kupwaraap sapwurapa mawul kwulakwul wapakuw, Jisas Kraisak wukijibir tikwanadiy duw takwaam di dayaam nyigilik titaay. 19 Dayak kitawa wakwadanadiy. “Aw li gwur nyan wabanal pik kwurkigwura, gwur adiy gwur gwuradiy mawul kwurik warkidanadiy jaav jaaw kwurkwagwuradiy.” Adiy suwaal maaj kaliva-kwanadiy duw atawa wakwadana. Aw day daya vaal tabaam kwakwanadiy. Duw taakw-adiy dayaam van tinadiy jaav dayadiy tabaam tinadiy. Aw aal vaal, aal adiy duwaam van tina jaav. Day samab rav maa adi vaal likidi yaab wapawapak. 20 Aw li duw taakw nyanadi nyanaam Nyigildi Yitaypika Duw Jisas Krais-aam lakwun napakuw, adiy Godaam laakw maarkwanadiy duw taakw kwakwadanadi yaab wapakuw tikuw, aw li adi vaal likidi yaab dayaam kalakwu-kida maa, kalakwukuw, dayaam sisuwdik, kupwa javik vakirkidana aal day mwiya taay kwadalim ab kakilkuw, mwiya yitaypika kupwarapa yabim kwakinadiy. 21 Aw li day atawa kwurkidana, aal mwiya viyakita day adi mwiya viyakita yaab laakw maarin basa kasab tikik-dana aw dikim lakwukuw, maa aal God diki mwiya viyakita dayak kwiydil majik bwan kwiy-yaay. 22 Atawa kwurkuw, day ata simaka-kidanadiyan abir wakwabanabir vitiya maaj mwiya mwiyaba maaj-abir. Nyan kitawa wadiyan:
“As gwiyan napakuw, ginyir maa ata sibinin yinaad adi gwiyadaad kikir.”
Niki maaj ab kitawaana:
“Gwur bwal guw yarakara yakwutaka-gwurik, li sibinin maa yikina bala karakiyim alim timilik maa.”
Akaanaka. Atawa kwurkwanadiy adiy God diki majik wukijibir tikuw, maa dayadiy valik sibinin yikwanadiy.