4
Gwurak yakwanadiy duw taakw dayadiy mawul kwurkitaan av!
Wunadiy mawul yituwadiy kapa nyanugw, aw li nuwukadiy duw taakw gwurak yakuw wakidana aw day God dikidiy duw taakw tikuw, gwur dayadiy maaj yabiyib wukijibir tiwayik. Taay mwiy taay, dayaam kwurkitaan av likil day mwiya mwiyab God dikidi Mawul aal dayaam rawun kwanaad, ay wudib kayik-adiy dayaam rawun kwanadiy waan. Aw duw taakw suwaal takataay, wakwunadiy miyawa tamiyaar. Kidaanada, yaab dayaam kwurkita kwurkitak likil dayaam God dikidi Mawul rawun kwanaad ay maa waan. Day kitawa wadaak Jisas God dikidi Tasakwudidi Duw tidik, di mwiya duw tikuw yaad waan wadaak, aal God dikidi Mawul dayaam rawun kwanaad waan, aw. Aw li duw taakw atawa wu maardaak, Jisas di God dikidi Tasakwudidi Duw maa waan, aw aal dayaam rawun kwana mawul Godab maa di. Atampika mawul aal adi Jisas Krais dikidi Mama Nibab yanaal-al. Aw gwur bwu maaj wukigwuril di ad yakinaad waan. Aw kita di bwu taay kilim kidi kupwaam tinaad. Aw gwur, kwasadiy nyanugw, gwur God dikidiy-adiygwurik. Aw adi gwuradiy mawulaam rawun kwakwanaad. Aw adi dayadiy mawulaam rawun kwanaad yitaypik tidalik tikuw, gwur bwu kakil-gwuradiy adiy suwaal takatak tikwanadiy, day God diki maajal kaliva-kwadana wataay wakwanadiy duw takwaam. Adiy duw taakw samab Godaam maa laakw. Day kidi kupwa kidiy-adiy. Alik tikuw, day kidi kupwa javidanik titaay bwula-kwanadiy. Alik tikuw, adiy Godaam laakw maarnadiy duw taakw rakarak tikwanadiy dayadiy maaj wukiwukik. Aw nyan God dikidiy-adiyan. Aw adiy Godaam lakwukwanadiy duw taakw day adiy nyanadiy majik waan takakwanadiy. Aw adiy God dikidiy ti maarkwanadiy duw taakw day akis nyanadiy majik waan takakwanadiy. Aw day atawa kwurdakib, nyan ata lakwukwabana adiy God dikidi mwiyir tikwanadi Mawul wulaan rawun kwakwadadiy duw taakw, aw adiy Satan diki suwaal takakwana mawul wulaan rawun kwakwaladiy duw taakw.
God di adiy miyawa nuwukadiy duw takwak yikwanadiy mawul dayadi mwiya maaw tikwanaad.
Wunadiy mawul yituwadiy kapa nyanugw, God di adiy miyawa nuwukadiy duw takwak yikwadanadiy mawul dayadi mwiya maaw tikwanaad. Aw adiy miyawa nuwukadiy duw takwak mawul yikwanadiy duw taakw, day bwu lakwudanaad. God dikidiy nyanugw tikuw, alik tikuw, may awarwa awarwa mawul yinaak. God di nuwukadiy duw takwak yikwana mawul likidi maaw-ad. Alik tikuw, adiy nuwukadiy duw takwak mawul yi maarkwanadiy duw taakw, day aal samab Godaam maa lakwun ti. Aw kikaanaka, kitawa God diki nyanak yidaal nima mawul simakadil. Di dikidi nakamwiya Nyinir kidi kupwaar wayakidid aw mwiyir aal diki yawiyir tikuw, aw nyan Godawa nakamwiyib nyanyi nyanyi kwayabakik tikuw. 10 Yikwana mawul liki mwiya maaw kitawaana: aal nyan nyana Godak kap maa mawul yi. Aw di nyanak mawul yikuw, di dikidi Nyan wayakidid aw mwiyir dikir God nyanadiy vaal yibwiydikik. 11 Wunadiy mawul yituwadiy kapa nyanugw, aw God nyanak atawa mawul yidik, aw nyanabab atawa awarwa awarwa mawul yinaak. 12 Duw nakab taakw nakab Godaam samab van maa ti. Aw li nyan awarwa awarwa mawul yikibana, aal God ata nyanaam rawun kwataay aw aal diki mawul yiyi tikwana mawul ata gaaj yikina nyanadiy mawulaam. 13 God bwu dikidi Mawul nyanak kwiydid. Aw di nyanadiy mawulaam kwadalik tikuw, di sisuw-dadiyan aw lakwubakik nyan Godawa nakamwiyib tibaak, aw di nyanawa nakamwiyir tikwanaad. 14 Asaay God dikidi Nyan wayakidid Nyigildi Duw miyawa duw takwak tidikikik tikuw. Aw ki jaav nyan bwu vibaal aw aka nuwukadiy duw takwak titaay kalivabana. 15 Aw li duw taakw kitawa wakidana Jisas Krais di God dikidi Nyanad waan, aw li simaka-kiladiy God ada dayaam rawun kwanaad waan, aw day adiyka dikim kwanadiy waan. 16 Nyan lakwukuw, wukijibir tibana aal God nyanak tida mawul. God di mawul yiyi tikwana mawul likidi mwiya maaw-ad. Adiy mawul yiyi titaay kwakwanadiy duw taakw, adiy nak God wukin kwakwanadiy. Aw God dayawa nakamwiyib tikwanaad. 17 Aw nyan adiy Godaam laakw maarkwanadiy duw taakw dayadiy nyidim kwabanalik tikuw, aal Jisas Krais kwadil pik aw nyanadiy Godak yikibanadiy mawul mwiya mwiyab mwiy viyakit tikinadiy, aw nyan samab adi God dikidi nimadi kot im yaag maarin kip rasin titak. 18 Aw God nyanak mawul yidalik tikuw, nyan samab maa yaag dikik. Diki nyanak yina mawul mwiyir tilalik, mwugiylik nyanadiy dikik yagadiy mawul ata kwusidiy. Alik tikuw, adiy Godak yagakwanadiy duw taakw, aw dayaam jawjaay kwurkidalik tikuw, day samab aal God yikwada mawulaam maa lakwun ti. 19 Aw God nyanak taay mwiy taay mawul yidilik tikuw, awarab nyan mawul alik yibanaad aal diki nyanak yidil mawulak tikuw. 20 Aw li duw kitawa wakuw, “Wun Godak mawul yinadiwun,” waan, aw di adiy dikidiy Godak wukijibir tikwanadiy gwalugwa duw takwak kupwaraap sapwurapa mawul tikuw, adi duw aad mwiya gwiyip kwurkwur-ad. Aw li di adiy dikidiy Godak wukijibir tikwanadiy gwalugwa duw takwak mawul yi maarkida, dayadiy kwiya maak vikuw, aw di mwiyir riv maa adi vi maardidi Godak mawul yiyak ab. 21 Jisas Krais ki maaj nyanak kwiydil lakwu-lakwub likib tibakikik. Adiy Godak mawul yikwanadiy duw taakw dayadiy Godak wukijibir tikwanadiy gwalugwa duw takwak ab mawul yikwadiy.