5
Kitampika duw taakw day God dikidiy nyanugw-adiy.
Adiy duw taakw Jisas Krais di God dikidi Tasakwudidi Duwad wataay wukijibir tikwanadiy, day adiy God dikidiy nyanugw-adiy. Adiy miyawa Asayik mawul yikinadiy, dikidiy nyanugwak ab mawul yikinadiy. Aw li nyan Godak mawul yikuw, adiy kwurbakik wadadiy javib lakwu-lakwub tan kwurkibana, kwurkuw, ata ya nyan lakwu-kinadiyan nyan dikidiy nyanugwak mawul yikwanadiyan waan. Godak yikwana mawul liki mwiya maaw aal aw nyan adiy kwurbakik kwiydadiy javib javib lakwu-lakwub tan kwurkibanaala. Aw adiy kwurbakik wakidadiy jaav nyanaam aywa vaat yi maa. Adiy Godaam laakw maarkwanadiy duw taakw day kwakwadanadi yaab God dikidiy nyanugwaam kakilkakil rav maa dayadiy ap adi yabik yitaypik tidaak. Aw nyan Godak wukijibir tikwabanalik tikuw, nyan rivinadiyan adiy Godaam laakw maarkwanadiy duw taakw kwakwadanadi yabim miyawa kakilik. Sikadadiy-adiy mwiyir rivikinadiy adiy Godaam laakw maarkwanadiy dayadi kwakwadanadi yabim kakil-kakilik? Adiy kitawa wukijibir tikwanadiy duw taakw day rivikwanadiy, “Jisas Krais di God dikidi Nyan-ad,” wataay.
Jon yarik yididiyan Jisas Krais dikidiy kwurdidiy yawiyik.
Di diki ad Jisas Krais adi kidi kupwaar daad. Di dakuw, guwaar baptais ata kwurid. Aw maap tidi miyaam kiyadik, dikidi nyikiy ata kip wakwud. Di kidi kupwaar dadil, di kipa baptaisa danik maa di. Di nakamwiyib guwawa nyikiyik birkik nakamwiyib kwurik daad. Aw adi God dikidi Mawul aad miyawa jaav dayadi maaw-ad. Di yarakara simaka-dadiyan ki jaav aal mwiya mwiyaba jaav-al waan. 7-8 Kidiy mugwula jaav nyanak yarakara simaka-danadiyan kitawa ki jaav-al mwiya mwiyab-al waan: God dikidi Mawulawa guwawa nyikiywa. Adiy jaav day rivriva majida bwulanadiy. Nyan duw dayadiy majik wukijibir tikwanadiyan. Adiy vikuw, lakwudadiy javik bwuladakib. Alik tikuw, aw li nyan duw dayadiy majik wukijibir tikuw, aal nyan jayib nak God diki majik wukijibir tinaak. Aw God diki maaj duw dayadiy majim yitaypik tikwana. Aw aal di wadaal maaj aal Jisas Krais aad dikidi Nyanad waan. 10 Adiy God dikidi Nyinik wukijibir tikwanadiy duw taakw dayadiy mawulaar bwu lakwudana ki maaj-al mwiya mwiyaba maaj-al waan. Aw adiy duw taakw aal God dikidi Nyinik bwuladil majik wukijibir ti maarkwanadiy, aal day God di mwiya suwaal maaj bwulanaad waan wanapik-al. 11 Kikaanaka, God wadil maaj. Di waad di bwu tasakwu-didiyan di dikiwa nyanyi nyanyi kwayabakik tikuw. Aw God dikidi Nyan di diki ad aal nyan Godawa nyanyi kwayakibana liki maaw. 12 Adiy duw taakw God dikidi Nyan dayadiy mawulaam mayaakw kwadaak, mwiya mwiyab rawun kwadik, God bwu adiy duw takwaam tasakwu-dadiy adiy duw taakw dikiwa nyanyi nyanyi kwayadakik. Aw adiy duw taakw God dikidi Nyinim dayadiy mawulaam rawun kwadikikik mayaakw kwu maarkwanadiy, God di maa adiy duw takwaam tasaakw dikiwa nyanyi nyanyi kwayadakik.
God tasakwu-didiyan nyan dikiwa nyanyi nyanyi kwaya-kinadiyan waan.
13 Wun ki lapa nyig gwurak, God dikidi Nyinik wukijibir tikwanadiy duw takwak, sukwutuwa aw mwiyir gwur lakwu-gwurkik God bwu tasakwu-didiygwurik di dikiwa nyanyi nyanyi kwayagwurkik waan. 14 Aw nyan mwiya mwiyab lakwubana aw aal nyan dikik niki javik diki mawul walil pik bas sikibanaad, di nyanaki majik waan takakinaad. 15 Aw li nyan lakwukuw di nyanak waan takakwanaad wakuw, aw nyan lakwu-banaal adiy dikik bas sikwabanadiy jaav adiy nyanadiy-adiy. 16 Aw li gwur vikuw Godak wukijibir tikwanadi gwalugwa duw ay taakw vaal yidaak, aw atampika vaal Godaam mwugiy-mwugiy ti maarlik day dikib miyawa kajadikik, aw dayak Godak bas as. San napagwurik, God ata tasakwu-kidadiy dikiwa kip nyanyi nyanyi kwayadakik. Aw wun adiy Godaam sisuwdaak miyawa kajakuw nyanyi nyanyi kwayadakik mwugiykinadiy java danik maa bwul. Aw vala jabir nakad Godaam sisuwkina adiy duw takwaam tasakwu-dikik miyawa kajakuw, kapab nyanyi nyanyi kwayadakik. Aw wun gwurak bas maa si adiy atampika vaal yikwanadiy duw takwak Godak bas sigwurkikik. 17 Adiy miyawa duw taakw kwurkwadanadiy kupwaraap sapwurapa jaav aal vaal-al. Aw nuwukadiy vaal Godaam mwugiy maa miyawa dikib kajakuw, nyanyi nyanyi tiyadakik. 18 God dikidi Nyan takatipin tikwadadiy God dikidiy nyanugwak aw mwiyir Satan di rav maa dayaam lagwu-lagwuk dayaam jawjaay kwurik. Alik tikuw, nyan lakwubana day akis vaal yijibir tikwanadiy. 19 Aw nyan bwu lakwubana nyan God dikidiy nyanugw-adiyan waan. Aw nyanabab lakwubana adiy miyawa Godaam laakw maarkwanadiy duw taakw day Satan tabaam bwu tinadiy. 20 Aw nyan lakwubana God dikidi Nyan Jisas Krais kidi kupwaar daan napakuw, di bwu mwugiy-didiyan nyanadiy mawul tugwaam nadalik mwiyir aw nyan mwiyir lakwubakik di mwiya Godad wakuw. Aw nyan God dikidi Nyan Jisas Krais wukin nakamwiyib nak tibana. Di-ad mwiya mwiyaba God. Di-ad mwiya maaw Godawa nyanyi nyanyi kwaya-kwayak. 21 Kwasadiy nyanugw, adiy duw taakw gaba maaj sukwu-kwadanadiy miya kayikak miyawa bwan akwiy.