PITA
Taay Sukwudil Maaj
1
Wun Pita-adiwun. Wun Jisas Krais dikidi diki maaj karay duw-adiwun. Gwur God tasakwudidiy duw taakw, gwur adiy Roma gavman gwur gwuradiy kapa tipab viyayakidaak, kapakap kapakap nib kaytik kwagwurkikik, miyawa Pantas, Galasiya, Kapadasiya, Asiya, Bitiniya adiy miyawa tamiyaam kwanadiy duw taakw, gwurak wun ki lapa nyig sukwutuwa. God basa kasab tayirib tasakwujibira-didiygwurik di dikidiy nyanugw tigwurkikik. Aw di gwuraam tasakwudil aw mwiyir dikidi Mawul gwuradiy mawulaam sisuwdik mwiya mwiyab mwiya viyakit tidakikik, aw Jisas Krais dikidiy majib wuki-wukib tigwurkikik, aw dikidi gwalugwum nakamwiyib tikuw, aw di kiyadilik tikuw gwuradiy vaal yibwiyik dikidi nyikiyir, aw wun Godak bas situwaad gwurak sukwasukw kwurkwana mawul kwiydikik. Kwiykuw, aw gwuradiy mawulaam sisuwdik, kwusida-takaan tikwanadiy mawul kwurgwurkik.
God nyanaam nyigilkuw, kidiy jaav nyanak yakinadiy.
3-4 May nyan Godak wayapiy sinaak. Adi nyanadi Yitaypika Duw Jisas Krais dikidi Asayik. God di mwiya mwiyaba mwiya nima mawul nyanak wukidil. Tayir aw Jisas Krais kiyadik, di kirapitakadid. Aw aal yawiy danik tikuw, di bwu mwugiy-didiyan kwuladiy duw taakw di dikidiy gwalugwum tibakikik kwuladiy mawul nyanak kwiykuw. Aw kita nyan mwiya kapaba yabim kwanadiyan mawulaar lakwukuw, rakarak titaay kavin kwakwanadiyan adiy nyanak kwulapwu-dadiy miyawa jaav kwurkibana nyak. Adiyka adawur tipab rinadiy. Alim adiy jaav samab pwuk yay maa. Day kip alib rikinadiy. Gwurak kip kavin kwurgwurkik, alir warkuw. Aw gwur dikik wukijibir tigwuralik tikuw, God diki apaar galab kwurin takatipin tikidadiygwurik aw mwiyir gwur adawur tipaar warkuw, adiy jaav kwurgwurkik. Aw kidi kupw kwusik tikida nyi di ata simaka-kidadiygwurik aal gwuraam nyigil-kida yawiy liki mwiya maaw. Aw kip kwasa mwiy kidi kupwaam kwagwuralik aw gwurak nikim nikim kupwaraap sapwurapa jaav yadaak ab, yakuw, gwuraam mwugiydaak mawul vaat yikuw ab, gwur jaaw rakarak ada daya danik tikuw. Aw adiy jaav gwurak yadana maaw, aal gwuraam kwurkitaan vikir adiy gwuradiy Godak wukijibir tikwagwuradiy mawulaam likil mwiya mwiyaba mawul-adiy, ay suwaal mawul-adiy waan. Gol aal kabaak kaytika jaav-al. Aw gol aal mwiya ap tikwana, mwiya viyakita subw yikwana jaav-al. Aw gol ab ginyir rimakin tikina. Awarabab gwuradiy Godak wukijibir tikwagwuradiy mawul adiy gol aam mwiya yitaypik-adiy. Gol aam ab kakilnadiy. Aw aal yaar tikwadana gol kaytik aw mwiyir ap tikuw viyakit tilikik kwurkwadana pik, atampik adiy gwurak yakwanadiy kupwaraap sapwurapa jaav aw aal mwiyir gwuradiy Godak wukijibir tikwagwuradiy mawul apawa mwiyir tidakikik tikuw, yakwadanaala. Aw atawa tigwurik, aw aal Jisas Krais sibinin dakida nyi tilik, adiy miyawa God dikidiy duw taakw gwuradiy saam yakisuwtaka-kidanadiygwurik, gwurak wayapiy sikuw.
Aw gwur Jisas Kraisaam vi maarkuw ab, gwur kip dikik mawul yidiygwurik. Awarab kidiy nyaam gwur dikim vi maarkuw, gwur dikik kip wukijibir tinadiygwurik. Aw alik tikuw, di diki sisuw-dadiygwurik mwiya mwiyab rakarak tijibir tigwurkikik mwiya nima rakarakawa. Aw aal gwur rakarak tikwagwura maaw, aal aw gwur Jisas Kraisak wukijibir tigwuralik tikuw, God gwuraam nyigilkuw, di mwugiy-dadiygwurik di dikiwa nyanyi nyanyi nakamwiyib kwaya-gwurkik tikuw. 10 Tayir God dikidiy diki maaj wasapwiydiy duw adiy ginyir wakwu-kinadiy javik bwuladiy. Day aal God diki sukwasukw kwurkwana mawul kwurkuw, duw takwaam nyigil-kidalik ab bwuladiy. Adiy duw aw day kwakitaay, bas sitaay, day samab adiy bwuladadiy maaj dayadiy maaw majim samab maa laakw. 11 Jisas Krais dikidi Mawul bwu dayak simaka-didiy ginyir Jisas Kraisaam yakinadiy kupwarapa javik. Aw di simaka-didiy ab ginyir God Jisas Krais dikidi saam yakisuwtaka-kidaad wakuw. Aw adiy God dikidiy maaj wasapwiydiy duw day lakwuk titaay, kwurdiy sikadadaad adiy day dayadiy maaj bwuladadi duwawa sikir, aal maaj liki mwiya maaw maaj lakwuk. 12 Aw ginyir God ata adiy dikidiy diki maaj wasapwiydiy duwak simaka-didiy aal daya yawiy liki mwiyak aal day daya danik tikuw maa. Aw gwura danik tikuw ab. Adiy gwurak God diki Viyakita Maaj karaydiy duw, day God dikidi Mawul diki apaar bwuladiy. Aw kidi God dikidi Mawul adawur tipaam kwadik, God dayak wayakidid. Aw di dayaam sisuwdikib, day ata wasapwiydiy. God diki maaj kardadiy duw ab adiy jaav lakwuk titaay kwurdiy. Aw day maa rav.
God tasakwudil dikidiy nyanugw tugwaam nanadiy mawulawa yarakara kwadakikik.
13 Aw God atawa gwuraam sugwiyaan kwurdilik tikuw, yarakara adakw. Yarakara wukitaay, gwur gwuradiy kapa mawulak van yarakara ada. Gwur gwuradiy mawul rakarak tikuw, gwurak Jisas Krais sibinin dakida nyak God kwiykidadiy sukwasukwa mawula danik wukitaay kavin ada. 14 Samab adiy tayir gwur Godaam laakw maarkuw tigwurdiy vaal yiyi mawul gwuraam van tidakikik mayaakw kwawayik. Aw kita viyakita nyanugw day dayadiy kapa asayik wuki-wukib tikwadana pik, atampik gwur Godak wuki-wukib ada. 15-16 Adi gwuraam waan kariyadi God di dikidiy nyanugw tigwurkikik tasakwu-didiygwur diki mawul tugwaam nakwana. God diki lapa nyigaam di diki God kitawa waad:
“Aw wuna mawul tugwaam nanalik tikuw, gwurabab atawa tugwaam naan ada.”
Alik tikuw, aw diki mawul tugwaam nala pik, gwurabab gwuradiy mawul tugwaam naan ada adiy kwur-kigwuradiy miyawa javim. 17 God miyawa duw takwaam mwiyir kotiy-kidadiy. Alik tikuw, aw li gwur dikik maaj bwula-kigwura dikik, “Wunadi Asaay,” waan sikiytaay, yaakiya, gwur kidi kupwaam kipa niba duw taakw kaytik kwataay, yarakara kwaan gwuradi Asaay Godak gaba maaj asukw. 18-19 Tayir gwur adi mwiya kupwarapa yabim kwadiygwurik. Adi yaab, aad adiy gwur gwuradiy warag ab kwurgwurad-ad. God di nima saan kwiydil gwuraam adi yaab nyigilik tikuw. Aal kwiydil saan, aal mwiya mwiyaba saan maa. Awarabab adiy nuwukadiy jaab yikwanadiy jaav maa. Samab maa. Di mwiya mwiyaba mwiya viyakita subw yina sanaar kwiydil. Aal kwiydil saan, aad Jisas Krais-ad. Gwur gwuradiy valik tikuw, kiyaad. Di dikidi nyikiy, aad mwiya mwiyab mwiya viyakita badiy sipsip aal dayadiy valik Godak vaal kwurkwadana pik dikidi nyikiy atawa wakwud. 20 Tayir God kidi kupw yitak maarkuw nibway, di Jisas Kraisaam tasakwudid ki yawiy kwurdikik. Aw kita kidiy aba giny tipa nyaam gwura danik tikuw, God ata Jisas Kraisaam wadik maykaar wakwud. 21 Jisas Kraisaar gwur Godak wukijibir tikwanadiygwurik. Aw Jisas Krais kiyakuw ridik, God dim kirapitakakuw, mwiya mwiyaba mwiya nima ap dikik kwiykuw, dikidi saam yakisuwtakadid. Aw adi Jisas Kraisaar gwur Godak wukijibir tikwanadiygwurik aw dim gwur mawul lakwukuw, rakarak titaay kavin tikwanadiygwur God dikidiy takadidiy aban mwiya mwiyab tidakikik. 22 Aw kita God diki mwiya mwiyaba majib wuki-wukib mwiyir tikuw, gwuradiy mawul mwugiykuw tugwaam nadakikik, mwiya mwiyab adiy gwur gwuradiy Kristen gwalugwa duw takwak mawul ay. Ayiy, awarwa awarwa nimadib mwiya mwiyab mawul ay. 23 Aal gwuraam gwuradiy amayugw sapwiydaak, gwur gwuradiy gwalugwur gwalugwur wargwuril pik, atampik aw gwur kwula mawul kwurkuw, gwur ata God dikidi gwalugwur kwulakwul warnadiygwurik. Warkuw, Asaay ata kwurgwuraad. Aad adi kiyakwanadi duw maa. Aw di adi samab kiy maarkwanadi Asaay-ad. Aal samab kwas maarkina God diki majir aw duw takwaam mwugiy-kina mwiyir kip nyanyi kwayadakik tikuw. Li bwu mwugiy-lidiygwurik kwulakwul God dikidi gwalugwur wargwurkik. 24-25 Ki Godak bwulana maaj, aal kika God diki lapa nyigaam rina. Kitawa bwulana:
“Miyawa duw taakw vas kaytik kiyakwanadiy. Dayadiy viyakita gilabadiy adiy mayra mawaay kaytik jaab yikuw, vakir-kinadiy. Aw Yitaypika Duw God diki maaj akis warapiykwana. Nyanyi nyanyi kip mwiyir mwiyirda tikwana.”
Aw a maaj, aal ya nyan gwurak wasapwiybaak, mayaakw kwagwuril.