5
Gwur jaav samasam tikwanadiy duw taakw yarakara ada.
Gwur, adiy jaav samasam tikwanadiy duw taakw, wuna majik awuk. Gwurak kupwarapa jaav yadaak, sarmabap tikidiygwurik. A javik wukikuw, nimadib girataay, samasam wukitayin ada. Adiy gwuradiy niki jaav niki jaav bwutaay pwuk yaykuw, kupwaraap-adiy. Gwuradiy kwusuw wapwiy bwutaay wawraay sukwutuw-dadiy. Gwur gwurak gol awa silva vagaruw yakuw, aw adi aba giny kupw kwusikidadi nyi ada walibab tinaad. Adiy saan bwutaay kupwaraap tidalik tikuw, aw day simaka-kidanaal gwur viyakita yawiy maa kwar wakuw. Alik gwurawa gwuradiy niki jaav niki jaav nakamwiyib sipakwun tikinadiygwur. Gwur suwaal kwurtaay, saan maa kway adiy gwuradiy mayim yawiy kwurdiy duwak. Aw kita dayadiy nimadib girataay gaam sikwadanadiy kwudiy gaar Yitaypika Duw God wuki-kwadadiy. Adi miyawa javim van tikwanadi God. Adiy bulmakau duw dayaam mwugiydaak kiruw tidakikik, mwiya dayaam kikir viyasipa-kwadana pik, atampik gwur kidi kupwaam kwataay, samasama jaav tikwanadiygwurik. Aw kita God dikidi nimadi kot tikida nyi ada walibab tikuw, kavin kwakwanaad gwurak. Aw gwur saan samasam tikwanadiy duw taakw, gwur adi kwusida-takaan tidi viyakita duwak maaj kipakip parsakiykuw, viyasipa-gwurid aw di gwuraam kaytigwur-tigwuraan kwar maardil ab.
Kip Jisas Kraisak wukijibir ada.
Wunadiy Kristen gwalugwa duw taakw, kip yarakara kavin ada nyanadi Yitaypika Duw dakidadi nyak. Mayim yawiy kwurkwanadi duwak awuk! Di mayim taba jaav sikuw, di yarakara kavin kwakwanaad waal jakuw, adiy sididiy taba jaav nimadiy tidakikik. Gwurabab atampik yarakara kavin ada. Kip Yitaypika Duw Jisas Kraisak wukijibir ada. Jisas Krais dikidi kidi kupwaar dakidadi nyi ada walibab tinaad. Alik tikuw, gwur kip dikik apawa wukijibir ada. Wunadiy Kristen gwalugwa duw, gwur gwurak awarwa awarwa wasupw-supwaan kwurtikwa aw Yitaypika Duw Jisas Krais gwuraam maaj parsakiyik-naad. Aw adi Jas ada walibab tinaad pitakawum. 10 God diki maaj wasapwiydiy duwak awuk. Dikidi saam titaay, diki maaj wasapwiydakib, duw taakw dayaam jawjaay kwurdadiy. Aw day yarakara kip tijibir tidiy. Dayadiy atawa kwurdadiy sukw simaka-dadiygwur ata ata gwur kip yarakara kwagwurkikik adiy gwurak yakwanadiy vaal dayadiy nyidim. 11 Aw nyan lakwubana adiy Godak wukijibir dikik bwan kway maardiy duw, day kita mwiya rakarak tikwanadiy. Mwiya tayir Jop ab diki sipaar yidiy kagilik wak maarkuw, Godak wukijibir yarakara kip tad. Jop atampika mawul tidilik tikuw, ginyir God viyakita jaav kwurdid. A jaav bwu lakwugwura. Aw nyan lakwubana God di dikidiy duw takwak samasam wuki-kwanaad. 12 Wunadiy Kristen gwalugwa duw taakw, mwiya yitaypika jaav aal kika. Gwur aban takak tikik-gwura, ata nibiy nyan si sikiy-tikwa. Aw adawur God dikidi tip, aw kidi nyan kwabanadi kupw, aw niki jaav niki jaav dayadiy saam sikiy-tikwa gwuradiy maaj mwiyir tidakikik. Kip mwiya majir, “Ayiy,” ay “Maa,” waan aw. Aw li gwur atawa wakigwura, aw gwur God dikidi kot im tikigwura, di gwuraam kotiy maa a javik.
Aw li duw taakw dayadiy mawul mwiyir wukijibir tidaak Godak bas sikidana, God barik kwanadiy duw taakw sipwutiy-kidadiy.
13 Gwuradiy duw taakw nuwukadiy valim tinadiy wakuw, adiy duw Godak bas sikwadiy sugwiyaan kwurdikik. Aw gwuradiy duw taakw nuwukadiy rakarak tinadiy wakuw, day Godak wayapiy sikwadiy song aar a javik. 14 Gwura duw nak barik kwanaad? Adi duw di adiy God dikidiy duw takwak van tikwanadiy duwak maaj kwiytaka-kwaad. Day yakuw, aw day nyanadi Yitaypika Duw Jisas Krais diki danik tikuw, kwasa gwaar kwurkuw, adi barik kwanadi duwaam takakuw, day Godak bas sikwadiy adi duw diki giviyib sipwutiy-dikik. 15 Aw li adiy Godak bas sikwanadiy duw dayadiy mawul mwiyir wukijibir tidaak Godak bas sikidana, adi barik kwanadi duw dikidi giviyib God, nyanadi Yitaypika Duw, sipwutiy-kida. Aw li adi duw vaal yikuw, adiy vaal ab God sipwutiyaki-kidadiy. 16 Alik tikuw, gwur gwurak gwuradiy awarwa awarwa yigwuradiy valik wasapwiykuw, awarwa awarwak Godak bas as adiy valik. Aw li gwur atawa kwurkigwura, di gwuradiy vaal sipwutiyaki-kidadiy. Adi God diki milaam mwiyir mwiyirda tikwanadi duw, diki Godak bas sijibir sikwada maaj mwiya apawa tikwana. 17 Aw Yilayja di nyana pika duw-ad. Di apawa Godak bas sidid waal ji maardikik. Aw waal nabiy mugwul bap abwun ji maarin, kip tad. 18 Adiy nabiy yidaak, Yilayja maa Godak bas sidid waal jadakikik. Aw God mwugiydik, waal ata jaad. Jadik, adiy taba jaav mayim sidaak abab maa wardiy. 19-20 Wunadiy Kristen gwalugwa duw taakw, aw li gwura duw nak God diki mwiyir tikwana majik bwan kwiykuw, jaaw yidik, aw nikidi duw adi duwaam sibinin kariyakida God diki mwiya majib wukidikik maa, di lakwu-kwaad aal adi duwaam sibinin kariyakida, di adi duwaam diki mawul nyigil-kida Godak kajaan ti maarlikik nyanyi nyanyi. Awarab di mwugiykida God adi jaaw yinadi duw adiy dikidiy samasama valim yipakwutaka-dikik.