13
Gwur yarakara ada gwuradiy kwagwuradiy yabik.
Jaab mugwula yaw aka gwuraam jawuk varakituwa. Ki maaj aal God diki lapa myigaam rina. Aal kitawa bwulana:
“Aw li duw taakw vitiy ay mugwul duw ay taakw vaal yidaak, van wukin aal yaak lakwukuw, gwur dayadiy maaj wuki-kwagwura adiy vaal dayadiy maaw lakwu-lakwuk.”
Gwur, adiy miyawa vaal tayir yidiy duw takwawa miyawa duw taakw ab, tayir wun gwurawa kwatuwil jaab vitiya yay, wun ki maaj gwurak watuwil. Aw kita wun aka sikab tinadiwun, aw jaab nakab aka watuwa maa gwurak. Niki nyi gwurak yakituwa, aw li wun vaal gwuradiy nyidim sitakira-kituwa, wun miyawa duw takwak vaat kwiy-kituwadiy adiy vaal yidiyik. Adiy vaal yidiy duw nakab ay taakw nakab wun wap maa miyawa adiy vaal yidiyik vaat kwiy-kituwadiy kwurdakik. Aw wun gwurak varakuw, wun atawa vaat kwiykuw vaal yikwanadiy duw takwak, gwur mwiya mwiyab ata lakwu-kinadiygwurik Jisas Krais di wunaar bwulakwanaad waan. Aw di wunaar gwuradiy valik tikuw gwuraam vaat kwiykida, aw gwur ata mwiyir lakwu-kinadiygwurik diki gwuradiy nyidim tina ap kwasa maa. Nimaala. Aw duw Jisas Kraisaam maap tidi miyaam viyasipadaak, di maa aal nyab duw takwak diki ap simak. Aw di kita di ada, dikidi Asaay apaar wiywakwun kwakwanaad. Jisas Krais kaytik di kidi kupwaam kwadil sikir, aw nyan nyanadiy amwiy day kip duw dayadiy amwiy tikwanadiy. Ap akis tikwanadiy. Aw mwiyir gwuradiy vaal mwiyir lakatiyik tikuw, nyan mwiya mwiyab Jisas Krais wukin tinadiyan God nyanak kwiy-kwadadiy apaar wiywakwun kwakwanadiyan. Gwur gwuraam kwurkitaan av gwur gwura kwagwuradi yaab likil mwiya mwiyab Jisas Kraisak wukijibir tinadiygwurik ay maa. Aw gwur vikirakiy kwagwura Jisas Krais di gwuraam rawun kwakwanaad. Aw gwur saal dikik yinadiygwurik way? Wun mawulaar wukituwa gwur nyanaam kwurkitaan vikuw, lakwu-kinadiygwurik nyan mwiya Jisas Krais dikidiy-adiyan waan wakuw. Nyan Godak bas sibanaad gwuraam sugwiyaan kwurdikik aw ginyir vaal gwuradiy nyidim ti maardakik. Aw nyan atawa bas sibana, aal nyan simakak maa nyan viyakita yawiy gwuradiy nyidim tan kwurnadiyan waan. Aw nyan dikik bas sikwanadiyan gwur mwiyir mwiyir yawiyda kwurgwurkik nyanadiy yawiy mwiya ri maa duw taakw dayadiy milaam ab. Nyan God dikidi mwiyir tikwanadi yaba danik yawiy kwurkwanadiyan. Aw nyan samab aal maa rav yawiy kwurkwurik adi yabim vasisada-vasisadak. Aw nyan rakarak tikwanadiyan nyan nyanada kap ap akis tikwanadiyan aw God diki ap gwuraam wakwulikik. Atawa tikuw, nyan Godak bas sikwanadiyan gwuraam sugwiyaan kwurdik gwur mwiya mwiyab mwiya viyakit tigwurkikik. 10 Alik tikuw wun sikab tikuw, ki lapa nyig sukwutuwa. Liki maaw maaj aal kitawana. Wun taay gwurak maaj sukwutuwil aw wun gwurak varakuw, aw wun God wunak kwiydil apaar gwuraam nimadib vaat kway maa gwur adiy vaal bwutaay lakatiy-gwuralik tikuw. Aw God ki ap wunak kwiydil aw wun likir yawiy kwurkuw gwuraam mwiyir sugwiyaan kwurkuw apawa Jisas Kraisak wukijibir tigwurkikik. Aw wun kwasik yikwanadiwun gwuraam vaat kwiyik a apaar. 11 Kupwiyaay, wunadiy Kristen gwalugwa duw taakw, wuna gwurak sukwutuwa lapa nyig kidiy majir sukwukwusik gwurak. Gwur amwugiy gwuradiy kwagwuradi yaab mwiya mwiyab mwiya viyakit tidikikik. Gwur yarakara ki watuwa majib awuk. Gwur mawul nak titaay, yarakara adakw. Aw li gwur atawa kwurkigwura, God adiy yikwanadiy mawulawa adiy kwusida-takaan tikwanadiy mawul dayadi maaw-ad, di gwurawa nakamwiyib kwaya-kinaad. 12 Gwur Jisas Kraisak wukijibir tikwanadiy gwalugwa duw taakw tikuw, awarwa awarwa wayapiy sitaay adakw. 13 Abab ki tamiyaam kwanadiy God dikidiy duw taakw gwurak wayapiy sinadiy. 14 Wun Yitaypika Duw Jisas Kraisak bas situwaad gwuraam sukwasukw kwurdikik. Awarab Godak bas situwaad diki mawul yikwada mawul gwurak kwiydikik. Awarab bas situwaad God di dikidi Mawul nyanyi nyanyi gwurawa kwaya-dikik kapa nyan kaytik.