Pol Diki Sukwudil Maaj
GALATIYA
Tipa Kidiy Kristen Duw Takwak
1
Wun Pol, ki lapa nyig wun gwurak sukwutuwa. Wun Jisas Krais dikidi diki maaj karay-kwanadi duw-adiwun. Aad kupwa duw maa wunaam tasakw ki yawiy kwurtuwkik. Aw Jisas Kraisawa God, adi Jisasaam kirasid kiyakuw ridik. Bir-abir vitiy kirib ki yawiy kwurtuwkik tasakwu-birdiwun. Miyawa wunawa nakamwiyib kwanadiy Kristen gwalugwa duw taakw, dayawa nakamwiyib nyan wayapiy sinadiyan gwurak miyawa adiy Jisas Kraisak wukijibir tikwanadiy miyawa Galatiya tamiya kidiy duw takwak. Wun bas situwabir nyanadi Asaay Godawa Yitaypika Duw Jisas Kraisak biriki sukwasukw kwurkwana mawul gwurak kwiybirkik. Kwiykuw, mwugiy-birkik yarakara kwusida-takaan kwagwurkikik. Jisas Krais wuki-wukib tikuw nyanadi Asaay diki majib, di yaakiya waad nyanadiy valik kiya-kiyak aw mwiyir nyanaam nyigilik kidiy kidi kupwaam rinadiy kupwaraap sapwurapa niki yaab niki yabik kidiy nyaam. Aw God nyanak atawa kwurdilik tikuw, may nyan nyanyi nyanyi dikik gaba maaj sukwunaak. Ayiy, mwiya maaja.
God diki Viyakita Maaj, aal naka.
Wuna mawul pitaan warna gwur Galatiya tamiya kidiy duw takwak. Aw wun gwura tip wapatuwik, gwur jayib nak Godak bwan kwiydiygwur. God vagaruw-didiygwurik sukwasukw tikwana mawul Jisasab kwurgwurkik. Aw kita gwur aka nuwukadiy duw kaliva-kwadanadiy kapaba majib wuki-wukib tinadiygwurik, day, “Kal aal mwiya mwiyaba maaja,” wakuw. Aw watuwadiygwurik nikim nikim maaj maa ri aal God diki Jisas Kraisak bwulana Viyakita Majim. Aal gwurak kaliva-baal Viyakita Maaj, akaanaka mwiya maaj likidaana. Aw nuwukadiy duw kip gwuraam jawjaay mwugiy-danadiygwurik. Aw day warapiyik kwurnadiy aal Jisas Kraisak bwulana Viyakita Majim. Aw li nyan ay God diki maaj kardadiy duw ab gwurak niki kapaba maaj kalivabaak ki nyan gwurak kalivabaal majim duw taakw nyigilin tidakikik, aw aal wun Godak bas sikituwaad di adi atawa kaliva-kinadi duwaam kajadikik di dikim adi duw vaat kwurdikik nyanyi. Nyan ki maaj bwu wabaal aw kita maa aka watuwa. Aw li duw gwurak maaj kalivadaak, aw aal maaj ki nyan gwurak kalivabaal Jisas Kraisak bwula-kwana viyakita majiwa rivriv ti maarlik, aw wun Godak bas sikituwaad di adiy duw dikiwa kajakuw, di dayaam vaat kwiydikik nyanyi nyanyi. 10 Aw wun atawa bwulatuwalik, aw gwur wukigwura duw taakw wunak yaakiya wadakikik wun wuki-kwanadiwun? Samab maa. Aw wun God wunak yaakiya wadikikik. Aw gwur wukigwura wun duw taakw wunak, “Kad mwiya viyakita duw-ad,” waan wadakikik mawul yikwanadiwun? Aw li wun atawa tikik-tuwa, aal wun akis Jisas Krais dikidi yawiy duw tikik-nadiwun.
God Polaam tasakwudid dikidi yawiy duw tidikikik.
11 Wunadiy Kristen gwalugwa duw taakw, wun gwurak ki kwasa maaj waaw. Ki tayir wun gwurak kalivatuwil Jisas Kraisak bwulana Viyakita Maaj, aal duw dayadiy kapa mawula maaj maa. 12 Wun kupwa duwaam aal maaj maa kwar. Duw nakab aal maaj wunak maa kaliv. Aw Jisas Krais di diki simaka-didiwun ki maaj liki mwiya maaw maaj. 13 Gwur bwu lakwugwura wuna tayir Juw duw taakw kwakwadana pik kwataay Godak gaba maaj sukwutuwil sukw. Adiy nyaam wun yawiy samasam titaay kwurdiwun adiy Jisas Kraisak wukijibir tidiy God tasakwu-didiy duw takwaam jawjaay kwurik. Aw wun adiy miyawa Kristen duw takwaam miyawa sipakwuyakik titaay kwurdiwun. 14 A sikir wun miyawa Juw duw taakw Godak gaba maaj sukwudadi yaab lakwutuwid. Wun wunadiy saduwaam ab kakil-tuwdiy. Aw adiy nyanadiy waraga duw taakw dayadiy yabik wun mwiya mawul samasam yidiwun. Aw wun adiy wunadiy saduw dayaam ab kakil-tuwdiy a javik. 15 Aw God diki sukwasukw kwurkwana mawula danik tikuw wunak, aw wuna amaay wunaam sapwiy maaril ab, di bwu tasakwu-didiwun Jisas Krais dikidi diki maaj karaydi duw tituwkikik. Aw ginyir wunak sukwasukw kwurkuw, di wasapwu-didiwun a yawiy kwurtuwkik. 16 Aw diki mawul waal di dikidi Nyan wunak simakak aw wun mwiyir dikik bwulana Viyakita Maaj nuwukadiy jaka tipa kidiy duw takwak titaay kaliva-tuwkik tikuw. Aw a sikir wun duw nikik maa bas si wunaam walakwu-dikik ki yawiy kwurkwurik. 17 Aw wun Jiruwsalimaar ab maa yi adiy wuna tayir Jisas Krais dikidiy diki maaj karaydiy duwak bas sikir God dikiwa titak. Atawa kwur-yaay, wun Arapiya tamiyaar yidiwun. Yikuw, ginyir ata Damaskas tipaar maa sibinin yadiwun. 18 Aw nabiy mugwul yidaak, wun ata Jiruwsalimaar yidiwun aw wun Pitaam lakwuk tikuw. Sande vitiy dikiwa wun alim kwatuwibir. 19 A sikir wun Yitaypika Duw Jisas Krais dikidi nyamwus Jamis-ada sitakira-tuwid alim. Aw adiy nuwukadiy Jisas Krais dikidiy diki maaj karaydiy duwaam nakab wun maa sitakir. 20 Ki wun sukwutuwa maaj aal mwiya maaja. Wun suwaal maa tak. God di diki ab bwu lakwuda ki maaj aal mwiya mwiyaba maaja. 21 Aw ginyir wun ata miyawa Siriyawa Silisiya tamiyaar maa yidiwun. 22 Ababa Juwtiya tamiya kidiy bapa Kristen gwalugwa duw taakw day wuna mil mwutamaam van maa ti. Alik day wunaam mwiyir maa laakw. 23 Aw day kip nuwukadiy duw taakw dayak yarik kitawa yidaal majida wukin tidaal, “Adi tayir nyanaam titaay jawjaay kwurdi duw kita adaanada. Duw takwak titaay kaliva-bagwunaad Godak gaba maaj sukwudakik adi tayir di sitipik titaay kwurdidi yabik.” 24 Alik tikuw, day atawa maaj wukikuw, day Godak wayapiy sidaad, aw wuna Jisas Kraisak wukijibir tituwil mawulak tikuw.