^
2 TISALANIKA
Pol Godak wayapiy sidid adiy Tisalanika tipa kidiy Kristen duw takwak.
God jawjaay kwurkidadiy adiy Kristen duw takwaam jawjaay kwurdiy duw takwaam.
Pol Godak nyanyi bas sidid dayak.
Adi adiy miyawa vaal yiyi tikwanadiy duw taakw dayadi kupwarapa yitaypika duw.
Kitawa adi kupwarapa yitaypika duw wakwukinaad.
God tasakwu-didiygwur nyigilin tigwurkikik.
Pol dayak wadidiy, “Gwur Godak bas as nyanak,” wakuw.
Duw taakw sip sakwiy-daba.
Pol Yitaypika Duwak bas sidid di dayak rikarik kwurdikik.