APOSEL
Kwurdadiy Jaavadiy
1
1-2 Kupwiyaay Tiyapilas, wuna maaj awuk. Taay sukwutuwil lapa nyigaam kidiy jaav watuwdiy. Agwa javadiy Jisas bas kwurdidiy. Agwa javadiy di duw takwak kalivadidiy. Kidiy jaav kwurdidiy yin God adawur tipaar kirapitakakuw, kawardid. Aw taay God dikidi Mawul diki mawulaam sisuwdik, Jisas maaj kwiydil dikidiy diki maaj karaydiy duwak. Jisas kiyakuw ridik, God dim kirapitakakuw, di nyi duwamiy vitiy kwaan jaab samasam dayak maak takadidiy. Di dayak jaab samasam niki jaav niki jaav simaka-dilik, alik day wukidiy di mwiyir kip kwaad. Di dayak yakuw, di wadidiy ata ata God duw takwak van tikinaad.
Jisas diki kwukir maaj dikidiy kalivadidiy duwak.
4-5 Vagaruwdaak, Jisas wadidiy, “Jiruwsalim wapatikwa. Kilim kavin ada wunadi Asaay dikidi takadidi abanik. Tayir watuwdiygwur dikik. Jon guwaar baptais kwiyid. Aw nyi aywa maa God dikidi Mawulaam baptais kwiykida gwurak.” Adiy vagaluwdiy duw dikik bas sidaad, “Yitaypika Duw, a nyi nyan nyana Yisrayil duw tayir tibal pik kap tikidiyan ay?” Di dayak ata wadidiy, “Aal gwura jaav maa. Wunadi Asaay, di kap diki mawul warlik, adiy nyi wakidadiy. “Aw God dikidi Mawul yakuw, gwuradiy mawulaar wulakida, ap ata tikinadiygwur. Ap tikuw, wuna maaj wasapwiy-kigwura Jiruwsalim tipa kidiyik taay, ata ababa Juwtiyawa Samariya abir tamiya kidiyik, ata yin kidi kupw miyawa tamiya kidiyik. Atawa wuna maaj ababa duw takwak wasapwiy-kigwuradiy.”
God Jisasaam kwurkuw, adawur tipaar kawardid.
Jisas ki maaj wakuw, God dim kirapitakakuw, kawardid adawur tipaar. Day vidaak, gilagawur wuladik, day Jisasaam maa vi. 10 Kituw vijibil tidaal ab, jayib ni duw vitiy, birim wamakawama wapwiy tibir, dayak wakwubir. Wakwun nyidim tibir. 11 Bir wabiridiy, “Gwur Galiliy tamiya kidiy duw, agwa javik gilagawuk van tinadiygwur? Jisas ada adawur tipaar warnaad. Bwu vigwuraad. Aw warda pik ginyir sibinin maa dakinaad.”
Jisas dikidiy wayakididiy duw nikidi duw tasakwudaad Juwtas diki yawiy kwurdikik.
12 Day ata a nibwuk si Aliv wapakuw, Jiruwsalimaar sibinin dadiy. Jiruwsalim sik maa, walibab rinaad. 13 Jiruwsalimaar wakwukuw, day daya kwadaal apiyim kwal kwasa wiyaar wardiy. Adiy duw dayadiy si: Pita, Jon, Jamis, Adiruw, Pilip, Tomas, Batalimuw, Matiyuw, Jamis Alpiyas dikidi nyanad, Sayman day sikiydaad, “Ap samasam tinadi duw,” Juwtas Jamis dikidi nyanad. 14 Day jaab samasam vagaluwdiy Jisas dikidiy nyamwusugwawa, diki amaywa, nuwukadiy takwawa. Day mawul nak tikuw, Godawa maaj bwuladiy. 15 Nyi nak duw duwamiy abwun vagaluwdaak, Pita rapikuw, maaj kwiydidiy. 16 Di dayak wadidiy, “Gwur wunadiy gwalugwa duw taakw, gwurak waaw. Tayir God dikidi Mawul Davit diki mawulaam sisuwdik, Davit maaj sukwudil Juwtas Yiskariyat-ak. Di waad ginyir Juwtas nuwukadiy duwak sugwiyaan kwurdik, day Jisasaam kalakwu-kidanaad wakuw. God wadik, ki sukwudil maaj aal bwu maykaar wakwul. 17 “Tayir Jisas Juwtas tasakwudik, di nyanawa God diki yawiy kwurdil.” 18 Juwtas diki kwurdil kupwarapa yawiyik day saan kwiydaal. Kupw nak yapiydil a sanaar. Alim kupwaam vakirdik, diki yaal ap vitiy wutakuw, nyamabaam ridiy jaav maykaar wakwudiy. 19 Ababa Jiruwsalimaam kwadiy duw taakw a jaav wukikuw, a kupw liki si sikiytakadaal Akiltama waan. Maaw maaj, “Nyikiy ril kupw-al.” 20 Pita ata wadidiy maa, “Davit sukwudil lapa nyigaam, day sikiydaal Sam (maaw maaj ‘Godak song aam rakarak tinadiyan,’) ki maaj sukwudil,
‘Diki wiy kip tikina. Nikidi duw alim kwu maa.’
Niki maaj ab sukwudil,
‘Nikidi duw diki tamiy kwurkida.’
21-22 “Alik tikuw, nikidi duw tasakwunaak nyanawa tibagwukuw duw takwak wasapwiyik God Jisasaam kirapitakadid wakuw. Jisas nyanawa kidi kupwaam kwadik, Jon duw takwak baptais kwiydil nyaam, aw yin God Jisasaam adawur tipaar kawarda nyaam nuwukadiy duw nyanawa yin yaan tidiy. Aw kidi bapa duwaam duw nak tasakwunaak.” 23 Day duw vitiy tasakwudabir. Duw nak, Jasip Basapas nikidi si Jastas, aw nikidi duw Matayas. 24-25 Day ata Godak bas sidaad, “Yitaypika Duw, min ababa duw dayadiy mawul lakwu-kwaminadiy. Alik nyanak asimak agwa duwad min tasakwu-minaad Juwtas diki tamiy kwurdikik. Juwtas, di Jisas dikidi diki maaj karaydi duw tidik, diki yawiy wapakuw, kupwarapa tipaar yad.” 26 Sikirip vitiy, simiy pik nak, pav pik nak, tabaam yipakwun kwurin tidibir. Jasip nak kaylupwudid. Aw Matayas nak kaylupwudid. Matayas simiy pika sikirip kaylupwukuw, di kakilid. Kakilkuw, nuwukadiy tabatiy maan nak duwawa di Jisas dikidi diki maaj karaydi duw ata tad.