21
Jisas dikidiy kalivadidiy duw miyawa gaan simsim kamiy samab kwar maarkuw, Jisas ata sugwiyaan kwurdidiy mwiya samasama kamiy kwurdakik.
Ginyir nyan dikidiy kalivadidiy duw Taypiriyas araam kwadiyan. Kwabaak, jaab nakab ata Jisas maa nyanak wakwud. Di kitawa kwurid nyanak wakwukuw. Sayman Pitawa Tomas, adi vitiy kisa nyinwa Nataniyil, Galiliy tamiyaam ril tip Kana tipa kidad, Sipatiy dikibir nyidiywa, nikibir vitiya duwawa Jisas dikidiy kalivadidiy duwawa kidiy duw ab nyan abab nakamwiyib alim kwadiyan. Aw Sayman Pita nyanak ata wadidiyan, “Wun nagirir kamiy kwurik yikinadiwun.” Aw nyan ata wabaad, “Nyanabab minawa yakinadiyan.” Ata nyan abab dakuw jabir kwurkuw, ata wakwudiyan gwus kan araar. Aw nyan adi miyawa gaan nyan simsim kamiy samab maa kwar. Sira pik ganib nyi wardik, Jisas di mala arawa rasin tad. Aw nyan samab maa dikim vikirakiy. Aw di ata nyanak wasakwu-didiyan, “Kapa nyanugw, kamiy kwurnadiygwurik?” Aw nyan dikik ata wabaad, “Samab maa.” Aw di nyanak ata wadidiyan, “Wadi gwuradi nagir waal gwuraki jabir mava maka gikir guwaar ayakisakw! Aw gwur kamiy ata kwur-kinadiygwurik.” Aw nyan ata adi nagir yakisakwubaad. Yakisakwubaak, kamiy mwiya samasam adi nagirir wuladiy. Alik nyan mwiyir maa rav jabiraar kawurik kwurbaal. Aw wun ata Pitak watuwid, “Nyanadi Yitaypika Duwad kinawul.” Aw Pita di simsim wapwiy maa samab kwusuw diki yawiyik. Atawa watuwil maaj wukikuw, “Di Yitaypika Duw Jisas-ad rasin tinaad mala araam,” wakuw, di yapwur yapwur wapwiy jan napakuw, ata di yapwur yapwur di yabiyib Jisasaam sitakirak tikuw, di ata guwaam sakirakuw, pwiyawulaad. Aw nyan Jisas dikidiy kalivadidiy duw nyan adi kamiywa nagir ararib guwaar lagwun kawulakuw, wulaan tabirdiyan. Aw nyan sikaam maa kwu, aal yibwunwa walibab kwadiyan. Kwasa tipakwu ril tamiyaam kwaan nagir yakisakwubaala. Aw nyan kawiykuw vibaal yiy sakil sakil nakuw, rilik. Kamiywa nuwukadiy bret ab ridiy. 10 Aw Jisas nyanak ata wadidiyan, “Nuwukadiy kwurgwuradiy kamiy akaray.” 11 Aw Sayman Pita ata jabiraar gipin dakuw, adiy nimadiy kamiywa wapwurukwun ridi nagir lagwudik, wulaan tabirdik, aw adiy kamiy miyawa nasibaal adiyka 153-adiy. Aw day mwiya samasam tidaal ab aw adi nagir samab maa takw. 12 Aw Jisas nyanak ata wadidiyan yin kamnaagw kibakikik. Aw nyan abab bwu lakwubaal di nyanadi Yitaypika Duw-ad. Aw nyan yagadiyan dikik bas sisak, “Min mwiya mwiyab min-adimin?” waan. 13 Aw Jisas ata yakuw, adiy bret kwurkuw, kwatiya-didiyan kibakikik. Adiy kamiy ab ata kwurkuw kwatiya-didiyan. 14 Jisas kiyakuw ridik, God kirapitakadik, nyanak diki maak takadil jaab mugwula yaaw aka.
Jamisawa Pita.
15 Kamnaagw kikwusikuw ribaak, Jisas Sayman Pitak ata bas sidid, “Sayman, Jon dikidi nyan, min wunak kidiy nuwukadiy wunadiy kaliva-tuwadiy duw dayadiy wunak yidanadiy mawulaam minaki wunak yimina mawul dayadiy mawulaam kakilna?” Aw Pita dikik ata wadid, “Ayiy, Yitaypika Duw, aw wun minadi kapa nyan-adiwun.” Aw Jisas dikik ata wadid, “Adiy badiy sipsip ak galab kwurtaay, dayak kamnaagw yakwiya-kwanadi duwa pik, atampik minabab ki wunaki maaj adiy wunak wukijibir tikinadiy duw takwak akaliv.” 16 Jaab vitiya yay Jisas maa Pitaak bas sidid, “Sayman Pita, Jon dikidi nyan, min mwiyir mawul yiminadiwun?” Aw Pita ata wadid, “Ayiy, Yitaypika Duw, min bwu lakwu-minadiwun wun minadi kapa nyan-adiwun.” Aw Jisas Pitaak ata wadid, “Adi sipsip ak galab kwurkwanadi duw kaytik, adiy wunak wukijibir tikinadiy duw takwaam galab akwur.” 17 Jaab mugwula yaw ata maa Jisas bas sidid, “Sayman, Jon dikidi nyan, min mwiya wunadi kapa nyan-adimin, ay?” Aw Pita ata ya sarmabap tad aw Jisas dikik jaab mugwula yaw bas sidilik, “Min mwiya wunadi kapa nyan-adimin?” waan. Aw Pita ata Jisasak wadid, “Yitaypika Duw, min ababa jaav miyawa lakwuyaki-minadiy. Aw min lakwu-minadiwun, wun minadi kapa nyan-adiwun.” Aw Jisas dikik ata wadid, “Adi kamnaagw sipsip ak yakwiya-kwanadi duw kaytik, adiy wunak wukijibir tikinadiy duw takwak wunaki maaj akaliv. 18 “Wun mwiya mwiyab watuwadimin, kip badiy kwamina sikir min minadiy wapwiy kwusuwkuw, min mina yikir mawul warkwamina tamiyab tiytiyaan tikwadimin. Aw ginuir apaan tikimina, min kip minabir taab kwusakwu-minik, nuwukadiy yaav jikuw, ata kwurin karay-kidanadimin aal yikir mawul war maarkimina tamiyaar.” 19 Aw Jisas di atawa Pitaak simakak wadila aw day dikim viyasipa-kidanadi yaab. Aw di kiyakuw, duw takwaam sisuwdik, Godak gaba maaj sukwu-kidanalik. Aw Jisas Pitaak ata wadid, “Kip wunadi kalivatuwadi duw tijibir ada.”
Jisasawa Jon.
20 Pita tipatiyakwukuw, vididiwun birki kwukib yituwik. Wun, adi Jisas dikidi kalivadidi mawul yikwadadi duw-adiwun. Aw wun-adiwun, tayir day Jisasaam viyasip maardaak nibway, dikiwa walibab ridiwun, nyan dikidiy dikidiy kalivadidiy duw nakamwiyib kamnaagw kitaay rikuw, dikik bas situwil, “Sikadadaad minaam minadiy mama nib tabaam takakinaad?” waan.
21 Aw Pita wunaam vikuw, ata di Jisasak bas sidid, “Yitaypika Duw, agwa jaava kidi duwak yakina?” 22 Aw Jisas dikik ata wadid, “Aw li wuna mawul walik di kip nyanyi nyanyi nyi bap van kwadikikik wakituwa aw yin wun kidi kupwaar sibinin yakituwa nyab, aw aal minaki yawiya, ay? Min kip wunadi kalivatuwadi duw ada.” 23 Aw ata kipa kipa maajal miyawa adiy Jisas kwukib yadiy duw wadiy wun kiy maa waan. Aw Jisas di wun kiy maa waan maa wu. Aw di kip kitawa waad, “Aw di kip nyanyi nyanyi nyi bap van kwadikikik wakituwa aw yin wun kidi kupwaar sibinin yakituwa nyab, aw aal minaki yawiya, ay?” 24 Wun-adiwun, adi Jisas bwuladidi dikidi kalivadidi duw, aw wun wuna kapa milaar vituwdiy adiy miyawa jaav. Vikuw, lapa nyigaam sukwutuwdiy aw gwur lakwu-kinadiygwurik kidiy maaj mwiya mwiyaba maaj-adiy.
Ginya maaja.
25 Kipa java yawiyadiy Jisas kwurya-didiy. Aw li nyan ababa dikidiy kwurdidiy yawiy maaj sukwukibana nak ata nak ata, aal kipa java lapa nyig kwusi-kinadiy dikidiy yawiy majidanik. Aw wun wukituwa kidi kupwaam rinadiy miyawa duw taakw akis rivik-nadiy a yawiyik.