20
Day Jisas dikidi amwiy sitakirak yikuw, aw day dim maa vi.
(Mat 28:1-8; Mak 16:1-8; Luk 24:1-12)
Sande tilik mwiya ganbab kip gaan van tilik, Maria Maktala li yaal adi Jisas dikidi amwiyim rimsuw-dadi kawamiyaar. Yikuw, vilil aal dikidi kawamiyak takatipidaal mwiya nima kabaak bwu timilin wakwun ral kapab. Atawa vikuw, li ata gipiyal. Sayman Pitawa wunak yakuw ata walibiran, “Kipa duw bwutaay kipa tamiyaar karaydaad nyanadi Yitaypika Duw dikidi amwiy kawamiyaam kwadik. Aw nyan ata ata sitakira-kibanaad?” Atawa walil maaj wukikuw, ata an Pita wukin gipibiran Jisas dikidi amwiy kwadidi kawamiyaar. 4-5 An nakamwiyib gipitil aw wun Pitaam kakilkuw, wun tayib yikuw, adi dikidi kawamiyaam tidiwun. Tikuw, wun kwakitadataka dikidi kwadidi kawamiyaar kitawur vidiwun. Adi dikidi amwiyim kaygwadidadi wapwiyda vituwid. Aw wun maa wul adi yala dipwu kabakir. 6-7 Aw Sayman Pita wuna kwukir yakuw, di aad wulaad adi dipwu kabaka kawamiyaar. Wulakuw, di vididiy adiy wapwiy ridiy. Aw adi tayir Jisas diki abwaam jibirdadi wapwiy yarakara kaydavikuw, kapakap rad. Aw wun, adi kawamiyaar taay yadi duw, wunabab kwukir ata adi dipwu kabakir wulakuw, adiy jaav vikuw, wun ata wukijibir tidiwun Jisas bwu rasid. Aal nyi nyan samab maa laakw aal God diki lapa nyigaam rilil maaj aal walil Jisas di kiyadiy duw taakw nyidim rikuw di rasikuw, kwakinaad nyi bap van. 10 Atawa adiy jaav vikuw, an ata sibinin yibiran maa an anaki kwatil wiyaar.
Jisas ata wakwudil Maria Maktala tipa kil takwak.
(Mat 28:9-10; Mak 16:9-11)
11 Aw an adi kawamiy wapakuw sibinin yitik, Maria li sibinin yikuw, adi kawamiy kawaam titaay giraal. Girataay, li ata adi dipwu kabakir kitawur vikir kwakitadaal. 12 Vikuw, li vilibir God diki maaj kardadiy duw vitiy ribir aal Jisas dikidi amwiy taay takadadi kawamiyaam wamakawama wapwiy kwusuwtaka. Aw nak tayir Jisas diki abw takadil tamiyawa, nak dikibir maan kwusidadil tamiyawa ribir. 13 Aw bir ata bas sibiril, “Nyin agwa javik gira-nanyinik?” Aw li birakik ata walibir, “Kipa duw wunadi Yitaypika Duw dikidi amwiy kwurkuw, kipa tamiyaar karaydaad. Aw wun maa laakw dikidi amwiy takadaal tamiy. Alik giranawun.” 14 Aw li atawa wakuw, tipatiyakwukuw, ata vilid Jisas liki kwukim tidik. Aw li samab dim maa vikirakiy. 15 Aw Jisas likik ata bas sidil, “Nyin agwa javik titaay gira-nyanyinik? Sikadadaad titaay kwaki-nyinad?” Aw Maria li mawulaar wukil, “Kad mayim yawiy kwurkwanadi duwad,” wakuw. Li ata dikik walid, “Sapakwa duw, aw li min dikidi amwiy kwurkuw karayminid wakuw, min wunak waminik aal takaminil tamiy, aw wun karayik dikidi amwiy.” 16 Aw Jisas likik ata “Maria,” wadik, li ata tipatiyakwukuw, dikik ata walid day dayakil Juw duw taakw kapa tipa majir, “Rapanay” waan. Aw aal maaj liki maaw aal Gaba Maja duwa wakwadanaala. 17 Aw Jisas likik ata wadil, “Nyin wunaam kaykitijibir ti maa aw wun nyinawa tituwkikik. Aw wun maa nibway war wunadi Asayik diwa kwakir. Aw nyin kita sibinin maay wunadiy kaliva-tuwdiy duwak, adiy kita sikiy-tuwadiy wunadiy nyamwusugwuk. Dayak aw wun wunadi Asayik sibinin warkinadiwun gwurabab gwuradi Asayad. Wunadi Godak gwurabab gwuradi Godad wakuw.” 18 Aw Maria Maktala ata sibinin yikuw, Jisas dikidiy kalivadidiy duwak yarik yilidiy, “Wun bwu vituwaad Yitaypika Duw Jisasaam.” Aw adiy dayak walikikik wadidiy miyawa maaj ab ata dayak yarik yilidiy.
Jisas dikidiy kalivadidiy duw daya nyidim wakwukuw, ata tad.
(Mat 28:16-20; Mak 16:14-18; Luk 24:36-49)
19 Aal Sande ab gaan kwusilik, Jisas dikidiy kalivadidiy duw ata nakamwiyib vagaluwdiy wiy nak. Aw day adiy Juw duw taakw dayadiy yitaypika duwak yagakuw, aw aal kwadaal wiy wiyig kwatatipi-dabir. Aw Jisas di yakuw, kip dayadiy nyidim wakwukuw, ata tad. Atawa tikuw, dayak wayapiy sididiy, “Gwuradiy mawul kwusida-takaan ada,” wakuw. 20 Atawa waan napakuw, ata simaka-didiy dikibir maap tidi miyaam katadabir tabawa dikim viyir kapira-daal wasa yaal. Aw ata ya dikidiy kalivadidiy duw dayadi Yitaypika Duw Jisas makaam vikuw, lakwukuw kiyakuw rikuw rasidik, day mwiya rakarak samasam tidiy. 21 Aw Jisas dayak jaab nakab ata maa wadidiy, “Gwuradiy mawul kwusida-takaan ada. Aw wunadi Asaay wayaki-didiwun diki yawiy kwurtuwkik. Atampik wunabab aka kita wunaki yawiy kwurgwurkik wayaki-tuwadiygwurik.” 22 Dayak ata waan napakuw, dayaam ata wuriba sawulakuw, ata wadidiy, “God dikidi Mawul akwur!” 23 Di ata wadidiy, “Adiy wakik-gwuradiy duw taakw dayadiy vaal bwu kwusinadiy waan wakigwuradiy duw taakw, God dayadiy vaal yibwiy-kidadiy. Aw adiy wakigwuradiy duw taakw dayadiy vaal maa kwas, kip rinadiy waan, God adiy duw taakw dayadiy vaal yibwiy maa. Kip rikinadiy.”
Jisas maykaar wakwud Tomasak.
24 Aw adi vitiy kisa nyan wakwadanadi duw, Tomas, Jisas dikidiy kalivadidiy tabatiy maan vitiya duw nak, di maa ri dayawa aal Jisas dayak yaan maak takadil gaan. 25 Alik tikuw, nuwukadiy Jisas dikidiy kalivadidiy duw dikik yarik yidaad, “Nyan bwutaay vibanaad nyanadi Yitaypika Duw Jisas.” Aw Tomas dayak ata wadidiy, “Aw li wun adiy dikim maap tidi miyaam tidik katadadiy taab dayadiy kaar vi maarkuw, aw wunadi duwa taab dayaam kwusawul maarkituwa, wun taab aal viyir kapiradaal diki wasa yalaar tipwul kwusawula maarkituwa, aal wun ata gwura majik wukijibir ti maa.” 26 Niki Sande gaan ata maa vagaluwdiy wiyaam. Aal gaan Tomas ab nakamwiyib rad dayawa. Wiyig kwatatipikuw, aw Jisas ata maa kip wakwukuw dayaki nyidim, ata tad. Tikuw, dayak ata wadidiy, “Gwuradiy mawul kip kwusida-takaan ada.” 27 Tomasak ata wadid, “Wunabir tabak av. Minadi taab kidiy yayir katadadiy dayadiy karir akwusawul. Minadi taab akwusawul wunaki viyir kapirasawula-daal wasa yalaar. Samab wunak mawul vitiy katiy ti-wayik. Kip wukijibir ada.” 28 Tomas ata Jisasak wadid, “Wunadi Yitaypika Duw. Wunadi God.” 29 Aw Jisas dikik ata wadid, “Aw min atawa wunaam vikuw aka wukijibir timina, ay? Aw adiy wunaam dayadiy kapa milaar vi maarkuw wukijibir tikinadiy duw taakw, adiy duw taakw mwiya rakarak tikinadiy.”
Ki lapa nyig liki yawiy maaj.
30 Jisas kipa java viyakita yawiy dikidiy kalivadidiy duw dayadiy mwutamaam titaay kwurdidiy. Aw ki lapa nyigaam wun maa ababa maaj viyapiryak. 31 Aw kidiy jaav sukwutuwadiy aw mwiyir gwur wukijibir tigwurkikik Jisas di God dikidi Tasakwudidi Duwad, God di dikidi Nyanad, wakuw. Aw dikik wukijibir tikigwuralik tikuw, gwur kip nyanyi viyakita mwiy Godawa nakamwiyib kwaya-kinadiygwurik.