19
Paylat ata adiy vay sawdiy duwak wadidiy. Day ata Jisasaam yala wiyaar karaykuw ramiy tidi miy kitika javir viyadaad. Dikim viyaan napakuw, ata dikik yitaypika duw dayadiy abwaam takakwadanadiy wapwiy pik balawiy kaytika ramiy til bajigayaar viyatikwurkuw, diki abwaam katatakadaad. Katatakakuw, ata nyikiy nyikiy yitaypika duw kwusuw-kwadanadiy wapwiy kwurkuw, dikim kwusuw-takadaad. Atawa dikim mwugiyin napakuw, dikik yikuw, ata wadaad, “Juw dayadi Yitaypika Duw, kip nyi bap van adakw.” Atawa dikik wajibaykuw, ata yala tabaar viyapaw-daad. Aw Paylat maa ata kawaar wakwukuw, ata adiy vagaluwdiy miyawa duw takwak wadidiy, “Gwur awuk.” Wun ada gwurak kalakwu-tuwaad. Aw gwur alaakw. Wun dikim yidil vaal samab maa sitakir. Alik tikuw, Jisas ata kawaar wakwud abir ramiy til bajigayawa adi wapwiy kwusuw-jibir. Aw day dikim kwusuwtaka-dabir yitaypika duw kaytik tidik rik kwurik. Aw Paylat dayak ata wadidiy, “Av! Kidaanada ya, adi duw.” Aw adiy yitaypika pris awa God dikidi wiya kidiy vay sawdiy duw Jisasaam vikuw, ata day nimadib wasakwukuw, ata wadiy, “Dikim maap tinadi miyaam akat! Dikim maap tinadi miyaam akat!” Aw Paylat dayak ata wadidiy, “Wun dikim di yidil vaal samab maa sitakir. Alik tikuw, aal gwur gwura yawiya. Gwur gwura karayin dikim maap tinadi miyaam akat!” Aw adiy Juw duw taakw ata Paylatak wasakwukuw, wadaad, “Wadi duw di waad, ‘Wun God dikidi Nyan-adiwun,’ waan. Aw di atawa wadilik tikuw, aw nyanaki lo di kiyadikik wana. Atawa wadil maaj, aal maa rav.” Aw day wadaak, “Jisas di waad di God dikidi Nyan-ad wakuw,” Paylat di mwiya samasam yagaad atawa wadaal maaj wukikuw. Paylat di samasam yagakuw, di ata sibinin wulaad maa di diki wiyaar. Wulakuw, di lakwuk Jisas God dikidi Nyan-ad ay maa. Jisasak ata bas sidid, “Min aka tamiyab tikuw, yadimin?” Wakuw, aw Jisas simsim maaj samab maa dikik wu. 10 Aw Paylat ata dikik wadid, “Aw min wunak maaj bwul maa, ay? Min maa laakw wun ap tinadiwun minaam kip yiminkikik wakituwa? Awarab wun ap tinadiwun minaam wunadiy vay sawdiy duwak maap tinadi miyaam katadakik wakituwa?” 11 Aw Jisas Paylatak ata wadid, “Wa minaam tina ap wunaam niki jaav niki jaav kwurik, aal minak God kwiydil apal. Alik tikuw, aw adi wunaam minak kwurin kariya-nadi duw diki vaal mwiya yitaypik tina mina valim.” 12 Aw Paylat atawa Jisas wadil maaj wukikuw, di ata Jisasaam kip yidikikik ran wukid. Aw adiy Juw duw dikik nimadib wasakwukuw, ata wadaad, “Aw li adi ‘Wun yitaypika duw,’ waan wakinadi duw, atampika duw aad Rom yitaypika duw dikidi mama duwad. Aw kidi duw di aal jaav bwu kwurdil tayir. Alik aw li min kidi duw mwugiyminik kip yikik-da, aal min adi Roma yitaypika duw dikidi kapa duw ti maa.” 13 Aw Paylat atawa wadaal maaj wukikuw, kawaar Jisasaam kwurin kalakwukuw, ata daan rad maaj wuki-kwanadi duw (jas) dikil tikirim, aal kabaka jaab wakwadana tamiyaam. Aw Juw duw taakw dayaki kapa tipa majir sikiy-kwadana “Gapata” waan. 14 Ganbab tilik, adi God Juw duw takwaam Nyigildidiy bayaki kikipata Nyaam ata Paylat adiy vagaluwdiy miyawa Juw duw takwak wadidiy, “Kidaanada, gwuradi yitaypika duw!” 15 Aw day dikik ata maa wasakwudaad, “Aviyasip! Aviyasip! Dikim maap tinadi miyaam akat!” wakuw wadaad. Aw Paylat dayak ata maa bas sididiy, “Gwur gwuradi yitaypika duwab maap tinadi miyaam katatuwkik? Jaaw wanadiygwurik, ay?” Aw adiy yitaypika pris dikik ata wadaad, “Nyanadi yitaypika duw, aad Roma kidi yitaypika duwad. Adaanada, dikida duw nak nyanadi yitaypika duw.” 16 Aw Paylat ata kwiydidiy wadaala jaav aw Jisasaam maap tidi miyaam katadakik. Aw adiy vay sawdiy duw ata Jisasaam kwurkuw, karaydaad.
Day Jisasaam katadaad maap tidi miyaam.
(Mat 27:32-44; Mak 15:21-32; Luk 23:26-43)
17 Dikim kwurkuw, karaydaak, aw Jisas di diki yatadid adi dikim katakidanadi maap tidi miy. Aw day ata yin aal duw diki abw wakwadana tamiyaar wakwudiy. Aw Juw duw taakw day dayaki kapa tipa majir sikiy-kwadana “Galkata” waan. 18 A tamiyaam ata adi maap tidi miyaam katadaad Jisasaam. Katakuw, kupwaam tikiykuw, vatakasuw-daak, tad. A nyab nikibir duw vitiy-abir katadabir maap tibir miyaam. Katakuw, Jisas diki agika agikim tikiydaak, tibir. Aw Jisas birkibir nyidim tad. 19 Aw Paylat duw nak tasakwudid ki maaj lapa nyigaam sukwukuw, Jisas dikidi katadaak tididi maap tidi miyaam vatakadik tal. Kitawa: JISAS NASARIT TIPA KIDI DUW, JUW DUW TAAKW DAYADI YITAYPIKA DUW. Atawa sukwudil. 20 Aw aal Jisasaam maap tidi miyaam katadaal tamiy sik maa. Juw dayaki tip Jiruwsalimawa walibab ral. Alik samasama Juw duw taakw vidaal aal Paylat dikidi duw lapa nyigaam sukwukuw, Jisas dikidi maap tidi miyaam kaytakadil maaj. Kidiy tipa majir sukwudil: Yipiruw, Latinawa Grik. 21 Aal atawa Paylat di wadidi duw sukwudil maaj adiy yitaypika pris vikuw, day Paylatak ata wadaad, “Min, ‘Juw duw taakw dayadi yitaypika duw,’ waan sukwu-tikwa. Aw min kitawa asukw, ‘Kidi duw di waad, “Wun Juw duw taakw dayadi yitaypika duw-adiwun,” ’ waan. Atawa asukw.” 22 Aw Paylat dayak ata wadidiy, “Aal sukwutuwa maaj, aal bwu sukwutuwa. Kip tikwa.” 23 Jisasaam adiy vay sawdiy duw dikim maap tidi miyaam kataan napakuw, vatakasuwkuw, ata dikidiy kwusuwdidiy wapwiy ata am aliy sidadiy day dayab rivin. Dikidi apiyim kwusuwdidi nimadi wapwiy ab kaypwutiy-daad. Aw adi wapwiy maa takasakiy. Di kipa nimaad tad. 24 Aw adiy vay sawdiy duw day dayak awarwa awarwa ata titaay wasakiy saladiy, “Nyan dikidi wapwiy kip kaypirikiy-yaay, aw nyan jib kwanadiy kwasadiy kabaak yakitay tayan naynaak adi wapwiy duw nak kwurkwurik.” Aw day atawa kwurdaal ki God diki lapa nyigaam rina maaj mwiya mwiyab tilikikik.
“Day wunadiy wapwiy kwurik am sidadiy. Aw wunadi apiyim kwusuw-tuwadi nimadi wapwiy kwurik day jib kwanadiy kwasadiy kabaak yakitay tayan naydiy.”
25 Jisas dikidi maap tidi miyawa tidiy adiy di diki amaywa liki nyamwus Maria, Kilapas diki takwawa, Maria Maktala, day-adiy ridiy. 26 Aw Jisas diki amaywa wun dikidi mwiya kapa nyan, alim titik, diki amayik ata wadil, “Amaay, wadi nyinawa tinadi duw, wun ada tasakwu-tuwaad nyinadi nyan kaytik tidikikik.” 27 Aw ata wunak wadidiwun, “Li wunaki amaay, aw li kita aka minaki amaay kaytik tilikikik kwatiyatuwa likik van timinkikik.” Aw a nyab karayrib ata wun wuna kwurjibir karaytuwik, wunawa wuna wiyab kwaal ya.
Jisas kiyaad.
(Mat 27:45-46; Mak 15:33-41; Luk 23:44-49)
28 Jisas atawa waan napakuw, di bwu lakwudil adiy di kwurdidiy miyawa yawiy adiyka bwu ya kwusiyakidiy wakuw. Alik aal God diki lapa nyigaam rina maaj mwiya mwiyab tilikikik tikuw, di ata waad, “Wun guw kikir yasinadiwun,” wakuw. 29 Alim vaak nyigiy yidi wain guwawa tuwdaak, tal. Aw day vay sawdiy duw riv kitika jaav kwurkuw adi vakaam tidi nyigiy yidi wain guwaam buwsikuw, yisap wadadi amasuw kitika javim katatakaan napakuw ata kirasisuw-daal Jisas diki dayir. 30 Aw Jisas adi guw kikitaan napakuw, ata waad, “Yaakiya, wunadiy yawiy adiyka bwu kwusinadiy.” Atawa wakuw, di makiy gwarikikuw, ata kiyaad.
Jisas kiyakuw, ginyir vay sawdi duw nak Jisas diki wasa yalab viyir viyadid.
31 Aw adiy Juw ata Paylatak bas sidaad dayak mayaakw kwadik, aw day adiy maap tidiy miyaam katadadiy duwaam dayadiy maan viyatukwiyak yabiyib kiyadakik. A nyi Fraide tilila. Alik tikuw, aw day kwasik yidiy adiy dayadiy amwiy kip adiy maap tidiy miyab Sapat nyaam titak, aw aal tikina Sapat aal dayak mwiya yitaypika. 32 Aw adiy vay sawdiy duw yikuw, ata abir Jisasawa nakamwiyib viyasipadabir duw ata birkibir maan viyatukwiya-dabir. 33 Aw day Jisasaam yakuw dikibir maan viyatukwiyak, aw day vidaal di bwu kiyaad. Alik tikuw, day dikibir maan maa kaytukwiy. 34 Aw vay sawdiy duw nak Jisas diki wasa yalab viyir viyadik, jayib nak nyikiywa guw ata wakwud. 35 Aw wun wuna, Jon, wun wunabir milaar adiy jaav vituwdiy atawa tidaak. Aw ki sukwutuwil maaj aal mwiya mwiyaba maaj-al. Aw wun sukwutuwil aw gwur wukijibir tigwurkikik. 36-37 God diki lapa nyig waal!
“Dikidiy amwiy ap nakab tukwiy maa.”
Awarab li waal,
“Duw taakw dikim vikidanaad adi viyir viyadadim.”
Alik tikuw, adiy miyawa jaav diki sipaar yidiy.
Jawsipawa Nikatiymas Jisas dikidi amwiy kardakuw, dipwu kabakim takabirid.
(Mat 27:57-61; Mak 15:42-47; Luk 23:50-56)
38 Aw Jawsip, Aramataya tamiya kidi duwad, di Jisas dikidi kalivadidi duwad. Aw di akis wasapwiy yikwadidiy nuwukadiy duw takwak atawa tikwadalik, aw di adiy Juw duw taakw dayadiy yitaypika duwak yagakuw. Aw Jisas kiyaan napadik, Jawsip Paylatak yikuw, bas sidid di Jisas dikidi amwiy kwurik. Aw Paylat, “Min jaaw yin akwur,” wadik, di ata yikuw, kardadid adi maap tidi miyaam tidik. 39 Adi tayir gaan Jisasaam vikir yidi duw, Nikadiymas, dibab nakamwiyib Jawsip wukin yad Jisas dikidi amwiy kwulapwuk. Di miy vitiy birkibir kamnyaarir mwugiydadi yaam samasam yaykwadi jaav ab kwurjibir karaydid. Aw adi jaav, aad nimadi yuwiy naagw vata pik yad. 40 Aw bir ata Jisas dikidi amwiy kardakuw, adi yaam samasam yayda jaav dikidi amwiyim takakuw, nimadi wapwiy dikidi amwiyim kaygwaygwadi-birid. Akaanaka, atawa kwurkwanadiy Juw duw taakw kiya-kwanadiy duw takwaam dayadiy amwiy kawamiyaam rimsuwik titway. 41 Maay nak tal aal Jisasaam maap tidi miyaam katadaal tamiyawa. Aal mawayawa miy wardaal tamiyaam kawamiy nak rad. Tayir dipwu kabakim vadaad. Adi dipwu kabakim ridi kawamiy tayir kiyadiy duw taakw nakab day maa tak. Di kipa kwula kawamiy-ad. 42 Aw aal Juw duw taakw dayaki Sapat nyab walibab tililik tikuw, aw adiy kawamiy walibab ridilik, alik Jisas dikidi amwiy alib rimsuw-birid.