18
Day Jisasaam kalakwudaad.
(Mat 26:47-56; Mak 14:43-50; Luk 22:47-53)
Jisas Godak bas san napakuw, di dikidiy kalivadidiy duwawa ata Kitiran bayib sarkuw, aw viyakita mawayawa miy wardaal tamiyaar yidiy. Aw Jisas dikidiy kalivadidiy duwawa ata wuladiy a tamiyaar. Talab nyanyi nyanyi Jisas yikwaad a tamiyaar dikidiy kalivadidiy duwawa nakamwiyib. Alik Juwtas, adi Jisasaam kwiykinaad dikidiy mama nib tabaar, di bwu lakwudil a tamiy. Alik tikuw, ata adiy yitaypika pris awa Parasiy adiy Roma kidiy vay sawdiy duwawa God dikidi wiya kidiy vay sawdiy duw wayakidaak, Juwtas dayaam kwurkuw, ata karaydidiy a Jisasawa dikidiy kalivadidiy duw kwadaal tamiyaar. Lam awa tuwaaywa wariya javiwa dayawa nakamwiyib kwurin karaydadiy. Aw Jisas di bwu lakwudil adiy dikik yakinadiy miyawa jaav. Alik tikuw, di dayadiy mwutamaar sarin wakwukuw, ata bas sididiy, “Sikadadaad kwaki-gwuraad?” “Jisasak, adi Nasarit tipa kidik kwakinadiyan,” wakuw, ata wadaad.
“Wun-adiwun, adi kwaki-gwuradi duw,” Jisas dayak ata wadidiy. Aw adi Juwtas, dikim dikidiy mama nib tabaam takadi duw, dibab alim tad dayawa rasin nakamwiyib. Jisas dayak, “Wun-adiwun,” waan wadik dayak, day ata kwukir kwukir sibinkuw, kupwaam vakirdiy. Aw Jisas ata maa bas sididiy, “Sikadadaad kwaki-gwuraad?” Aw dikik wadaad maa, “Jisasak, Nasarit tipa kidik kwaki-nadiyan.” Jisas dayak ata wadidiy, “Wun bwu watuwadiygwurik wun di-adiwun waan. Aw li gwur wunak kwaki-nadiygwurik wakuw, wadiy wunadiy kaliva-tuwadiy duw wapagwurik yikwadiy ata.” Aw di atawa wadil aw aal kitawa wadil maaj mwiya mwiyab tilikikik! “Wun adiy wunak kwatiya-minidiy duw, wuna samab daya duw nakab maa takayak.” 10 Aw Sayman Pita di wariya bag kwasadi wurim vagadik kwaad. Aw di ata adi wariya bag jardid. Jarkuw, di adi Mwiya Yitaypika Pris dikidi yawiy duw diki agika mava waan kitikidil. Adi yawiy duw dikidi si Malkas-ad. 11 Aw Jisas Pitaak ata wadid, “Wadi bag sibinin atak kwada tamiyab. Min wukimina ki wunadi Asaay wunak kwurtuwkik tasakwudil kagil min sitipi-kimina wunak ya maarlikik, ay?”
Day Jisasaam kalakwukuw, Anasak kwurin karaydaad.
12 Adiy vay sawdiy bapa duw aw dayadi yitaypika duwawa adiy Juw dayadiy vay sawdiy duwawa yakuw, ata kalakwukuw, yaav jitakadaad Jisas dikibir tabaam. 13 Yaav jitakaan napakuw, day ata kwurkuw, taay Anasak karaydaad. Di Kayapas dikidi nakim-ad. Aw adi nabiy day Kayapas tasakwu-daad di Mwiya Yitaypika Pris tidikikik. 14 Tayir Kayapas Jisasak adiy Juw dayadiy yitaypika duwak wadidiy kitawa, “Aal viyakita duw nak kiyakida kidiy miyawa Yisrayil jaka tipa kidiy duw takwa danik tikuw.”
Pita jaab nak waad, “Wun Jisasaam maa laakw.”
(Mat 26:69-70; Mak 14:66-68; Luk 22:55-57)
15 Simon Pitawa wun an Jisas kwukib yibiran dikim kwurkuw karaydaak. Aw wunaam adi Mwiya Yitaypika Pris bwu lakwu-didiwun. Alik wun Jisasawa mwiyir wuladiwun adi dikidi wiyak tipidadi kabaka yariparib day Jisasaam kwurin kawuladaak. 16 Pita di kip kawab tad adi yaripa wiyigawa. Alik wun wakwudiwun maa kawaar. Wakwukuw, aal adi wiyigak van til takwa nyinik ata bas situwil. Bas situwik, li ata “Jaaw akarawul,” walidiwun Pitaam kwurin kawula-tuwkik. 17 Aw aal takwa nyan Pitaak ata bas silid, “Min kidi duw dikidiy kalivadidiy duw nak min-adimin, ay?” Pita likik ata wadil, “Wun maa. Suwana.” 18 Aw aal gaan nikir samasam tayil. Alik tikuw, adiy yawiy duwawa taakw adiy God dikidiy wiyak vay sawdiy duw yiy takakuw, mala yaam takasawulaan tidiy. Pita ab ata yakuw, dayawa nakamwiyib mala yaam takasawulaan tad diki sipak.
Juw dayadi yitaypika pris Jisasak bas sidid diki duw takwak kalivadidiy majik.
(Mat 26:59-66; Mak 14:55-64; Luk 22:66-71)
19 Aw adi Mwiya Yitaypika Pris ata Jisasak bas sidid dikidiy kalivadidiy duwawa adiy duw takwak kaliva-kwadidiy javik. 20 Aw Jisas dikik ata wadid, “Wun maaj pakwur pakwur akis bwula-kwanadiwun. Wun miyawa duw taakw mwutamaam titaay bwuladiwun. Juw dayadiy gaba maja wiyawa God dikidi wiyaam adiy miyawa Juw duw taakw vagaluwdakib, wun duw takwak pakwur pakwur akis niki jaav niki javik kaliva-kwatuwadiy. 21 “Aw agwa javik tikuw wunak bas siminadiwun. Adiy wun kalivatuwik wukidiy duw takwak bas as. Day lakwu-danadiy adiy dayak watuwdiy maaj.” 22 Aw Jisas atawa wadik, adiy God dikidi wiyak vay sawdiy duw nak ata yala kaynarakuw, viyapawsakiykuw, ata wadid, “Akaanaka, atawa wakwanadiy Mwiya Yitaypika Prisak? Atawa bwula-wayik!” 23 Aw Jisas dikik ata wadid, “Aw li wun bwulatuwa maaj adi Mwiya Yitaypika Prisak saal viyalik, kidiy miyawa duw takwak yarik yiminik wukikwadiy. Aw li wun atawa bwulatuwa maaj rivilik, aw agwa javik tikuw, viyapaw-minadiwun?” 24 Aw Jisas atawa wadik, Anas ata wayakidid Kayapasak adi Mwiya Yitaypika Prisak, kip taba yaviwa tidik.
Pita nuwukadiy duw takwak wadidiy maa, “Wun Jisasaam maa laakw.”
(Mat 26:71-75; Mak 14:69-72; Luk 22:58-62)
25 Pita di kip alib tad takasawulaan a yiyab. Aw nuwukadiy dikiwa nakamwiyib tidiy duw taakw dikik ata bas sidaad, “Min kidi duw dikidiy kalivadidiy duw nak min-adimin, ay?” Aw Pita ata maa wadiy dayak, “Wun maa. Suwana. Wun dikidi kalivadidi duw maa.” 26 Aw adi Mwiya Yitaypika Pris dikidi yawiy duw nak, di adi Pita waan taay kitikididi duw dikidi gwalugwa duwad. Aw di Pitaak ata bas sidid, “Aw wun vituwadimin nakamwiyib mawayawa miy wardaal tamiyaam kidi duwawa timinik, ay?” 27 Pita ata maa waad, “Wun maa!” Wadik, jayib nak tapwuk ata waad.
Adiy Juw Jisasaam kwurkuw, Paylatak karaydaad Jisasaam kotiy ik.
(Mat 27:1-2,11-14; Mak 15:1-5; Luk 23:1-5)
28 Aw day ata Jisasaam kwurkuw karaydaad, Kayapas wiyaam tidik, a tamiyak yitaypik ridi Roma kidi yitaypika duwak. Aal takwutaakw nalil ganibal. Aw adiy Juw duw maa a diki wiyaar wul, aw aal dayaki lo maa wakwana niki jaka tipa kidi duw wiyaar wula-wulak. Aw day diki wiyaar wulak-dana, Nyi aal a dayaki lo wak tikuw, akis adi God Juw duw takwaam Nyigildidiy bayaki kikipaat kikik-danaad. 29 Alik tikuw, Paylat ata wakwud kawaar. Wakwukuw, ata dayak bas sididiy, “Agwa vaalal kidi duwak wagwura kwurdik?” 30 Aw day Paylatak ata wadaad, “Nyan akis dikim kipakip minak kwurin kariyak-banaad, aw li di vaal yi maardik.” 31 Aw Paylat dayak ata wadidiy, “Gwur gwura kap dikim kwurkuw, akaray. Gwur gwura dikim kotiy in akwur, gwur gwura lo waar.” Aw adiy Juw duw dikik ata wadaad, “Aw adiy Roma kidiy yitaypika duw nyanak mayaakw kwu maaduwaam viyasipa-bakik aal yidil valik tikuw.” 32 Kil Juw duw atawa kwurdaal aw aal Jisas wadil maaj mwiya mwiyab tilikikik aal dim viyasipa-kidanadi yabik: “Day maap tikinadi miyaam viyasipa-kidanadiwun,” wakuw wadalik. Aw Roma jaka tipa kidiy duw, day duw maap tidiy miyaam viyasipa-kwadadiy, aw Juw duw maa. 33 Aw Paylat ata maa diki wiyaar sibinkuw wulaad. Wulakuw, ata maa wasakwudidiy Jisasaam dikik kwurin kawula-dakik. Aw Jisas dikik wuladik, Paylat ata bas sidid, “Min mwiya Juw duw taakw dayadi yitaypika duw-adimin, ay?” 34 Aw Jisas dikik ata wadid, “Min kidi gwuradi Roma yitaypika duw, Sisa, kaytika duwak bwulanadimin? Ay min kidi Juw duw taakw kavikwadanadi yitaypika duwa pika duwak wanadimin, ay?” 35 Aw Paylat Jisasak ata wadid, “Min wukimina wun Juw duw-adiwun wakuw. Alik atawa waminadiwun, ay? Adiy min minadiy kapa jaka tipa kidiy duwawa yitaypika pris adiy wunak minaam kwurkuw kariyanadiy. Agwa vaala yiminil?” 36 Aw Jisas ata wadid, “Adi wun van tituwadi tamiy aad kidi kupwaam maa ri. Aw li wun kidi kupwaam van tikik-tuwa, aal adiy wunadiy bapa duw bwunak Juw duwawa wariyak-nadiy adiy wunaam kalakwudaal nyi wunak sugwiyaan kwurik. Aw adi wun van tikwatuwadi tamiy kidi kupwaam maa ri.” 37 Paylat Jisasak ata bas sidid, “Aw min yitaypika duw-adimin, ay?” Aw Jisas dikik ata wadid, “Wa wamina maja pik. Wunaki amaay wunaam sapwiylik, kidi kupwaam maak kwadiwun ki yawiyik. A yawiy aal duw takwak kalivaak aal mwiyir mwiyirda tikwana majik. Aw adiy a maaj lakwu-kwanadiy duw taakw day wuna majib wuki-wukib tikwanadiy.” 38 Aw Paylat ata maa Jisasak bas sidid, “Aw aal agwa jaaval, aal mwiyir mwiyirda tikwana maaj?”
Paylat yaakiya waad day Jisasaam maap tidi miyaam katadakik.
(Mat 27:15-31; Mak 15:6-20; Luk 23:13-25)
Jisasak atawa bas san napakuw, Jisas sibinin wadil majik kavin ti maarkuw, Paylat ata kawaar wakwukuw, adiy Juw duw takwak wakuw, ata wadidiy, “Wun samab kidi duwaam kotiy kotiy maaw maaj maa sitakir. 39 “Aw aal gwur gwuraki talaba sukw a gwur Juw duw taakw adiy miyawa God Juw duw takwaam Nyigildidiy bayaki kikipata Nyaam wun duw nak kalabus kwusidikik wapakwatuwaad. Ata ata, aw jaaw wapaaw kidi gwur Juw duw taakw gwuradi yitaypika duwaam kip yidikikik?” 40 Aw day nimadib dikik gaam sikuw, ata wadaad, “Nyan maa wanadiyan dikik, aw nyan Barapas wapaminkik wanadiyan!” Aw Barapas di nuwukadiy duwaam viyasipataay, dayadiy jaav luwkuw kwurdi duw-ad.