5
God nyigil-didiyan Mawsis diki lo tabaam tibaak.
Aw Jisas Krais nyanaam Mawsis diki lo tabaam tibaak nyigilkuw, di nyan likik sibinin maa yiyak kwasik yinaad. Alik tikuw, samab sibinin aal lo tabaam tikir yitikwa. Yikuw, adiy li kwurgwurkik waladiy jaav kwurik. God diki milaam mwiyir tigwurkikik. Ki majik awuk wun Pol wakituwalik gwurak. Aw li gwur sip kwiygwur wadiy duwak, aw day gwuradiy sip lupwa-lupwak, aal gwur gwur-adiygwur aal lo waladi yaab-ad kwurgwuraad aw mwiyir God diki milaam mwiyir titak tikuw. Aw Jisas Krais di rav maa gwuraam sugwiyaan kwurkwurik. Wun gwur yarakara lakwuyaki-gwurkik ki maaj. Adiy duw dayadiy sip lupwadakik nuwukadiy duwak mayaakw kwakwanadiy aw mwiyir God diki milaam mwiyir titak, aal day adiy miyawa Mawsis diki lo waladiy javib wuki-wukib tikwadiy. Gwur, aal Mawsis diki lo majib wuki-wukib tinadiy duw taakw aw mwiyir God diki milaam mwiyir titak, gwur bwu gwur gwura kap Jisas Kraisak kaja-nadiygwurik. Awarab gwur bwu wapagwura aal God diki sukwasukw gwurak kwurkwana mawul. Aw nyan atawa maa. Aw nyan Godak wukijibir tikuw, lakwubana God tasakwu-kidadiyan di diki milaam mwiyir tibakikik wakuw. God dikidi Mawul atawa wukijibir tibakikik nyanadiy mawulaam sisuw-kwadadiyan. Aw Jisas Krais wukin mwiya mwiyab nak tikuw, aw li day nyanadiy sip lupwadaak awarabab nyanadiy sip lupw maardaak ab, aal yitaypika jaav maa. Aw mwiya yitaypika jaav, aal Jisas Kraisak wukijibir tikuw aw nyanadiy wukijibir tikwabanadiy mawul sisuwdaak, Godawa nuwukadiy duw takwak mawul yikibanaal. Akaanaka, mwiya yitaypika jaav. Tayir gwur mwiya yarakara kwadiygwur, God diki Jisas Kraisak bwulal mwiya mwiyaba majik wukijibir tikuw. Aw nuwukadiy duw yakuw, day gwuradi God diki mwiyir tikwana majib wuki-wukib tikwagwurdi yabim takatipi-daad, ay? Aw day Mawsis diki lo tabaam liy-dadiygwur, “Gwur gwuradiy sipaam alupw Mawsis diki lo walil pik,” wakuw. Aw God mwugiy-kwadadiygwur diki majib wuki-gwurkik. Alik tikuw, adiy gwuraam gwiyupw kwurkwanadiy duw dayadiy wasapwiy-kwadanadiy maaj, adiy God dayak kwiydidiy maaj maa. Aal kwasa mwiya yay viyapwiya-dakib miyawa kwiyaar yikit akititaay, miyawa kwiya kamiy kwiya bwal saal kwurkwala pik, atampik adi duwaar nak bwunak mwugiy-kidadiygwurik miyawa saal viya-gwurkik. 10 Aw wun wukijibir tikwanadiwun Yitaypika Duw Jisas Krais di mwugiy-kidadiygwur kidiy javik mawulaar wuki-gwurkik maa wuna pik. Awarab wun lakwutuwa adi gwuraam titaay jawjaay kaliva-kwanadi duw, aw li di mwiya yitaypika duw tinaad ab, God vaat kwiykidaad diki kupwarapa yawiyik. 11 Nuwukadiy duw taakw kitawa bwulabagwu-kwanadiy aw wun duwak kaliva-kwatuwadiy dayadiy sip lupwadakik. Aw li wun atawa kwurtuwik, aw day agwa javik tikuw wunaam jawjaay kwurkwadanadiwun? Aw li wun atawa kalivak-tuwa, aal day akis jawjaay kwurik-danadiwun. Aw wun Jisas Krais maap tidi miyaam kiyadilik tikuw, kaliva-kwatuwalik tikuw, alik day pitaan warkwanadiy. 12 Aw wun mawulaar wukituwa wadiy gwuraam titaay jawjaay kaliva-kwanadiy duw gwur Kristen duw takwawa kwa-yaay, day gwuraam miyawa kajaan tidakikik. 13 Kristen gwalugwa duw taakw, God di maa wanaad Mawsis diki lo gwuraam van titak. Gwur aal gwuraam van til lo wapakuw, gwuradiy mawul wardaba niki vaal niki valik yikir. Awarabab gwuradiy mawul nuwukadiy duw takwak yikuw, gwur gwurak awarwa awarwa sugwiyaan kwur-kinadiygwur. 14 Aw aal Mawsis dikidiy miyawa lo daya mwiya maaw aal kitawaana:
“Gwur gwuradiy kapa sipak mawul yikwagwura pik, aw atampik adiy gwurawa walibab kwanadiy duw takwak ab mawul ay.”
15 Aw li gwur sapiy animal kaytik kwurtaay, awarwa awarwa titaay wariya-kigwura, aal gwur gwuraam jawjaay kwur-kinadiygwurik.
God dikidi Mawulawa duw taakw dayadiy mawul
16 Wun gwurak ki maaj watuwa kip gwuradiy sip akwiy God dikidi Mawul simaka-kwaad yarakara kwakigwuradi yaab. Atawa kwurkuw, gwur gwuradiy mawul warkwadanadiy javik wuki-tikwa. 17 Aw duw taakw dayaki mawul aal mwiya kapaba God dikidi Mawulawa. Adiy God dikidi Mawul kwurik wakwadadiy jaav, adiy duw taakw dayaki mawul kwurik wakwa-ladiy javiwa kapab tikwanadiy. Alik tikuw, bir mama nib kaytik-abir. Atawa titaay, God dikidi Mawulawa nyana vaal yiyi tikwana mawul nyanaam nyanyi nyanyi awarwa awarwa wariya-kwanabir nyanaam liy-kwanabir nyan bir birikidiy mawul wabiradiy jaav kwurbakik. 18 Aw li God dikidi Mawul gwuraam val kwurkwanaad, gwur Mawsis diki lo tabaam maa ti. 19-21 Adiy duw taakw dayadiy vaal yiyi tikwanadiy mawul kwurik wakwadanadiy jaav adiy kidiykaan adiyka:
duw nikidi duw diki takwaam vaal yan,
taakw niki taakw likidi duwawa vaal yan,
aw duw taakw kipa yabim vaal yiyi yan,
aw day bwal as kaytik atawa kwurkwanadiy duw taakw dayadiy milaam ab,
aw day adiy miya kayikak gaba maaj sukwukwanadiy,
aw day nuwukadiy duw takwaam yanuwur viyasipa-kwanadiy,
aw day nuwukadiy duw takwak mama nib titaay,
aw day nuwukadiy duw takwak awarwa awarwa wapasakiy salaan,
aw day dayadiy mawulaar wasupw-supwaan,
aw dayadiy mawulaam yiy kaytik kuwkuw nataay, rikwana wariya-wariya mawul,
aw day daya kapa sipa danik mawul samasam wukitaay,
aw day kapakap kajataay tikwanadiy adiy dayawa mawul rivriv ti maarkwanadiywa day daya pik wuki-kwanadiy duw takwawa vagaruwik,
aw day adiy nuwukadiy duw taakw kwurkwadanadiy jaav aw dayabab kwurik mawul samasam wukikwanadiy,
aw day adiy ap tikwanadiy guw samasam kitaay, duw tikwul-kwanadiy,
aw day nimadiy bayaki kikipaat kitaay, mwugiytaay, day kupwarapa jaav kwurkwanadiy.
Ayiy, adiy vaal yiyi tikwanadiy mawul wartaay, day duw takwaam mwugiy-kwadanadiy atampika vaal kwurkwurik. Aw wun watuwadiygwurik aal tayir watuwil pik, aw adiy atampika jaav kwurkwanadiy duw taakw, day samab rav maa nyigilin tikuw God dikidi gwalugwur wulawulak. 22-23 Aw li God dikidi Mawul nyanaam van tikwada, aal di kidiy jaav kwurbakik nyanadiy mawulaam sisuw-kwadadiyan:
nyan mawul samasam yikinadiyan Godawa miyawa duw takwak,
aw nyan mwiya mwiyab rakarak tikinadiyan,
aw nyanadiy mawul kip kwusida-takaan tikinadiy,
aw nyan nuwukadiy duw taakw dayadiy sukwak yabiyib yaal gir maa,
aw nyan rikarik nuwukadiy duw takwak kwurkinadiyan,
aw nyan viyakita javida nuwukadiy duw takwak kwurkinadiyan,
aw nyan adiy wakibanadiy jaav adiy nyan kwurkibanadiy, suwaal taka maarin,
aw nyan kwusida-takaan tikina mawul kwurkinadiyan,
aw nyan nyanadiy kapa mawulak yarakara van tikinadiyan.
Aw li nyan atampika jaav kwurkibana, Mawsis diki lo nyanak samab rav maa maaj wawak. 24 Adiy miyawa Jisas Krais dikidiy tinadiy duw taakw, day bwu dayaki jaba mawul wapadaal, aal adiy kupwarapa jaav kwurik wukilal. Aw day dayaki jaba vaal yiyi tikwaal mawul Jisas Krais kiyadidi maap tidi miyaam dayaam katanapik katadaal, aw mwiyir alim kiyalikik tikuw. 25 Aw li nyan kita God dikidi Mawuladikanir kwanadiyan wakuw, aal nyan dikik miyawa mayaakw kwabaak, nyanadiy miyawa sukwaam van tikwaad. 26 Aw saal viyana pik sakwar sakwar tibaba. Aw nyan nuwukadiy duw takwaam mwugiy-baba dayadiy mawul yaal giradakik. Awarab nyan mawulaar wasupw supwa-baba nuwukadiy duw takwak.