6
Gwur gwurak awarwa awarwa sugwiyaan adiy gwuradiy nyidim warkinadiy valim akwur.
Kristen gwalugwa duw taakw, aw li gwuradiy duw ay taakw vigwurik vaal yidaak, aw gwur, aal God dikidi Mawul van tikwadadiy duw taakw, kwusida-takaan tikwana mawulawa yarakara adiy vaal yinadiyim dayadiy vaal alakatiy adiy duw ay taakw viyakit tidakikik. Aw gwurakil yarakara, ata Satan maa gwuraam ab sisuwik-dadiygwurik vaal yigwurkikik. Gwur gwurak awarwa awarwa sugwiyaan adiy gwuradiy nyidim warkinadiy valim akwur. Aw gwur atawa kwurkigwura, aal gwur Jisas Krais diki majib wuki-wukib tikigwuraala. Aw li yisadapika duw kitawa wukikuw, di mwiya yitaypika duw tikuw aw vaal dikim akis yakwanadiy waan, aw di atawa wukikuw, di dikik gwiyip kwurkwadaala. Miyawa duw taakw day daya kapa yawiy kwurkwadiy. Aw ata day dayadiy kapa mawulaar dayadiy yawiyik kwurkitaan vikwadiy. Atawa kwurkuw, ata day sakwar sakwar tikinadiy day dayadiy kapa yawiyik tikuw, aw nuwukadiy duw taakw dayadiyik maa. Atawa kwurtaay, ababa duw taakw kapakap kapakap day dayadiy kapa yawiy dayadiy vaat kwurkwadiy. Adiy Jisas Krais diki maaj kaliva-kwanadiy duw dayadiy maaj kwurkinadiy duw taakw, awarab day adiy kaliva-kwanadiy duwak dayadiy viyakita jaav am sikuw, kwiykwadiy dayak. 7-8 Samab gwur gwurak gwiyupw kwur-wayik. Aw gwur samab maa rav Godaam wajibay-wajibayik. Aw adi mayim kwadiy jaav sikwanadi duw kaytik, aw di atampika mwiy ab aal maa kwurkida, aw adiy vaal yiyi tikwanadiy duw taakw, adiy day dayadiy mawul kwurik warkwadanadiy jaav kwurtaay, aw God wakwadadiy jaav kwar maartaay, aw God tasakwu-kidadiy dikiwa kajakuw, kapab tidakikik, aw day jawjaay nyanyi nyanyi kwurdakik. Aw adiy God dikidi Mawul wadadiy viyakita javida kwurkinadiy duw taakw, God dikidi Mawul mwugiy-kidadiy day Godawa nakamwiyib nyanyi nyanyi kwayadakik. Samab sip sakwiy-tikwa viyakita javida kwurkwurik. Aw li nyanadiy sip sakwiy maarkidiy aw kip viyakit viyakita yawiyda kwurjibir kwur-kidiyan, yaakiya, adiy yawiy mwiy samasam rikidiy. 10 Alik tikuw, aw nyan rivinadiyan wakuw, aal jaaw nyan miyawa duw takwak viyakit kwurnaak. Aw aal mwiya viyakita jaav-a viyakit kwurkwurik nyan nyanadiy God dikidi gwalugwa kidiy duw takwak.
Gwur yarakara ada.
11 Aw gwur kidiy wakwusi-kituwadiy wun wuna kapa tabaar sukwu-tuwadiy maaj dayadiy nimadiy jibaam av. 12 Wadiy gwurak titaay wasapi-nadiy duw gwuradiy sip lupwagwurkik, aal day viyakit Juw dayadiy milaam tikir, alik atawa kwurdanaala. Aw aal kipa jaav-a gwur gwuradiy sipaam lupwa-lupwak. Aw Jisas Krais di nyanadiy valik tikuw kiyaad. Aw aal rivina Godak nyanaam nyigil-nyigilik. Aw aal yitaypika jaav-a. Aw ata adiy Juw duw taakw pitaan dayak warik-nadiy wakuw, aw day mawul yinadiy dayak Juw duw taakw viyakita mawul wukikuw, dayaam jawjaay kwar maardakik. Alik tikuw, day atawa jawjaay kaliva-kwanadiy gwurak. 13 Aw adiy day dayadiy sip bwu lupwadadiy duw, day akis ababa Mawsis diki lo wakwaladiy majib wuki-wukib tikwanadiy. Aw day kip gwuradiy sip lupwak kwurkwanadiy aw day mwiyir miyawa Juw duw takwak yarik yikir gwur dayadiy majib wuki-wukib tinadiygwurik waan day sakwar sakwar tikuw a javik. 14 Aw wun wunak aal nyanadi Yitaypika Duw Jisas Krais maap tidi miyaam kiyadil kiy, aal mwiya yitaypika jaav. Wun miyawa duw takwak aal javik sakwar sakwar titaay, bwulabagwu-kituwadiy. Aw Jisas Krais tidi miyaam kiyadilik tikuw, wun kiyanadi duw kaytik adiy Godaam laakw maarkwanadiy duw taakw kwurik mawul yikwadanadiy javik tikwanadiwun. Aw adiy jaav wunaam lagwu-lagw day samab maa rav. 15 Aw li duw bwu diki sip lupwadil aw di simakak di God dikid-ad waan wakir, awarabab di diki sip lupwa maarkuw, aal mwiy yitaypika jaav maa. Aw mwiya yitaypika jaav, aal aw nyan kita God dikidi gwalugwum tibanalik, aw nyan aka bwu kwula mawulawa tikwanadiy duw taakw tikwanadiyan ya. 16 Wun Godak bas situwaad sukwasukw kwurkuw, kwusida-takaan tikwana mawul gwurak kwiydikik, gwur aal miyawa tamiyaam kwusida-takaan tikwanadiy mawulawa kwanadiy duw takwak. Wun adiy miyawa God dikidiy tinadiy duw takwadanik tikuw wun ki javik bas sinadiwun. 17 Aw wun Jisas Krais dikidi yawiy duw tituwalik tikuw, wunaam duw bwutaay viya-dadiwun. Aw kita wunadiy sipaam tinadiy kaar simakadana Jisas Krais dikidi yawiy duw-adiwun wakuw. Atawa tikuw, wun maa wanadiwun duw taakw wuna majik lakw wawak day wun mwiyir Jisas Krais diki maaj karaykwanadi duw maa, waan. 18 Wunadiy Kristen gwalugwa duw taakw, wun nyanadi Yitaypika Duw Jisas Kraisak bas situwaad gwurak diki sukwasukw tikwana mawul kwiydikik. Aw li gwurawa nakamwiyib rawun kwayalikik tikuw. Mwiya maaja.