2
Jisas kipa guw mwugiydik wain guw suwulid.
1-2 Nyi vitiy kwusibirik, Kana wadaal tip Galiliy tamiyaam duw nak taakw kiraad. Alik day Jisas diki amaywa dikidiy kalivadidiy duwak wapawap sidadiy yadakikik, yakuw adi duw taakw kiradik vidakikik. Aw day abir duwawa takwak bayaki kikipaat kwurdiy. Adiy bayaki kikipaat kwurdiy duw taakw day adiy wain wakwadanadiy guw miyawa kikwusidadiy. Kikwusidaak, aw Jisas diki amaay dikik ata walid, “Dayadiy miyawa wain bwutaay kwusinadiy.” Jisas ata diki amayik ata wadil, “Amaay, wunak wa-tikwa. Wun wuna yawiy kap kwurkidiwun. Kita wunakil duw takwak wunaki ap simaka nyi maa nibway ti.” Aw Jisas diki amaay ata walidiy adiy yawiy duwak, “Kip kwurlib akwur di wakidadiy yawiyib.” Aw Juw duw taakw day dayakil gaba maja yawiyik talab kwuryadaal atawa, sip janyikwadaal yawiy. Aw a yawiyik nimadiy vaak abwun alim tidiy. Adiy vaak dayadiy nimadiy adiy nimadiy kupwa vaak kaytikadiy. Jisas adiy yawiy duwak wadidiy guw tuwdakik adiy vakaam. Aw day ata tuwdaak, ababa vaak guwawa wapwurukwun tidiy. 8-10 Aw Jisas ata dayak wadidiy, “Wadiy vakaam tinadiy guw tuwkuw, kwurin karaykuw, adaay bayaki kikipatik van tinadi duwak akwiy.” Aw adiy yawiy duw Jisas wadil pik day adiy vakaam tidiy guw tuwkuw, ata kwurkuw karaydadiy adi duwak. Karayin kwiydaak, di kwurkuw ata kikitadid adi karaydadi wain suwuldi kipa guw. Aw adi duw samab maa laakw adi wain yadil tamiy. Aw adiy vakaam tidiy guw kwurkuw kariyadiy yawiy duw day bwutaay lakwudaal adi wain kwurdaal tamiy. Aw adi bayaki kikipatik van tidi duw ata wataydid adi taakw kiradi duwak. Wataykuw, ata wadid, “Miyawa duw taakw dayak mwiya basa kasab adi mwiya viyakita wain kwiykwadanadiy. Aw ginyir adiy duw wain samasam kidaak, dayadiy mawul pakwudaak, ata ginyir adi kwasa viyakit tikwanadi wain kwiykwadanadiy. Aw min kidi mwiya viyakit nyanak basa kasab kwatiya maarkuw, aw ada kwatiya-minaad!” 11 Kidi Jisas dikidi mwiya basa kwurdidi nimadi yawiy aal Galiliy wadaal tamiyawa ril kwasa tip Kanaam. Aw ata simakadidiy dikidi ap, aw adiy di dikidiy kalivadidiy duw ata dikik wukijibir tidaad. 12 Ginyir Jisas diki amaywa dikidiy nyamwusugwawa adiy dikidiy kalivadidiy duwawa ata Kapanayam wadaal tipaar wakwudiy. A tipaam nuwukadiy nyi alim kwadadiy.
Jisas duw watipi-didiy God dikidi wiyaam niki jaav niki jaav yapiydaak.
(Mat 21:12-13; Mak 11:15-17; Luk 19:45-46)
13 Aw adi Juw duw takwaam God Nyigildidiy bayaki kikipata Nyi walibab tidilik tikuw, Jisas ata adi bayaki kikipatik yad Jiruwsalimaar. 14 Yikuw, adi God dikidi wiyaar kwusapwiyin wulakuw, alim vididiy adiy duw bulmakau awa sipsip awa bawul midakim kaytika wapiy titaay takw takadaak. Adiy saan warapiydiy duw ab vididiy daan ridaak jabim sanawa. Duw taakw adiy animal awa wapiy yapiykuw, Godak ata kwiydadiy dayadiy valik vaal kwurik. Adiy saan warapiydiy duw nuwukadiy jaka tipa kidiy saan God dikidi wiya kidiy sanawa warapiy-dadiy. 15 Aw Jisas atawa vikuw, yaal samasam girakuw, jikiy kwurkuw, adi jikiyir adiy bulmakau awa adiy nuwukadiy jaav viyayaki-didiy God dikidi yala wiyaam tidaak. Viyayakin napakuw, adiy animal awa dayadiy dayak van tidiy duw nakamwiyib tabwuwakwudaak, adiy saan warapiydiy duw ridadiy jaab ata wabalakididiy. Wabalakidik, adiy dayadiy saan ata miyawa tamiyaar yikit-akitadiy. 16 Jisas ata adi bawul midakim kaytika wapiy warapiydiy duwak ata wadidiy, “Wadiy bawul midakim kawaar kwurin akarakw. Kidi wunadi Asaay dikidi wiy takwa tipanig mwugiy-tikwa!” 17 Aw ata dikidiy kalivadidiy duw ata wukin kariyadaal aal kitawa God diki lapa nyigaam ril maaj: “God, minadi wiy di mwiy viyakitad. Minadi wiyak wuna mwiya samasam wukinadiwun. Di wuna mawulaam kapwun kwanaad.” 18 Aw adiy Juw dayadiy yitaypika duw ata Jisasak bas sidaad, “Minak sikadadaad wanaad atawa kwurminkik? Nyanak ata asimak nimadi yawiy aw nyan vikuw, wanaak, ‘Bwu rivinadimin atawa kwurmina,’ waan.” 19 Aw Jisas ata dayak wadidiy, “Kidi God dikidi wiy miyawa pirakuw, nyi mugwula yawaam ata miyawa sibinin kwurkituwaad.” 20 Aw day maa Jisasak bas sidaad, “Atata atata kidi wiy kipa nyaar mugwulaar sibinin kwurkiminaad? Kidi wiy nabiyir nabiyir duwamiy vitiy sap abwun kwurdadi wiy-ad.” 21 Aw Jisas wadil di adi God dikidi wiyak maa bwul. Di diki kapa amwiyik bwuladilal. Kiyakuw, rikuw, nyi mugwula yawaam rasikidalik. 22 Aw ginyir Jisas kiyakuw ridik, God kirapitakadik, adiy Jisas di dikidiy kalivadidiy duw ata wukin kariyadaal ki Jisas wadil maaj. Aw a nyab ata wukijibir tidiy adiy God diki lapa nyigaam Jisas diki kiyadik God dim kirapitakakida nyak walidiy majib.
Jisas duw taakw dayadiy mawul dayadiy maaw bwutaay lakwudidiy.
23 Jisas di kip Jiruwsalimab kwakuw, aal God Juw duw takwaam Nyigildidiy bayaki kikipata Nyaam samasama duw taakw adiy Jisas kwurdidiy nimadiy yawiy van napakuw, ata day dikik wukijibir tidiy, ‘God dikidi Nyan-ad,’ wakuw. 24-25 Aw Jisas di miyawa duw taakw dayadiy mawul dayadiy maaw bwutaay lakwudidiy. Alik tikuw, duw nakab di dikik adiy duw taakw dayadiy mawulak wasapwiy wasapwiy day maa rav. Aw di duw taakw dayadiy mawul warapiy-kwadana lakwudilik, Jisas di adiy duw takwak di diki maaw samab maa yarik yi.