3
Jisas Nikatiymasak kalivadid.
Duw nak, dikidi si Nikadimas, Juw dayadi yitaypika duw nakad. Parasiy dayadi bapa kidi duwad. Gaan nak Nikadimas Jisasak yad. Yakuw, dikik ata bas sidid, “Kalivakwanadi duw, nyan bwutaay lakwu-banadimin min God nyanak wayakididi duwadimin. Duw nakab wadiy kwurminadiy nimadiy yawiy pik, aw God dikidi ap kwur maarik-da, di samab kwurkwur maa rav.” Aw Jisas ata dikik wadid, “Wun minak mwiya mwiyab maajal wakituwa. Tayir duw taakw dayadiy amaay sapwiydaal pik God mwugiydik, day dikidi gwalugwur wulakidiy. Aw nikidi yaab maa ti duw taakw dikidi gwalugwur wulawulak.” Nikadimas Jisasak maa bas sidid, “Atata atata nimadi duw maa kwasa nyan kaytik suwulkinaad? Ata ata jaab nakab maa diki amaay yalaar maa wulakinaad? Ay? Jaab nakab maa ginyir sapwiykilaad? Ay?” Jisas maa dikik ata wadid, “Mwiya maaj minak watuwadimin. Aw li duw guwaar baptais kwur maarkida, God dikidi Mawulaar baptais kwur maarkida, di samab wul maa adi God van tidadi tipaar. “Aw li adi mwiya taakw sapwiykiladi duw, di mwiya duw taakw amwiy kwurkida. Kwurkuw, mwiya duw tikinaad. Aw li adi God dikidi Mawul mwugiykidadiy, duw taakw day kwulakakwula mawul kwurkuw, ata day mwiya kwulakakwula duw taakw suwulkuw, kwakinadiy. “Minak atawa watuwalik pitaan wartikwa, ‘Aw li adi kwasa nyan kaytik ti maarkinadi duw ay taakw, di ay li samab riv maa wulawulak adi God duw takwaam van tidadi tipaar.’ “Mwar tamiy nak akis viyakwana. Miyawa tamiyaar viyayi viyayakwana. Aw min li viyakwala pipiliyda wukikwamina, aw min viyakwala tamiyawa yikwala tamiy samab akis lakwukwamina. Atampik tikwanaad, duw takwak God dikidi Mawul dayak kwula mawul lawtaka-kwada.” Aw Nikadimas Jisasak ata wadid, “Ata ata atawa tikina?” 10 Aw Jisas dikik ata wadid, “Min Yisrayil jaka tipa kidiy duw taakw dayadiy mwiya yitaypika gaba maja duw nak minadimin. Aw min samab ki jaav maa laakw?” 11 Aw Jisas maa ata wadid, “Wun minak mwiya mwiyaba maajal watuwa. Wunawa wunadiy kalivatuwadiy bapa duw bwula-kwabanadiy jaav, nyan lakwu-kwabanadiy jaavadiy. Nyan bwutaay kapa milaar vibadiy jaavadiy. Aw gwur Juw duw taakw samab nyanadiy majib wukijibir ti maa. 12 “Aw li gwur wunadiy gwurak kidi kupwaam rinadiy javik gwurak watuwik, aw wukijibir ti maarkigwura, aw ata ata wukijibir tikinadiygwur adawur tipaam rinadiy javik gwurak wakituwa? 13 “Kidi kupwaam kwanadiy duw taakw nakab maa adawur tipaar warkuw, God diki rida mil mwutaam van ti. Aw wun duwaar nak, gwuradi Mwaam, kidi kupwaar dadiwun adawur tipaam tikuw. Aw wun bwunak wakituwadiygwurik God diki rida sukwawa diki mil mwutaam. 14 “Mwiya tayir Mawsis di tamiyka tamiyaam tidil sikir, di adi kapa ar viyataka-dadi kabaay aad miyaar kirasikuw, vatakadid aw adiy God wadil majik wukijibir tidiy duw taakw adi kabaay kayikak kituw vikuw, kiy maardakik mwiya kabaay dayaam vatadaak. 15 “Alik tikuw, adiy miyawa duw taakw wunak wukijibir tikidiy, day nyanyi nyanyi Godawa kwakidiy. 16 “Aw God miyawa duw takwak samasam wukikuw, mawul yididiy. Atawa yidilik tikuw, di kwiydid di dikidi mwiya mwiyaba nakamwiya Nyan aw mwiyir adiy dikik wukijibir tikidiy duw taakw Godak kajikuw ti-yaay, dikiwa nyanyi nyanyi kip kwaya-kidiy. 17 “Aw God wun, dikidi Nyan, kidi kupwaar wayakidik dadiwun duw takwak. Jas kaytik tituwkikik maa wayak. Aw wun mwiyir dayaam nyigil-tuwkik wayakididiwun. 18 “God di adiy dikidi Nyinik wukijibir tikidiy duw takwaam kotiy maa. Aw adiy dikidi nakamwiya Nyinik wukijibir ti maardiy duw taakw wukijibir ti maardalik tikuw, alik God bwutaay tasakwudidiy adiy duw taakw kupwaraap kwayadakik. 19 “A danik tikuw, God dayaam kupwaraap kwurkidadiy. Adiy kupwarapa jaav kwurjibir tikwanadiy duw taakw dayadiy yikwadanadiy vaal gaan van tikwanadiy. Aw wun lait kaytik dadiwun. Aw adiy kupwarapa jaav kwurjibir tikwanadiy duw taakw dayadiy mawul ganik yitaay, aw lait ak kwasik yikwanadiy. 20 “Adiy vaal yiyi tikwanadiy duw taakw day wunak kwasik yikwanadiy. Aw lait mwugiylik, adiy ganim tikwanadiy jaav maykaar wakwukwanadiy. Day dayadiy vaal maliykaar wakwu-wakwuk kwasik yikwanadiy. Alik day wunak kwasik yitaay, bwan kwiykwadanadiwun. 21 “Aw adiy duw taakw day viyakita yawiyda kwurkwanadiy, day wunak yakwanadiy. Aw wun mwiyir adiy nuwukadiy duw takwak simaka-kituwadiy kidiy duw taakw day mwiya God diki majib wuki-wukib tikwanadiy waan.” Kidiy ababa maaj Nikadimasak wadidiy maajadiy adi Parasiy bapa kidi duwak.
Jon di dikidiy kalivadidiy duwak yarik yididiy Jisas diki mwiya mawuk.
22 Kidiy jaav kwusidaak, Jisas di dikidiy kalivadidiy duwawa ata Juwtiya tamiyaar yididiy. Yikuw, alib dayawa nuwukadiy nyi kwadidiy. Aw dikidiy kalivadidiy duw a tamiya kidiy nuwukadiy duw takwaam ab baptais kwiydadiy Jisas dayaam tasakwudik. 23 Jon ab Salim wadaal tipawa walibab ril tip, Aynan, a tipaam duw takwaam titaay baptais kwiydidiy, aw a tamiyaam samasama guw rililik tikuw. 24 A sikir day Jonaam kalabus ir kwusawula maardaak, kip tad. 25 Juw duw nak Jon dikidiy kalivadidiy duwawa titaay, dayawa maaj bwulasakiy salataay, wadidiy, “Ki Jisas duw takwak kwiydi baptais, Jon dikidiy duw takwak kwiykwadi baptais im yitaypik tina.” 26 Aw adiy Jon dikidiy kalivadidiy duw dikik yikuw, ata wadaad, “Gaba maja duw, min lakwuminaad adi minawa Jawtan bayib agika gikim tidi duw, adi waminidi duw, ‘Di Godab danaad,’ waan. Kita ada di duw takwaam baptais kwiynaad. Aw miyawa duw taakw adiyka minaam wapakuw, dikik yinadiy.” 27 Aw Jon dayak ata wadidiy, “Duw nakab God dim tasakwu maardik a jaav kwurdikik, di samab kwar maa. 28 “Aw gwur lakwugwuradiy adiy watuwidiy maaj, ‘Wun God dikidi Tasakwudidi Duw maa, aw God wayaki-didiwun diki tayir yikuw, dikidi yakidadi yaab kwulapwutuwkik.’ 29 “Aal duw kirakida taakw aal dikilal, nikidi duw dikil maa. Aw adi duw dikidi nawiy duw dim vikuw, wukidik a taakw kirakida, di mwiya rakarak samasam tikinaad dikik. Atampik adiy duw taakw Jisasak yidanalik, wun mwiya mwiyab rakarak samasam tinadiwun. 30 “Aw di mwiya yitayaki-kinaad wunak, aw wun dikik yisadayaki-kinadiwun.”
Jisas adawur tipa kidiy jaav dayadiy mwiya maaw duw takwak kalivadidiy.
31 Jon dikidiy kalivadidiy duwak ata wadidiy, “Adi adawur tipab danadi duw di miyawa duw takwak mwiya yitaypikad. Wun kidi kupwa kidi duw-adiwun. Alik kidi kupwa jaav lakwuyaki-tuwadiy. Di adawur tipa kidad. Alik adawur tipa kidiy jaav miyawa lakwuyaki-dadiy. Alik tikuw, di mwiya yitaypikad wunak. 32 “Di duw takwak kaliva-kwadadiy adiy vikuw wukididiy javadiy. Aw day diki majik mayaakw akis kwayakwanadiy. 33 “Adiy God diki majik wukikuw wukijibir tikinadiy duw taakw, day adiy nuwukadiy duw takwak simakakidanadiy, ‘God diki maaj aal mwiya mwiyaba maaj tikwana,’ waan. 34 “Kidi Jisas God wayakidid. Aw God dikidi Mawul miyawa dikik kwiydilik tikuw, alik di ad God diki maaj bwulakwanaad. 35 “Aw Asaay di dikidi Nyinik mawul samasam yikuw, bwutaay ababa jaav diki tabaam takadidiy. 36 “Adiy duw taakw day God dikidi Nyinik wukijibir tikidiy, nyanyi nyanyi viyakita mwiy Godawa kwayakinadiy. Aw adiy duw taakw God dikidi Nyinik mayaakw kwa maarkidiy, day Godawa kwu maa. Aw God diki yaal girakwana mawul dayawa nyanyi nyanyi tikina.”