4
Samariya tamiya kil taakw.
Adiy Parasiy wadadiy bapa duw adiy Jisasak yadaak, baptais kwiydidiy duw taakw adiy Jonak yadaak baptais kwiydidiy duw takwaam kakildil maaj ata wukidaal. Aw Jisas di duw takwaam baptais maa kway. Adiy dikidiy kalivadidiy duwada baptais kwiydiy duw takwaam. 3-4 Jisas atawa duw taakw di kwurdil yawiyik wadaal maaj wukikuw, di maa wakuw day dim yakisuwtakadakik aw adiy Parasiy dayadiy mawul warik-nadiy a javik. Ata Juwtiya tamiy wapadil. Wapakuw, Galiliy tamiyaar sibinin yad maa. Adi di yididi yaab Samariya tamiyarib yad. Adi yabirib yikuw, di Samariya tamiyaam ril tipaar wulaad. A tip liki si Sikar-al. A tip mwiya tayir Juw dayadi warag Jakap dikidi nyan Jawsipak kwiydil kupwawa walibab ral. Adi mwiya tayir Jakap kip kwakuw, vadidi makuw ab kip rad. Aw Jisas nimadi yaab yadilik, diki sip sakwiyil. Alik tikuw, yaap rad daan adi mala makuwa. Mwiya giraabal kwasa gaan varugwadim nalilal. 7-8 Jisas di kap kwaad. Aw adiy dikidiy kalivadidiy duw tipaar yidiy kamnaagw yapiyik. Aw Samariya tamiya kil taakw adi makuwur yaal guw tuwik. Yalik, Jisas likik ata wadil, “Wunak guw kwatiyanyin, guw kaw.” A taakw Jisasak ata walid, “Min Juw duwadimin. Wun Samariya kil taakw-awun. Aw agwa javik tikuw wunak bas siminawun guw minak kiminkikik kwatiyatuwkik?” Aw li Jisasak ata walil, aw adiy Juw tamiya kidiy duw taakw adiy Samariya kidiy duw takwak bwal as kaytik kwakwanadiy wataay wakwadanadiy. Aw adiy Juw tamiya kidiy duw taakw adiy Samariya kidiy duw taakw dayak wakwadanadiy adi kapab simsim guw kamnaagw-adiy adi kapab akis kwurin kikwanadiy. Subw yikwadanadiy dayak. 10 Aw Jisas likik ata wadil, “Aw li nyin mwiyir vikuw, lakwuk-nyina aal God duw takwak kwiydil jaav, aal lakwuk-nyinadiwun wunaam. Lakwukuw, bas sikik-nyinadiwun guwak aw wun ata guw kwatiyak-tuwanyin di nyinaam mwugiydik, nyanyi nyanyi viyakita mwiy kwanyinkikik.” 11-12 Aw li dikik ata walid, “Nimadi duw, min vaak samab maa kwurin ri. Kidi makuw kaw danaad. Aw akim duw takwaam viyakita mwiy nyanyi nyanyi kwadakikik mwugiy-kwanadi guw tuwkuw, kwiykiminadiy kidakikik? Aw nyanadi waraga duw, Jakap, kidi makuw kwiydid nyanak. Diwa dikidiy nyanugw taakw bulmakau awa sipsip kidi makuwub guw kwurtaay, kidiy. Aw min wanadimin, ‘Wun Jakapaam yitaypik tinadiwun,’ waan? Aw min nikidi kapaba guw nyanak kwatiyak wanadimin, ay?” 13-14 Jisas likik ata wadil, “Adiy kidi makuwum guw tuwtaay kikidiy duw taakw day ginyir maa guw kikir yisada yisa-kinadiy. Aw li adiy duw taakw wun dayak kwiykituwadi guwaam kwurkuw kikidiy, day ginyir guw kikir samab yas maa. Adi makuwum wartaay, wapwurukwun rikwanadi guw kaytik kil maa. Aw ad kidi wun kwiykituwadi guwad. Aw duw taakw dayadiy mawulaam mwugiydikib, day kip nyanyi nyanyi viyakita mwiy kwakidiy Godawa.” 15 Aw a taakw li wukil Jisas kipa guwak wanaad wakuw, dikik ata maa dikik ata maa walid, “Nimadi duw, wunak adi guw akwutay. Kwatiyaminik, aw wun ginyir guw kikir yisada yas maa. Awarab wun kidi makuwur guw tuwik varada var maa.” 16 Aw Jisas likik ata wadil, “Maay! Yikuw, nyinadi lanik wakuw, may sibinin kiril.” 17-18 “Wun laan maa ri,” a taakw ata walid Jisasak. Aw Jisas ata wadil, “Mwiya maajal wanyina, ‘Wun laan maa ri,’ waan. Nyin laan tababak rilnyin. Aw adi kita rinyinadi duw, di mwiya nyinadi laan maa. Wunak wanyina maaj mwiya maajal.” 19-20 Aw a taakw Jisasak maa ata walid, “Nimadi duw, adiy pakwun rinadiy wun kwurtuwidiy ababa jaav lakwuyaki-minadiy. Wun wukituwa min God dikidi diki maaj wasapwiykwanadi duwadimin. Ay? Wunadiy waraga duw taakw Samariya tamiya kidiy Godak kidi nibwukim gaba maaj sukwuyikwadiy. Aw gwur Juw duw taakw gwur wakwanadiygwurik nyan Samariya tamiya kidiy duw taakw Jiruwsalimaar yabakikik alim Godak gaba maaj sukwubakik.” 21-24 Aw Jisas a takwak ata wadil, “Nyin wun watuwa majib wukijibir ada. Nyinak watuwanyin, ginyir duw taakw samab nyanadi Asaay Godak tamiy nikim ay kidi nibwukim ay Jiruwsalimaam gaba maaj sakw maa. Aw day miyawa tamiyaam gaba maaj sukwukidiy dikik. Gwur Samariya tamiya kidiy duw taakw gwur samab maa laakw adi gaba maaj sukwu-kwagwuradi Godaam. Aw nyan Juw duw taakw nyan mwiya mwiyab lakwubanaad kidi gaba maaj sukwu-kwabanadi God. Alik tikuw, adi miyawa duw takwaam Nyigilkinadi Duw Juw duw takwab yanaad. Nyi yakina, aw akaanaka kita, duw taakw yarakara nyanadi Asayik gaba maaj sukwukidana nyi. Adiy duw taakw-adiy God mawul yikwadadiy dikik gaba maaj sukwudakik. God di mwar kaytikad. Duw taakw dikim samab akis vikwadanaad. Alik tikuw, nyanadiy dikik sukwu-kibanadiy gaba maaj mawulaar sukwukuw, aw mwiya mwiyab tikwadiy.” 25 Aw a taakw ata Jisasak walid, “Wun lakwutuwa God Tasakwudidi Duw, wakwadanaad Krais, dakinaad. Aw di dakuw, miyawa jaav simakayaki-kidadiyan yarakara.” 26 Aw Jisas likik ata wadil, “Wun-adiwun, adi duw kika nyinawa tan bwula-nadiwun.”
Jisas dikidiy kalivadidiy duw sibinin yadiy dikik kamnagwuk yikuw.
27 Jisas likiwa atawa bwulataay tidik, adiy kamnagwuk tipaar wuladiy dikidiy kalivadidiy duw ata sibinin yadiy. Yakuw, pitaan wardiy Jisas a takwawa tan maaj bwuladilik. Aw daya duw nakab a takwak bas maa si, “Agwa javik yananyinik?” waan. Aw daya duw nakab Jisasak ab bas maa si, “Agwa javik likiwa maaj bwulanadimin?” waan. 28-29 Aw a taakw ata adi likidi guw tuwlidi vaak adi mala makuwa wapalik ridik, ata tipaar yapwur yapwur gipayil. Yikuw, alim kwadiy miyawa duw takwak ata yarik yilidiy. “Gwur may! Yakuw av adiy wun mwugiy-kwatuwidiy miyawa jaav wasapwiynadi duwaam. Aw atawa wadalik tayir wunaam vi maarkuw, adi duw kipab God Tasakwudidi Duwad way?” 30 Aw adiy duw taakw ata tip wapakuw, Jisasak yidiy abab. 31 A taakw sibinin tipaar yikuw, adiy duw takwak wataay tilik, Jisas dikidiy kalivadidiy duw dikik wadaad, “Gaba Maja Duw, kamnaagw ak,” waan. 32 Aw Jisas dayak ata wadidiy, “Wunaam kamnaagw rina kikak aw gwur maa laakw a kamnagwum.” 33 Aw adiy dikidiy kalivadidiy duw ata day dayak awarwa awarwa ritaay bwulasakiy saladiy, “Nuwukadiy duw taakw dikik yakuw, kamnaagw kwiydanaad?” 34 Aw Jisas maa dayak ata wadidiy, “God diki kupwaar wayakididiwun. Wayakikuw, kwurtuwkik wadil yawiy kwurkwusi-kinadiwun. Wuna kamnaagw kaytik akaanaka. 35 “Kamnaagw mayim san napataay, gwur wakwanadiygwurik, ‘Bap aliy yakuw, yin kwusidaak, ata nyan dayadiy mwiy kwurkibanadiy.’ Aw wun gwurak watuwadiygwurik, yarakara av wadiy Samariya tamiya kidiy yanadiy duw takwak. Day adiy mayim sigwuradiy kamnaagw kaytik-adiy. Day adiya bwutaay mwiyir nimadiy tinadiy dayaam kwurkwurik. 36 “Adiy wunak yawiy kwurtaay duw takwaam kwurjuw-kinadiy wunadiy tidakikik, day kipakip maa yawiy kwar. Adiy kwurkigwuradiy duw taakw day nyanyi nyanyi Godawa nakamwiyib kwakinadiy. Atawa kwurtaay, aal wunaki viyakita maaj nuwukadiy duw takwak titaay, wasapwiykinadiy duw taakw day aal kadiy mwiy mayim sikwanadiy duw taakw kaytikadiy. Aw adiy duw taakw wunab wukijibir tidakikik mwugiykinadiy duw taakw, day adiy lawnadiy mwiy mayim tidaak kwurkwanadiy duw taakw kaytikadiy. Aw day nakamwiyib rakarak tikinadiy. 37 “Kil kitawa wagwura maaj aal mwiya maajal. Gwur wakwanadiygwurik, ‘Nikidi duw mayim taba jaav sidik, nikidi duw adiy mwiya mwiy kwurkinaad.’ 38 “Aw wun wayakituwidiygwurik wunak duw taakw vagaruw-gwurkik. Adiy mayim warkwanadiy jaav dayadiy mwiy vagaruw-kwadana pik, gwur vagaruw-gwuridiy. Aw nuwukadiy duw taakw bwutaay mwiya basa kasab wuna maaj wasapwiydaal, adiy duw takwak day adiy mayim kadiy sina pik sidadiy. Aw gwur maa kwar a yawiy. Aw day atawa kwurdaal yawiy, gwuraam sugwiyaan kwur-lidiygwurik gwuradiy yawiyik.”
Samasama Samariya kidiy duw taakw Jisasak wukijibir tidiy.
39 Adiy Samariya tamiya kidiy duw taakw day samasam Jisasak ata wukijibir tidiy, aw a taakw dayak adiy li kwuryi-kwalidiy miyawa jaav Jisas wasapwiydilik tikuw, aw li yin dayak yarik yililik tikuw. 40 Aw adiy Samariya tipa kidiy duw taakw yakuw, dikik yarakara bas sidaad dayawa kwadakikik. Aw Jisas ata dayawa nyi vitiy alib kwadibir. 41-42 Aw samasama duw taakw day Jisasak wukijibir tidiy aw di diki bwuladidiy maja danik. Aw day a takwak ata wadaal, “Nyan aka mwiya maajal wukikuw, wukijibir tinadiyan, aw nyin wanyinalik tikuw maa. Nyan nyana bwutaay wukikuw, lakwubanaad di adi kidi kupwa kidiy duw takwaam Nyigil-kinadi Duwad.”
Gavman sapakwa duw Jisasak bas sidid dikidi duwa nyan sipwutiy-dikik.
43 Aw Jisas alim kwadik nyi vitiy kwusibirik, ata dayaam wapakuw, Galiliy tamiyaar yad maa. 44 Mwiya basa kasab Jisas waad, “Adiy God dikidiy diki maaj wasapwiy-kwanadiy duw adiy day dayadiy kapa tamiya kidiy duw taakw dayadiy majib mayakw akis kwakwanadiy.” Alik tikuw, di lakwudil a tamiya kidiy duw taakw day dim yakisuwtaka maa. 45 Jisas Galiliy tamiyaar wakwud. A tamiya kidiy duw taakw tayir day Jiruwsalimaar adi Duw Takaam God Wapadidiy Bayaki Kikipatik yikuw, alim vidadiy adiy Jisas kwurdidiy yawiy. Alik tikuw, Jisas a tamiyaar wakwudik, day dim vikuw, rakarak samasam titaay, wayapiy sidaad. 46 Aw Jisas ata sibinin yad Galiliy tamiyaam ril tip Kanaar. Aw tayir a tipaam di kipa guw mwugiydik, wain suwulid. Aw a sikir Kapanam wadil tipaam gavman ak yawiy kwurdi mwiya yitaypika duw dikidi nyan barik kwaad. 47 Aw adi gavman ak yawiy kwurdi mwiya yitaypika duw Jisas Juwtiya tamiy wapakuw, Galiliy tamiyaar yadil maaj wukikuw, ata yad Jisasak. Yikuw, dikik wadid, “Wunadi nyan ada kiyakiyab kwanaad. Alik wun min yiminkikik Kapanam tipaar. Yikuw, diki giviyib sipwutiy-minkik.” 48 Aw Jisas kipwu mwutaam yikuw, ata waad, “Gwur ababa duw taakw, li gwur wunadiy nimadiy yawiy vi maarkigwur, samab wuna majik gwur wukijibir ti maa.” 49 Aw adi gavman ak yawiy kwurdi nimadi duw Jisasak ata wadid, “Yitaypika duw, min wunawa may, aw wunadi nyan kiyak-naad.” 50 Aw Jisas dikik ata wadid, “Min kip maay! Minadi nyan kiy maa.” Aw adi duw Jisas diki wadil majib wukijibir tikuw, ata yad. 51 Aw adi duw nyidi yabir diki wiyaar yitaay tidik, adiy dikidiy yawiy duw dikik yikuw, ata wadaad, “Minadi nyan bwutaay viyakit tinaad.” 52 Aw dayak ata bas sididiy, “Akasikir wunadi nyan viyakit tinaad?” Aw day dikik ata wadaad, “Nal nyi kwasa tikitakiydik, diki sip ata nikir tayil.” 53 Aw adi nyan asaay ata lakwudil di mwiya aal Jisas dikik, “Minadi nyan kiy maa,” wadil nyabal. Atawa di lakwukuw, ata Jisasak wukijibir tad, dikidiy nyanugw takwawa diki wiyaam kwadiy miyawa duw taakw ab. 54 Kibir taay Jisas dikibir kwurdibir nimabir yawiy diki mwiya maaw simakak, Juwtiya tamiy wapakuw, sibinin yin Galiliy tamiyaar wulakuw.