6
Jisas kamnaagw samasama duw takwak kwiydidiy.
(Mat 14:13-21; Mak 6:30-44; Luk 9:10-17)
Ginyir Jisas ata sibinin Galiliy agika gikir suwulin vakiyid. Aw a ar day sikiykwadana maa “Taypiriyas” waan. Aw adiy duw taakw day adiy Jisas kwurdidiy nimadiy yawiy duw takwaam dayadiy giviyib sipwutiyin kwurdik, day atawa vikuw, aw mwiya samasama duw taakwadiy diki kwukib yidiy. 3-4 Adi Juw Duw Takwaam God Nyigildidiy Bayaki Kikipata Nyi walibab tad. Aw a sikir Jisas di dikidiy kalivadidiy duwawa abwa nibwukir warkuw, daan ridiy. Aw Jisas kitay kitiy vikuw, vididiy, mwiya samasama duw taakw dikik yadaak. Aw Pilipak ata bas sidid, “Akim wadiyay yanadiy duw takwaam mwiyir rivikinadiy kamnaagw yapiykinadiyan?” Aw Jisas di bwutaay lakwudil adiy duw takwak kwurkida jaav kamnaagw dayak kwiyik tikuw. Aw Jisas di Pilip diki mawulaam kwurkitaan vikir wadil aal. Aw Pilip Jisasak kitawa wadid, “Wadiyay yanadiy duw takwak kwurik-banadiy kamnaagw jilig duwamiy nak tikik-na. Aw li adiy atawa kwurik-banadiy kamnaagw mwiyir akis dayaam ab rivik-nadiy.” 8-9 Aw Jisas dikidiy kalivadidiy duwa kidi duw nak, Adiruw, Simon Pita dikidi nyamwus, ata wadid, “Nyan nakad bret tabab kamiy vitiy kwurkuw yanaad. Aw mwiyir kidiy samasama duw takwaam adiy mugwula kamnaagw rivikinadiy?” 10 Aw Jisas dayak ata wadidiy, “Yin wagwurik abab daan rikwadiy.” Aw a tamiyaam samasama vas wardiy. Alik daan ridiy apiy visim. Aw adiy vagaluwdiy miyawa duwada nasidaal, 5000-adiy. 11 Jisas adiy bret kwurkuw, ata Godak wayapiy san napakuw, ata am sididiy adiy duw takwak. Abir kamiyik ab atawa kwurdibir. Miyawa duw taakw abab rivyakidiy. 12 Aw Jisas dikidiy kalivadidiy duwak ata wadidiy, “Wadiy kavisadanadiy kamnaagw miyawa avagaluw! Simsim ab kip ridaba.” 13 Aw day ata nugwutakadadiy adiy duw taakw kavisadadiy kamnagwu kidiy, aw kibiy tabatiy maan vitiy wapwurukwudiy. 14 Aw adiy alim kwadiy miyawa duw taakw adi Jisas kwurdidi nimadi yawiyim vikuw, ata wadiy, “Kad adi kavin kwayabanadi God dikidi diki maaj nyanak wasapwiykinadi Duwad. Ay maa?” 15 Aw Jisas di bwutaay lakwudidiy day dim mwugiyik dayadi yitaypika duw tidikikik wukidadiy mawul. Alik di maa wakuw dayadiy wukidadiy mawulak ata dayaam wapakuw, di kap warid abwa badawaar.
Jisas apiy guwaam tiytiyaan tad.
(Mat 14:22-33; Mak 6:45-52)
16-17 Nyi giripidik, Jisas dikidiy kalivadidiy duw ata dadiy araar. Dakuw, dayaki jabir kwurkuw, ata a ararib sibinin suwulin vakiydiy Kapanam tipaar. Aw gaan varugwadim nalil ab Jisas dayak samab maa maak tak. 18 A gaan mwar viyadik, mam ata nimadib yal. 19 Aw adiy Jisas dikidiy kalivadidiy duw ata vakiytaay tidiy nyidi ararib. Vakiytaay tikuw, a ar liki nyidi nyidib kwurdaak, Jisas apiy guwarib rasin tiyadik, day ata vidaad. Aw day atawa vikuw, day mwiya samasam yagadiy. 20 Jisas dayak ata wadidiy, “Wun-adiwun. Yagatikwa!” 21 Aw day lakwukuw, di mwiya Jisasad wakuw, ata day abab yaakiya wadiy Jisas dayaki jabiraar salin wardikik. Aw day atawa wadaak, aal yikir kwurdaal tamiy ata jayib nak walibab tal.
Jisas niki tamiyaar yidik, samasama duw taakw kwakivakiydiy dikik.
22 Sira pik adiy a ar agika gikim kwadiy samasama duw taakw vidaal kipa jabiral nak yibwunim kip kwalik. Aw day bwutaay lakwudaal Jisas di dikidiy kalivadidiy duwawa jabiraar maa nakamwiyib vakiy. 23 Aw nuwukadiy Taypiriyas tipa kidiy jabir ata aal Yitaypika Duw Jisas wayapiy san napakuw, mwiya samasama duw takwak kamnaagw kwiydil tamiyawa walibab kawiydiy. 24 Aw adiy duw taakw vidaal Jisas alim ti maardik, adiy di kalivadidiy duw ab alim ti maardaak, day ata dakuw, day adiy jabiraar salin warkuw, Kapanam tipaar kwakivakiydiy Jisasak.
Jisas wadidiy, “Wun-adiwun adi adawur tipab tikuw, dadi kamnaagw.”
25 Aw adiy duw taakw ata a ar agika gikim Jisasaam sitakiradaad. Sitakirakuw, dikik ata wadaad, “Gaba Maja Duw, akasikir varanadimin?” 26 Aw Jisas dayak ata wadidiy, “Wun gwurak mwiya mwiyab watuwadiygwurik, gwur adiy wun kwurtuwdiy nimadiy yawiy vikuw, gwur samab wunak kwak maa. Aw gwur nal aal kikipaat samasam kikuw, yaal wapwurukwu-gwuril pikak varanadiygwur, ay? 27 “Gwur mawulaar wukitikwa kipa kamnagwadikanik. Kidi kupwa kamnaagw pwusakwanadiy. Alik gwur kip yawiy akwur nyanyi nyanyi Godawa viyakita mwiy kwakwak. Adi jaav mwiya kamnaagw kaytikad. Samab kupwaraap tikuw, kwas maa. Aw wun, duw taakw dayadi Mwaam, ki jaav kwatiya-kituwa gwurak. Asaay God bwutaay tasakwudidiwun ki yawiy kwurtuwkik.” 28 Aw adiy duw taakw ata Jisasak bas sidaad, “Aw nyan ata ata kwurkuw, adiy God wadidiy yawiyda kwurkinadiyan?” 29 Aw Jisas dayak ata wadidiy, “Kitawa kwurgwurkik God wanaad: Adi di wayakididi duwak wukijibir tigwurkik.” 30-31 Aw day ata Jisasak maa wadaad, “Mwiya tayir nyanadiy waraga duw taakw tamiyka tamiyaam kwadaal sikir day aal mana wadaal kamnagwur kidaal God dayak kwiydikib. Aw aal God diki lapa nyigaam walil pik, ‘Adawur tipa kidiy kamnaagw Mawsis kwiydidiy kidakikik.’ Aw min mina kidi kupwa kidiy kamnagwada kwiyminadiyan kibakikik. Agwa nimadi yawiy kwurminik aw mwiyir nyan vikuw, minab wukijibir tibakikik, lakwukuw God minak yaakiya wanaad? Ata ata kwurkinadimin?” 32-33 Aw Jisas dayak ata wadidiy, “Mwiya mwiyab watuwadiygwurik, aal Mawsis dayak kwiydil kamnaagw aal adawur tipa kil mwiya mwiyaba kamnaagw maa. Wun wunad Asayad mwiya mwiyaba adawur tipa kil kamnaagw kwiynaad. Adi God kwiydidi kamnaagw ad mwiya duwad. Adawur tipab tikuw, kidi kupwaar daad aw mwiyir miyawa tamiya kidiy duw taakw yara mwiy Godawa nyanyi nyanyi nakamwiyib kwadakikik.” 34 Aw day Jisasak ata wadaad, “Yitaypika Duw, nyanak atampika kamnaagw kwatiyaminkik aw nyan mwiyir likib kwurtaay kinaak.” 35 Aw Jisas dayak ata wadidiy, “Wun adi duw takwak mwiyir nyanyi nyanyi kwadakikik mwugiykwanadi kamnaagw-adiwun. Adiy wunak yakinadiy duw taakw day samab ginyir kaam yas maa. Adiy wunak wukijibir tikinadiy duw taakw day samab guw kikir ginyir ginyir kwal yas maa. 36 “Aw wun gwurak mwiya lakatiyakin watuwdiygwurik wun wunak, aw gwur vigwurdiy kwurtuwdiy yawiyik, aw gwur kwasik yikinadiygwurik wunak wukijibir titak. 37-38 “Adiy miyawa duw taakw, adiy wunad Asaay wunadiy tidakikik kwatiya-didiy duw taakw, day wunak yakinadiy. Aw wun adawur tipab tikuw, datuwilik tikuw, wun kwurkidiwun adi wunaam wayakidi Asaay kwurtuwkik wakida jaav. Aw wun wuna kapa mawulaar jaav nakab kwar maa. Alik tikuw, wun samab bwan kway maa adiy wunak yakir kwurkinadiy duw takwak. 39 “Wunaam wayakidi Asaay wunak wadil jaav aal kitawaanal: Aw wun yarakara kip kaykiti-jibir tituwkikik adiy wunak kwiydidiy duw takwaam, aw nakab jaaw yidakikik maa, waad. Dayaam kaykiti-jibir tan aw yin kidi kupw kwusikida nyab ata kirasi-kituwadiy aw day ata mwiyir nyanyi nyanyi viyakita mwiy kwadakikik. 40 “Ayiy, aal wun wunad Asaay di diki mawula. Adiy adi di dikidi Nyinik vikuw, dikik wukijibir tikinadiy duw taakw nyanyi nyanyi viyakita mwiy kwadakikik. Aw aal kidi kupw kwusikida nyaam wun adiy duw taakw kirasitaka-kituwadiy aw mwiyir nyanyi nyanyi viyakita mwiy kwadakikik.” 41 Aw Jisas kitawa wadilik tikuw, “Wun-adiwun adi adawur tipab tikuw, dadi kamnaagw,” alik adiy Juw duw taakw atawa wadil maaj wukikuw, ata ritaay, day dayak wasakiy saladiy. 42 Aw day ata wadiy, “Kidi duw, Jisasad, Jawsip dikidi nyanad. Di maa, ay? Nyan bwutaay lakwubanabir dikibir amaywa asaay. Aw atawa tikuw, aw kita maa ata ataanal wada, ‘Wun adawur tipab tikuw, dadiwun,’ waan?” 43-44 Aw Jisas dayak ata wadidiy, “Kip kaygan ada. Awarwa awarwa maaj gwur gwurak warjuw-tikwa. Duw taakw nakab day daya mawulaar wunak ya maa. Aw li wunadi wayakidi Asaay dayaam mwugiydik aal yaak, day yakinadiy wunak, aw wun kirasitaka-kituwadiy kidi kupw kwusikida nyaam. 45 “God dikidiy diki maaj wasapwiydiy duw God diki lapa nyigaam sukwudaal, ‘Ginyir God miyawa duw takwak kaliva-kidadiy.’ Alik adiy wunad Asaay majib wukikinadiy, adiy duw taakw-adiy lakwukinadiy mwiyir adiy di kalivakidadiy miyawa jaav. Aw adiy duw taakw wunak yakinadiy. 46 “Aw wun nuwukadiy duw taakw bwutaay wunad Asayim vidaad maa wu. Aw adi kidi kupwaar God wayakididi duwada bwutaay vidid Asayim. 47 “Wun gwurak mwiya mwiyaba maaj watuwadiygwurik, adiy wuna majib wukikuw, lakwu-lakwub tikinadiy duw taakw, God bwutaay tasakwudidiy dikiwa nyanyi nyanyi yara mwiy kwayadakik. 48 “Wun adi kamnaagw-adiwun duw takwaam mwugiytuwik, viyakita mwiy nyanyi nyanyi kwayakinadiy. 49 “Gwuradiy waraga duw taakw mana wadaal kamnagwur kidaal tamiyka tamiyaam kwadaal sikir. Aw day bwutaay miyawa kiyayakidiy. 50 “Aw adiy duw taakw adawur tipab tikuw daal kamnaagw kikidiy, aw ginyir day samab kajaan ti maa Godawa. 51 “Wun, adi adawur tipab tikuw dadi duw, wun duw takwaam mwugiytuwik, nyanyi nyanyi kwayakinadiy. Wunaki amwiy aal kamnaagw kaytikal. Aw adiy a kamnaagw kikidiy duw taakw kwayakinadiy nyanyi nyanyi. Wun duw takwak ki wun wunaki kapa amwiy kwiytuwadiy dayaki kamnaagw tilikikik. Aw wun atawa kwurtuwa aw mwiyir adiy miyawa tamiyaam kwakidiy duw taakw mwiyir viyakita mwiy nyanyi nyanyi kwayadakik.” 52 Jisas atawa bwuladik, adiy Juw duw taakw ata day dayak ritaay, vwulasakiy salataay, ata bas sidiy, “Ata ataanal kidi duw wada di diki kapa amwiy liki kwiy nyanak kwiykida kibakikik?” 53 Aw Jisas maa dayak ata wadidiy, “Wun gwurak mwiya mwiyaba maajal watuwa. Aw li gwur duw taakw dayadi Mwaam diki amwiy liki kwiyawa nyikiy kwurkuw, ki maarkigwura, God samab gwuraam tasaakw maa nyanyi nyanyi viyakita mwiy kwagwurkikik. 54 “Adiy duw taakw, wunaki amwiy liki nyikiywa kwiy kwurkuw kikinadiy duw taakw, God tasakwukidadiy dikiwa nakamwiyib viyakita mwiy nyanyi nyanyi kwayadakik. Adiy duw taakw wun kidi kupw kwusidik, kirasitaka-kituwadiyadiy. 55 “Wunaki amwiy kwiyawa nyikiy, abirka-nabirka mwiya mwiyaba kamnagwuwa guw duw taakw kwurkuw, kikidanabir. 56 “Adiy duw taakw wunaki amwiy liki kwiyawa nyikiy kwurkuw kikinadiy, day adiy wunawa nakamwiyib tikinadiy aw wun dayadiy mawulaam rawun kwakinadiwun. 57 “Wunadi nyanyi nyanyi kwayakwanad Asaay di wayakididiwun aw di mwugiydalik tikuw, alik wunabab nyanyi nyanyi kwayakwanadiwun. Atampik adiy wunaki amwiy kikinadiy duw taakw ab wun wuna mwugiykituwadiy dayabab nyanyi nyanyi kwayadakik. 58 “Wun-adiwun, adi mwiya mwiyaba adawur tipab tikuw dadi kamnaagw. Adi kamnaagw, adiy gwuradiy waraga duw taakw kitaay kiyadadiy kamnaagw kaytik maa. Aw kidi kamnaagw kikinadiy duw taakw day nyanyi nyanyi kwajibir kwakinadiy.” 59 Kidiy maaj Jisas duw takwak kalivadidiy Kapanam tipaam tidi Juw dayadi gaba maja wiyaam.
Jisas dikidiy kalivadidiy duw samasam bwan kwiydiy dikik.
60 Samasam dikidiy kalivadidiy duw adiy Jisas kalivadidiy maaj wukikuw wadiy, “Kidiy kalivadadiy maaj dayadiy mwiya maaw duw nakab lakwu-lakwuk maa rav.” 61 Aw day aal Jisas atawa kalivadil majik ritaay, awarwa awarwa bwulasakiy saladaak, aw Jisas di bwutaay lakwudil aw dayak ata wadidiy, “Ata ata ki kalivatuwa maaj gwuraam saal viyana? Alik yaal giranadiygwurik, ay? 62 “Aw atawa wukikigwura adiy wun kalivatuwadiy maaj wukin napakuw, aw ata ata wukikinadiygwurik kidi duw taakw dayadi Mwaam kidi kupw wapakuw, wartuwik adawur tikuw datuwidi tipaar? 63-64 “God dikidi Mawul duw takwaam mwugiydikib, nyanyi nyanyi kip kwakwanadiy. Aw li duw taakw day dayadiy kapa mawulaar day samab maa rav day dayaam mwugiy-mwugiyik viyakita mwiy nyanyi nyanyi kwakwak. Adiy gwurak kalivatuwadiy maaj simaka-kidanadiygwur adi nyanyi viyakita mwiy kway yaab. Aw gwura nuwuka duw samab maa adiy gwurak watuwadiy majik wukijibir ti.” Aw Jisas atawa wadil, aal diki yawiy bas kwurdil nyab di bwutaay lakwudidiy adiy diki majik wukijibir tikinadiy duw takwawa adi dim dikidiy mama nib tabaam takakinadi duwawa. 65 Jisas adiy duw takwak ata wadidiy, “Gwura nuwuka duw taakw samab wunak maa wukijibir ti. Alik tikuw, watuwadiygwurik, God di dika duw takwaam mwugiydik, wunak adiy yakik-nadiy. Aw day daya kap wunak yayi aal day samab maa rav.” 66 Aw Jisas atawa wadik, samasam adiy tayir dikik wukijibir tiyadiy duw taakw dikik bwan kwiykuw, ata wapadaad. 67 Aw day dim wapadaak, Jisas ata adiy di diki kalivadidiy dikidiy tabatiy maan vitiya duwak ata bas sididiy, “Ata ata, gwurabab wunaam wapakigwuradiwun?” 68-69 Aw Simon Pita Jisasak ata wadid, “Yitaypika Duw, aw nyan minaam wapakuw, aw nyan sikik yikinadiyan? Min-adimin duwaar nak, aal duw takwaam nyanyi nyanyi kip kwayadakik mwugiykwana maaj kwiykwanadi duw. Aw kita nyan aka wukijibir tinadiyan minab. Aw nyan lakwubanadimin, min mwiya mwiyaba adi God di dikidi Tasakwudidi Duw-adimin.” 70 Aw Jisas dayak ata wadidiy, “Wun wuna tasakwutuwadiygwurik, gwura tabatiy maan vitiya duw, aw gwura duw nakad Satan dikidi gikim tinaad.” 71 Aw Jisas atawa dayak wadidi duw Juwtasad, Simon Yiskariyat dikidi nyanad. Aw kidi Juwtas Jisas dikidiy tabatiy maan vitiya kalivadidiy duwab tidil, di diki ginyir Jisasaam takadid dikidiy mama nib dayadiy tabaam.